Buiten is het 11 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
27reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondHet ging er al vaker over in de (politieke) columns hier op de Weblog van Helmond: De Ruit.
Met de Ruit bedoelen we in Helmond voornamelijk het verdubbelen en opwaarderen tot snelweg van de N279, de Wolfsputterbaan. De PvdA Helmond is tegen de verdubbeling van de N279. Vanaf het begin al tegen geweest. Nut en noodzaak zijn nooit ondubbelzinnig aangetoond. De aanleg van 2 extra rijstroken zorgt ervoor dat er veel meer verkeer langs Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord en Dierdonk raast. Wij zijn van mening dat de aanleg van 2 extra rijstroken niet noodzakelijk is, de knelpunten op de N279 kunnen anders worden opgelost. Dit scheelt de provincie en gemeente honderden miljoenen euro’s.
Wij zetten de Helmondse bijdrage liever anders in. De zorgen van veel wijkbewoners zijn terecht! Het vele extra verkeer veroorzaakt geluidsoverlast en zorgt voor een veel slechtere luchtkwaliteit. De PvdA vindt het vanwege de overlast niet meer van deze tijd om een snelweg dwars door een stad te leggen.
Ons verkiezingsprogramma (pdf) zegt het zo:

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:
• Het optimaliseren van de bereikbaarheid van Helmond vanuit alle windstreken – met prioriteit voor de verbinding naar Eindhoven – echter zonder dat daarbij nieuwe doorgaande verkeersstromen – zonder relatie met Helmond zelf – worden aangetrokken. De plannen voor de nieuwe ruit om Helmond-Eindhoven (een nieuwe Oost-Westverbinding tussen Eindhoven en Helmond langs het Wilhelminakanaal en de verbreding van de N279) dragen echter juist bij aan het laatste, en lossen het eerste niet op. Daarnaast geldt dat nieuwe overlast voor woonwijken moet worden voorkomen, en dat nieuwe of bredere wegen de Helmondse stedelijke samenhang niet mogen verstoren. De PvdA Helmond is daarom tegenstander van de Ruit om Eindhoven.

De korte lijntjes naar Provinciale en Landelijke politici van een landelijke partij blijken hier weer een groot voordeel. In de provincie is de PvdA-fractie ook een tegenstander van de aanleg. Via de PvdA Tweede Kamerfractie van de PvdA is voor elkaar gekregen dat minister Schultz van Verkeer een nieuw onderzoek laat doen naar nut en noodzaak van de aanleg van de weg en dat zij het gereserveerde geld vooralsnog niet wil doorsluizen naar de provincie.
Afgelopen raadsvergadering werd in Helmond de structuurvisie behandeld. Deze stelt het beleidskader vast op het gebied van ruimtelijke ordening tenminste tot 2030. En alhoewel de inhoud natuurlijk altijd aan te passen is in de loop der jaren is het wel het uitgangspunt voor o.a. de bouw en aanleg van wegen.
De Ruit werd in dat beleidsdocument opgenomen. In de commissievergadering is geprobeerd dit onderdeel uit de structuurvisie te laten. Het college heeft daarop een aanpassing gedaan die de voorwaarden van aanleg in het Helmondse gebied aanscherpen. Argument om de Ruit wel op te nemen: hij kan altijd uit de structuurvisie worden geschrapt als het niet doorgaat.
Wij hebben in de raadsvergadering met GroenLinks een amendement ingediend dat oproept de hele Ruit uit dat beleidsdocument te halen. Onze redenering was de omgekeerde van die van het college: mocht het ooit nodig zijn dan passen we de structuurvisie aan door de Ruit er in te schrijven. Nu is dat niet gewenst en niet nodig. We willen nergens de indruk wekken dat wij deze snelweg door de stad aanvaarden. Wij blijven zeggen: De Ruit? Eruit!

Mirjam van der Pijl
Raadslid en nr 2 kandidatenlijst

PvdA

27 reacties:

Ha Mirjam,

De PvdA is toch niet vanaf het begin tegen de verdubbeling van de N279 geweest? http://helmond.sp.nl/sites/helmond.sp.nl/files/notulen-20september2006.pdf

Maar wel in deze periode 2010-2014 inderdaad 🙂

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- vd Pol

Helemaal niets doen lost de verkeersproblemen niet op. Bij herhaling is door SDOH-HB naar voren gebracht om A. de 3 knelpunten in de Wolfsputtersbaan aan te pakken, B. te zorgen voor een fietstunnel tussen Brouwhuis en de bossen bij Vlierden en C. zo nodig het stuk tussen de rotonde Rochadeweg en Ommel te verbreden.

Meer is vooralsnog niet nodig maar we lossen wel de doorstroming van het verkeer op. Immers door het constant afremmen en optrekken is er veel geluids- en milieuoverlast alsmede een forse uitstoot van fijnstof.

SDOH-HB is tegen verbreding van de N279 maar komt ook met een alternatief en zou dient het te gaan in de politiek.

Beantwoorden

Ach daar is Hr Janssen weer . Nu doet u het weer.

Beantwoorden

@manuel:
Jouw reactie hebben we verwijderd omdat die niet on topic was.
Bij deze het verzoek aan jou om on topic te blijven.
De weblog van Helmond

Beantwoorden

Hoi Angelique,

De Helmondse PvdA-fracite heeft in 2010 ingestemd met het bereikbaarheidsakkoord Brainport Oost (de Ruit). Daarmee hebben we de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de verkeersproblematiek in de regio kan worden aangepakt.

Uit dit onderzoek bleek begin 2011 dat de verkeersproblemen niet worden opgelost met de aanleg van een oost-westverbinding lang het Wilhelminakanaal en verbreding van de N279. Bovendien werd toen ook duidelijk dat de budgetten te beperkt waren voor een goede landschappelijke inpassing, zoals een omleiding om Dierdonk en een tunnel om het Dommeldal.

De PvdA Statenfractie is sinds mei 2011 op basis van de eerste onderzoeken al tegenstander van de Ruit om Eindhoven en de Helmondse PvdA-fractie volgde niet veel later. Als je instemt met een onderzoek naar de Ruit en daaruit blijkt dat het plan dat is onderzocht de problemen niet oplost is er maar een optie, namelijk je standpunt herzien en een alternatief bedenken.

Ik hoop dat het CDA dit op basis van goede argumenten ook doet!

Stijn Smeulders

PvdA Helmond/Brabant

Beantwoorden

@maarten janssen op maandag 10 februari 2014 om 17:37:

spreekt u namens uw huidige fractie (D66) of uw toekomstige fractie (SDOH/HB)?
of namens uw eigen? Een beetje moeilijk te volgen voor mensen, die niet zo heel
erg flexibel zijn.

u bent toch degene, die onderaan de kieslijst staat (voor uw nieuwe partij) of op nummer 8, voor uw oude partij. net als in dr. Jeckyll and mr. Hyde?

Zeer ingewikkeld allemaal! Namens wie spreekt u nu eigenlijk?

Beantwoorden

Dus oeverloos praten over de ruit maar weer. En politieke kwesties die er toe doen en die burgers bezighouden worden gewist. Tikkeltje
selectief. Goed dan maar wachten op een politicus die het onderwerp integriteit aan de orde wil stellen. Over die ruit hoort u mij niet meer.

Beantwoorden

@Javier op maandag 10 februari 2014 om 21:09:

hallo meneer Javier,

Ik ben helder en meld mijn eigen naam. Doet u dat ook ? Wel zo handig en duidelijk.
Verder het standpunt dat ik uitdraag is, of ik moet misschien nu zeggen was dit het standpunt van de brede fractie SDOH-D66-HB. Ik heb vast moeten stellen dat 2 D66-ers in de Raad van Helmond inmiddels een ander standpunt in hebben genomen in weerwil van de afspraken in het coalitieakkoord.
Ik blijf herhalen dat verbreding van de N279 niet nodig is als we de knelpunten aanpakken en daarmede de doorstroming verbeteren.
Een helder en transparant verhaal lijkt me wat u ook kunt lezen op mijn blog janssenhelmond.tumblr.com.

U kunt me ten alle tijde ook mailen op [email protected]. O ja die uitnodiging geldt ook de heer Manuel.

Beantwoorden

De PVDA haalt wel snel het uitstel van de Ruit naar zichzelf. Was daar ook niet de ChristenUnie die het geld definitief anders wilde aanwenden? Maar de huidige coallitie VVD en PvdA wilde dat niet vandaar dat de Ruit nog steeds boven Helmond en de regio hangt! Dat nadere onderzoek is overbodig, de feiten zijn duidelijk. DevHelmondse coalitie heeft er ook geld voor gereserveerd en vooral de rol van CDA gedeputeerde van Heugten is heel erg dubieus. Wanneer gaat het Helmondse CDA hier duidelijk afstand van nemen?

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

@Lodewijk Den Breejen
Je hebt gelijk, de CU en PvdA in de 2deKamer trokken hier samen op. Had ik moeten vermelden.
Het was geen opzet om dat niet te doen.
Ik moet ook hierin sociaal en betrouwbaar zijn!
Mirjam

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

@Mirjam van der Pijl op maandag 10 februari 2014 om 23:27:

mevrouw Mirjam,

Gaat dat ook gelden in andere dossiers waarin Den Haag het voor de gemeenten veel of wellicht heel moeilijk gaat maken ?
Laat ik iets noemen de transitie van de jeugdzorg met een grote korting ? De uitvoering van de AWBZ door de gemeenten met een grote korting\ ? Het verplichten van een tegenprestatie zonder dat er zicht is op een verbetering van de positie van de uitkeringsgerechtigden ?
Ook sociaal en betrouwbaar ? om uw termen te gebruiken.

fijne avond, Maarten Janssen

Beantwoorden

De motie in de Tweede Kamer die de provincie dwingt tot een hernieuwd onderzoek naar nut en noodzaak van De Ruit is van de hand van CU en D66. Daarbij achter de schermen een handje geholpen door de PvdA die natuurlijk niet openlijk de eigen coalitie kon afvallen.

Het D66 programma landelijk is duidelijk: Geen onnodig asfalt

Lokaal is het verkiezingsprogramma ook duidelijk. Er gelden voorwaarden voor aanleg:
– Nut en noodzaak moeten zijn aangetoond
– De aanleg mag niet nadelig zijn voor omwonenden en natuurwaarden
– Compensatie van natuur dient zo veel mogelijk lokaal plaats te vinden.

In tegenstelling tot wat Maarten Janssen zegt is deze opstelling niet in tegenspraak met het coalitieakkoord. Daarin is namelijk opgenomen dat wij voor aanleg zijn, maar niet onder welke voorwaarden. Als de weg een doel dient en gezondheid van omwonenden en natuurwaarden geborgd zijn, dan valt met D66 zeker te praten over aanleg.

De vraag die dan voorligt is of de kosten opwegen tegen de baten. Getuige het feit dat de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) die het rijk doet voor infrastructurele projecten tot tweemaal toe negatief is uitgevallen is ook daar nog een inhaalslag noodzakelijk. Het is dan ook niet meer dan normaal dat op basis van de huidige cijfers door Noureddine en Gaby het besluit is genomen om voorlopig tegen de verbreding te stemmen.

Beantwoorden

@ allen . Lijkt een beetje op een “wedstrijd”! Zoiets van; wie nu wat en waar heeft gepleit voor het laten wegvallen van de Ruit ( verdubbeling N279 ). Laten we de ( loende) onderzoeken m.b.t. ” nut en noodzaak ” eens even afwachten . Mede omdat dit dossier al héél lang loopt. Toen bestond de Regio Raad nog uitr raadsleden, waaronder ondergetekende. De BOSE studie was het onderzoek om de bereikbaarheid te verbeteren. In de discussie pleitte de regeio fractie Helmond voor variant 4a. Ja inderdaad de ruit rondom Helmond. Een regio fractie destijds aangevoerd door G. Praasterink ( OH ) en die vanuit legitimiteit vanuit de gemeenteraad hiervoor pleitte. Natuurlijk is de BOSE studie destijds overgenomen door de Provincie en zijn daar uiteindelijk wel knopen doorgehakt. Goed de discussie is nog niet ten einde en is de boodschap dat de Provincie uiteindelijk bepaald en wij op lokaal niveau er voor moeten waken dat de verdubbeling niet méér overlast gaat veroorzaken dan op dit moment het geval is. Woorden die de burgemeester en weth. Fr. Stienen hebben verkomndigd in contacten met wijkraden en anderen. Dat lijkt me een uitstekende verkiezingsbelofte die door alle lokale partijen , één op één, kan worden overgenomen. Gr. Berry Smits

Beantwoorden

Lezende het commentaar hier boven verzoek ik de hr Jassen ons van correcte info te voorzien.

Beantwoorden

@manuel op dinsdag 11 februari 2014 om 10:04:

Natuurlijk kunnen we van mening verschillen over deze zaak. Maar mijn uitleg is correct en ik hoor helaas maar heel weinig mensen over het voorstel, uitgedacht door Martijn van Stratum. Verbreding is, zoals ik vaker gezegd heb niet aan de orde als je de knelpunten oplost.
Zo houd je de stad goed bereikbaar en span je je optimaal in om het leef- en woonklimaat gezond te houden. En ik onderschrijf de visie van Michiel van Geel van harte we zitten zeker niet op meer asfalt te wachten.

Beantwoorden

@maarten janssen op dinsdag 11 februari 2014 om 12:25:

Zomaar een greep uit de vele zaken die laat zien dat D66 volop haar stempel gedrukt heeft op het beleid in de stad. .Ik heb daar met genoegen aan meegewerkt en ik dank Helmond voor haar steun en support. Maar de politieke waarheid is hard en ze zegt dat ik niet veel langer meer namens D66 in de Helmondse politiek zal acteren. Aangezien ik me niet meer welkom voel bij D66 maar Helmond graag ook politiek wil blijven dienen sluit ik me aan bij SDOH-HB waarmee ik deze raadsperiode zeer constructief heb samengewerkt. Dit is door de auteur geschreven onder de kop “Helmonders bedankt”.

Dit zegt wel genoeg, denk ik ????????????????????????????

Beantwoorden

@Javier op dinsdag 11 februari 2014 om 13:08:

hallo meneer Javier,

Ik heb u al eerder uitgenodigd uzelf publiek bekend te maken. Maar om een of andere reden kiest u daar niet voor. Dat is dus uw keuze.
Ik vind het dan wel erg simpel om wel met heel veel modder te gooien, maar tja dat kan aan mij liggen.
Ik ben open, helder en transparant en het lijkt me dat we daarmee Helmond vooruit helpen.

Ongetwijfeld reageert u nu ook weer en dat mag in een democratische samenleving.

groet, Maarten Janssen, lijst 3 nummer 26, ja helemaal onderaan !

Beantwoorden

@maarten janssen op dinsdag 11 februari 2014 om 17:53:

“Ik vind het dan wel erg simpel om wel met heel veel modder te gooien, maar tja dat kan aan mij liggen”.

Ik denk dat het inderdaad aan u ligt, tot nu toe citeer ik uit de teksten die u hier
zelf plaatst, en als dat dan in de categorie “modder gooien” valt, dan kunt u nu wel nagaan, wat voor onzin wij dan allemaal te lezen krijgen, van een open, heldere en transparante Maarten Janssen, lijst 3 nummer 26, ja helemaal onderaan !!

” Ik heb u al eerder uitgenodigd uzelf publiek bekend te maken. Maar om een of andere reden kiest u daar niet voor”.

Inderdaad, mijn naam is gewoon Javier, ook op facebook sta ik zonder foto en verder heb ik ook geen behoefte om in de (politieke) kijker te staan, om eventueel
met hangen en wurgen in de publieke belangstelling te staan en te blijven.

Beantwoorden

Waar ik zo bang voor ben is dat politici straks een beslissing gaan nemen over een eventuele ruit, bang, ja bang want politici zijn over het algemeen de laatsten die snappen waarover ze lullen

Beantwoorden

Wat me opvalt dat geen ene partij een planning heeft voor de komende 4 jaar..
Men kiest een stel raadsleden om op hun handen te zitten..
Het is de derde macht, de ambtenaren die hier de dienst uitmaken..
Ik blijf mooi thuis op de verkiezingsdag. en ga voor 1 keer eens een paar uren op mijn handen zitten. Om dan de volgende dag weer de handen uit de mauw te moeten steken..Want je moet het toch allemaal zelf doen..

Zag zojuist nog een wildplakker in het land aan de rotonde N279 die graag als VVD-er weer met Stienen verder wil..;-).
http://www.vvdhelmond.nl/

Beantwoorden

Zag zojuist de standpunten van de VVD..haha..

Niet op je handen zitten en niet mauwen.
Maar de handen uit de mouw steken..

nl.
De VVD zet stevig in op de aanpak van de jeugdwerkeloosheid…

Leer ze dan eerst eens een schop vast te houden i.p.v. iPhone.;-)

Beantwoorden

Als ik alles lees het maakt allemaal niets uit..
Alleen wat men niet wil..Maar dan ???

Deze site werd me opgedrongen via Facebook.
http://www.pvdahelmond.nl/v1/nieuws/eruit-met-de-ruit/#comment-75

Your comment is awaiting moderation.
By Han Coolen 13 mrt 2014
“We halen de voorspelde economische groei waar de Ruit op gebaseerd is bij lange na niet, er is 10 jaar vertraging t.o.v. eerdere prognoses dus er is ruimte om een zorgvuldige afweging te maken.”

Je bent wel lekker optimistisch voor de toekomst..
Terwijl het geld verdiend te worden via het transport/ export..
Toch maar eens op het industrieterrein gaan kijken..En de doorvoer naar het achterland..
Het is de haven van Rotterdam en de export die je pieken verdienen.

Ik adviseer..blijf thuis volgende week..want het is alleen maar na de mond praten..en vechten om het “been”.

Beantwoorden

Han Coolen, jouw reactie is door ons verplaatst naar https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/van-der-pijl-de-ruit-eruit/#comment-78802 waar die on topic is en waar je hem waarschijnlijk bedoelde.
De weblog van Helmond

Was mijn “foutje”.

Nu me ff wat verdiepen in de ruit..van mevr. van der Pijl (tegen)

Ik begrijp dat ze tegen is als je enkele jaren geleden vanuit Duiven op Dierdonk komt wonen..
Daarom heb ik toch maar eens gekeken wie die mevrouw is en wat voor economische achtergrond ze heeft..???????
Nr. 2 Kandidatenlijst PvdA Helmond
Commissie Middelen, Ondersteuning & economie (MO&E)
Rekenkamercommissie

Als geboren en getogen Hellemonder heb ik wel wat moeite dat net ” nieuwkomers” over ons willen beslissen.

http://nl.linkedin.com/pub/mirjam-van-der-pijl/21/7a0/92

Beantwoorden

@ Han Coolen
sorry Han dat ik wat laat reageer maar ik zag je reactie pas net.
Ik heb er begrip voor dat je als geboren en getogen Helmonder niet het gevoel wilt krijgen dat nieuwkomers over je beslissen.
Ik ben als raadslid volksvertegenwoordiger, dus vertegenwoordig niet mezelf maar de Helmonders. Inderdaad ook Dierdonkers maar ook bewoners uit Helmond Noord en West en Oost en de binnenstad en het centrum, Stiphout, de Warande/Oranjebuurt, Brandevoort, Mierlo-Hout, Rijpelberg en Brouwhuis (en nu hoop ik er geen vergeten te zijn)
Mijn ervaring als volksvertegenwoordiger in eerdere functies in andere delen van het land waren debet aan een snelle intrede in de Helmondse politiek.
De keuze die ik 4 jaar geleden maakte om Helmonds volksvertegenwoordiger te worden kwam voort uit de wens iets voor de stad en haar inwoners te betekenen.
Ik wil niemand mijn wil opleggen, integendeel maar ik ben wel bereid moeite te doen mensen te overtuigen van mijn kijk op Helmondse zaken. Voor Helmond en de Helmonders!
Ik woon in Dierdonk en de N279 loopt vlak langs het huis waar ik woon. Heb ik er dus persoonlijk belang bij? Ja!
Maar is dat ook de hoofdreden om tegen te zijn? Nee!
Ik onderschrijf al de redenen die we SAMEN als PvdA afdeling Helmond en PvdA-fractie Helmond uitdragen.
Wat ik verkondig over de Ruit verkondig ik wel UIT mezelf maar NAMENS PvdA Helmond.

Nog niet overtuigd? Bel even voor een afspraak dan gaan we koffiedrinken in het PvdA-huis aan de Bakelsedijk en praten we er samen over.

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

Die Han Coolen ,

Ook weer op dit forum
De beste man heeft alleen negatieve uitlatingen
Dit zijn heel leven.
Dan praten over handen uit de mouwen
De beste man heeft nog nooit echt gewerkt

Altijd onderhouden door de maatschappij .
Dit gunnen wij hem , maar hij moet wel zijn positie weten.
Arbeidsongeschikt ??? rug Zie de foto s van hem op zijn kostbaar paard maar eens .
Is zelf kandidaat geweest voor de VVD toenmalig Gemert
Kreeg minimale stemmen en is daarna overgestapt tijdelijk naar SP.
Het zijn zijn laatste stuiptrekkingen .
Dan de zeer domme opmerking blijft thuis zegt alles over zijn denken.

Mirjam neem van de optimist aan hij komt geen koffie drinken..
Mijn stem heb je gekregen en dat helemaal terecht.

Dit was een eenmalige reactie

Beantwoorden

Dank Jan de Optimist, mijn dag is weer goed!

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

De opkomst in Helmond is 39%
Van de 65.109 kiesgerechtigden in Helmond hebben 25.564 hun stem uitgebracht.

http://www.ed.nl/regio/eindhoven/kiezer-wijst-ruit-eindhoven-niet-af-1.4815652

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *