Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.944 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Column Theo van Mullekom Helmond AktiefGrote onrust in Brandevoort? Is dit wel terecht? Door een kleine groep mensen uit Brandevoort  is inmiddels veel geschreven over de “gevaren van hoogspanningslijnen”. Daardoor is er bij veel ouders ongerustheid en emotie ontstaan over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die naar de nieuwe school zouden gaan. Dat is erg jammer. Het begin. Bij de eerste schetsen op papier moesten nagenoeg alle boerderijen verdwijnen en ontstond er een nieuw stadsdorp ” Brandevoort”. De masten weg?, de masten ondergronds?, een verkabeling van de masten?, (van twee naar een ?).Maar een ding was en is zeker, wie een huis gekocht of gehuurd had in het zicht van de hoogspanningsmasten wist, dat die dingen niet van vandaag of morgen uit het zicht van koper of huurder zouden verdwijnen. Zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid? Ik heb me in dit onderwerp verdiept en hoop hiermee een hoop misverstanden en angsten uit de weg te ruimen. In het electromagnetisch spectrum staan bronnen op een rij die electrische en magnetische straling geven. Ze lopen van laagfrequent naar hoogfrequent. Het begint met de magneet (frequentie nul) tot aan het eind de hoogfrequente röntgen en radioactieve gammastraling. De magneet is volledig onschadelijk en de röntgen en radioactieve straling zijn zoals u weet heel schadelijk.Daartussen in zitten allerlei andere bronnen. Hoe lager de frequentie, hoe veiliger. Hoe hoger de frequentie hoe schadelijker. In het spectrum staat zonlicht naast de röntgenstraling, je kunt er huidkanker van krijgen. En zo staan de hoogspanningslijnen naast de magneet. Zij hebben dus hele lage frequenties. Lager dan HEEL VEEL apparaten die wij allemaal in huis hebben en gebruiken. Als u zich dus zorgen maakt over hoogspanningslijnen moet u zich zeker zorgen maken over uw computer, uw TV, uw mobieltje, (hoeveel kinderen gebruiken er al een), uw magnetron, uw boormachine, uw wekkerradio, uw lampen, uw scheerapparaat, uw stopcontacten door uw gehele huis enz. De electromagnetische veldsterkte die alle bovengenoemde dingen veroorzaken is te meten. De eenheid waarmee gemeten wordt is microTesla. Hoogspanningslijnen geven (vooral direct onder de lijnen) een bepaalde veldsterkte. Als je van de hoogspanningskabels wegloopt wordt die sterkte al snel niet meetbaar laag. De hoeveelheid microTesla die door de lijnen ontstaat, weegt niet op tegen de hoeveelheid die u in uw eigen huis door de aanwezigheid en het gebruik van al die apparaten creëert. Als u uw haren föhnt, (ik ben m’n hele leven kapper geweest), dan kunt u meer dan honderd keer zoveel microTesla meten. Iets dergelijks geldt voor de wekkerradio die de hele nacht vlakbij uw hoofd staat. De normen die wij in Nederland hanteren voor “Continue blootstelling” zijn erg streng nl. 0,4 microTesla. Europees is dat 100 microTesla. Maar of je nu 0,4 of 100 microTesla neemt, medisch gezien is er NOG NOOIT een onderzoek geweest dat ondubbelzinnig aantoont dat laagfrequente electromagnetische velden gezondheidseffecten hebben.. Je kunt er geen huidkanker, geen longkanker en geen Alzheimer van krijgen om er maar eens een paar te noemen. Er is onder leiding van een Engelse geleerde een wereldwijd onderzoek geweest waar veel over te doen was. Een onderzoek onder ruim 29.000 kinderen met kanker. Er zou toen ‘n verband gevonden zijn tussen wonen in de buurt van een hoogspanningskabel en de kinderen die leukemie kregen. Je kon becijferen dat er jaarlijks één extra dode viel als gevolg van die woonsituatie. Maar………..dit verhoogde risico deed zich ook voor op meer dan 600 meter afstand van de kabels. Dat betekent dat de oorzaak van die extra dode waarschijnlijk niets te maken heeft met het magnetisch veld. Ik hoop met bovenstaand verhaal veel ongerustheid bij Brandevoortse gezinnen weggenomen te hebben.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

 

PS  De norm voor de nieuw gebouwde school in Brandevoort (kosten 4 miljoen) is 0,4 microTesla. Deze norm wordt naar mijn overtuiging niet overschreden, de afstand van ‘t hart hoogspanningsmast tot school is 79.5 meter. De school moet voorlopig gesloten blijven. De rechter heeft een uitspraak gedaan op procedurele gronden, (of de gemeente de juiste procedure gevolg heeft) en niet over de gezondheidsgevolgen, daar ging deze rechtszaak niet over.

11 reacties:

Om te beginnen ben ik het niet vaak met Theo eens, maar dit keer wel. In een gemiddelde school branden meer tl lampen die een dergelijke straling veroorzaken dan die hoogspannings l(ij)eidingen zelf. Als de ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto, of met de fiets, stelleen hun kind aan nog meer gevaar bloot, en voor het geval van leukemie, is er een mogelijk eventueel verband aangetoond bij een kind, maar nog nooit bij een volwassene. Voor geinteresserden kijk op http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/emf/
Ook ik denk dat er een stroming dwarsliggers is in Brandevoort, die hun investering zagen dalen in plaats van stijgen. DIt komt niet door de masten.

PS sorry voor de type fouten.

Uitspraak voorzieningenrechter (bouwvergunning school in Brandevoort)
Op 9 juli jl. heeft de voorzieningenrechter de verzoeken om voorlopige voorziening behandeld betreffende de door de gemeente Helmond verleende bouwvergunning voor het samenvoegen van de 150kV- en de 380 kV-leidingen in een tracé in de wijk Brandevoort. De rechter heeft de argumenten gehoord van de gemeente Helmond (vergunningverlener), netwerkbeheerder TenneT (aanvrager van de bouwvergunning) en de verzoekers om voorlopige voorziening. De rechtbank doet op 28 juli uitspraak. De gemeente vindt dat zij met recht de bouwvergunning heeft verleend aangezien de samenvoeging voldoet aan de geldende bestemmingsplannen voor het gebied en de Woningwet. Enkele criteria zijn:
* de vastgestelde zones waarbinnen de masten en de leidingen aangelegd mogen worden;
* de hoogte van de masten, die gebonden is aan een maximum van 60 meter;
* de redelijke eisen van welstand.
De gemeente is van mening dat de bouwvergunning voldoet aan álle criteria. Tijdens de zitting hebben beide verzoekers erkend dat de bouwvergunning voldoet aan de drie bestemmingsplannen voor het tracégebied.
Naast deze verzoeken om voorlopige voorziening zijn er diverse bezwaren ingediend bij de gemeente Helmond. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Helmond behandelt op 14 juli deze bezwaren. De commissie brengt vervolgens een zwaarwegend advies uit. Het college zal vervolgens een gemotiveerd besluit nemen over de ingediende bezwaren. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank en eventueel een voorlopige voorziening te vragen. Tegen de uitspraak van de rechter kan hoger beroep ingesteld worden bij het hoogste rechtsorgaan in Nederland: de Raad van State.

Bron: raadsinformatiebrief van B&W van de gemeente Helmond

Bouw tijdelijke school Brandevoort gestart
De bouwwerkzaamheden voor de tijdelijke school- en kinderopvanghuisvesting in de Helmondse wijk Brandevoort zijn van start gegaan. Het schoolterrein op de hoek Laan door de Veste/Vaartsestraat wordt rond 1 september opgeleverd, zodat per 7 september de kinderen weer naar school en de buitenschoolse opvang kunnen gaan. In de twee schoolgebouwen worden gevestigd:
* het Openbaar Kindcentrum Brandevoort van de Openbare Basisschool Brandevoort en de buitenschoolse opvang (bso) van Spring Kinderopvang;
* het nieuwe Montessori Kindcentrum Brandevoort van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond (SKPOH) en de bso van Korein Kinderplein.
Met de bouw van het kinderdagverblijf van Spring en Korein wordt in augustus gestart. Medio oktober wordt naar verwachting het kinderdagverblijf opgeleverd.
Op het terrein -met de adressen Laan door de Veste 998 en Vaartsestraat 3- komen in totaal twaalf schoollokalen, vier bso-lokalen en een gebouw voor het kinderdagverblijf. Ook zijn er afgerasterde speelruimtes voor de kinderen met een zandbak. Deze tijdelijke huisvesting voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Helmondse Integrale Huisvestingsplan (IHP).
De tijdelijke locatie is goed te voet, met de fiets en per auto bereikbaar vanaf de Voort. Het deel van de Laan door de Veste voor de school is autovrij, zodat de kinderen veilig het schoolplein kunnen bereiken. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en stallingplaatsen voor de fiets aanwezig.
Het College van B&W heeft op 13 juli 2009 bouwvergunning afgegeven voor de bouw van de twee tijdelijke schoolgebouwen. In augustus wordt de bouwvergunning voor het kinderdagverblijf verleend. Beide bouwvergunningen voldoen aan de richtlijnen die staan in het geldende bestemmingsplan.
De rechter heeft geoordeeld dat de tweede semi-permanente school in Brandevoort aan de Stepekolk-Zuid niet betrokken mag worden. Deze bijna opgeleverde school zal in gebruik genomen worden nadat de bestaande hoogspanningslijnen in de buurt van het gebouw zijn samengevoegd in een combinatiemast en als onderzoeksresultaten hebben uitgewezen dat het gebouw voldoet aan de strenge voorzorgsnorm van 0,4 microTesla. Op basis van toezeggingen van TenneT zal de samenvoeging in 2010 een feit zijn. De school gaat na de samenvoeging van de lijnen voldoen aan de richtlijnen in het geldende bestemmingsplan. Als dat vastgesteld is dan kan de school betrokken worden. Tot die tijd zal de tijdelijke huisvesting aan de Laan door de Veste/Vaartsestraat gebruikt worden.

Bron: Persbericht gemeente Helmond

Rechtbank: hoogspanningsmasten mogen worden gebouwd
De gemeente Helmond heeft terecht een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van hoogspanningsmasten. Dat is het oordeel van de bestuursrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch vandaag.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond verleende op 14 mei 2009 aan netbeheerder Tennet TSO BV een vergunning voor het plaatsen van hoogspanningsmasten aan de Voort, Brandevoortse Dreef, Kaldersedijk, Brandevoort en Broekstraat in Helmond. Een omwonende vreesde aantasting van het woongenot en gevolgen voor de gezondheid.
Volgens het welstandsadvies voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen andere gronden op grond waarvan de bouwvergunning geweigerd had moeten worden. Dat betekent dat de gemeente de bouwvergunning mocht verlenen.
Reguliere bouwvergunning voor het oprichten van hoogspanningsmasten. Bouwplan is niet in strijd met de voorschriften van de geldende bestemmingsplannen. Aldus verzet het bepaalde in de Woningwet zich niet tegen het verlenen van de bouwvergunning. De tegen het verlenen van de bouwvergunning naar voren gebrachte gezondheidsbezwaren hadden ten tijde van de totstandkoming van de bestemmingsplannen naar voren gebracht kunnen en moeten worden. Zij zouden nog een rol kunnen spelen indien er sprake zou zijn van een benodigde ontheffing maar dat is in casu niet het geval. Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen.
De volledige uitspraken staan hier en hier.

Bron: Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Hoogspanningslijnen Brandevoort: Alternatief combinatielijn nader onderzocht en uitgewerkt naar aanleiding van nieuwe richtlijnen
De gemeente gaat een alternatief voor de combinatielijn in Brandevoort verder onderzoeken en uitwerken. De gemeente heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de onlangs ontvangen KEMA-rapportage die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is beoordeeld. Uit deze KEMA-rapportage blijkt dat de magneetveldzone van de voorgenomen combinatielijn niet voldoet aan de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan en niet voldoet aan de belofte die aan de wijk is gedaan dat er in Brandevoort II geen gevoelige bestemmingen, zoals woningen en scholen, in de 0,4 MicroTesla voorzorgszone zullen vallen. In de KEMA-rapportage staan de berekeningen van magneetveldzones volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM van juni 2009. Begin 2010 moet het onderzoek zijn afgerond en is er meer duidelijk over de oplossing en de planning.

De gemeente heeft het meetinstituut KEMA in 2005 gevraagd om de magneetveldzone van een combinatielijn in Brandevoort te berekenen op basis van toen geldende richtlijnen voor berekening van magneetveldzones en de voorzorgsnorm van 0,4 MicroTesla. Uit het rapport van 2005 bleek dat een verantwoorde samenvoeging van de bestaande 150 kV-lijn en 380 kV-lijn in een combinatielijn mogelijk was. Die berekening is vervolgens verwerkt in het bestemmingsplan Brandevoort II. Ook bleek uit het rapport dat de locatie van de tweede semipermanente school ten opzichte van de combinatielijn verantwoord was. De voorzorgsnorm geldt voor nieuwe zogeheten gevoelige bestemmingen, zoals woningen en scholen.

Op 25 juni 2009 heeft het RIVM nieuwe richtlijnen afgekondigd voor het berekenen van magneetveldzones. KEMA heeft vervolgens opdracht gekregen om de magneetveldzone opnieuw te berekenen op basis van de nieuwe richtlijnen. In oktober 2009 is het definitieve rapport van KEMA ontvangen. Dit rapport is inmiddels beoordeeld door het RIVM. Uit het rapport blijkt dat de magneetveldzone rond de geplande combinatielijn in Brandevoort II groter is dan de zone volgens de berekeningen uit 2005.

Op basis van deze nieuwe berekeningen blijkt de voorgenomen combinatielijn dus niet aan de uitgangspunten te voldoen. Hoewel de woningen in De Veste en de tweede semipermanente school buiten de 0,4 MicroTeslazone van de combinatielijn vallen, zou een deel van de geplande woningbouw in Stepekolk en Hazenwinkel wél in de zone komen te liggen. Dit is voor de gemeente onacceptabel aangezien het niet voldoet aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan en ook niet voldoet aan de belofte die aan de bewoners van Brandevoort is gemaakt. De gemeente Helmond heeft daarom besloten om te zorgen voor een realistisch en haalbaar alternatief.

De gemeente Helmond en netwerkbeheerder TenneT hebben diverse mogelijke alternatieven onderzocht op haalbaarheid. Er is hierbij gekeken naar de voorzorgsnorm van 0,4 MicroTesla, de leveringszekerheid van stroom binnen het elektriciteitsnet, de visuele kwaliteit, de acceptatie bij de bewoners en de realisatietijd. Dit alles natuurlijk binnen de ruimtelijke en financiële mogelijkheden die er zijn. Van sommige varianten is vastgesteld dat ze niet realistisch zijn omdat ze te experimenteel zijn, niet passen in de openbare ruimte, te lang zouden gaan duren of gewoon veel te duur zijn.

Eén alternatief lijkt binnen alle randvoorwaarden en wensen te passen en wordt nu nader onderzocht. Dit alternatief biedt daarbij het meeste uitzicht op een snelle ingebruikname van de tweede semipermanente school. Zonder al te diep in de techniek te willen gaan, gaat het om een oplossing waarbij de huidige 380 kV-lijn een zogenoemde fasesplitsing krijgt in de bestaande masten en de 150 kV-lijn ondergronds wordt aangelegd. Deze oplossing zorgt voor een kleinere magneetveldzone. Voor het 380 kV-tracé zou het betekenen dat de masten niet verhoogd en verplaatst hoeven worden. Voor de 150 kV-masten zou het betekenen dat ze visueel verdwijnen.

De gemeente en TenneT gaan dit alternatief nu verder onderzoeken waarbij we wederom het RIVM vragen het alternatief te beoordelen. Het oordeel van het RIVM -als erkend landelijk kennisinstituut- is voor ons leidend.

Over de definitieve oplossing kunnen gemeente en TenneT nu nog geen uitsluitsel geven. Wel ligt er een zeer interessante alternatieve oplossing die niet alleen passend binnen de richtlijnen en randvoorwaarden lijkt, maar ook tegemoet komt aan een aantal bezwaren dat in het verleden door bewoners is gemaakt. Daarmee biedt de nieuwe oplossing een kans voor Brandevoort om te komen tot een inpassing van de huidige hoogspanningslijnen die voldoet aan alle eisen en die voor bewoners acceptabel is.

Bron: gemeente Helmond

verhaaltje is mooi maar het smoesje deugt niet

Gemeente probeert TenneT te dwingen
De gemeente Helmond en netbeheerder TenneT hebben een 'gespannen werkrelatie'. Helmond heeft een 'dwingende brief’ aan TenneT gestuurd om te zorgen dat TenneT het werk aan de hoogspanningleidingen in Brandevoort gaat uitvoeren binnen de gemaakte afspraken wat betreft planning en kosten. Ook heeft de gemeente Helmond -samen met de andere grote Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant- de minister van Economische Zaken met klem gevraagd om voor eind februari met de directie van TenneT in gesprek te gaan.
In Helmond en de andere vier grote Brabantse steden is ongerustheid ontstaan door de magnetische straling die hoogspanningsleidingen afgeven. Berekeningen en aannames bleken onbetrouwbaar. De gloednieuwe school in Brandevoort kon daardoor niet in gebruik genomen worden.
De gemeente wil dat de huidige 380 kV-lijn een zogenoemde fasesplitsing krijgt in de bestaande masten en dat de 150 kV-lijn ondergronds wordt aangelegd. Deze oplossing zorgt voor een kleinere magneetveldzone. Voor een deel van het 380 kV-tracé zou het betekenen dat de masten niet verhoogd en verplaatst hoeven worden. Voor de 150 kV-masten betekent dit dat ze verdwijnen. Volgens berekeningen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is dat genoeg om te zorgen dat woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen in Brandevoort II niet binnen de magneetveldzone vallen.
Omwonenden en ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben eerder laten weten dat zij deze oplossing onvoldoende vinden.

Tijdelijke school van 12 lokalen in Brandevoort in Blok 20
De gemeente heeft besloten om voor een tweede tijdelijke huisvesting te zorgen in blok 20 (de Veste) dat grenst aan blok 26, waar de huidige eerste tijdelijke school staat. In blok 20 komt een tijdelijk schoolgebouw met twaalf lokalen, een speelruimte en een parkeerplaats. Deze huisvesting voldoet aan de richtlijnen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en aan de verkeersveiligheidseisen.
De tweede tijdelijke school in blok 20 ligt buiten de magneetveldzone van 0,4 Micro tesla van de 380 kV-lijn. Voor deze oplossing is gekozen omdat de tweede semipermanente school in Stepekolk komend schooljaar nog niet in gebruik wordt genomen. Dit omdat er nog geen overeenstemming is bereikt met netbeheerder TenneT over de oplossing voor de hoogspanningslijnen bij Brandevoort II.
Naast de realisatie van de tweede tijdelijke school in blok 20 blijft ook het tijdelijke schoolgebouw in blok 26 in schooljaar 2010-2011 in gebruik. Hiermee zijn er voldoende lokalen voor de scholen en de kinder- en naschoolse opvang in Brandevoort. Deze oplossing is in goed overleg met de schoolbesturen tot stand gekomen.

Bron: raadsinformatiebrief van B&W van de gemeente Helmond

Bij het bestuderen van het onderhavige onderwerp viel mij op dat in de voorlichting het elektromagnetisch veld, magnetisme dus, op een lijn wordt gezet met elektromagnetische straling zoals licht, Röntgenstraling en Gammastraling. Dit is pertinent onjuist.
Het elektromagnetisch veld is magnetisme dat veroorzaakt wordt doordat er stroom door een metalen draad loopt. Bij gelijkspanning is dit constant net als bij het aardmagnetisme. Bij wisselspanning wisselen de Noord- en Zuidpool telkens om. Bij ons elektriciteitsnet is dat met een frequentie van 50 Hertz, dus 50 maal per seconde. Dit (elektromagnetisch) veld komen we overal tegen zoals bij hoogspanningslijnen, maar ook bij huishoudelijke apparaten zoals stofzuiger, adapters, audio- en videoapparatuur, koelkast, bedrading in huis enzovoorts.
Daarentegen is elektromagnetische straling een ander woord voor licht en heeft niets met magnetisme te maken. Met name licht of straling met een hoog doordringingsvermogen zoals Röntgenstraling en Gammastraling kunnen behoorlijke schade toebrengen aan levend weefsel. Om een idee te geven, röntgenstraling zoals bij de tandarts wordt gebruikt heeft een golflengte van 0,03 nanometer en een frequentie van 10.000.000.000.000 Megahertz. Licht met een golflengte kleiner dan 100 nanometer mag gezien worden als hoogenergetisch en dus in staat om weefsel te vernietigen.
Over de sterkte van magneetvelden het volgende: aardmagnetisme in Nederland ca. 60 microTesla, in de buurt van een mobieltje ca. 1000 microTesla, in de buurt van staafmagneet 100.000 microTesla en in de buurt van een luidspreker 200.000 microTesla.

René Vetjens, raadslid Trots

Omwonenden hoogspanningskabels worden uitgekocht

Bestaande hoogspanningskabels worden de komende jaren zoveel mogelijk onder de grond gebracht. Waar de hoogspanningskabels niet kunnen worden ingegraven, krijgen omwonenden een aanbod tot uitkoop van hun woning.

Dit schrijft minister Kamp (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel wetenschappers het er niet over eens zijn of het wonen onder hoogspanningskabels schadelijk is voor de gezondheid, neemt Kamp nu het zekere voor het onzekere. ‘Bewoners die onder hoogspanningslijnen wonen, krijgen nu duidelijkheid,’ schrijft Kamp.
Onder de grond

Binnen 15 jaar worden bestaande hoogspanningslijnen met een voltage van 110 en 150 kilovolt onder de grond gebracht. Hiermee is een bedrag van 440 miljoen euro gemoeid. De betrokken gemeenten betalen een kwart, de overige 330 miljoen euro wordt via de energierekening doorberekend aan de consument.
Uitkoop

Kabels met een voltage van 220 en 380 kilovolt kunnen niet worden ingegraven. Mensen die direct onder dit soort hoogspanningskabels wonen, kunnen een aanbod voor uitkoop krijgen van hun gemeente. Er zijn 400 woningen die voor uitkoop in aanmerking komen. Het Rijk trekt 140 miljoen euro uit voor de uitkoop. Gezien de huidige economische situatie worden de maatregelen vanaf 2017 uitgevoerd.