14reacties

Niessen: Diesdonk of BZOB-bos?


Uit de presentatie van de stuurgroep MEROS * verleden week donderdag, kwam naar voren dat twee locaties de voorkeur genieten voor een nieuw aan te leggen industriegebied. Naast het al bekende Diesdonk is nu ook het BZOB-bos tot voorkeursalternatief uitgeroepen. In eerste instantie lijkt dat vreemd omdat het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt.  De provincie is tot op heden altijd uitermate terughoudend geweest in het opofferen van groen binnen de EHS omwille van de aanleg van industrieterreinen of woningbouwlocaties. De reden dat het BZOB-bos toegevoegd is aan de te onderzoeken locaties is mede gelegen in het feit dat het gebied door de Aa in tweeën gesplitst wordt en daardoor dus niet aaneengesloten wat praktisch en dan met name op infrastructureel gebied onhandig is. Daarnaast zal de ontsluiting door de ligging van het kanaal en de te realiseren aansluiting op de A67 kostbaar en niet zonder problemen zijn.
Het BZOB-bos daarentegen is qua ontsluiting gunstig door haar ligging aan de N279. Het gebied is echter wel 35 hectare kleiner dan Diesdonk. Het bos is bij het grote publiek niet echt bekend en/of toegankelijk. De stuurgroep acht het zelfs waarschijnlijk dat de aanleg van nieuwe natuur in het kader van de compensatie, een hogere waarde zal hebben dan het bestaande bos op dit moment.
Voor de VVD is het bij de keuze tussen deze twee van belang of de grootte van het gebied aan de vraag tegemoet kan komen. Een binnenkort te verrichten onderzoek naar de toekomstig in te schatten behoefte aan bedrijventerrein zal daarover uitsluitsel moeten geven. Maar nog veel belangrijker is de tijd waarbinnen  het nieuwe industriegebied aangelegd kan worden. Het probleem van het tekort aan industrieterreinen heeft namelijk niet alleen betrekking op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Helmond waardoor nieuwe werkgelegenheid gecreëerd wordt. Evenzo belangrijk is de mogelijkheid voor een aantal bestaande bedrijven die in Helmond willen uitbreiden maar dat nu wegens een tekort aan grote kavels niet kunnen. Deze bedrijven zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid in Helmond en zijn dusdanig succesvol dat schaalvergroting wenselijk is. Op dit moment is dat vanwege het tekort aan uit te geven gronden nu dus een probleem. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze bedrijven zich op een gegeven moment elders vestigen. En dat zou voor de werkgelegenheid in Helmond desastreus zijn!
In december mogen de gemeenteraden van Helmond, Deurne, Asten-Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo hun visie op de MEROS geven. De Stuurgroep kan op basis van de behandeling in de raden eventueel nog overwegingen meenemen maar het is de Provincie die in de zomer van 2010 uiteindelijk zal beslissen.

Ellen Niessen
Raadslid

 

 

 

*Milieu Effect Rapportage Oostelijk gedeelte van de Stedelijke Regio. MEROS onderzoekt welke locaties in dit gedeelte van de regio gereserveerd kunnen worden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Onze Helmondse politiciEllenRaadsverkiezingen
14 reacties
Reageer

Het is bekend dat Mw. Niessen aan het warm lopen is als wethouder vanaf maart 2010. Dus je vooral in de picture schrijven door breeduit steun te geven aan de plannen van het college is op zijn plaats.
Het BZOB bos bestaat niet, dat is een verzonnen naam om de pijn voor de burgers lichter te maken. Nee, het is gewoon onderdeel van de Brouwhuisse heide.
Daarover is de Raad van Staten tot nog toe heel duidelijk in geweest. Dat mag niet gekapt worden. Een eerdere poging van deze gemeente in 2000 is ook gestrand en wel zodanig dat het hele bestemmingsplan voor het BZOB dreigde te worden vernietigd. Door "slim" ingrijpen van toenmalige burgemeester Van Elk is er toen een convenant gesloten en werd het bos en Vloosven behouden en kon Helmond toch door met dit industrieterrein.
Als Mw. Niessen samen met de gemeente dit plan weer denkt door te zetten, komen we elkaar vanzelf weer tegen, in Den Haag bij de Raad van staten. Misschien is het beter de energie (en onze belastingcentjes) in zinnigere zaken te steken.

Asten annexeren

Het MEROS-verhaal gaat over heel wat meer dan alleen het zo geheten BZOB-bos. Het gaat ook om het volbouwen van 't Goor en Lungendonk met resp. 1.250 en 3.500 woningen en 155 tot 190 ha nieuw industriegebied in onder meer Varenschut en Bemmer bij Beek en Donk. Over de noodzaak van deze ontwikkelingen en het steeds maarverder met beton volstorten van groene gebieden, hoor ik niemand. Niet binnen de VVD maar ook niet daarbuiten!
Het grootste hangijzer is op dit moment inderdaad of het bestaande grootschalige industriegebied 'onder' Helmond uitgebreid moet worden richting Asten naar Diesdonk of richting Helmond in het BZOB-bos. En dan houdt de regionale samenwerking opeens op. Want alle fraai uitgevoerde, dure rapporten die door ongetwijfeld dure bureaus zijn opgesteld, kunnen 1 ding niet verhullen. Het Helmondse bos moet eraan omdat Asten domweg niet wil dat op haar gebied gebouwd wordt. Deurne op haar beurt maakt 'een aparte afweging' en heeft leuk wisselgeld in de hand met de zo geheten Groene Peelvallei. Bakel tenslotte houdt zich gewoon overal buiten.
Ik vind dat argumentatie van de wijze dames en heren in onderzoeksclubs en overlegorganen wel heel mager. Diesdonk ligt pal aan de autoweg Duitsland-België en vlakbij het kanaal. Maar nee, de toch al overbelaste 'randweg Helmond' biedt volgens de rapporten een betere kans. Dat zal wel, met een Deurnes transportbedrijf wat daar ook zo nodig heen moet, op het terrein van het MOB-complex aan de Deurneseweg. Oh ja, en dan vergeet ik ook nog de Aa die zo een grote hindernis zou zijn. Een slootje van een meter of drie, waar Rijkswaterstaat net gigantische nieuwe 'lucht'bruggen over het kanaal aan het bouwen is.
Zo maakt Helmond haar centrumfunctie wel heel erg waar: alle ellende komt hier naar toe, terwijl de omringende dorpen de lachende derde zijn. Heel Helmond ligt dadelijk aan de oostkant volkomen ingebouwd en -geklemd tussen autowegen, recreatieparken, een stadion, minstens 1 transportbedrijf en wie weet wat voor vuiligheid er allemaal op zo'n industrieterrein gaat komen.
Trouwens: hebben we in deze tijden van crisis en krimp wel zo'n behoefte aan nieuwe grootschalige woon- en werklocaties in en rondom Helmond in de jaren 2015 tot 2030? Moeten we überhaupt wel alsmaar groter willen groeien in plaats van eens een pas op de plaats te maken? Moeten we niet eerst proberen de bestaande stad op te krikken en overeind te houden in plaats van ons te gedragen als Rupsje Nooitgenoeg?
Weg dus met al die dorpsbestuurders die alleen maar naar hun eigen belang kijken en wier neus niet verder reikt dan hun gemeentegrens. Hetzelfde kan trouwens van veel stadsbestuurders gezegd worden. Ook hun horizon is nogal beperkt in ruimte en tijd.
Ik heb wel een voorstel om uit deze impasse te komen: we gaan als Helmond zijnde, Asten annexeren. Dan hebben we ruimte zat voor allerlei plannen. Wat te denken van een satellietstad midden in de Peel, in plaats van al die tuinbouwkassen? En 'n BZOB, fijn tegen de E-3, die toch al op de nominatie staat verbreed te worden.
PS
Meer info over MEROS staat hier.

Mocht bovenstaande link niet werken, ga dan naar http://www.sre.nl/meros

Als 'ze' het BZOB-bos gaan kappen om vol te bouwen, moeten die bomen elders opnieuw aangeplant oftewel gecompenseerd worden.
En wat schrijft het Eindhovens Dagblad van vandaag? "Compensatiebeleid rammelt". In slechts 2 van de 23 onderzochte gevallen is de natuur fatsoenlijk recht gedaan! Het onderzoek is gedaan door de Zuidelijk Rekenkamer, niet de eerste de beste. Dat biedt ook al niet veel hoop voor het behouden van een groene ring om Helmond.

Helmond West denkt vooruit en helpt alvast graag mee aan de ontsluiting door 't Goor.

De tunnel BUITENOM geeft alvast ruim baan en zorgt voor een goede doorstroming voor het vrachtverkeer!

Wajjisinnunaam? (what's in a name?) BZOB-bos? of Brouwhuisse Heide? Gewoon van afblijven! Provincie houd je rug recht! Niks compensatie! Natuur IS natuur en kun je niet vervangen; weg is weg. En als er al gecompenseerd wordt plant men om de meter 1500 boompjes! B.v. in een vloeiweide langs de gulden Aa. Inmiddels bijna allemaal kapot. Nee, ALS er al uitgebreid moet worden gewoon naar Diesdonk. Is weliswaar Asten máár sluit én ideaal aan bij A67 én de knaal. Tenminste dat werd toch altijd hoog van de toren geblazen!? Komt bij dat het Brouwse alternatief ook nog eens 35 hectares kleiner is.

Michael Rieter

Ik heb geen ambitie om volgend jaar wethouder te worden en dat is algemeen bekend. De heer Ener heeft zich dus fout laten informeren. Ook steun ik geen voorstel van het college. Ik heb in mijn stukje aangegeven dat de stuurgroep twee locaties op het oog heeft en dat het tevens de Provincie is die beslist en dus niet de raden of colleges. Mijn stukje gaat juist wel om het aantonen van de noodzaak, Jean Cat, ik wijd daar een hele alinea aan. Jammer dat Helder Helmond zo weinig aan de vraag van Helmondse bedrijven en aan de werkgelegenheid in de stad is gelegen.

Ellen Niessen

Gewoon van de Brouwhuisse Heide afblijven dat ben ik met Helder Helmond eens. Brouwhuis is al teveel ingebouwd door industrie en verder moet men de Ecologische Hoofdstructuur respeteren, ook op Berkendonk.
Diesdonk is inderdaad het beste alternatief.

lodewijk den breejen

@ Ellen
De zaken goed afwegen en verstandige beslissing nemen ben ik altijd voor. Vandaar dat ik vraag eens wat verder vooruit te kijken dan de in de politiek gebruikelijke vier jaar. Het gaat echter niet aan dat de omliggende dorpen wel de lusten maar niet de lasten willen en Helmond zich dus met allerlei ellende op laat schepen. En verder krijgt het BZOB-verhaal nu wel erg veel nadruk. Terwijl we ook natuurgebieden als het Goor en Lungendonk vol gaan bouwen.
Last but not least: waarom eigenlijk dit hele circus optuigen als het toch de Provincie is die de beslissing gaat nemen?

@Jean Cat
De MEROS gaat juist over de middellange en lange termijn. Wat er gedaan wordt is gebieden reserveren voor een bepaalde bestemming. Mocht Helmond een negatieve democratische ontwikkeling doormaken dan zal op deze gronden geen aanspraak gemaakt worden maar naar het ernaar uitziet zal Helmond voorlopig nog wel een groei doormaken. MEROS probeert ook over stadsgrenzen heen te kijken en daardoor een structuur aan te brengen in de omgeving. De reden waarom ik geen aandacht aan de woningbouw heb besteed is omdat de keuze BZOB-bos/ Diesdonk nu binnen een half jaar gemaakt wordt en daarom een actuele nieuwswaarde heeft. Overigens is het aan de Raad van State om te beoordelen of gemaakte afspraken geschonden worden en bij twijfel heeft de wijk het volste recht om dat te laten onderzoeken. Tot slot is het wel de taak van de politiek om de Provincie nauwlettend te volgen ook al wordt de beslissing elders genomen.

Ellen Niessen

@Ellen,
Ik HOOP dat je een "negatieve demografische ontwikkeling" bedoelt, geen "negatieve democratische ontwikkeling". Anders gaat het wel heel slecht met onze stad...
En ik blijf volhouden dat de dorpen niet solidair zijn.

@Jean Cat
Slip of the pen, ik bedoelde inderdaad demografisch!

ellen Niessen

Er staan op de bestaande bedrijventerreinen heel veel stukjes ongebruikt.
Soms gewoon kaal en braakliggend.
Soms met oude of helemaal niet gebruikte bedrijfsgebouwen.
Hier is een bedrijvenherverkaveling nodig.

Een regio die zich wil presenteren als een gebied met volop ruimte moet niet zo maar een bos en EHS aansnijden als ze nieuwe bedrijven wil trekken.
Ze moet juist aantonen dat ze de goede bedrijfspolitiek voert. Dat het openbaarbestuur de governance kan organiseren om bestaande bedrijfsgemeenschappen goed te laten werken en ecologisch te groeien.
Er werken namelijk ook mensen in die bedrijfsgemeenschappen.
En het imago voor een nieuw bedrijf is niet aantrekkelijk als het er uit ziet als op de bestaande Helmondse bedrijventerreinen.

Daarom moet de eerste actie zijn de bestaande rommel op te ruimen en dat bedrijfsgebied optimaal te benutten, dat is ook beter voor de bedrijven zelf en de inwoners van het gebied.
Organiseer dat bedrijven zich ook thuis voelen op een aantal verschillende percelen
Geef desnoods een thema aan een gebied.
Bewaak parkeerterreinen elders.

En ga niet als eerste nieuwe bedrijventerreinenaanwijzen,maarbedenk eerst hoe bedrijventerreinenenergieneutraal gaan worden.
Waar komen de windmolens die helmondse bedrijven duurzaam maken. Dat is essentieel onderdeel van governance.
Bedrijventerreinen zijn soms ook goede windpark locaties. Windmolens die "achter de meter" duurzame stroom leveren, zijn extra rendabel. Organiseer dat als politiek/overheid.

De goede volgorde is dus
- Kijken en kiezen waar onze windparken komen, ook voor bestaande bedrijven
- bestaande bedrijven een duurzame energie perspectief geven
- Inwoners de kans geven mee te doen met een eigen Helmonds windpark
- bestaande bedrijventerreinen duurzaam herstructureren
- Evt nieuwe bedrijventerreinen en ecologie combineren met windpark locaties.
- Daarna pas nieuwe bedrijfsterreinen kiezen.

Begon ik onderhand een beetje onder de schuchterheid uit te komen en durfde ik in amsterdam weer te zeggen dat ik uit helmond kwam,als ik het voorgaande allemaal lees dan zal ik weer terug moeten naar dat stadje onder de rook van laarbeek.Hoe treffend kun je een beeld plaatsen van een mens zonder hoofd als voorbeeld voor ons stadsbestuur.Helmond heeft als stad toch al weinig te bieden,de lijst met alles wat we niet te bieden hebben overtreft in veelvoud wat we wel te bieden hebben.Ik weet ook wel dat negatief opstellen veel makkelijker is dan positief blijven maar het wordt ons als helmonders ook wel erg makkelijk gemaakt.Ik hoop echt dat op een dag niet de politiek maar het pragmatisch en praktisch ingestelde bedrijfsleven zich buigt over hoe helmond weer goed op de kaart te zetten en daarbij is het wegsturen van Fons Jacobs alleen maar een zeer welkome bijkomstigheid.
Heerlijk toch he om zo te klagen zonder zelf bij te dragen aan een oplossing maar heyyy........ jullie stemmen toch ook en dat stemgedrag veranderd ook niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: