Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Ellen

2reacties

Niessen: laatste bijdrage

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Afgelopen week is in de raadsvergadering de Beleidsnota Verblijfsrecreatie behandeld. Voor de VVD een nota van groot belang. Het aanbod van verblijfsrecreatie is namelijk al jarenlang ondermaats en uit onderzoek van jaren terug is al gebleken dat een groot deel van de Helmonders de stad uittrekken om elders te recreëren. Voor mensen van buiten Helmond die de stad aan doen is er bovendien een tekort aan overnachtingfaciliteiten.
Dit is betreurenswaardig omdat we hiermee kansen voor met name ook lager opgeleiden op de arbeidsmarkt laten liggen. Want met name de toeristische sector biedt mogelijkheden in het aanbod van laaggeschoold werk en daar is voor een grote groep Helmonders die bijvoorbeeld deel uitmaken van het granieten bestand, vraag naar.
Maar ook voor de middenstand is verblijfsrecreatie aantrekkelijk gezien zij eveneens kunnen profiteren van de toeristen die hier hun geld spenderen.
De VVD wil dan ook dat ons leisurebeleid waaronder de verblijfsrecreatie op voortvarende wijze wordt opgepakt.
Dit mede ingegeven door de ontwikkelingen die zich bij de omliggende gemeenten voordoen en daarmee op concurrentiegebied een factor van betekenis zijn.
Het zou eeuwig zondig zijn als Helmond in de nabije toekomst de boot zou missen omdat wij te lang hebben gewacht met de uitvoering van beleid waar al zoveel jaren over gepraat wordt maar waar nog veel te weinig aan gedaan is.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor alle reacties die ik in de afgelopen tijd op mijn bijdragen heb mogen ontvangen. Graag wil ook ik zoals een groot aantal van mijn voorgangers ruimte maken voor nieuwe columnisten zodat vanuit meerdere politieke invalshoeken de weblog plaats kan bieden aan de verschillende partijen.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
10reacties

Niessen: Aanslag Coffeeshop

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

De aanslag op de coffeeshop Carpe Diem vrijdagochtend doet de discussie over het halfslachtige gedoogbeleid in Nederland weer oplaaien. De twee brutale aanslagen in korte tijd komen naar alle waarschijnlijkheid uit de hoek van de georganiseerde criminaliteit die de aanvoer van softdrugs regelt. De politie heeft dertig man op de zaak gezet maar dan?
De wijze waarop de productie van de hennepteelt is georganiseerd zal de feitelijke opdrachtgevers van deze acties sowieso buiten schot houden. Een jaar geleden zag ik op een film van de politie over de georganiseerde hennepteelt hoe omvangrijk en groots deze is opgezet en hoeveel geld daarin omgaat. Griezelig is ook dat onder- en bovenwereld in dit circuit door elkaar heenlopen. De top van dit soort criminele organisaties is dus maar heel moeilijk grijpbaar en als ze eindelijk eens iemand hebben dan blijkt de straf waarmee deze lieden wegkomen een lachertje.
Voor een gemiddelde hennepteler is zijn business nog steeds rendabel als de politie 1 van de 5 hennepoogsten per jaar onderschept en deze plus de bijgehorende apparatuur in beslag neemt. Daarbij lopen de telers nauwelijks risico want als de woningbouwcorporatie hen op straat zet is de gemeente altijd verplicht deze mensen vervangende woonruimte (gemeubileerd en al) aan te bieden. Mocht de teler kinderen hebben dan mag het gezin sowieso niet zondermeer op straat worden gezet, iets waar door deze telers triest genoeg gebruik van wordt gemaakt.
Om in Helmond de illegale handel in softdrugs tegen te gaan is het openen van een tweede en of derde verkooppunt noodzakelijk. In deze zaken kan dan gewerkt worden met pasjessystemen waarbij te jonge klanten geweerd worden. De wijze waarop hier nu door de 'productiekant' op wordt gereageerd zal mijn inziens de roep om nu ook de achterkant te legaliseren alleen maar sterker maken. In ieder geval kun je de georganiseerde misdaad daar dan een echte slag mee toebrengen. Want dat deze een halt moet worden toegeroepen mag duidelijk zijn.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

3reacties

Niessen: tegen stijging waterschapslasten

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

In de voorjaarsnota van Waterschap Aa en Maas wordt voorzien dat de waterschapslasten het komende jaar voor burgers met meer dan 9% en voor bedrijven met meer dan 13% omhoog gaan. Een motie van de VVD om de stijging van de tarieven te beperken werd niet aangenomen.

De VVD heeft samen met de Algemene Waterschapspartij vrijdag 18 juni tegen de voorjaarsnota gestemd.De VVD-fractie is van mening dat de stijging van de lasten wel degelijk beperkt kan worden.

Naar de mening van het Dagelijks Bestuur kan dat echter niet. In de laatste jaren heeft het Waterschap de tariefsverhoging opgevangen met middelen uit de Reserves en deze dus niet doorberekend aan de gebruikers. Hiermee heeft het DB dus structurele kosten met incidentele middelen gedekt! Nu de reserves aardig op raken moet de tariefsverhoging doorberekend worden aan de gebruikers.

Kostenbesparingen in de organisatie zouden volgens de VVD moeten leidden tot een minimale stijging van de tarieven. Van belang daarbij is dat het waterschap zich zo veel mogelijk tot haar kerntaak beperkt, dat wil zeggen zorgen voor: veilig, schoon en voldoende water.

De VVD fractie pleit ervoor dat er binnen het waterschap meer kostenreducties zullen moeten plaatsvinden door prioritering van projecten, achterstanden minder rigoureus wegwerken en bezuinigen op het inhuren van personeel.

De VVD vindt het onverteerbaar dat in een tijd van economische crisis het Waterschap ongegeneerd de kosten uit de pan laat rijzen en daar de burger voor laat opdraaien. Het hele kleine beetje draagvlak dat nog bestaat om Waterschappen als zelfstandige bestuursorganen te laten voortbestaan zal hierdoor in snel tempo afbrokkelen.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

25reacties

Niessen: Geen nachttrein voor Helmond

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

De Provincie wil de driejarige proef met de nachttrein in Brabant voortzetten in afgeslankte vorm. Door tegenvallende reizigersaantallen zal Helmond echter helaas niet worden toegevoegd aan het tracé. De economische crisis zou hiervan de oorzaak zijn maar die reden lijkt mij niet overtuigend. Je zou toch juist denken dat in een crisis met name jongeren eerder gebruik maken van het openbaar vervoer dan van een dure eigen auto. Wellicht dat de bekendheid van de nachttrein na drie jaar nog niet voldoende is.

De treinen  zullen de komende twee jaar vanuit Rotterdam naar Eindhoven en van Utrecht naar Eindhoven blijven rijden. Weliswaar met goedkoper materieel en nog enkel in het weekend om de kosten te drukken. De reden waarom Helmond drie jaar geleden niet werd aangesloten lag in het feit dat wij hier geen rangeermogelijkheden hebben en dat onze rustfacitieiten voor het treinpersoneel niet toereikend zijn. Het voorstel van Groen Links om de trein dan bijvoorbeeld tot Venlo te laten doorrijden heeft het bij de Provincie niet gehaald.

Dat we nu bij verlenging van de pilot wederom niet worden aangesloten op het tracé is natuurlijk een tegenvaller. Helmond heeft de ambitie om meer jongeren naar de stad toe te trekken. Het nachtnet biedt de jongeren maar ook ouderen de mogelijkheid om op een makkelijke manier met het openbaar vervoer ook 's avonds nog de stad uit te gaan èn terug te komen. Een goede bereikbaarheid is voor het vestigingsklimaat van een stad van groot belang en daarom is het jammer dat we niet worden aangesloten. Het inzetten van nachtbussen zou een alternatief kunnen zijn. Echter door het geringe aantal reizigers zou ook deze optie veel te kostbaar en dus onverantwoord zijn. Eind 2012 zal de proef opnieuw geëvalueerd worden en wie weet maken we dan meer kans.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

1reactie

Niessen: vriendschap

Column van Ellen Niessen van de VVD HelmondOp zaterdagavond hebben we als oude raad afscheid genomen van de raadsleden die niet meer zullen terugkeren. Het feest vond plaats in het kasteel alwaar op de binnenplaats de laatste groepsfoto van deze oude raad werd genomen. Burgemeester Jacobs reikte aan de vertrekkende leden een tinnen beeldje uit dat ‘vriendschap’ moest uitbeelden. Jacobs meldde in zijn speech dat hij vond dat deze raad eigenlijk best heel vriendschappelijk met elkaar was omgegaan. Hoe fel de verbale strijd die in de raadzaal gestreden werd ook mocht zijn, na afloop viel er nooit een onvertogen woord en werd op gebroederlijke wijze het glas in de kroeg geheven.  In de loop van de avond werd het ‘beste dames en heren’ verwisseld voor ‘vrienden en vriendinnen’ om de relationele band die wij met elkaar zouden hebben te illustreren.
Nu begrijp ik best wat de burgemeester ons hiermee duidelijk wilde maken. Het afglijden van de omgangsvormen zoals we dat in Den Haag zien gebeuren is ons inderdaad deze periode vreemd gebleven. Hoezeer we het ook met elkaar oneens waren qua politieke opvattingen, we bleven beleefd en met respect voor andermans visie. En dat we er voor moeten blijven waken dat we niet vervallen in ordinair geschreeuw moge duidelijk zijn.
Toch zou ik zelf de afgelopen vier jaar dat ik raadslid was niet willen typeren als een soort vriendschappelijke wedstrijd. Ook raadsleden kunnen zich namelijk schuldig maken aan het niet nakomen van afspraken, draaien of het hebben van een dubbele agenda. In tegenstelling tot vrienden reken ik dat raadsleden veel sterker aan omdat het belang van de stad hiermee in het geding komt. En voor het dienen van het belang van de stad zit men immers in de raad. Ikzelf opteer daarom veel meer voor een zakelijkere houding tot de andere raadsleden wat niet wegneemt dat je voor sommige van hen veel sympathie kan hebben.  Maar als het er eenmaal op aankomt neemt een ieder zijn positie in zonder rekening te houden met andermans persoonlijk of partij program en ik kan u verzekeren dat de vriendschap dan soms ver te zoeken is. En nogmaals, daarvoor zijn we drie weken geleden ook niet door u voor gekozen.

Ellen Niessen
Raadslid
VVD

Niessen: Veiligheid en Sport

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Afscheid
Geschrokken heb ik vrijdag kennis genomen van het overlijden van collega raadslid Lex Pellemans. Lex was gedurende een poos wegens ziekte afwezig geweest maar de laatste tijd gelukkig weer van de partij. Hij zou zelfs de komende verkiezingen als lijstduwer voor de PvdA stemmen verwerven. En nu plots dit trieste bericht.
Een opmerkelijk en door mij zeer gewaardeerd standpunt van Lex was zijn visie op regels: die stonden ten dienst van de mens en niet andersom. Maar even zozeer zijn behulpzaamheid om mensen te helpen zijn voor hem zo karakteristiek.Mijn medeleven gaat uit naar zijn naasten, familie en vrienden en hen wens ik heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
—————

Op zaterdag 20 februari komt Fred Teeven naar Helmond om samen met de inwoners van onze stad van gedachte te wisselen over de toename van geweldsdelicten in Helmond. De VVD heeft er al eerder voor gepleit dat mensen zich mogen verdedigen bij de dreiging van geweld. Teeven heeft hiertoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend. "Ik wil af van de situatie waarin een dader eerst moet aanvallen voordat noodweer is toegestaan. Het is voor de VVD onbestaanbaar dat mensen die zich in hun eigen omgeving verdedigen, het risico lopen zich hiervoor te moeten verantwoorden voor de rechter", aldus Teeven. Concreet pleit de VVD voor verruiming van de noodweerbevoegdheid, zodat ook directe dreiging voldoende is om gebruik van noodweer te rechtvaardigen.
Daarnaast moet de bewijslast worden omgekeerd, d.w.z. dat het geaccepteerd moet worden dat je niet meer lijdzaam en machteloos toekijkt wanneer iemand jouw huis of winkel binnendringt. Het initiatiefwetsvoorstel wordt dit jaar door de VVD in procedure gebracht.
Graag nodig ik u uit op 20 februari om 17,30 in Hotel West Ende.

Lees verder »

2reacties

Niessen: feestelijke aftrap campagne

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en de VVD Helmond is er klaar voor. Op vrijdagavond heeft onze lijsttrekster de feestelijke aftrap voor de campagne gegeven tijdens onze Nieuwjaarsborrel.

Met een nieuwe kandidatenlijst waarop zowel kandidaten uit het bedrijfsleven, de agrarische sector, onderwijs en overheid vertegenwoordigd zijn. Een lijst dus met zowel studenten, werkenden, ondernemers, jongeren en ouderen! En de enige lijst met twee vrouwen aan de top: lijsttrekker Yvonne van Mierlo en ondergetekende.

De campagne zal in sommige opzichten verschillen met die van vier jaar geleden.

We willen veel meer de verbinding maken met de inwoners van alle wijken in Helmond. In het verleden werd wel eens de kritiek geuit dat wij met name een partij zouden zijn voor bepaalde wijken. Welnu, met die veronderstelling willen wij  voor eens en altijd afrekenen. De VVD is er namelijk voor iedereen die iets van zijn of haar leven wil maken. En voor ons geldt dat niet je afkomst maar je toekomst telt.

Dit principe geldt zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Wij zijn trots op het Helmondse bedrijfsleven en willen onze ondernemers graag ondersteunen in het realiseren van hun ambities! Daarnaast willen wij het ondernemen in Helmond aantrekkelijker maken zodat ook nieuwe bedrijven zich gaan vestigen in Helmond. Hoe? Door:
   • Stimuleren van economisch ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid
   • Een goede aansluiting onderwijs bedrijfsleven
   • Een goede Bereikbaarheid
   • Veiligheid

Mijn persoonlijke insteek daarbij is het creëren van ruimte voor kansen en deze met twee handen grijpen!

Om deze ruimte te creëren zal de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven substantieel moeten verbeteren. Dit kan door gestructureerd samen te werken en ook hier te kijken naar de toekomstige vraag naar arbeidsplaatsen. Ook hier geldt dus dat de vraag naar arbeidsplaatsen leidend moet zijn! Niet alleen de jeugdige werkzoekende maar zeker ook de oudere werkzoekenden hebben recht op een passende baan.

Ook een goede bereikbaarheid is van cruciaal economisch belang! De kosten van het fileleed komen volkomen onterecht op rekening van de werkgevers. Een bedrijf zal zich daarom wel bedenken om zich te vestigen op een locatie die slecht bereikbaar is. Daarom moet onze infrastructurele capaciteit wordt uitgebreid. De aanleg van de ruit ten noorden van Helmond is van grote noodzaak omwille van de ontlasting van de Helmondse wegen. Doorgaand verkeer dient eenvoudigweg om de stad heen geleid te worden.

Veiligheid
Een ander traditioneel speerpunt van beleid van de VVD is veiligheid. Zonder veiligheid geen goed leefklimaat en geen goed ondernemersklimaat. Het is daarom essentieel om in overleg met wijkraden, winkeliers en het bedrijfsleven locale integrale veiligheidsplannen op te stellen. De VVD ondersteunt initiatieven die de veiligheid voor wijkbewoners, winkeliers en bedrijven vergroten en hen de mogelijkheid bieden om onder meer de veiligheid en de kwaliteit van hun omgeving te verbeteren. Ook staan wij uitbreiding van cameratoezicht zodat de grijpkans op criminelen en daders groter wordt en ons gevoel van veiligheid toeneemt.

Over vijf weken zal ik u over de voortgang van onze campagne berichten.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

14reacties

Niessen: Diesdonk of BZOB-bos?

