Buiten is het 22 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.011 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Namens de PvdA-fractie stelden Mirjam van der Pijl en Hans de Mare schriftelijke vragen aan B&W over een verwaarloosde woning die onderwijsinstelling ROC Ter AA verhuurt. Hieronder hun 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Via een bericht in het ED van vanmorgen hebben wij begrepen dat Het ROC ter AA een woning verhuurt aan de Helmondselaan 42, en het onderhoud daarvan jarenlang dusdanig heeft verwaarloosd dat deze woning na een gemeentelijke inspectie op 21 oktober 2015 onbewoonbaar is verklaard. Dat is inmiddels al nagenoeg 4 maanden – en een winter – geleden, en nog steeds heeft het ROC ter AA blijkbaar geen oplossing voor deze situatie gevonden. Gesprekken met de huurder hebben blijkbaar pas maanden na de inspectie plaatsgevonden, en hebben nog niet tot een voor de huurder aanvaardbare oplossing geleid.
De huurder schijnt de woning niet te (hebben) willen verlaten – ondanks de slechte leefomstandigheden die de woning hem biedt – maar dat ontslaat de verhuurder niet van diens zorgplicht.
In het onderhavige geval was de inspectie toevallig, niet gepland, maar nadat de politie langskwam na overlast door jongeren. Zonder die politiemelding was de staat van de woning niet eens bekend geworden. Dit baart ons zorgen ten aanzien van de veiligheid van huurders van niet-professionele woningverhuurders.
Bij ons leidde dit tot de volgende vragen:

 1. Hoeveel vergunningen voor woningverhuur (woningcorporaties etc. uitgezonderd) zijn er in Helmond uitgegeven?
 2. Hoe vaak inspecteert de gemeente huizen van verhuurders? En wordt de onderhoudsverplichting van verhuurders bij gebleken gebreken afgedwongen, en wordt er bij in gebreke blijven vervolgens handhavend opgetreden?
 3. Is het vaker voorgekomen dat een inspectie tot onbewoonbaarverklaring heeft geleid? En welke vervolgstappen zijn in die gevallen genomen?
 4. Gelden deze inspecties ook voor kamerverhuur? Zo ja, wat zijn de aantallen? Zowel van vergunningen, inspecties als overtredingen?

2 reacties:

Waarom moet een onderwijsinstelling op de stoel gaan zitten van een woningcooperatie? Geld dat geoormerkt is voor onderwijs wordt gebruikt om voor de aanschaf van onroerend goed.

Beantwoorden

B&W: de woning aan de Helmondselaan 42 is (niet on)bewoonbaar
Hieronder de volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen van de PvdA:

 1. Vraag: Hoeveel vergunningen voor woningverhuur (woningcorporaties etc. uitgezonderd) zijn er in Helmond uitgegeven?
  Antwoord: De gemeente verleent in beginsel geen vergunningen voor woningverhuur. Een vergunning is alleen nodig wanneer een woning onzelfstandig wordt bewoond. Dat wil zeggen dat er bewoning door meerdere huishoudens plaatsvindt. Sinds 1 januari 2016 is daar geen omzettingsvergunning (kamerbewoningsvergunning) meer voor vereist. Wel blijft vaak bij het onzelfstandige bewoning een omgevingsvergunning noodzakelijk voor ontheffing van het bestemmingsplan.
 2. Vraag: Hoe vaak inspecteert de gemeente huizen van verhuurders? En wordt de onderhoudsverplichting van verhuurders bij gebleken gebreken afgedwongen, en wordt er bij in gebreke blijven vervolgens handhavend opgetreden?
  Antwoord: De uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening vindt plaats aan de hand van een jaarlijkse uitvoeringsprogramma handhaving. De daarin opgenomen handhavingstaak ‘Bouwregelgeving/bestaande bouw’ wordt voornamelijk uitgevoerd op basis van klachten en meldingen. De verantwoordelijkheid voor een goede en veilige staat van onderhoud van een woning rust in eerste instantie bij de eigenaar van een woning. De gemeente reageert op klachten en meldingen van huurders. Ook komen klachten aan het licht via sociaal-maatschappelijke instellingen en de Politie. Voor een huurder bestaat de mogelijkheid om onderhoudsgebreken, die niet of onvoldoende door de eigenaar/verhuurder worden opgepakt via de gemeente bij de verhuurder te melden. Als de klachten daarna nog niet zijn opgelost, onderzoekt de gemeente de klacht en neemt contact op met de eigenaar. Als de problemen niet in goed overleg kunnen worden verholpen en er sprake is van een overtreding, wordt een handhavingsprocedure gestart.
 3. Vraag: Is het vaker voorgekomen dat een inspectie tot onbewoonbaarverklaring heeft geleid? En welke vervolgstappen zijn in die gevallen genomen?
  Antwoord: Wanneer tijdens een inspectie blijkt dat de staat van onderhoud van een woning niet voldoet aan in het Bouwbesluit gestelde technische eisen, wordt de verantwoordelijke eigenaar of gebruiker aangeschreven om de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Wanneer er direct gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van bewoners wordt de woning, of een gedeelte daarvan, met onmiddellijke ingang gesloten. De geconstateerde gebreken van de woning Helmondselaan 42 zijn niet zodanig dat de bewoning met onmiddellijke ingang gestaakt moest worden. Wanneer de kosten van het opknappen niet opwegen tegen de waarde van de woning kan de eigenaar voor de minder ingrijpende maatregel kiezen om het gebruik van de woning te staken. Overigens worden woningen op basis van de huidige wetgeving niet meer onbewoonbaar verklaard. Dat is dus ook niet aan de orde bij de deze woning. De eigenaar, voor de keuze gesteld om de woning te herstellen òf om de bewoning te laten staken, heeft in de mondelinge contacten steeds aangegeven te kiezen voor het laatste.
 4. Vraag: Gelden deze inspecties ook voor kamerverhuur? Zo ja, wat zijn de aantallen? Zowel van vergunningen, inspecties als overtredingen?
  Antwoord: De inspectie van kamerbewoningspanden is opgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit moment hebben zij 33 panden in hun controleprogramma opgenomen (panden met bewoning door 4 of meer personen). De panden worden eens in de 2 jaar gecontroleerd. In 2015 hebben 16 panden een controle gehad. Bij geen van de panden zijn dusdanige gebreken geconstateerd dat een handhavingsprocedure nodig was. Eventuele gebreken werden direct of binnen de gestelde termijn (meestal 6 weken) opgelost. Meestal gaat het dan om een niet werkende rookmelder, belemmering van vluchtwegen etc..
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *