Buiten is het 4 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.290 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

inburgeren in Helmond

Burgemeester en wethouders van Helmond willen in het nieuwe schooljaar 150 studerende inburgeraars die het Nederlands onvoldoende beheersen, aparte taallessen geven. De lessen zijn bestemd voor MBO-leerlingen die dreigen geen diploma te behalen omdat zij niet genoeg Nederlands kennen. 4 Uur per week krijgen zij in kleine groepjes Nederlands, afgestemd op de studierichting waarmee zij bezig zijn.
De extra taallessen worden betaald uit de zo geheten 'taalkennisvoorziening'. Dat is een onderdeel van het 'Deltaplan Inburgering', een door de rijksoverheid ingevoerde regeling. Deze werd nodig geacht aangezien het aantal 'inburgeraars' bij lange na niet zo groot is als 'Den Haag' gehoopt had. Zo zou Helmond tussen 2007 en 2009 voor 845 inburgeraars een cursus (laten) verzorgen. 1 Van de redenen: de mensen achter het bureau hadden bedacht dat een eigen bijdrage wel motiverend zou zijn. Dus niet, zo blijkt.
Helmond liep nog eens een extra achterstand op, omdat ze de inburgering onder gebracht had bij (re-)integratiebedrijf Serin Mens en Werk, dat eind vorig jaar failliet ging, juist "doordat de inburgering van allochtonen stagneert."
Opvallend is dat B&W nu de inburgering laten doen door het ROC. Die school verzorgt wel de inburgeringscursussen voor de Peelgemeenten maar liep in 2007 de opdracht van Helmond mis omdat de stad koos voor Serin, dat een veel lagere offerte indiende. Te goedkoop blijkbaar, gezien het verlies van 2,7 miljoen euro dat Serin in 2007 leed. En nu dus inmiddels failliet, dus wat dan?
Voor de nieuwe cursus van het ROC is geen openbare aanbesteding nodig. Bovendien krijgt de gemeente van het rijk 4.005 euro per inburgeraar en het ROC vraagt slechts 3.675 euro. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid de (door het rijk verplichte) eigen bijdrage van de cursus van 270 euro per deelnemer terug te betalen. Die eigen bijdrage uit de Wet inburgering (Wi) is 1 van de andere redenen waarom veel mensen geen inburgeringscursus volgen.
Per inburgeraar die de cursus bij het ROC met succes afsluit, blijft zo nog eens 60 euro over. Of Helmond de wet Wi overtreedt door de eigen bijdrage weer terug te betalen, is voer voor hogere juristen…

8 reacties:

En dan nog ter aanvulling, wij hebben in de Ruilwinkel steeds mensen van de inburgeringscursus die taal stage bij ons lopen en het frappante is dan toch, dat als de cursus afgelopen is de inburgeraars nog geen gesprek in het Nederlands kunnen voeren of een discussie kunnen volgen. Om het over het schrijven maar helemaal niet te hebben.

Beantwoorden

Is bovenstaande een eigen bijdrage van “De weblog”, een ingezonden bijdrage of een column van een van de columnisten?

Beantwoorden

@Ad:
De logtekst (25-7-09 om 11:34 uur) is van de hand van De weblog van Helmond. De reactie van Solveg (26-7-09 om 19:35 uur) is haar observatie en mening.
Speciale reden waarom je dat vraagt?

Beantwoorden

@Weblog,

Niet echt een hele specifieke reden. Ik heb de indruk dat de teksten van De weblog van Helmond normaal neutraler zijn van opstelling. Bij deze tekst kreeg ik meer een “columnistengevoel”.

Beantwoorden

@Ad:
Deze reactie komt ‘pas’ 2 dagen later omdat we het intern bespraken.
Het is nog altijd onze intentie om de zaken in dit soort logs feitelijk, onderbouwd en objectief weer te geven. Wij vinden dat ook deze logtekst daaraan voldoet. Maar we realiseren ons terdege dat, door onze keuze van een onderwerp en (de wijze van) het presenteren van bepaalde informatie, de indruk kan ontstaan dat we “normaal neutraler zijn van opstelling”.
Gelukkig heeft iedere Helmonder middels de reacties de mogelijkheid om onze informatie aan te vullen, te kleuren of te verwerpen.

Beantwoorden

Inburgeringscursussen in Helmond
In de brief van minister Van der Laan aan de Tweede Kamer van 25 augustus jl. wordt aangekaart dat meer nieuwe Nederlanders aan de inburgeringscursussen moeten deelnemen. Het aantal cursussen dat dit jaar landelijk is gestart valt tegen. De beoogde 50.000 dit jaar en 60.000 in 2010 worden niet gehaald. De minister neemt maatregelen om deze zorgelijke ontwikkeling zo snel mogelijk te keren. Hij wil dat inburgeringsplichtigen allemaal zo spoedig mogelijk een aanbod van de gemeenten krijgen en dat vrijwillige inburgeraars gerichter en effectiever worden benaderd om de cursussen te gaan volgen.

Wat betekent dat voor onze gemeente?
In het door uw raad vastgestelde integratiebeleid, kijkt de gemeente Helmond verder dan de reguliere inburgeringstrajecten. Onze gemeentelijke aanpak voor integratie is aanzienlijk. Inburgering is een instrument om de integratie van de nieuwe Helmonders in onze gemeente te bevorderen en te stimuleren.
Daarom heeft de gemeente in 2007 met het Rijk afgesproken dat gedurende de periode van 2007 tot en met 2009, voor 845 inburgeraars een inburgeringsvoorziening wordt vastgesteld.
Ingewikkelde en aan verandering onderhevige regelgeving heeft het realiseren van deze ambitie tot een forse opgave gemaakt. In 2007 hadden we een goede start gemaakt, beter zelfs dan de rest van Nederland. Helaas heeft o.a. het faillissement van Serin de voortgang van het aantal trajecten vervolgens onder druk gezet. Overigens zetten wij vooral ook in op de kwaliteit van trajecten.

Het ISI is het Informatiesysteem Inburgering. Hierin staan gegevens over de totale groep van oud- en nieuwkomers die ingeburgerd zijn, met hun inburgering bezig zijn of vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht.
In de landelijke ISI staat vermeld dat onze gemeente met 294 trajecten is gestart. Het werkelijke aantal is echter 456 trajecten. Een achterstand in de administratie binnen onze gemeente was de reden van het verschil tussen de lijsten.
We hebben 456 inburgeraars aan het inburgeringstraject geholpen. Dit aantal is te danken aan onder andere de volgende acties die ondernomen zijn.
* Capaciteitsversterking bij de uitvoerende afdeling.
* De diverse projecten die vanuit de subsidieregeling Integratie worden gefinancierd, worden nadrukkelijk uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de werving van nieuwe inburgeraars. Zo kunnen er in het netwerk van de Taalcoaches personen voorkomen die inburgeringsplichtig of -behoeftig zijn. Hetzelfde geldt voor de projecten 'Couscous Appelmoes' en '1001-kracht'.

Wij beschouwen deze projecten als voortraject voor de reguliere inburgeringstrajecten. Hiermee wordt het leerproces van de inburgeraar versterkt.

Zoals u hierboven leest, hebben wij het Deltaplan inburgering ingevoerd. Wij hebben dit plan omgezet naar o. a. de volgende directe acties:
1. Taalkennisvoorziening: dit Project wordt in september gestart.
2. Vaststellingsstelsel:het vaststellingsstelsel verplicht de inburgeraar om deel te nemen aan het inburgeringstraject
3. In september wordt een pilot Inburgeren en Ondernemerschap (met subsidie van het Rijk) gestart.
4. Premie voor inburgeringsbehoeftige: is besloten om een premie van 270 te verstrekken aan personen die drie maanden een taalkennis-voorziening volgen en aan vrijwillige inburgeraars die een eigen bijdrage verschuldigd zijn en deelnemen aan het inburgeringexamen.

Zoals u ziet doen we er alles aan om dit aantal van 845 te realiseren.
Op woensdag 26 augustus jl. heeft wethouder Boetzkes een bestuurlijk overleg gehad met het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Bovengenoemde brief van de minister aan de Tweede Kamer en inburgering waren hoofdzakelijk de gespreksonderwerpen. Het ministerie heeft haar waardering uitgesproken over de aanpak en de acties die de gemeente onderneemt om de geformuleerde ambitie van 845 inburgeringstrajecten te realiseren.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Beantwoorden

Taalkennisvoorziening houdt allochtone MBO-studenten 'binnenboord'
Inburgering is één van de speerpunten van de gemeente Helmond. De gemeente Helmond start daarom met een nieuw inburgeringproject: de Taalkennisvoorziening. Dit project heeft tot doel om inburgeringplichtige of -behoeftige MBO-studenten, die vanwege een taalachterstand zonder diploma de school dreigen te verlaten, 'binnenboord' te houden. De studenten krijgen extra taalonderwijs, waardoor zij de opleiding met een diploma – en dus een startkwalificatie – kunnen verlaten.
Om de studenten maximaal rendement uit de Taalkennisvoorziening te laten halen, is het van belang dat de taal direct toepasbaar in de reguliere MBO-lessen wordt aangeboden. Hierdoor is voortdurend afstemming mogelijk tussen de vak- en de taaldocenten. De gemeente Helmond heeft daarom besloten om de Taalkennisvoorziening aan te laten bieden door het ROC Ter Aa, waar de studenten immers al hun MBO-opleiding volgen.
Om de effectiviteit van de Taalkennisvoorziening te vergroten, wordt les gegeven in groepen van maximaal acht leerlingen. Deze groepen zijn ingedeeld naar opleiding: leerlingen uit technische opleidingen krijgen meer technische taal, bij leerlingen in verzorgende opleidingen staat een andere relevante taal centraal. Het extra taalonderwijs wordt gegeven in 4 uur per week gedurende maximaal een jaar. Er zijn jaarlijks vier instroommomenten: bij de start en iedere tien weken daarna.
Helmond telt momenteel ongeveer 250 allochtone MBO-studenten van 18 jaar en ouder, die gebaat zijn bij een Taalkennisvoorziening. Naar verwachting kunnen circa 150 studenten nog dit jaar in de voorziening instromen.
De gemeente Helmond vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. Alleen dan kunnen ze concurreren op de arbeidsmarkt. De gemeente Helmond ziet de Taalkennisvoorziening als een belangrijk instrument voor allochtone jongeren met een taalachterstand, om de startkwalificatie ook voor hen bereikbaar te maken. Normaliter is de inburgeraar een eigen bijdrage in de inburgeringskosten verschuldigd van € 270,-. De gemeente heeft nu besloten een compensatiepremie van € 270,- toe te kennen aan deze scholieren, zodat er zo min mogelijk drempels zijn om deel te nemen aan de Taalkennisvoorziening.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Ook Helmond dupe van faillissement inburgeringsorganisatie INTOP
Helmond is 1 van de ruim 20 Nederlandse gemeentes die gedupeerd worden door het faillissement van inburgeringsorganisatie INTOP. Het gezamenlijke schadebedrag voor deze gemeenten is volgens de curator Marc Goethals minstens een half miljoen euro.
Eind september sprak de rechtbank het faillissement van INTOP uit. Het bedrijf verzorgde inburgeringscursussen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook in kleinere gemeenten als Helmond, Hilversum en Oldenzaal. Gemeenten die een voorschot aan INTOP hebben betaald, zijn dat geld kwijt. Curator Goethals kon nog geen uitspraken doen over de achtergrond van het faillissement. Hij gaat dat nog uitzoeken.
Vandaag kregen de gemeenten informatie over de plannen voor een 'doorstart' van INTOP. IVIO Integratie wil de 150 werknemers en vierduizend cursisten van het failliete bedrijf overnemen. EZPress® News Distribution liet zojuist in een persbericht weten dat INTOP deze week al overgenomen werd door IVIO.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *