22reacties

Van der Kant: Democratische vernieuwing

Het nieuwe ambitieakkoord geeft ruimte voor samenwerking en vernieuwing. Bijvoorbeeld op het vlak van participatie. En dat is een goede zaak.
Met participatie bedoelen we het betrekken van onze inwoners. Dat is in de afgelopen jaren te weinig gebeurd. Lokaal (en landelijk) tekent zich een trend af: het vertrouwen in de politiek neemt af, inwoners voelen zich niet goed geïnformeerd en ervaren nauwelijks betrokkenheid bij besluitvorming. Dat uit zich in Helmond in lage opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen.

Dat kan anders – en moet anders. In campagnetijd hoorde ik veel partijen zeggen (beloven?) dat we niet over onze inwoners moeten praten, maar mét. Laten we daar werk van maken. Want we staan voor nogal wat uitdagingen in Helmond.
Zo groeien we naar een stad met 115.000 inwoners, willen we de tweedeling het hoofd bieden en werken we met partnerstad Eindhoven aan een Klimaatactieplan om sneller klimaatneutraal te zijn. Dat heeft impact op nogal wat terreinen. Hoe geven we bijvoorbeeld de energietransitie in onze stad vorm? Met de kennis over thema’s als deze zit het in Helmond wel goed. We kunnen bogen op een kwalitatief sterk ambtelijk apparaat.

De kunst is om die kennis te vertalen in concrete plannen. De inbreng van onze inwoners is daarbij noodzakelijk, maar ook lastig ‘voor elkaar te krijgen’ met een almaar groeiende kloof tussen politiek en inwoners. Een burgerberaad biedt uitkomst.
Een gelote groep inwoners buigt zich dan over een vraagstuk dat alle Helmonders raakt. Zij vormen een representatieve afspiegeling van de inwoners van onze stad en wisselen hun persoonlijke kijk met elkaar uit. Vervolgens laten ze zich uitvoerig informeren door experts. Dat helpt om hun persoonlijke kijk te verdiepen of juist aan te scherpen. Tot slot formuleren ze aanbevelingen voor nieuw beleid.

In steden als Haarlem, Utrecht en Amsterdam, maar ook internationaal is het burgerberaad een succes. Het vertrouwen in de politiek is er toegenomen. Bovendien blijkt het een uitstekend middel tegen polarisatie: niet vooringenomen meningen, maar dialoog en uitwisseling staan centraal. Hoe gevoeliger een kwestie? Des te slimmer om een burgerberaad te organiseren.

En werkt zo’n burgerberaad niet juist vertragend? Het simpele antwoord luidt: nee. Juist op vraagstukken waar we ons in Helmond op vastbijten, kunnen burgerberaden voor versnelling zorgen. Als het in andere steden kan, moet dat ook in Helmond lukken. CDA Helmond werkt graag mee aan zo’n vernieuwing.

John van der Kant
Raadslid CDA