Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.194 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
22reacties

Namens de PvdA stelde Mohammed Chahim zojuist schriftelijke vragen aan B&W over de Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen.
Hieronder zijn 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding en aardige suggestie op het eind. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Recent zijn in de media bijdragen verschenen over de ernstig zieke Nicky van den Eijnden uit Helmond en de grenzen waar hij tegenaan loopt bij de Wmo. De Wmo biedt maatwerkvoorzieningen, erop gericht mensen met een beperking toch te laten participeren in de maatschappij, ook al is dat soms nog in beperkte mate. Dat is in sommige gevallen een grote uitdaging, maar als gemeente zijn we er om de grenzen op te zoeken van het mogelijke.
Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

 1. Bent u het met ons eens dat bij een aanvraag in het kader van de Wmo al het mogelijke dient te worden gedaan om bij te dragen in de bedoeling van de aanvrager, namelijk te participeren in zijn/haar omgeving?
 2. Is het zo dat een Wmo-aanvraag soms wordt afgewezen vanwege een (te) korte levensverwachting van de aanvrager, zeker in het geval van een progressieve ziekte? Zo ja, wat voor termijnen van levensverwachting worden gehanteerd bij welk bedrag (c.q. waarde van een voorziening)?
 3. Bent u het met ons eens dat in het geval van progressieve aandoeningen gekeken moet worden naar realistische alternatieven om toch tegemoet te komen in de behoefte van de aanvrager?
 4. Is het mogelijk om in dat kader te experimenteren met bijvoorbeeld huur van bepaalde voorzieningen? Wij denken hierbij aan het huren/leasen van trapliften, specifieke rolstoelen, enzovoort voor korte periodes (bijvoorbeeld tot aan 1 jaar).

In de reacties hieronder staat een update.

22 reacties:

B&W moet zich enorm diep schamen om mensen niet te willen helpen.

Beantwoorden

Hopelijk komt snel alles goed !!! Tis toch te gek dat dit niet geregeld wordt.. triest!!☝️

Beantwoorden

Goede vragen! Hopelijk komen de antwoorden nog op tijd voor Nicky!

Beantwoorden

Hopen dat het maar gauw geregeld word. Het is gewoon triest dat deze mensen daar zo tegen aan moeten lopen. Ze hebben echt wel wat anders aan hun hoofd.

Beantwoorden

Er wordt zoveel onnodig geld verspild ipv mensen te helpen het leven zo dragelijk mogelijk te maken.
Het is te gek voor woorden

Beantwoorden

Hopen dat ze snel aktie ondernemen en dat hij nog lekker naast zijn vrouw kan liggen en zijn kindjes een kus kan geven als ze in bed liggen want dat is toch wat je nog graag wil blijven doen…de gemeente moet zich schamen dat hij het niet krijgt omdat hij er niet lang genoeg gebruik van kan maken

Beantwoorden

Dat gebeurt wel vaker ze hebben geen gevoel voor wat de mensen allemaal mee maken en tegen aanlopen diep triest dat dit gebeurt

Beantwoorden
Anita van de Kerkhof

Er is voor de zekerheid een inzamelingsactie gestart voor een traplift voor Nicky. Van de 5.000 euro is in een paar dagen al 1.500 euro binnen. Doneer ook! Al is het maar 5 euro! https://nl.dreamordonate.com/dromen/traplift-voor-nicky-met-als/
Lees even:

Nicky is een 31 jarige jonge vader met de ongeneeslijke spierziekte ALS. Omdat alle hulpmiddelen om de kwaliteit van leven makkelijker te maken extreem duur zijn wil ik ze helpen met het behalen van dit doel. Een traplift thuis te late plaatsen. Dit omdat het WMO dit weigert zei vinden namelijk dat Nicky hier niet lang genoeg gebruik van zou kunnen maken, omdat we helaas weten dat hij uiteindelijk zal gaan sterven aan deze vreselijke ziekte! Absurd is dit toch!? Vinden jullie ook niet dat hij de laatste zwaarste periode van zijn leven zo “normaal” mogelijk moet door kunnen brengen. Hij wil heel graag nog gewoon boven kunnen slapen bij zijn vrouw in bed en zoals iedere andere vader nog even bij zijn kleine meisjes in de slaapkamer kunnen kijken voor hij zelf gaat slapen. smorgens als de meiden wakker worden ze nog even bij papa in bed kunnen kruipen om hem een kusje te kunnen geven.ik wil hem in deze fase nog zeker niet beneden in een bed zien liggen jullie toch ook niet? Als hij smiddags moe is en even een dutje wil doen moet hij zich toch even terug kunnen trekken?Nu word dit bijna onmogelijk gemaakt want hij kan zijn evenwicht niet meer houden hij kan zijn armen niet meer gebruiken en ook zijn benen laten hem steeds meer in de steek! Gaan jullie mij helpen zorgen dat deze traplift er komt ?? Aub doneer dan

Beantwoorden
Helmonders met een hart

Nou mensen ik kan het jullie meedelen dat de lift er komt hebben we de gemeente niet voor nodig
Met dank aan chantal jacobs

Beantwoorden

Die traplift moet er komen !!!!!!!!
WMO helmond is duidelijk ook hier aan zet.
Geef die jongen een traplift !!!! Maakt me niet wijs dat dit niet te doen is.
Je kunt hier nl. geen rekensommen meer maken !!!
Dit gaat om zijn rust, en dus gezondheid.
Hij moet nu telkens alles geven om,… kan niet goed voor zijn lijf zijn.

Maar dit gaat ook over kinderen. Ook dit is een vorm van verborgen armoede in Helmond. Moeten de kinderen de aftakeling van vader, in gevecht met de trap en gemeente wmo, meemaken? Dat doe je ze toch niet aan?

Progressieve ziekten als ook de mijne gaan erg snel en dat moeten we proberen voor te zijn. Dus zorgen dat het zo lang mogelijk duurt voordat die progressie te ver inzet !

Dat betekend dat je dus wel in de toekomst moet kijken maar niet in de vorm van geld maar in de vorm van verwachting.

Beantwoorden

De gemeente is toch overstag gegaan ????????
De Traplift komt er ????????????????????????

Beantwoorden

We hebben met alle ophef de gemeente wakker geschut nou vooral de gemeenteraad stond achter ons! Super dankbaar maar de gemeente gaat de traplift plaatsen!!!! ????????????????????????

Beantwoorden

Geweldig!!!

Beantwoorden

@Chantal Jacobs en @Wim: Gefeliciteerd! Fijn voor Nicky, Bianca en de kids.

Beantwoorden

Update:
Een korte levensverwachting is voor de gemeente Helmond op geen enkele wijze een afwijzingsgrond bij een Wmo-aanvraag. Er volgt juist een versnelde procedure voor de afhandeling van dergelijke hulpvragen.
Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de 4 raadsvragen die de PvdA had gesteld naar aanleiding van de ernstig zieke Nicky van den Eijnden uit Helmond en de grenzen waar hij tegenaan loopt bij de Wmo. 
De volledige antwoorden van B&W:

 1. Vraag: Bent u het met ons eens dat bij een aanvraag in het kader van de Wmo al het mogelijke dient te worden gedaan om bij te dragen in de bedoeling van de aanvrager, namelijk te participeren in zijn/haar omgeving?
  Antwoord: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en dat daarvoor de benodigde ondersteuning wordt geleverd. Wij onderschrijven dat al het mogelijke moet worden gedaan om bij een aanvraag hieraan bij te dragen. Waar nodig leveren we maatwerk en zoeken we naar passende oplossingen wanneer de situatie daar om vraagt. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden die mensen zelf en in hun omgeving hebben. Wanneer dit niet voldoende blijkt te zijn, zetten we algemene voorzieningen in, bijvoorbeeld zorg- en gemaksdiensten, maatjesprojecten, etc). Wanneer deze mogelijkheden niet van toepassing zijn of ontoereikend blijken, wordt (aanvullend) een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo ingezet, bijvoorbeeld een indicatie huishoudelijke ondersteuning.
 2. Vraag: Is het zo dat een Wmo-aanvraag soms wordt afgewezen vanwege een (te) korte levensverwachting van de aanvrager, zeker in het geval van een progressieve ziekte? Zo ja, wat voor termijnen van levensverwachting worden gehanteerd bij welk bedrag (c.q. waarde van een voorziening)?
  Antwoord: Neen. De gemeente hanteert op geen enkele wijze een korte levensverwachting als afwijzingsgrond. Wel wordt in samenspraak met de inwoner gekeken naar de best passende oplossing voor zijn/haar situatie. Het gaat in situaties waarbij sprake is van een korte levensverwachting altijd om maatwerk. Bij een korte levensverwachting is het vooral zaak om direct dat te doen wat nodig én mogelijk is. Meestal aanvullend op de inzet vanuit de zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg. Aanvullend, omdat in deze situaties de medische zorg bovenliggend is (huisarts, specialist, wijkverpleegkundige, apotheek, thuiszorg. Ook hier wordt altijd in samenspraak met de inwoner en de familie bekeken naar mogelijkheden.
 3. Vraag: Bent u het met ons eens dat in het geval van progressieve aandoeningen gekeken moet worden naar realistische alternatieven om toch tegemoet te komen in de behoefte van de aanvrager?
  Antwoord: Voor inwoners die een Wmo voorziening aanvragen en die een progressieve ziekte hebben zoals ALS, kijken we als gemeente in een vroeg stadium naar wat nodig is om inwoners te helpen. Dit doen wij in samenspraak met de betreffende inwoner en zijn/haar familie waarbij we kijken naar passende oplossingen en daarbij ook wat past bij de inwoner en de familie. Als een inwoner met een progressieve ziekte telefonisch contact opneemt met de gemeente, vindt er niet eerst een brede uitvraag plaats, maar wordt de vraag direct doorgezet naar een Wmo consulent. De Wmo consulent gaat zo snel mogelijk op huisbezoek en vanaf dat moment is deze consulent ook de contactpersoon en kan de inwoner rechtstreeks contact opnemen met deze consulent. Deze consulent zorgt voor verbinding met de professionals en leveranciers die verbonden zijn aan de betreffende persoon om te komen tot een juiste afstemming. We hanteren hierbij een versnelde procedure, hiervoor hebben we ook afspraken gemaakt met leveranciers. Doel is te komen tot een snelle afhandeling van hulpvragen en om zo min mogelijk ruis te laten ontstaan m.b.t. de communicatie. Op deze manier proberen we zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen zodat de inwoner en de familie weten waar ze aan toe zijn. Deze verbijzonderde aanpak garandeert een betere en snellere levering van voorzieningen. De consulent kijkt in samenspraak met de inwoner en de familie ook naar de nabije toekomst om snel in te kunnen spelen op een toekomstige hulpvraag, zoals de inzet van een (elektrische) rolstoel, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen in gang te zetten, leveren van een gehandicaptenparkeerkaart etc. In overleg met de inwoner wordt eventueel voortijdig voorzieningen bij de inwoner geplaatst of bij de leverancier op voorraad gehouden totdat de inwoner de voorziening daadwerkelijk nodig heeft, bijvoorbeeld een elektrische rolstoel. Afhankelijk van de situatie wordt samen besproken wat mogelijk is en wat gezien de progressiviteit realiseerbaar is. Vanuit de gemeente hebben wij oog en oor voor de situatie bij progressieve ziekten, waarbij we nadrukkelijk kijken naar de situatie van de inwoner én in willen spelen op de dag van morgen. Een progressieve ziekte verloopt bij iedere persoon anders en als gemeente proberen we zo goed mogelijk in te spelen om mogelijk te maken wat nodig is. Dit is altijd maatwerk, in het belang van onze inwoners en van ons als gemeente
 4. Vraag: Is het mogelijk om in dat kader te experimenteren met bijvoorbeeld huur van bepaalde voorzieningen? Wij denken hierbij aan het huren/leasen van trapliften, specifieke rolstoelen, enzovoort voor korte periodes (bijvoorbeeld tot aan 1 jaar).
  Antwoord: De gemeente heeft sinds 2013 contracten afgesloten met leveranciers van voorzieningen op basis van huur van voorzieningen. Inclusief trapliften, rolstoelen en dergelijke. Binnen het contract zijn afspraken gemaakt over levertijden, de te leveren kwaliteit van voorzieningen en de wijze van samenwerking tussen gemeente (Wmo-consulent) en leverancier. Binnen 15 werkdagen is de leverancier verplicht te leveren. Uitzondering is de complexe voorzieningen waarbij veel aanpassingen aan de orde zijn, de levertermijn bedraagt hier 25 werkdagen. Deze termijnen zijn voor inwoners met een progressieve aandoening vaak een belemmering. Vandaar dat er contractueel is vastgelegd dat bij situaties van een progressieve aandoening sneller gehandeld kan worden. Zie ook de toelichting bij vraag 3.
Beantwoorden

De pers en social media.. dat zijn de redenen om het niet af te wijzen.. jammer dat ze dan pas in actie komen

Beantwoorden

Schandalig dat er eerst de media ingeschakeld moet worden om wat voor elkaar te krijgen
.wmo schaam je met dit gedrag.

Beantwoorden

Hoop dat ze zelf nooit iets krijgen. Heeft diegene toch ook niet om gevraagd om zo’n rotziekte te krijgen. Je moet helpen en niet nadat het in de media is gekomen, te gek voor woorden!

Beantwoorden

De wmo verzint steeds andere regels om onder hulpvoorziening uit te komen! Ook als je een ziekte hebt die minder progressief is of niet bewezen of dat dat zo is, dienen ze hulp te verlenen. Helaas doen ze dat nog steeds niet.

Beantwoorden

Erg dat er eerst zoveel ruchtbaarheid aan gegeven moet worden alvorens de gemeente Helmond het niet afwijst. Bureaucratie en regeltjes…….pfff

Beantwoorden
Giedyan Grefrath

Zo te lezen heeft de gemeente het juist netjes gedaan en wezen ze nooit WMO af voor iemand met als reden dat die nog maar kort te leven had.

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Eind goed, al goed en gelukkig maar.
En hopelijk kan Nicky er nog héél lang van genieten!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *