4reacties

Wat zijn persoonlijke uitgaven van B&W?


Zojuist lieten de burgemeester en haar wethouders via een RaadsInformatieBrief over de persoonlijke uitgaven van B&W het volgende weten (letterlijke weergave):

Naar aanleiding van de presentatie van het rapport onderzoek persoonlijke uitgaven college B&W en de discussie daarover in de gemeenteraad, hechten wij eraan om nog eens te duiden wat het precieze karakter van de verschillende uitgavenposten is. Wij betreuren het dat de suggestie is gewekt dat er meerdere budgetten zijn waarop collegeleden een beroep doen voor declaratie van persoonlijke onkosten. Dit is absoluut niet het geval.
Ieder collegelid krijgt een maandelijkse onkostenvergoeding. Dat is een wettelijke regeling die in iedere gemeente geldt en is vastgelegd in de betreffende rechtspositiebesluiten. Voor de collegeleden in Helmond is dat een bedrag van circa € 315,00 netto (€ 655,90 bruto). Dit bedrag kent verschillende kostenposten zoals vakliteratuur, bureaukosten en porti- en telefoon (thuis), representatieve ontvangsten aan huis, individuele consumpties buiten de werkplek, partijpolitieke kosten, kleding, e.d. Op bladzijde 15 t/m 17 van het BDO-rapport (pdf) is dat nader toegelicht. Het is niet toegestaan om kosten die hier zijn opgesomd, op andere wijze te declareren. Daarnaast wordt een vaste vergoeding van € 45,38 per maand ontvangen voor reiskosten binnen de gemeente.
Verder kent de gemeente bedrijfsvoeringskosten en bestuurskosten.
Zoals uitgelegd op pagina 17 van de feitenrapportage van BDO gaat het bij bedrijfsvoeringskosten om voorzieningen die nodig zijn om het werk te kunnen uitoefenen en die vanuit de gemeente worden geïnitieerd en gefinancierd, waaronder het ontvangen van delegaties, visitekaartjes, functionele relatiegeschenken, kantoorbenodigdheden, pantryvoorzieningen, mobiele telefoonkosten, en dergelijke.
Bestuurskosten vloeien voort uit de uitoefening van het ambt; denk aan de kosten van deelname aan congressen, cursussen en opleidingen, ambtsbezoeken, functionele consumpties (inclusief lunches en diners) en dienstreizen en reis- en verblijfkosten (in binnen- en buitenland). Ook de individuele km declaraties voor dienstreizen buiten de gemeente vallen hieronder.
Noch bij bedrijfsvoeringskosten, noch bij bestuurskosten gaat het om persoonlijke onkostendeclaraties. Het zijn kosten die worden gemaakt om het ambt van wethouder of burgemeester op een goede en fatsoenlijke wijze te kunnen uitvoeren. Buiten de bovengenoemde kaders voor bedrijfsvoerings- en bestuurskosten worden er dus geen persoonlijke onkosten gedeclareerd. Immers, daarvoor is de maandelijkse onkostenvergoeding bestemd.
Ter nadere toelichting merken wij nog op dat de post “representatiekosten” als genoemd op blz. 31 van de feitenrapportage van BDO ten bedrage van € 60.933,00 voor het overgrote deel (€ 52.210,00) is gevormd door de bestuurskosten als hiervoor omschreven, zijnde (buitenlandse) dienstreizen, congressen en studiekosten alsmede functionele lunches en diners e.d. Daarin zijn ook begrepen kosten van bijeenkomsten en recepties, zoals van een afscheidsbijeenkomst voor de voorzitter Groene Peelvallei en van de ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Helmond West. Dat kunnen ook kosten zijn die op naam zijn geboekt van de portefeuillehouder, maar feitelijk terugslaan op het college als geheel. Verder zijn onder die noemer kosten geboekt die samenhangen met specifieke projecten, zoals de bijdrage aan de borden “Slimste Regio”. Een bedrag van € 8.136,00 is opgenomen onder bedrijfsvoeringskosten voor visitekaartjes, relatiegeschenken namens de gemeente e.d.
Wij vertrouwen er op u hiermee inzicht te hebben kunnen geven in de aard van de kosten die in het BDO rapport zijn genoemd onder de (slecht gekozen) omschrijving “representatiekosten” en duidelijk te hebben kunnen maken dat daarbij sprake is van functionele gemeentelijke kosten die geen overlap hebben met de persoonlijke onkosten waarvoor de vaste onkostenvergoeding geldt.

Bestuurscrises
4 reacties
Reageer

Zal wel,ben zo klaar met dit gezelschap. Ik geloof ze niet meer.

Als er een corrupte wethouder is geweest dan is de rest niet meteen hetzelfde.
Dat er nu openheid wordt gegeven is alleen maar prima. Waar ook eens naar gekeken moet worden zijn de ambtenaren die maar wat aan rotzooien.

Deze uitleg zal 'technisch' best in orde zijn. Hamvraag is of je dit 'moet' of ' wilt' Of de meerderheid dit wil?

Frans van der Zanden

Je kon het gister op tv zien toen de haagse politci de vraag kregen of ze annoniem hadden gesproken over de kamervoorzitter endaarwas alleen Wilders die toegaf over haar gesproken te hebben en betuigde spuit dat dat annoniem gebeurdi s maar de andere stonden allemaal met uitgestreken bekkies met korte nekkies te schudden van nee wij waren het niet zo langzaamaan komen er namen naar buiten en blijkt wel degelijk dat ze er wel bij hoorden kortom politiek is verworden tot een grote partij liegen en bedriegen en aangezien stront altijd omlaag zakt ontkomt de plaatselijke politiek er niet aan om ook zeer ongeloofwaardig te zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: