18reacties

Q&A: geldzorgen bij sportclubs en Polaris

John van der Kant van het CDA stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de financiële zorgen bij Helmondse sportverenigingen in het algemeen en VC Polaris in het bijzonder. ‘Die volleybalclub vreest zelfs voor een faillissement.’
Hieronder staan zijn 5 ingediende raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 4 mei 2022 wendde de fractie van CDA Helmond zich tot u met schriftelijke vragen (pdf) over de zorgen van (binnen)sportverenigingen en VC Polaris in het bijzonder. Toen wezen wij op de gevolgen van de maatregelen omtrent Covid-19, waardoor veel verenigingen hun ledenaantallen zagen krimpen. We wezen ook op de explosief gestegen kosten naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.
Het is goed om te constateren dat verschillende verenigingen hun ledenaantallen in de afgelopen maanden weer hebben zien stijgen. Tegelijkertijd zijn er nog altijd grote zorgen over de kosten voor energie. Sommige verenigingen hebben deze kosten met factor 4 of 5 zien toenemen. WNL liet onlangs optekenen dat bijna de helft van de sportclubs in Nederland in acute problemen verkeert door deze kostenstijging en de nog altijd zeer hoge inflatie.
Het verhogen van de contributie neemt slechts een miniem deel van deze financiële zorgen weg. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat 60 procent van de huishoudens financiële problemen ervaart, waardoor het sterk verhogen van de contributie onwenselijk is en zal leiden tot een afname van ledenaantallen, met name onder financieel kwetsbare gezinnen. Daarbij merken we op dat het aantal financieel kwetsbare gezinnen alleen maar toeneemt.
De zojuist geschetste kostenstijging raakt ook VC Polaris. De kosten voor energie zijn afgelopen jaar van 16.000 naar 45.000 euro gestegen. Aan onze oproep vorig jaar om met VC Polaris in contact te treden is destijds direct gehoor gegeven. Een oplossing bleef echter uit, onder andere door de organisatiestructuur van VC Polaris, waarbij de stichting de partij is ‘die de rekeningen betaalt’ en de vereniging de hal van de stichting huurt. Bovendien zag VC Polaris zich, naast bovenstaande zorgen, geconfronteerd met nieuwe financiële tegenvallers zoals een daklekkage.
Met een contactpersoon van de gemeente Helmond zijn verschillende opties bekeken. Geen van alle bleken bij te dragen aan een passende oplossing voor VC Polaris. Bovendien zou VC Polaris een uitnodiging ontvangen voor een gesprek op bestuurlijk niveau, om na te gaan welke alternatieven er zijn. Na weken van radiostilte vanuit de gemeente Helmond heeft VC Polaris daarom opnieuw contact met ons gezocht en aangegeven “ten einde raad” te zijn. Deze zorgen raken ook de Openbare Basisschool ’t Hout, die tot nu toe gebruik maakt van deze sporthal. Als een oplossing uitblijft, ziet VC Polaris geen mogelijkheid meer om de basisschool te ontvangen. Daarnaast vreest VC Polaris bij uitblijven van een oplossing na dit volleybalseizoen de lichten letterlijk definitief te moeten uitdoen. De vereniging is bijna door haar reserves heen, waardoor een faillissement onafwendbaar lijkt.
Naar aanleiding van voorgaande inleiding heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek van VC Polaris? Is het college bereid om binnen twee weken met VC Polaris in gesprek te gaan en gerichte actie te ondernemen?
  2. De gemeente Helmond vindt het belangrijk om sporten te stimuleren. Deelt het college onze mening dat Helmondse (sport)verenigingen die in zwaar weer zijn gekomen als gevolg van de genoemde crises, geholpen zouden moeten worden?
  3. Van welke regelingen kunnen sportverenigingen nu gebruik maken als zij in zwaar weer gekomen zijn door de stijging van energiekosten en/of de inflatie? Heeft het college zicht op of (sport)verenigingen daar voldoende mee bekend zijn?
  4. Welke alternatieven zijn er voor (sport)verenigingen die – net als VC Polaris – kennelijk geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen?
  5. Wat zijn de mogelijkheden voor (sport)verenigingen als de huidige regelingen gewoonweg niet volstaan om de financiële zorgen weg te nemen? Is het college dan bereid om deze (sport)verenigingen via maatwerk eenmalig te helpen en te ondersteunen, zodat zij weer als vitale vereniging verder kunnen?

In de reacties hieronder staat een update.