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Uit de presentatie van de stuurgroep MEROS * verleden week donderdag, kwam naar voren dat twee locaties de voorkeur genieten voor een nieuw aan te leggen industriegebied. Naast het al bekende Diesdonk is nu ook het BZOB-bos tot voorkeursalternatief uitgeroepen. In eerste instantie lijkt dat vreemd omdat het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt.  De provincie is tot op heden altijd uitermate terughoudend geweest in het opofferen van groen binnen de EHS omwille van de aanleg van industrieterreinen of woningbouwlocaties. De reden dat het BZOB-bos toegevoegd is aan de te onderzoeken locaties is mede gelegen in het feit dat het gebied door de Aa in tweeën gesplitst wordt en daardoor dus niet aaneengesloten wat praktisch en dan met name op infrastructureel gebied onhandig is. Daarnaast zal de ontsluiting door de ligging van het kanaal en de te realiseren aansluiting op de A67 kostbaar en niet zonder problemen zijn.
Het BZOB-bos daarentegen is qua ontsluiting gunstig door haar ligging aan de N279. Het gebied is echter wel 35 hectare kleiner dan Diesdonk. Het bos is bij het grote publiek niet echt bekend en/of toegankelijk. De stuurgroep acht het zelfs waarschijnlijk dat de aanleg van nieuwe natuur in het kader van de compensatie, een hogere waarde zal hebben dan het bestaande bos op dit moment.
Voor de VVD is het bij de keuze tussen deze twee van belang of de grootte van het gebied aan de vraag tegemoet kan komen. Een binnenkort te verrichten onderzoek naar de toekomstig in te schatten behoefte aan bedrijventerrein zal daarover uitsluitsel moeten geven. Maar nog veel belangrijker is de tijd waarbinnen  het nieuwe industriegebied aangelegd kan worden. Het probleem van het tekort aan industrieterreinen heeft namelijk niet alleen betrekking op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Helmond waardoor nieuwe werkgelegenheid gecreëerd wordt. Evenzo belangrijk is de mogelijkheid voor een aantal bestaande bedrijven die in Helmond willen uitbreiden maar dat nu wegens een tekort aan grote kavels niet kunnen. Deze bedrijven zorgen voor een groot deel van de werkgelegenheid in Helmond en zijn dusdanig succesvol dat schaalvergroting wenselijk is. Op dit moment is dat vanwege het tekort aan uit te geven gronden nu dus een probleem. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze bedrijven zich op een gegeven moment elders vestigen. En dat zou voor de werkgelegenheid in Helmond desastreus zijn!
In december mogen de gemeenteraden van Helmond, Deurne, Asten-Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo hun visie op de MEROS geven. De Stuurgroep kan op basis van de behandeling in de raden eventueel nog overwegingen meenemen maar het is de Provincie die in de zomer van 2010 uiteindelijk zal beslissen.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

 

 

 

*Milieu Effect Rapportage Oostelijk gedeelte van de Stedelijke Regio. MEROS onderzoekt welke locaties in dit gedeelte van de regio gereserveerd kunnen worden voor woningbouw en bedrijventerreinen.

5reacties

Niessen: Citymarketing

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Serieus dieptepunt in de bestrijding van de effecten van de economische crisis was het meerderheidsstandpunt van de gemeenteraad dinsdag om het voorstel "Citymarketing" niet te steunen.
Feit bleek dat de verschillende partijen hun standpunt al hadden ingenomen en dat de ruimte voor een politiek debat daarmee was verkeken.
Dat Citymarketing voor Helmond een onmisbaar instrument is om de doelstellingen die wij voor onze stad voor ogen hebben te realiseren, werd niet door  iedereen gedeeld.
Het aantrekken van nieuwe bedrijven bijvoorbeeld, omwille van het creëren van meer werkgelegenheid in een stad waar de werkeloosheid groter is dan in de regio, zal vanuit de overheid om behoorlijke inspanning vragen. Voor het overgrote deel van Nederland is Helmond namelijk nog steeds een arme en onaantrekkelijke industriestad waar het niet bepaald goed toeven is. Pas op het moment dat mensen daadwerkelijk in Helmond komen en zien wat er de laatste vijftien jaar is veranderd wijzigt dat beeld zich en krijgt Helmond daarmee een kans om zich te meten met andere steden die niet belast zijn met een slecht imago vanuit het verleden. Op dat moment staan investeerders of ondernemers ook open voor bijkomende gunstige factoren zoals het ondernemersvriendelijke klimaat van Helmond, de gunstige ligging en de aanwezigheid van aantrekkelijke woonmilieus en maakt Helmond dus een kans. Dit geldt net zo goed voor het binnenhalen van opleidingen of het aantrekken van winkels (te denken valt aan een V&D) voor het centrum en voor potentiële kopers van huizen in onze nieuwbouwprojecten.
Kort gezegd: investeren in Citymarketing is dus anticyclisch en voor onze toekomst onmisbaar. Geef bekendheid aan al die zaken waarmee Helmond zich onderscheid  en probeer daar over een aantal jaren de vruchten van te plukken.
Helaas ging de discussie die dinsdag werd gevoerd over onder andere de positie van de evenementenstichting Stadspromotie. Deze stichting zou namelijk onderdeel gaan uitmaken van de stichting Citymarketing waardoor  een win-win situatie ontstaat. Sommige partijen waren echter de mening toegedaan dat deze evenementenstichting waarschijnlijk ook wel het verhaal van Citymarketing op zich zou kunnen nemen voorbijgaand aan het feit dat Citymarketing een tak van sport is die veel verder reikt dan het organiseren van stadsevenementen. Ook het argument dat men de jaarlijkse 2 ton voor een periode van vier jaar die met dit voorstel gemoeid zijn, liever aan iets anders zou willen besteden in deze tijd van bezuinigingen is maar moeilijk te begrijpen. Met name als je weet dat andere steden wel tot deze investering bereid zijn en Helmond straks door niet te investeren, mis zal grijpen.  Het verlies dat daarmee gepaard gaat is vanzelfsprekend vele malen groter en de vraag is of wij ons dat kunnen permitteren.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

2reacties

Niessen: Van Deutekomstichting

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Op 8 september zal de gemeenteraad zich uitspreken over het voortbestaan van de Wethouder van Deutekomstichting. De stichting, opgericht in juni 1969 onder de naam Jocures (Stichting tot Bevordering van Jongerenwerk, Cultuur, Recreatie en Sport) door wethouder Jeske van Deutekom, helpt middels het verstrekken van subsidies verenigingen bij de aanschaf van spullen of instrumenten. Het vermogen van de stichting werd opgebracht door de opbrengsten van een jaarlijkse kermis. Van het hierdoor verkregen rendement werden de subsidies betaald. De stichting geniet dan ook een grote bekendheid binnen het verenigingsleven in Helmond en heeft tal van verenigingen geholpen bij de aanschaf van benodigdheden. Nu na veertig jaar wordt het voortbestaan van de Stichting echter bedreigd doordat het rendement van het vermogen dat op dit moment  €195.514,93 bedraagt, onder druk is komen te staan. Oorzaak hiervan is het wegvallen van obligatieleningen en de lage rentestand.
In de loop der jaren zijn de regels waaraan een aanvraag moet voldoen wegens de financiële situatie al flink aangescherpt. Zo bedraagt de maximum subsidie €750,- en voor muziekinstrumenten €1000,- en kan men slechts één maal per twee jaar een subsidieverzoek indienen. Bij de behandeling wordt nauwkeurig gelet op wat de vereniging aan zelfwerkzaamheid presteert om aan financiën te komen. Verder komen exploitatielasten, kantoorinrichting en apparatuur, bouwkundige voorzieningen en uniformen al niet in aanmerking voor subsidie. Desaltniettemin zag het bestuur (waar ik sinds 2006 deel van mag uitmaken) zich genoodzaakt om het college twee opties voor te leggen:

  • Voortzetting van het huidige beleid wat zal leiden tot een geleidelijke uitputting van het vermogen en waarbij wordt uitgegaan van het gefaseerd inzetten van het vermogen om nog op redelijke wijze subsidieverzoeken te kunnen honoreren, of
  • Een big bang constructie waarbij een finaal subsidieoffensief wordt georganiseerd waarna de stichting wordt geliquideerd.

Beide opties zouden voor het verenigingsleven helaas een flinke tegenvaller betekenen.
Gelukkig bleek deze week tijdens de behandeling van voorliggend voorstel in de commissie een grote voorkeur voor het behoud van de stichting. Weliswaar zal nog gezocht moeten worden hoe het vermogen aangevuld kan worden. Feit blijft dat ondanks het financiële zware weer de politiek zich sterk zal maken voor het behoud van de wethouder van Deutekomstichting, al veertig jaar financieel steun en toeverlaat van menig Helmondse vereniging!

Ellen Niessen
Raadslid VVD

4reacties

Niessen: Leegstaande kantoorgebouwen

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Op 14 juli heeft de Kamer van Koophandel een rapport gepresenteerd over de Kantorenmarkt van Midden- en Oost-Brabant. Het onderzoek toonde aan dat de laatste tien jaar de kantorenmarkt in Helmond met 28% gegroeid is en momenteel een omvang  heeft van 182.765 m2. Het sterk toegenomen aanbod bedroeg eind 2008 bijna 34.000 m2 terwijl de vraag per jaar maar gemiddeld 4.389 m2 is. Helmond heeft nauwelijks een functie in de regionale kantorenmarkt en huisvest vooral lokaal verzorgende dienstverlening. De leegstand heeft de laatste jaren dus een enorme omvang aangenomen. Desalniettemin spreekt het rapport van een planvoorraad van 120.000 m2, zijnde bijna een verdubbeling van de huidige voorraad. Bijstelling ter voorkoming van een overaanbod is dus grote noodzaak.
Toch zal een bouwstop op nieuwe kantoren geen optie zijn om dit probleem aan te pakken. Als gevolg van de trends en ontwikkelingen binnen de kantorenmarkt en de eisen die kantoororganisaties stellen aan hun huisvesting zal de vraag naar nieuwe kantoorlocaties blijven bestaan. Verouderde kantoorpanden op slecht bereikbare locaties voldoen steeds minder aan de eisen van de gebruikers en zullen als gevolg daarvan leeg komen te staan. Deze leegstand kan zomaar een aantal jaren duren omdat veel van deze panden in beleggingsportefeuilles van institutionele beleggers zijn opgenomen en vaak maar tot een geringe daling van het rendement van de belegger leiden. Veelal  beschikt de belegger bovendien over alternatieven om dit geringere rendement af te dekken.
In sommige gevallen kunnen leegstaande kantoren omgezet worden naar woningen. Zo zal het voormalige GAK-kantoor door Hurks en Woonpartners verbouwd worden tot appartementencomplex. Ook heeft de VVD tijdens de behandeling van de "strategische visie Kanaalzone" al het idee geopperd om leegstaande kantoorgebouwen in het centrum te transformeren naar studentenwoonruimten. Maar de ervaring leert dat in veel gevallen de kosten van dit soort projecten onevenredig hoog zijn en sloop en vervangende nieuwbouw de voorkeur genieten.
Van belang is in ieder geval dat er gestuurd gaat worden op omvang en kwaliteit. Daarnaast kan het faciliteren van bestemmingswijzigingen ten gunste van transformatie naar woningbouw van bestaande kantoorruimten een instrument zijn om deze aan de voorraad te onttrekken.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

Niessen: Opening Automotive House

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

Met de opening van het Automotive House op 3 juni heeft Helmond een historische stap gezet in haar ambitie om de Automotive Stad van Nederland te worden. De unieke wijze waarop automotive bedrijven in Helmond kennis en kunde delen, de zogenaamde open innovatie, komt in automotive regio's in het buitenland als zodanig niet voor. Daar zijn het de grote autoproducenten die domineren in de kennisontwikkeling.
In Helmond echter wordt op basis van gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen een synergie-effect bereikt waarbij naast het bedrijfsleven ook de kennis- en onderzoeksinstellingen en het onderwijs hun bijdrage leveren.
Met het Automotive House is nu een fysieke ontmoetingsplaats gecreëerd van waaruit de Automotive Campus haar internationale positie moet gaan versterken. Na ICT is Automotive de grootste sector in de wereld en nu al is meer dan 50% van deze sector in Nederland geconcentreerd in Zuidoost-Nederland.
De drie grote thema's waarop de High Tech Automotive Campus, de HTACampus, zich gaat richten zijn: zero emission, zero collision & zero congestion. Een milieuvriendelijke en veilige wijze van mobiliteit in de brede zin van het woord moet ons handelsmerk gaan worden waarmee wij onze internationale concurrentie- en exportpositie zullen gaan versterken.
Naast grote ondernemingen zal op de HTACampus veel aandacht uitgaan naar het innovatieve midden- en kleinbedrijf waarbij speciale ondersteuning komt voor starters en snelgroeiende bedrijven.
De onderwijsinstellingen ontwikkelen een doorlopende leerlijn van mbo naar hbo en universiteit (TU/E) waarbij het onderwijs naadloos aansluit op de gevraagde kennis vanuit het bedrijfsleven.
De totale investeringen om de ambitie zoals beschreven in het Masterplan HTACampus te realiseren, worden geraamd op 80 tot 100 miljoen euro. De gemeente Helmond is bereid om daarvan 10 miljoen euro voor rekening te nemen. De overige investeringen zullen door het Rijk, de Provincie, het bedrijfsleven en het onderwijs moeten worden opgebracht.  Om straks sterker uit de economische crisis te komen zal Helmond nu in innovatie moeten investeren. Het streven is om het aantal banen van de huidige 580 te laten groeien tot 1500 in 2015 en het aantal studenten van 65 nu naar 750 in  2015 te laten doorgroeien.
Met de officiële opening van de HTACampus en het Automotive House als kloppend hart is door Helmond deze week dus een historische stap naar de toekomst gezet.

Ellen Niessen
Raadslid VVD

8reacties

Niessen: Helmond Sport op Berkendonk

Vanaf vandaag heeft VVD-raadslid Ellen Niessen hier elke 6 weken haar column met haar bespiegelingen over Helmond. Wij wensen Ellen alle succes.
_______________________________________________________________________________

Column van Ellen Niessen van de VVD Helmond

In de discussie over Berkendonk als geschikte locatie voor een nieuw  te bouwen stadion voor Helmond Sport wordt door de tegenstanders helaas voorbij gegaan aan één belangrijk punt dat toch van groot belang is voor de uitkomst van de discussie.
Een aantal jaren geleden is namelijk onderzoek verricht naar het recreatieve aanbod van Helmond en daar kwam uit dat dit ontoereikend is. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bij lekker weer het merendeel van de bewoners de stad verlaat en elders gaat zwemmen en recreëren. Een gemiste kans voor een stad waar met name banen in de toeristische sector van groot belang zijn. Maar ook praktisch gezien onnodig omdat Helmond immers al een schitterende plas als Berkendonk binnen haar gemeentegrenzen heeft. Tegenstanders uit met name de wijken Rijpelberg en Brouwhuis zijn echter de mening toegedaan dat het gebied zoals het nu is voldoet en dat vanwege de natuurwaarde enige vorm van verandering ongewenst is. Daarbij gaan zij voorbij aan het feit dat Berkendonk een stedelijke in plaats van een wijkfunctie heeft. Een ander argument dat evenmin steekhoudend is komt voort uit de angst dat de probleemjeugd uit deze wijken die nu een onderkomen op Berkendonk heeft en bij (gedeeltelijke) commerciële exploitatie de wijken weer intrekt, voor overlast in die wijken zal zorgen. In dit geval zou echter een groot gedeelte van de Helmondse bevolking door het belonen van onwenselijk gedrag worden achtergesteld.
Terugkomend op de resultaten van het onderzoek heeft de gemeente dus besloten het gebied te gaan ontwikkelen met als hoofdthema outdoorleisure.
Een stadion op de locatie waar nu de zandbergen van Smals liggen en waar nog geen sprietje gras groeit zou een uitkomst kunnen zijn. Te denken valt aan een parkstadion met daarbij drie speelvelden voor de jeugd richting de plas waardoor een schitterende buffer wordt gevormd tussen de provinciale wegen N279 en  de N270 en de tegenoverliggende schroothandel enerzijds en het recreatieve en sportieve gedeelte richting het water. Om het hoofdveld intensiever te gebruiken zou het stadion ook door de Dijkse Boys gebruikt kunnen worden zodat deze een hoofdklaswaardige accommodatie krijgen. Het bijkomende parkeerterrein zorgt daarbij voor een ontlasting van de parkeerdruk in de Rijpelberg en kan gemeenschappelijk worden gebruikt met de in de toekomst te vestigen recreatie-exploitanten. Want feit blijft dat Berkendonk aangewezen is als recreatiegebied met een regionale functie en waar in de komende jaren dus sowieso gebouwd gaat worden. De bezorgdheid van de bewoners uit Brouwhuis voor overlast van supporters die met de trein komen, deelt de VVD wel en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Maar door tijdens de risicowedstrijden de supporters verplicht met de bus te laten komen en hen op een gescheiden (van de HS-supporters) parkeerterrein te laten uit- en instappen, wordt een veel veiliger situatie gecreëerd dan nu het geval is op de Braak. Het zou jammer zijn als dit dossier op de plank komt te liggen, te meer daar de omliggende gemeenten op recreatief gebied behoorlijk aan de weg aan het timmeren zijn en de tijd voor Helmond Sport begint te dringen!

Ellen Niessen
Raadslid VVD