Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.944 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

Vandaag heeft burgemeester Elly Blanksma de Beleidsregel Maximumstelsel Coffeeshops Helmond 2014 vastgesteld.
Haar besluit luidt:

Ik stel het aantal gedoogde coffeeshops in Helmond vast op 1.
Ik besluit de coffeeshop op de huidige locatie aan de Wolfstraat 124 te blijven gedogen; dit betekent dat ik de verleende vergunning niet zal intrekken en de huidige exploitant de exploitatie onder de bestaande voorwaarden voort mag zetten.

De volledige afweging van de burgemeester om tot dit besluit te komen:

Op 5 september 2014 is de Beleidsregel Maximumstelsel en criteria Coffeeshops Helmond 2013 ingetrokken in afwachting van een nieuwe beleidsregel. In de intrekking is opgenomen dat tot het moment dat er een nieuwe beleidsregel is vastgesteld én er een oproep tot mededinging is gedaan, alle aanvragen voor een exploitatievergunning, waarbij de exploitatie onder meer bestaat uit de verkoop van softdrugs, worden geweigerd;
Als gevolg van de intrekking beschikt de gemeente Helmond thans niet over een op schrift gesteld beleid met betrekking tot het aantal coffeeshops dat in de gemeente Helmond wordt gedoogd en met betrekking tot de ruimtelijke en andere criteria waar aan de nieuwe aanvragen worden getoetst;
Ik ben bevoegd om beleidsregels op te stellen met betrekking tot het aantal coffeeshops en de ruimtelijke criteria waaraan nieuwe aanvragen zullen worden getoetst. Ik acht het in het kader van de rechtszekerheid ongewenst dat de gemeente Helmond niet beschikt over een op schrift gesteld coffeeshopbeleid en heb besloten de Beleidsregel Maximumstelsel Coffeeshops Helmond 2014 voor te bereiden;
In dit kader heb ik uiteraard allereerst acht geslagen op de wens van de gemeenteraad dat de exploitatie van de gedoogde coffeeshop op de huidige locatie zou worden beëindigd en dat op twee andere locaties evenzoveel nieuwe gedoogde coffeeshops zouden komen. Ook heb ik waarde gehecht aan de in het verleden door de raad vastgestelde criteria waaraan die nieuwe locaties dienden te voldoen. De praktijk leerde mij echter dat geen van de voorgestelde locaties aan de door de raad vastgestelde criteria voldeed;
Om die reden heb ik de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden gevraagd na te willen denken over de verruiming van de voormelde criteria. Ik constateer echter dat het deze commissie niet is gelukt om tot een voorstel te komen tot verruiming van de criteria. Dit betekent dat ik gegeven de bestaande situatie mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid zal nemen

Aantal coffeeshops
Tegen die achtergrond is bij mij de vraag gerezen of er thans wel een beleid moet zijn dat voorziet in het gedogen van twee coffeeshops.
Bij de beantwoording van die vraag heb ik allereerst geconstateerd dat de verruiming van het aantal gedoogde coffeeshops niet strookt met de landelijke trend, die juist een daling van het aantal coffeeshops laat zien;
Daarnaast heb ik recent de politie verzocht mij te informeren over eventuele overlast als gevolg van de bestaande coffeeshop aan de Wolfstraat én de situatie rondom straathandel in de gemeente Helmond in verband met het aantal coffeeshops.
Daaruit is het beeld naar voren gekomen dat de exploitatie van de bestaande gedoogde coffeeshop niet of nauwelijks leidt tot overlastmeldingen.
Bovendien heeft de politie mij laten weten dat er in de gemeente Helmond weliswaar sprake is van straathandel, doch dat de omvang daarvan en de daaraan te relateren overlast niet lijkt te worden beïnvloed door een eventuele de uitbreiding naar 2 coffeeshops.
Hieruit leid ik af dat één gedoogde coffeeshop dus kennelijk voldoende is om te voorzien in de vraag naar softdrugs;
Het vorenstaande heeft mij tot de conclusie gebracht dat er op dit moment uit een oogpunt van openbare orde geen behoefte bestaat aan een tweede coffeeshop in Helmond;
Beleidsregel 1: Ik stel het aantal gedoogde coffeeshops in Helmond vast op 1.

Locatie coffeeshop
In de gemeente Helmond is op dit moment al een gedoogde coffeeshop aanwezig. Aan de exploitant van de coffeeshop heb ik in het verleden, gelet op de destijds geldende criteria, laten weten dat de coffeeshop op de locatie aan de Wolfstraat dient te sluiten. Dit is ook bekend bij de omwonenden;
Ik heb opnieuw naar de situatie gekeken. Ik heb daarbij onder meer meegewogen de feitelijke situatie, de belangen van de omwonenden, het algemeen belang en de openbare orde, evenals de feitelijke (on)mogelijkheden om tot verplaatsing over te kunnen gaan. Op basis van informatie van de politie ben ik tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een situatie in balans. De politie voert regelmatig overleg met de coffeeshophouder en kwalificeert de samenwerking als goed. Ook vinden er regelmatig controles plaats en deze hebben geen aanleiding gegeven om handhavend op te treden;
Ofschoon sprake is van een gemengde woonwijk (wijk met overwegend woonfunctie maar ook andere functies), zie ik uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid geen aanleiding om de huidige locatie van de coffeeshop negatief te beoordelen. Ik zal de situatie, mede gelet op de belangen van de omwonenden, blijven monitoren;
Op basis van vorenstaande overwegingen en een advies van de politie dat inhoudt dat het niet wenselijk is dat er in Helmond geen coffeeshop wordt geëxploiteerd, ben ik – in afstemming met het openbaar ministerie en de politie – tot de volgende beslissing gekomen;
Beleidsregel 2: Ik besluit de coffeeshop op de huidige locatie aan de Wolfstraat 124 in Helmond te blijven gedogen; dit betekent dat ik de verleende vergunning niet zal intrekken en de huidige exploitant de exploitatie onder de bestaande voorwaarden voort mag zetten.

Tenslotte
Indien en voor zover de exploitatie van de coffeeshop aan de Wolfstraat wordt gestaakt, al dan niet als gevolg van handhavend optreden, ontstaat een nieuwe situatie en zal ik mij opnieuw beraden over het te voeren beleid.
Mocht ik in die situatie besluiten om opnieuw ruimte te bieden aan de exploitatie van een gedoogde coffeeshop dan zal een oproeping tot mededinging wordt gedaan. In of tegelijkertijd met deze oproeping zal ik aangeven op welke wijze deze schaarse vergunning zal worden verdeeld.
Volledigheidshalve merk ik op dat er geen bezwaar- of beroepschrift kan worden ingediend tegen dit besluit tot vaststelling deze beleidsregel.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op het moment van bekendmaking.
Besloten op 4 november 2014,

Tenslotte is dit de brief (pdf) die bij de omwonenden van Wolfstraat 124 vandaag is bezorgd en deeze brief (pdf) werd vanmiddag naar de gemeenteraad gestuurd.

12 reacties:

Hoezo de coffeeshop mag blijven.
Het contract werd toch beëindigd of nu weer niet.
Die man moet daar weg want het contract werd beëindigd.
Het zoveelste broodje aap van de Gemeente Helmond om mee te helpen de boel onder druk te zetten=
Eruit met die vent en wel nu meteen zou ik zo zeggen.
Dit hebben we niet nodig in een normale gemeente.
De zgn dreigementen om de boel onder druk te zetten.
En dan nu dit Elly Blanksma bah bah en nog eens bah.

Beantwoorden
M.Betgem-van der Spuij

” doch dat de omvang daarvan en de daaraan te relateren overlast niet lijkt te worden beïnvloed door een eventuele de uitbreiding naar 2 coffeeshops.”
Waarop wordt dit gebaseerd? Op gevoel? Is er een proef geweest? Is er naar steden van vergelijkbare omvang en demografie gekeken?

Den Helder, een vergelijkbare stad qua demografie en grootte heeft tussen drie en vijf coffeeshops. Nou hebben we Eindhoven wel als grote buur (met meer dan 10 coffeeshops), maar slechts een coffeeshop toestaan is gewoon je verantwoordelijkheid niet nemen.

Daar komt bij dat een tweede en/of derde coffeeshop de burgemeester de mogelijkheid geeft om sancties op te leggen indien een coffeeshop overlast veroorzaakt of zich niet aan de regels houdt. Het geeft ook continuïteit. Als de coffeeshop aan de Wolfstraat af zou branden heeft Helmond niet van de ene op de andere dag een nieuwe coffeeshop.

Al met al een kortzichtige en slecht onderbouwde beslissing van onze burgemeester. Ik heb het vermoeden dat de wens hier de vader van de gedachte is. En dat is jammer, want het wekt te schijn van partijdigheid.

Beantwoorden

Er is weer een reden om ergens flink tegenaan te schoppen. Is het niet “Heren”?
Ik snap niet of nauwelijks waarom mensen zich zó druk maken om de hoeveelheid coffeeshops in een gat als Helmond.

Beantwoorden

Die tweede coffeeshop vlakbij de bejaarde mensen, als ik het goed zeg!
Hebben ze gewoon opgeblazen, waarom deze ook niet?
Dan zijn we meteen van dat volk af wat daar de boel ver…kt, misschien dat er dan nog wat mensen door de heistraat durven lopen wat later op de avond.
Laat ze lekker thuis hun jointje roken, heeft niemand er last van.

Beantwoorden

geen overlast bijna geen meldingen elke dag jaag ik mensen bij de deur weg die er een jointje staan te roken vers gehaald bij de shop…melding van gemaakt maar word niks tegen gedaan..beleid ala lik me vestje. Daar betaal je dan mede door het aangepaste huurbeleid bijna 900 kale huur voor…Bedankt

Beantwoorden

Woning door woonpartners verhuiurd en gezegd dat de coffeeshop weg zou gaan dat was zeker…ja en nu blijft hij dus zit je met je opgroeiende kind en geen geld meer om te verhuizen…

Beantwoorden

Woonpartners zegt maar wat, daar staan ze bekend om. Die willen het liefst slapen ipv overlast aanpakken of samen met de gemeente de stad leefbaarder te maken.

Beantwoorden

@Erwin

Zet er een Varken voor de deur, heb je zekers te weten al 80% minder last.
Het is idd verschrikkelijk als je daar E900 betaald en dan zo’n tent voor de deur, heb echt met je te doen! laten we het nog niets eens over het tuig hebben pfffff MAAR….. daar heb je de straatcoach voor die doen gezellig mee.
Zou zeggen pak de boel op en je kan voor die huurprijs samen met je kind hier een heel mooi huis kopen. (of particulier huren!!)

gewoon blijven klagen!!!!

Beantwoorden

@Erwin op woensdag 5 november 2014 om 15:11:

Als je dat zwart op wit hebt, zou ik naar een advocaat stappen en een rechtszaak aanspannen voor verhuiskosten en dergelijke. Dat moet je winnen. Succes!

Beantwoorden

Ja niet zwart op wit was mondeling gezegd dus een wijze les. Alles op papier voortaan. Zijn al aan het rondkijken maar blijft zuur van de geinvesteerde centjes..

Beantwoorden

@Erwin

Ken natuurlijk jou persoonlijke situatie niet, maar voor E900 kun je heel wat moois kopen! in een nette buurt.
Wens je veel succes, en zeker is het altijd beter alles op papier.
Heb ik hier zelf ook wijze lessen uit getrokken, met andere aangelegenheden.

groet

Beantwoorden

Tja dat krijg je als de raadsleden hun verantwoordelijkheid niet durven nemen. Dan wordt je opgezadeld met een besluit van de burgemeester wat een hoog CDA gehalte heeft. Spreek uw vertegenwoordigers in de raad er maar op aan. De burgemeester had nu haar handen vrij om haar beslissing te nemen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *