Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.282 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Column Mohammed Chahim PvdA

Afgelopen week stond er in het ED een kort artikel over het plan om Helmondse (-Marokkaanse) probleemjongeren stages te laten lopen in Marokko. Op het eerste gezicht denk je dan aan stages zoals iedereen ze moet doen, maar dan in een zonnig exotisch land. Al snel kwamen de eerste reactie van mensen (die het allemaal natuurlijk veel beter weten). Er is maar liefst 34 keer op gereageerd en de volgende dekt de lading van de meeste reacties:

"De oudere Marokkanen hebben inderdaad bijgedragen maar de jeugd vanaf 0 tot 30 jaar heeft nog nooit gewerkt ……aan jullie gedrag kan niemand iets veranderen want jullie zijn zo ………… als je zo graag naar Marokko wilt betaal het dan zelf", geschreven door ene Will. 

Behalve dat het tegenwoordig heel populair is om op internet pagina's lekker ongenuanceerd en slecht onderbouwd een reactie achter te laten, krijg ik niet de indruk dat de meesten überhaupt begrijpen wat nu echt het plan is.  Zoals tegenwoordig men al snel redeneert: het gaat om Marokkanen dus zal het wel niet deugen.

Gelukkig kennen we in Nederland soort gelijke projecten die zeer succesvol zijn.  Sterker nog in Brabant hebben we al een succesvol soortgelijk project. Het gaat om PEL (Project Ervarend Leren) waar de stagiaires leren grip te krijgen op hun leven, problemen de rug toe keren en zelf hun eigen zaakjes aanpakken, aldus Peter Tijssen medewerker project PEL. Het PEL project loopt in Frankrijk en dan niet aan de Côte d’Azur, maar gewoon op het saaie platteland bij Franse zorgboeren. Ver weg van alle "vrienden" die voor de nodige (negatieve) afleiding zorgen, ver weg van alle luxe die ze in hun normale leefomgeving kennen. Ze staan er alleen voor en leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Dit is een les die niet uit te drukken is in geld.

Zo bestaat er ook een Out of Area project dat in Bosnië draait. Waar soortgelijke activiteiten plaatsvinden.

De stage projecten in Marokko zullen ver zijn van de stranden van Casablanca of de Boulevards van Tanger, waar de meeste jongeren genieten van hun zomervakantie. Nee, ze zullen kennis maken met het echte Marokkaanse leven, die speelt zich voor hen af op het dorre platteland van Nador, waar zorgen voor je kost heel hard werken betekent. Ver verwijderd van alle luxe en zonder afleiding zal het voor de jongeren een plek zijn waar ze goed over hun leven moeten / kunnen nadenken. Teruggekeerd in Nederland zullen ze hun ogen moeten open voor mogelijkheden die dit land je biedt. Het enige wat je zelf nog moet doen is deze kansen grijpen.

Mohammed Chahim
Raadslid PvdA

9 reacties:

Zojuist kwamen onderstaande vragen van Nathalie van der Zanden (SP-gemeenteraadslid) en van Yvonne van Mierlo (VVD-gemeenteraadslid) bij ons binnen die zij gesteld hadden aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond. Daaronder staan de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.

————————-
Datum: 1 juni 2009
Met verbazing lazen wij in het blad Binnenlands Bestuur van 27 mei jl. dat wethouder Boetzkes de oplossing voor problemen met overlastgevende Marokkaanse jongeren ziet in buitenlandse stages, in Marokko. De bedoeling is, zo vernemen wij, dat de Marokkaanse overlastgevers als een ander mens terugkeren naar Nederland.
Onze gemeente bericht hier ook over op haar eigen website. Er wordt verslag gedaan van het bezoek van de wethouder aan de stad Nador. Blijkens het bericht is tijdens dit bezoek het initiatief genomen om op twee locaties in Nador te komen tot de realisatie van zgn. leer- en ervaringsplaatsen. Daarnaast heeft de wethouder de mogelijkheden van praktijkstages in Marokko besproken voor studenten van het ROC ter AA.
Hoewel onze fractie natuurlijk wel een idee heeft welk doel hier wordt nagestreefd, hadden wij graag vooraf met de wethouder van gedachten willen wisselen over het nut en noodzaak van deze plannen. Wij betreuren het dat wij alleen achteraf, kennis kunnen nemen van deze door het college voorgestane aanpak.
De manier van communiceren welke tot dusverre is gevolgd vinden wij onvoldoende. Het onderwerp is dermate van belang dat van het college mag worden verwacht dat hier, met name in de communicatie met de raad, verantwoord mee wordt omgegaan. Onze fractie, en daar zullen wij niet uniek in zijn, voelt zich mede verantwoordelijk voor de aanpak van jongerenproblematiek, werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid, maar wil dan wel in de gelegenheid zijn om in gezamenlijkheid te komen tot een aanpak hiervan.
Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen.
1. Is de wethouder het met ons eens dat het aspect communicatie bij dit soort 'gevoelige onderwerpen' van groot belang is? Hoe gaat hij dit verbeteren?
2. Welke argumenten vormen de aanleiding om te komen met deze 'maatwerkmaatregelen' t.b.v. Marokkaanse jongeren?
3. Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of men voor dit experiment in aanmerking komt?
4. Welke meetbare resultaten streeft u na en op welke manier en op welk moment wordt over dit project verantwoording afgelegd richting Raad of commissie?
5. Is er sprake van een proefperiode? Zo nee, vindt u het dan niet belangrijk om hierover afspraken te maken met de Raad of commissie?
6. Is de wethouder bereidt zijn plannen alsnog te agenderen voor de commissie?
7. Welke financiële consequenties heeft dit project? Zijn hier overeenkomsten of contracten over gesloten?
8. Is de wethouder het met onze stelling eens dat, een voorkeursbehandeling zoals in dit project, moet gelden voor alle in Helmond daarvoor in aanmerking komende jongeren? Zo nee, waarom niet?
De SP fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen.
————————-
Datum: 8 juni 2009
Via de pers vernamen wij het bericht dat de Gemeente Helmond voornemens is Marokkaanse probleemjongeren stage te laten lopen in Marokko. Dit om hun identiteit terug te vinden en vervolgens weer naar Nederland terug te keren.

Op de eerste plaats willen wij graag antwoord op de vraag of deze berichtgeving correct is. Als dat het geval is heeft de VVD fractie onderstaande vragen naar aanleiding van dit voornemen:

1. wat is de achterliggende gedachte achter deze aanpak?
2. wordt deze aanpak gedragen door college en raad?
3. Hoe draagt deze aanpak bij aan het integratiebeleid in de Nederlandse cultuur?
4. Welk signaal wil het college hiermee afgeven?
5. Hoe denkt het college over het effect op andere jongeren, ongeacht hun etniciteit, en de precedentwerking?
6. Is er lering getrokken uit de ervaringen van andere soortgelijke experimenten in andere gemeenten?
7. Zijn we bereid belastinggeld te betalen aan reisjes voor probleemjongeren.?

————————-
Datum: 16 juni 2009
Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.

De eerste indrukken en ideeën naar aanleiding van het bezoek aan Nador in Marokko zijn verwoord in het artikel op de internet site van Binnenlands Bestuur van week 22. Momenteel wordt een verslag gemaakt van deze reis.

Vervolgens worden de ervaringen en gedachten over projecten, die we daar hebben gezien en besproken, gelegd naast het bestaande beleid (met name voortijdig schoolverlaten en jeugd en veiligheid) en reeds bestaande activiteiten (zoals matchmentor project, out of area, ervarings- leer project, jongeren in detentie en Shouf Kedemk).

Op basis hiervan wordt een voorstel door het college geformuleerd. Hierin komt onder meer te staan welke experimenten of projecten met welke doelen, resultaten, tijdpad en met welke financiële middelen worden voorgesteld om te uit te voeren. Dit wordt voorgelegd aan commissie en raad.

In het najaar 2009 kunt u een dergelijk voorstel van het college verwachten.

Bron: gemeente Helmond Later aangevuld met de vragen van de SP.

Beantwoorden

Ik ben benieuwd.

In princiepe is het natuurlijk normaal dat er vragen worden gesteld bij een project als deze(ik heb het dan over de vragen van de SP en VVD) Men wil natuurlijk meer weten van dit project en wat het nut daarvan is.

Als de resultaten landelijk goed zijn denk ik wel dat het een kans van slagen heeft voor probleem jongeren in Helmond.
Word dus even afwachten tot het najaar 2009 waneerhet voorstel van het college komt en de eventuele antwoorden.

Beantwoorden

Gegeven de verspreidde berichten over stageplekken in Marokko en de vragen van de gemeenteraad wel een belachelijk mager antwoord van burgemeester en wethouders. Alsof ze nog moeten verzinnen wat nu te doen… Meestal doe je dat toch andersom.
Maar als ik het goed lees heeft Boetzkes voor de zoveelste keer afgedaan als wethouder (maar wel een leuk resije geahd) en zijn die stageplekken er in het najaar niet meer.
@Mohammed Chahim:
Twee vraagjes:
Ik neem aan het bij jou bekend is dat de betreffende jongeren vaak na dit soort PEL-projecten terugvallen. Dat hoort erbij?
Omdat burgemeester en wethouders de vragen van gemeenteraadsleden niet kan of wil beantwoorden, kun jij dat als voorstander deels wel?

Beantwoorden

@Peter.

Op de eerste vraag kan ik niet direct antwoord geven. We hebben een probleem (probleemjongeren). Dit willen we oplossen, maar de oplossing is er nog niet. Er zijn in het land verschillende projecten die (deels) werken.

Je tweede vraag mbt het beantwoorden van de VVD vragen. Nou ja zijn niet aan mij gesteld, maar ik kan wel mijn mening geven, toch?

antwoord op vraag 1 lijkt me logisch. We hebben een probleem en mogelijk leid dit project tot een (gedeeltelijke)oplossing.

vraag 2 en 4 kan ik overslaan. Die zijn specifiek aan het college gericht.

vraag 3 mbt integratie. Tegenwoordig heeft alles blijkbaar met integratie te maken. De jongens over wie wij spreken zijn vaak hier geboren en getogen. Dit project heeft te maken met jeugdbeleid en niets met integratie.

vraag 4,5 Een goed voorbeeld is het PEL project.

vraag 6, dit is zo simpel geredeneerd. Zie column voor antwoord.

Beantwoorden

van eten wordt je groot, van leren wordt je wijs en op zijn tijd op je vingers getikt worden, leert je dat je niet goed bezig bent. Dit soort jongeren leeft voornamelijk in groepjes waar het goed is om buiten de wet te staan. Vroeger moest ik voor straf binnen blijven als ik iets uitgehaald had. Ik wist wat er verkeerd was, en deed het niet meer. Ik praat niet over integratie, maar over opvoeden. Voor straf binnen blijven, en niet iets nuttigs doen. Gewoon voor straf binnen blijven, en wel alleen. En niet voor straf op reis. Is daar iets mis mee????

Beantwoorden

Ik blijf toch van mening dat integratie toch ook wel een probleem is. Vaak is het de 2e generatie die hier is, en inderdaad is geboren en getogen. Alleen weten de ouders vaak niet hoe ze hun kinderen dan aan moeten pakken als er problemen zijn.

Dit geeft problemen omdat er mensen zelf niet goed weet hoe die opvoeding te combineren met de westerse samenleving.

Dat geeft ook weer problemen voor de probleem jongeren die ouders van alochtone afkomst hebben, hun integratie is dus niet goed ingegeven. Het geeft een combinatie van de westerse culuur en hun cultuur.

Dit probleem zou vermoedelijk minder worden bij hun eigen kinderen omdat men dan weer wel weet wat de problemen en gevaren van een westerse cultuur kunnen zijn.

Er zijn genoeg voorbeelden van waar die integratie heel goed is gegaan, maar daar is het probleem probleemjongeren ook vaak niet te vinden.
Dus ik ben van mening dat integratie wel een deel van het probleem is ook al is men in Nederland opgegroeid.

Beantwoorden

een late reactie, maar ik wil even zeggen dat ik blij ben dat er ook aandacht is van de politici voor zulke onderwerpen. In de rubriek Helmonds nieuws dacht ik dat de politici dit soort onderwerpen liever uit de weg gaan uit politieke correctheid.

Beantwoorden

@Irma,

ik neem je opmerking mee als compliment (als dit mag).

groet,
Mohammed

Beantwoorden

Beste Mohammed,

Ik las op internet uw plannen en ikzelf ben erg tevreden met deze plannen. In het dagelijkse leven kom ik vaak tegen dat ik of andere mensen bij stage of werk gelegenheden worden geweigerd vanwege hun afkomst hier liep ik vaak tegen aan tijdens het uitgaan of op de arbeidsmarkt . Ik vind het ook heel belangrijk dat het veilig op straat is en dat er voldoende voorzieningen zijn zodat jeugd zich kan vermaken. Ook u mening over de Heistraat komt overeen met mijn mening. Ik heb zelf in mijn schooltijd 2 maanden thuisgezeten in 2010 en ben toen in april naar Mostafa Jahfel gegaan, dat is een werkplaats voor jongeren die thuis zitten maar nog wel leerplichtig zijn. Hier heb ik verantwoording leren afleggen en motivatie opgedaan. Ik vindt dit persoonlijk een heel mooi project over jongeren. Zelf doe ik nu een opleiding op het ROC Ter Aa te Helmond. Is zo’n PEL project voor sommige jongeren juist niet demotiverend?

groeten,
Kylian

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *