56reacties

Janssen: De soap ‘HELMOND’Het weekend van juni 2013 mag als historisch beschouwd worden. Een drietal artikelen in het ED over vermeend onjuist gedrag met declaraties van een oud-wethouder van de stad bracht alles en iedereen in rep en roer. Op de zaterdag van het verschijnen van de artikelen riepen meerdere bestuurders en politici in de stad dat er onmiddellijk overleg moest komen en dat direct ingrijpen geboden was.

Daar waar de oud-wethouder voorstelde om op maandag een onderzoek te laten verrichten door de voorzitter van rekenkamercommissie kon en wilde politiek Helmond niet wachten. Op zondagmiddag 3 juni 2013 nam het College, minus de oud-wethouder en wethouder sport&cultuur publiekelijk afstand van de oud-wethouder. Deze zag daarna geen andere mogelijkheid dan terug te treden.

Op dinsdag 4 juni 2013 werden er in de Raad door vele partijen grote woorden gebezigd in de richting van oud-wethouder. De kwalificatie daarvan zal ik u onthouden, u kunt het woordelijke verslag (pdf) terugvinden op de site van de gemeente. De uitkomst van de extra raadsvergadering was het instellen van een onderzoekscommissie die het declaratiegedrag van de Colleges tussen 2002 en 2013 zou gaan onderzoeken. Omdat onderzoek over die hele periode wel erg duur zou zijn besloot de commissie zich voorlopig te beperken tot de periode maart 2010 – maart 2013.

Afgelopen vrijdag kwam de lang verwachte rapportage en wat blijkt: van de € 143.879 aan kosten over die periode is € 650 onrechtmatig te noemen. Wel is het zo dat van drie wethouders, maar ook van een aantal ambtenaren de agenda’s van maart 2010 tot maart 2012 verdwenen zijn en een en ander niet meer te verifiëren is hetgeen natuurlijk zeer te betreuren is.

Over de periode maart 2012 – maart 2013 zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen in de declaraties van de oud-wethouder. Het is dan ook heel aannemelijk te veronderstellen dat dit ook het geval is over de periode maart 2010 – maart 2012. Want waarom zou de oud-wethouder ineens na maart 2012 een ander gedrag gaan vertonen ? Kort en goed uit het onderzoek is niet gebleken dat de oud-wethouder de fout is in gegaan.

Had dit niet anders gekund ? Ja zeker hadden het College op zondag en de Raad op dinsdag haar rust en kalmte bewaard (hoezeer ik de gevoelens en emoties begrijp die toen speelden in de stad) en had men het intern onderzoek van de rekenkamercommissie afgewacht dan had dit de stad € 120.000, een wachtgelduitkering aan de oud-wethouder alsmede veel ellende bij alle betrokkenen bespaard.

De democratie mag best iets kosten als we daar dan maar wat beters voor terugkrijgen en of dat nu juist in deze zaak het geval is geweest, tja dat vraag ik me ernstig af. De Helmonder betaalt in elk geval de rekening voor ‘de grote woorden die begin juni gebezigd zijn door politici in deze stad’.

Denkt u daar ook aan in maart 2014 ?

Maarten Janssen
Raadslid

BestuurscrisesMaartenOnze Helmondse politici
56 reacties
Reageer

Bijzonder dat D66 het blijft opnemen voor een niet integere, ex wethouder van SDOH die ook nog eens lid is van de VVD. Tja, da's ook heel duidelijk voor de burger.

Citaat:"Het is dan ook heel aannemelijk te veronderstellen dat dit ook het geval is over de periode maart 2010 – maart 2012. Want waarom zou de oud-wethouder ineens na maart 2012 een ander gedrag gaan vertonen ?"

Precies dat deed hij WEL na het aannemen van de motie over het openbaar maken van de declaraties. Dat is dan toch opmerkelijk te noemen. De ritten waren toen ineens dus niet meer zo frequent nodig. Dat heeft op zijn minst de schijn tegen.

Schijnbaar heeft D66 goede redenen om de oud-wethouder de hand boven het hoofd te houden.

Ik zou Tielemans adviseren om de hakken uit het zand te halen, zijn advocaat te bedanken en met de gemeente gewoon even te gaan praten voor een oplossing. Zodat ook hij een PUNT erachter kan zetten. Daarnaast houdt hij dan ook wat geld over voor juridisch advies, wat toch ook een paar honderd euro per uur zal zijn.

Ja ik zal in maart 2014 zeker terug denken aan deze stinkende soap die niets meer met politiek te maken heeft. Ik zal niet meer gaan stemmen.

@Maarten J. Het feit dat je de wethouder gedurende het artikel al niet bij de naam noemt vind ik al raar. Het feit dat er maar 650 euro onrechtmatig is gedeclareerd is al 650 euro teveel. Bovendien heb ik ook twijfels over de zgn onrechtmatigheid van declaraties, want als destijds in mijn ogen de niet geheel onomstreden burgemeester Fons J. zijn handtekening onder de declaraties zet, zijn ze dan wel rechtmatig? Is dit ook onderzocht?Ook het feit dat jij het aannemelijk vindt dat er bij de verloren agenda's geen onrechtmatige declaraties zitten is ook discutabel. Er zijn toch declaraties betaald, of zijn deze betalingen ook niet meer te achterhalen? Nee, uit dit bovenstaand artikel blijkt maar weer eens hoe een groot gedeelte van de helmondse politiek in elkaar steekt. D66, en nu vooruit???? Beter: D66, nog niet wakker!!!

Ik vind het goed om het verhaal van de andere kant van deze inderdaad soap eens te horen. Ik denk achteraf bezien (makkelijk praten natuurlijk) dat het allemaal een flink beetje doorgeschoten is. 120.000 euro onderzoeksgeld besteden aan 140.000 euro aan declaratiegeld is niet slim. Alleen dat al zou ook weer een onderzoek waard zijn ;-). Maar de krant stookte het zaakje natuurlijk flink op want ook hun kacheltje moeten ze maar brandend zien te houden. Want Tielemans pakken leest wel lekker, ook ik ben daaraan schuldig. Ik blijf die Tielemans niks vinden, maar in dit geval deed hij blijkbaar niet zo heel veel fout en niet fouter dan die andere wethouders die moesten terugbetalen.
Ik hoop met heel veel Helmonders denk ik, dat het nu snel afgewerkt wordt en dat we niet nog jarenlang Tielemans-rechtzaken (die van Jacobs zijn al erg zat) krijgen. Punt erachter, streep eronder, uithuilen en opnieuw beginnen!

@Frans en @Ad: Als ik het goed heb begrepen was Tielemans ook wethouder namens D66. Drie politieke partijen mochten twee wethouders leveren.

@manuel: Dat zal zeker helpen. :-) Nu hopen dat dat de politiek ook niks meer voor/over jou beslist.

Los van deze soap even een andere vraag over declaratiegedrag waar mss dhr. Jansen antwoord op kan geven?

Als voorbeeld neem ik wethouder Stienen.
Volgens het onderzoek heeft hij ruim 20.000 euro gedeclareerd in een jaar tijd. Echter op helmond.nl staat zijn declaratie-teller nu (eerste 3 kwartalen 2013) pas op 635 euro aan enkel reiskosten. Waar zijn die overige 19.000 euro van het jaar daarvoor van? Is dat bedrag ook ergens gespecificeerd terug te vinden.

Overigens geldt dit voor alle betrokkenen, Stienen is slechts het voorbeeld hier.

@Ron

Met het risico dat ik nu wat off-topic ga reageren ;-)

Volgens, was Tielemans, zoals alle andere wethouders zijn, vertegenwoordiger van de Helmonders die hem/hun gekozen hebben. Maar ook wethouder namens het SDOH.

Om het allemaal nog wat transparanter te maken zijn we deze collegeperiode ook nog eens getrakteerd op een lastige fractienaam ‘de combinatie’.
Volgens mij niet echt een gelukkige greep en een waarvan ik me afvraag of deze fracties een volgende keer hier weer aan zouden beginnen.
Ook op lokaal niveau gaat het immers maar wat vaak over ego’tjes en het blijft, zeker bij dit soort constructies, verrekte lastig om al die ego-kikkertjes in 1 bak te houden. Gedoe maakt dan de kans erg groot dat je je uiteindelijke doel, een beter Helmond, uit het oog verliest.

@john op woensdag 20 november 2013 om 11:43:

op de heel concrete vraag van john het volgende:
in het rapport staat wetrhouder Stienen tussen maart 2010 en maart 2013 ruim € 20.000 ontvangen heeft aan kostenvergoedingen.
hiervan is € 5.800 voor telefonie; € 9.500 voor representatie en € 4.843 aan kilometervergoedingen; het restant is voor ns reiskosten en overige zaken.
waarom de teller reiskostendeclaratie anno 2013 op € 635 staat kan ik u niet vertellen dat zult u hem zelf moeten vragen.

op de andere opmerkingen kom ik graag een weekje na plaatsing terug.

maarten janssen

€ 5.800 voor telefonie??? Goeiendagschotel, heeft hij dag en nacht met Australië zitten bellen ofzo?
Ik kan voor 40 euro in de maand onbeperkt bellen, dat komt in drie jaar tijd op zo'n €1.500 met de modernste smartphone. Zo te zien zijn er nog genoeg dingen waarop bezuinigd kan worden binnen de gemeente zelf...

Het is in ieder geval een goed gecoördineerde actie begrijp ik nu. Slim!
Niet alleen vandaag op de weblog dit stuk van D66, maar ook vandaag in de krant een ingezonden lange brief van iemand van SDOH. Ergens achteraan in de krant begreep ik, maar toch. Via iemand die de krant via zo'n e-paper krijgt, kreeg ik die brief en die heb ik hieronder geplakt. Best wel stevige kritiek op de krant en de personen die het allemaal opschreven.

Rehabilitatie Tielemans op zijn plaats Partijgenoot van oud-wethouder verwijt ED en raadscommissie subjectiviteit.

Mario van Doorne

‘Tielemans moet geld terugstor­ten’ kopt het ED op de voorpagi­na van 16 november. Volgens Hans van de Ven en John Graat, de leidende journalisten in dit ver­haal, is dit de mening van de on­derzoekscommissie uit de raad op basis van het rapport van accoun­tantskantoor BDO inzake het de­claratiegedrag van burgemeester en wethouders van Helmond over de periode 2010-2013.

Mensen die alleen snel even alle koppen lezen – dat zijn er veel – zouden hieruit de verkeerde con­clusie kunnen trekken. De redac­tie had ook een andere kop kun­nen kiezen: ‘Frans Stienen decla­reerde ruim 550 euro onterecht’ of ‘Yvonne van Mierlo parkeerde onterecht op kosten van gemeen­te’ of ‘Oud-burgemeester Fons Ja­cobs geeft fooien op kosten van ge­meente’. Dat zijn namelijk ook conclusies die je aan het BDO rap­port zou kunnen onttrekken.

De navolgende kop was mijns in­ziens de meest faire geweest: ‘On­afhankelijk BDO-rapport pleit Tielemans nagenoeg vrij’.

Het is heel simpel, in ons rechts­systeem is iemand pas schuldig als onomstotelijk bewezen wordt dat hij schuldig is. Bij gebrek aan bewijs is iemand in onze demo­cratie nog steeds onschuldig. Het feit dat BDO de rechtmatigheid van diverse declaraties niet kan achterhalen, omdat elektronische agenda’s van betrokken bestuur­ders ‘per ongeluk’ zijn gewist, doet daaraan niets af. Daarbij is het niet van belang of je de per­soon Tielemans wel of niet aardig, drammerig, arrogant of kundig vindt. Je mag ook altijd je twijfels hebben over de moraliteit van, in dit geval, bestuurders van de ge­meente Helmond. ‘Hij die vrij is van zonde werpe de eerste steen’.

Naar mijn idee is sprake van een knap staaltje subjectieve/sturen­de verslaglegging van Graat en Van de Ven. Welke zichzelf respec­terend journalisten, welk dagblad verlaagt zich ertoe om dit soort koppen op de voorpagina te plaat­sen met een onafhankelijk rap­port in handen? Wat is belangrij­ker, feiten uit een onafhankelijk rapport of de ‘mening’ van een raadscommissie die alleen maar subjectief kan zijn gezien het ver­loop van deze hele affaire? Elke schijn van subjectiviteit en partij­digheid zou in dit soort zaken ver­meden moeten worden.

Tielemans moet helemaal geen geld terugstorten. Een van de con­clusies van het BDO-rapport is dat van slechts 84 euro duidelijk is dat deze onterecht door Tiele­mans zijn gedeclareerd. Merk­waardig is dat die conclusie uit het BDO-rapport niet onderschre­ven wordt door deze – wellicht toch niet zo onafhankelijke – raadscommissie. Deze commissie blijft haar twijfels houden, daarin is dus ondanks het 120.000 euro kostende rapport niets veranderd. Het past politieke tegenstanders natuurlijk niet als een rehabilita­tie van Tielemans nog voor de raadsverkiezingen van 2014 uitge­breid in het onafhankelijke ED zou verschijnen in een objectief artikel van Graat en Van de Ven.

Nog even in vogelvlucht wat er ge­beurd is: Tielemans wordt begin 2013 ge­slachtofferd op basis van een uit­gebreid artikel over vermeende onterechte declaraties. Collega­wethouders en raadsleden schreeuwen moord en brand, twitteren erop los zonder erbij na te denken en vallen Tielemans pu­bliekelijk af. Tielemans doet het enige wat op dat moment juist is: terugtreden. Tegen ongenuanceer­de beschuldigingen is geen kruid gewassen. Ik laat even de vreem­de rol van onze nieuwbakken bur­gemeester Elly Blanksma buiten beschouwing, ze is er net.

De gemeenteraad besluit een on­derzoek te gelasten naar het decla­ratiegedrag door een onafhankelij­ke partij, accountantskantoor BDO. Uit het BDO-rapport blijkt dat Tielemans slechts 84 euro on­terecht gedeclareerd heeft. Uit dit rapport blijkt onder andere ook dat wethouder Frans Stienen meer dan 500 euro onterecht ge­declareerd heeft. Onderzoek naar het declaratiegedrag van het vorige college (2006-2010) werd te duur geacht. Typisch is dat in dat college Tielemans geen wet­houder was. De onderzoekscommissie vindt ondanks de conclusies uit het BDO-rapport, dat de declaraties van Tielemans twijfelachtig blij­ven en vindt dat Tielemans het be­drag zou moeten terugbetalen.

Dus toch schuldig terwijl schuld niet bewezen is. Tielemans heeft direct na de publicaties begin 2013 al aangeboden om onterecht gede­clareerde onkosten terug te beta­len als na onderzoek zou blijken dat daar sprake van zou zijn. Nu stelt hij zich op het standpunt dat daar geen sprake van is en dat re­habilitatie op zijn plaats is. En te­recht. Althans dat zou de conclu­sie moeten zijn op basis van het rapport van BDO.

Misschien dat ik op korte termijn het genoegen mag hebben om op de voorpagina van een zaterdag­editie van het ED een meer objec­tieve kop te lezen die luidt: ‘Tiele­mans onschuldig aan onterechte declaraties’. Wellicht dat Graat en Van de Ven die verantwoordelijk­heid durven nemen in het belang van Helmond. Zij zijn het tenslot­te die de welbekende knuppel in het hoenderhok hebben gegooid en er zo mede voor gezorgd heb­ben dat Helmond ruim 120.000 euro armer is. En wat heeft het op­geleverd? Niets, als we de ‘politie­ke karaktermoord’ op Tielemans buiten beschouwing laten. Of was dat de queeste van beide ver­slaggevers en is dat dan echt in het belang van Helmond?

De auteur is zelfstandig onderne­mer en lid van SDOH, de lokale par­tij waarvan ook Peter Tielemans lid is.

Dit vraagt om een korte reactie van mijn kant. ik was op generlei wijze op de hoogte van de open brief in het ED van de heer Mario van Doorne, sterker nog ik ken de goede man niet.
Laat onverlet dat hij op nagenoeg gelijke wijze tegen de zaak aankijkt. Waarbij het mij meer om de gevolgde werkwijze gaat met vele kosten tot gevolg. Dit had ook een andere bestuurder kunnen overkomen.

maarten janssen

Ken je pappenheimers Maarten ... :-(

@Ron, ik ben helaas ook een lezer die alleen de koppen leest, kom daarom ook moeilijk door je verhaal heen. Maar, één van de verwijten was destijds de taxiritten van/ naar het café. Ik begrijp dat dit dus rechtmatige declaraties zijn. Maar hoe zijn de "spelregels"? Ik heb al eerder aangegeven: als Fons J. zijn akkoord geeft is een declaratie dan rechtmatig? Het is wel zeer opvallend dat de declaraties zijn gekelderd. Komt dit door alle (media)aandacht, of hebben we nu een burgemeester die wat strenger de declaraties beoordeelt? Voor mij blijft het vaag wat er de afgelopen jaren allemaal bekokstoofd is door de leiding van Helmond. Grote streep eronder, afscheid nemen van die gasten en focus naar de probleemstukken die er zijn.

@maarten janssen op woensdag 20 november 2013 om 19:07:

Goed stuk wat je schreef, de hoge kosten staan inderdaad niet in verhouding met wat er onderzocht werd. Was het niemand bekend dat er maar € 143.879 aan kosten waren?
Tweede vraagje: spreek jij in deze namens de D66-fractie of op persoonlijke titel?

Frank
Goede vraag van jou, ben benieuwd wat het antwoord is.

Leny van Muijen

Ik vind dit ook een goede vraag. Denk namelijk niet dat de stellingen van dhr Janssen goed zijn voor imago D'66.

Ik vraag me echt af wat voor poppenkast het in de raad wel niet is.... als je dit zo allemaal leest en wat er de afgelopen jaren wel niet allemaal gebeurt is aan zaken die dan wel of niet het nieuws gehaald
hebben..... raar he dat de burger geen enkel vertrouwen meer heeft in de politiek... en ehh 5800 euro telefoonkosten over 3 jaar ja idd ga us ff een keer met de Kpn buurten veur een nieuw contract ...

Volgens mij heeft het onderzoek in ieder geval gezorgd dat er een aantal aanpassingen komen waardoor het waarschijnlijk is dat excessen eerder aan het licht komen (zelfs niet voor zouden moeten komen).

De hele D66-fractie heeft tegen de motie gestemd. En hebben verklaart dat Tielemans met zijn taxiritten niets te verwijten viel.

@ Ad,ben toch benieuw naar het antwoord van dhr Janssen op vragen van mevr van Muijen en Frank. Ik vind dat we daar recht op hebben. Hr Janssen is immers volksvertegenwoordiger en van ons burgers wordt verwacht straks in stemhokje een weloverwogen steun uit te brengen . Graag transpsrantie.

@Manuel,
Klopt natuurlijk dat als er een vraag gesteld wordt aan Maarten Janssen dat je er ook een antwoord op mag verwachten. Maar hij heeft al aangegeven op 20 november dat hij daar een weekje (bedenk)tijd voor nodig heeft.

Als het aan mij ligt zal die keuze in het stemhokje in ieder geval geen D66 zijn ;)

@Ad op vrijdag 22 november 2013 om 14:11:

beste bezoekers van de weblog,

tja soms kunnen politici het niet laten, snel reageren en de gevolgen kennen we. daarom zal ik inhoudelijk op al uw reacties terugkomen maar ik laat een en ander even bezinken want 'haastige spoed is zelden goed' luidt een oud-Nederlands spreekwoord.

maar u hoort van mij en fijn weekend

maarten janssen

Als je bedenktijd nodig hebt om aan te geven namens wie je spreekt en je gebruikt daarvoor een gezegde wat hiervoor niet van toepassing is zijn we met integere politiek nog ver van huis.

leny van Muijen

@maarten janssen op vrijdag 22 november 2013 om 18:21:

Je bedoeld te zeggen, Ik moet nog even politiek corecte antwoorden formulieren.

Politiek, is liegen alsof het gedrukt staat en als het dan gedrukt staat, zeggen dat het gelogen is.....

Op de dag dat politici leren dat enkel de waarheid telt en ze er enkel zitten om het volk te dienen, ongeacht de gevolgen voor hun persoonlijke gezicht ten opzichte van collega's en overigen mogen politici pas trots op zichzelf zijn...

Wat een soap maken we er in Helmond van zeg. Veel te veel mensen met lange tenen welke vastzitten in een oud stramien van regeren. Geef de stad nu eens leiding en luister naar de burger (luister, niet doen alsof). Dan hebben we er als stad nog eens iets aan. Voor soaps kijk ik wel naar GTST (kidding, dat kijk in natuurlijk niet ;) )

"De waarheid in het midden omdat ie buiten de binnenkant niet te verdragen is. Tja dan krijg je vanzelf buitenkant." Vrij vertaald naar de beroemde filosoof Cruijff.

@ Janssen. Leert u het nu nooit? U gaat gewoon door met het voeren van mistige politiek,daar zijn we wel klaar mee. Heeft u voor uw beurt gesproken. Gaat u een lijst met Tielemans aan? Verlaat u D '66?. U maakt een blog en dan bent u niet thuis. Over idealen en principes hoef je geen week over na te denken.

Vind het ook niet zo sterk dat de antwoorden van D66 zo lang op zich laten wachten. Zo krijg je veel speculaties en waar rook is ook vuur denk ik altijd. Maar ik moet wel erkennen dat D66 gelijk kreeg in het onderzoek dat er niet zo heel veel mis was. Vind het ook wel opvallend dat de andere partijen nu niets meer van zich laten horen. Voor het onderzoek stonden ze allemaal voorop om hun mening hierover te geven, maar nu geven ze niet thuis. Een fout erkennen kan ook positief zijn, ook daarmee kun je de harten van veel mensen winnen.
Over die hoge onderzoekskosten: had helemaal niemand van te voren door dat die in geen verhouding zouden gaan staan tot het te onderzoeken totale declaratiebedrag?

Hr,Janssen verlos ons van deze tergende onzekerheid.

Volgens mij hebben we in helmond 38080 huishoudens.... dus die 120000 euro voor dat onderzoek heeft per huishouden 3.15 euro gekost....
Dus dan kunnen de gemeentelijke lasten ook wel met 3.15 euro naar beneden komend jaar....

@Jan op zaterdag 23 november 2013 om 15:19:

Onder meer door het onderzoek (en het openbaar maken van declaraties) zal de bewustwording onder bestuurders ook groter worden, wat weer tot lagere kosten op de langere termijn zal leiden.

Helaas was hier wel een duur onderzoek voor nodig, waar overigens alle partijen mee ingestemd hebben. Gelukkig heeft de onderzoekscommissie uiteindelijk nog een kostenplafond afgesproken omdat het financieel anders helemaal uit de klauwen was gelopen.

Overigens ben ik nog steeds overtuigd dat Tielemans niet sober met de taxiregeling om ging en dat zeker ook wist. In die zin sta ik nog steeds achter de oproep om (vrijwillige) teruggave.

Het zou een geste van Tielemans geweest kunnen zijn,maar hij geeft dat geld niet terug. Zegt mij genoeg,heeft totale lak aan Helmondse burger.Uit pr overwegingen zeer dom,maar laat ons zo in ieder geval wel de ware aard van het beestje zien.

De ware aard is al lang bekend, er is een gezegde , zeg mij wie je vrienden zijn en ik weet wie je bent.
als tielemans bij herhaling van den Heuvel noemt en Maarten een van hun voormannen is althans nu nog, moet het voor de kiezer toch duidelijk zijn!

leny van Muijen

@ Leny dan moeten ze dat zeggen,anders lijkt het op volksverlakkerij. In ieder geval leren sommigen niets van hun bizarre acties en hoe ze deze stad naar de rand van de afgrond brengen.

Zoals ik u beloofd heb zou ik na een weekje reageren op alle reacties op mijn extra column van donderdag 21 november j.l.

Op woensdag 5 juni 2013 plaatste de fractie van D66 Helmond een artikel op haar website en ditzelfde artikel stond enkele dagen later in het ED. In dit artikel stelt de D66 fractie helder en duidelijk dat elke bestuurder integer dient te handelen maar ook dat niemand veroordeeld is zolang er geen grondig en deugdelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit vonden wij en dit vinden wij nog steeds.
Inmiddels heeft er een grondig en deugdelijk onderzoek plaatsgevonden waarvan de uitkomst bekend is. Op basis van dat onderzoek heeft de oud-wethouder, op een kleinigheid na niet gehandeld in strijd met de geldende regels en afspraken en dit geldt voor meerdere (oud-) bestuurders van deze stad.

Dat men nog eens goed gaat kijken naar die regels en afspraken, maar zeer zeker ook naar de procedures rond het declaratieverkeer is natuurlijk goed. Tevens heb ik begrepen dat het ED inmiddels, op grond van de WOB inzage heeft gevraagd in de declaraties van het College van B&W over de periode maart 2006 - maart 2010. Het is dus maar weer afwachten wat daaruit naar voren zal komen.

Tot slot: nogmaals benadruk ik en D66 dat elke bestuurder zuiver dient te handelen en als feitelijk bewezen is of wordt dat dit niet aan de orde is dan is er maar één uitweg: vertrekken. Maar het kan en mag niet zo zijn dat op basis van 'onderbuikgevoelens' er oordelen geveld worden, hoezeer wij begrijpen dat mensen zo denken. Dat is voor D66 weinig transparant en weinig democratisch, wij nemen graag besluiten op basis van feitelijkheden en dat hebben we ook gedaan op maandag 18 november 2013.

maarten janssen

Reageren????? Dit is een herhaling van wat al eerder gezegd is. Een waardige politicus, die Maarten J..

Ik concludeer dus dat D'66 achter Tielemans staat. Welnu dat is dudelijk. Tegen de tijd dat de Wob verzoeken zijn behandeld zijn we hier in Helmond zo twee jaar verder. Nu maar hopen dat de Pc's niet zijn gewist.

Beste Maarten,

[quote]Zoals ik u beloofd heb zou ik na een weekje reageren op alle reacties op mijn extra column van donderdag 21 november j.l.

Op woensdag 5 juni 2013 plaatste de fractie van D66 Helmond een artikel op haar website en ditzelfde artikel stond enkele dagen later in het ED. In dit artikel stelt de D66 fractie helder en duidelijk dat elke bestuurder integer dient te handelen maar ook dat niemand veroordeeld is zolang er geen grondig en deugdelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit vonden wij en dit vinden wij nog steeds.
Inmiddels heeft er een grondig en deugdelijk onderzoek plaatsgevonden waarvan de uitkomst bekend is. Op basis van dat onderzoek heeft de oud-wethouder, op een kleinigheid na niet gehandeld in strijd met de geldende regels en afspraken en dit geldt voor meerdere (oud-) bestuurders van deze stad.

Dat men nog eens goed gaat kijken naar die regels en afspraken, maar zeer zeker ook naar de procedures rond het declaratieverkeer is natuurlijk goed. Tevens heb ik begrepen dat het ED inmiddels, op grond van de WOB inzage heeft gevraagd in de declaraties van het College van B&W over de periode maart 2006 – maart 2010. Het is dus maar weer afwachten wat daaruit naar voren zal komen.

Tot slot: nogmaals benadruk ik en D66 dat elke bestuurder zuiver dient te handelen en als feitelijk bewezen is of wordt dat dit niet aan de orde is dan is er maar één uitweg: vertrekken. Maar het kan en mag niet zo zijn dat op basis van ‘onderbuikgevoelens’ er oordelen geveld worden, hoezeer wij begrijpen dat mensen zo denken. Dat is voor D66 weinig transparant en weinig democratisch, wij nemen graag besluiten op basis van feitelijkheden en dat hebben we ook gedaan op maandag 18 november 2013. [/quote]

Als je denkt dat de boodschap beter binnenkomt met herhaling dan heb je het mis. Net als veel andere politici, neem je behalve jezelf, je collega’s en lezers niet serieus en doe je valse beloftes, door simpelweg geen antwoorden te geven op vragen en door om de hete brij heen te draaien. Ik ga wel stemmen, maar niet op deze stemmingmakerij. Wat een schertsvertoning. Gelukkig blijft het slechts jouw mening.

Maarten hou op met het woord integer te pas en onpas te gebruiken.
Jouw eigen woorden : ratten gedrag is soms nodig in de politiek!!
Vergeten?

Hou op met deze door jouw gepresenteerde soap je doet daar niemand goed mee en zeker niet die enkele D66er die er nog iets van probeert te maken.

Neem je verlies en vertrek!

Leny van Muijen

Helmondse politiek niet serieus te nemen. Dat geldt voor bijna alle schertsfiguren die de raad bevolken. Niveauloos en cliëntelistisch.

Heer Janssen verkwanselt het gedachtgoed van goeroe Pechtold. Het referendun,de gekozen burgemeester,zaken die te maken hebben met transparantie. Misschien is het uw frustratie dat u niet gekozen bent tot fractievoorzitter. U weigert welk concreet antwoord dan ook te geven. Ik ben klaar met de vaagheid van D 66. U symboliseerd de Helmondse " politiek". Vaag altijd maar vaag.

Toch een fijne vent die Tielemans,zie Ed.

Er schijnt maar geen einde te komen aan dit feuilleton. Zo lezen we vandaag weer een stuk waaruit kan worden opgemaakt dat PT duizenden euro's heeft rondgepompt naar vriendjes en vriendinnetjes. Trix, Jan en Pvda-vriendje Necati Kaygisiz. Was de 10.000 euro voor deze laatste de smeerolie om in het voorjaar van 2013 plotseling de plannen van X-perience world als Pvda wel te steunen waar ze eerst tegen waren? En nu natuurlijk in alle toonaarden ontkennen. Jaja! Als raadslid hoorde Kaygisiz te weten dat er geen doelgroepensubsidies meer gegeven worden. Dat is volgens mij al sinds 2008 het geval, maar ik het mis hebben. Je weet natuurlijk nooit wat er in die persoonlijke gesprekken tussen subsidieaanvragers en wethouders aan de orde komt maar dit is wel een heel vreemd verhaal. Ik wil overigens ook wel voor 1000,= iedere morgen een een rondje in de auto door het centrum maken. Volgens mij zijn erwel meer Helmonders die zo hun geld willen verdienen.
Ik ben blij dat de zaken nu eens in alle openheid naar buiten komen en dat de Helmonders volgend jaar maart met dit soort praktijken korte metten maken.
Weg met de corruptie en gewoon goed de stad besturen, want Helmond verdiend zoveel beter.

De blog van Maarten lezende en vervolgens alle reacties, bekruipt mij steeds meer het gevoel dat er aan de voorkant nog veel werk aan de winkel is. Zaken als geloofwaardigheid en openheid zijn nog onvoldoende gemeengoed in de Helmondse politiek. Laten we lering trekken van kwesties als deze. Dit kan bijvoorbeeld door als politicus bij jezelf te rade te gaan of je je ten allen tijde kunt verantwoorden richting de inwoners van Helmond. Vertrouw daarbij op je onderbuikgevoel en verschuil je niet achter afspraken uit het verleden. Weeg voor jezelf keer op keer af of dat wat je doet recht doet aan de stad waar je je als politicus het beste mee voor hebt. Als iedereen zo zou denken en handelen, kan de politiek energie steken in de juiste dingen!

Evert-Jan van Veen

Evert-Jan, blij dat jij nog de moeite neemt om te reageren.
Jij was te fatsoenlijk voor deze partij en ik weet hoe dat is verlopen, de eer aan jezelf zoals ik ook gedaan heb.
Het gaat me nog steeds aan mijn hart, dat een partij die zoveel jaar in Helmond zich altijd ;positief kritisch heeft opgesteld met fatsoenlijke mensen , de laatste jaren door een paar baantjesjagers zo in discrediet is gebracht!
Nu de verkiezingen op komst zijn moeten we dat geluid maar eens naar buiten brengen.
Ik heb lang gezwegen maar voel me verplicht om in het belang van de kiezer nu te reageren.
Wat de kiezer er mee doet is aan hun, maar ik wil niet zwijgend medeplichtig zijn.

Leny van Muijen

Na ed gelezen te hebben vind ik dat dit college medeschuldig is aan corruptie.

Hr,Janssen weer nieuws over PT. Nu iets over betalingen aan Mevr Houthoofd.

@Leny van Muijen op vrijdag 29 november 2013 om 10:15:

Leny, ik ben altijd gewoon lid gebleven van D66 hoor. Wel minder op de voorgrond en ook een tijdje minder actief Dit jaar ben ik weer actief, mede dankzij het enthousiasme van onze nieuwe lijsstrekker Nourredine Zaroy. Samen met een aantal gemotiveerde en capabele kandidaat-raadsleden verwacht ik dat er straks een team staat dat politieke keuzes structureel gaat verantwoorden. Daar hebben de inwoners van Helmond recht op en de lokale politiek is daar natuurlijk zelf ook mee gediend. Kortom, ik ben een stuk optimistischer gestemd dan jij.

Evert-Jan van Veen

Tja, daar zaten we op te wachten...... Een volgende serie volzinnen van weer een nieuwbakken D66'er.... :-(

Frans, Evert-Jan is een verdienstelijk lid van D66 en voegt fatsoen en kwaliteit toe.
Hij zat al eerder in een commissie voor D66.
Als hij op de lijst komt krijgt hij zeker mijn stem!

leny van Muijen

Vanmorgen hier in Rome de krant geopend, en ja wel hoor , de volgende 2 schandalen uit de beerput. Eens lezen wat Berlusconi nu weer uitgespookt heeft met zijn "goede" bedoelingen!! He...ho...och .... wat ......wat....!#$$#^&**??????

Tis niet waar, het is circus Helmond, met medewerking van een transparante spreekstalmeesteres en haar grappige circusclowns. Met een apatische gemeenteraad als enthousiaste toeschouwers

@Leny, Ik geloof je meteen. Tegelijkertijd blijf bij ik bij mijn mening dat het taalgebruik van 'de D66'er' betreft.
Voor een stad als Helmond, overigens een stad zonder veel basis voor deze partij, is dit te veel gezwam in de ruimte. Grammaticaal klopt het meestal wel, maar je kunt het ook zo brengen dat de directeur en tegelzetter het allebei begrijpen. Je maakt dan misschien (lokale)politiek een beetje begrijpelijker voor het electoraat dat, in tegenstelling tot wat men hoopt, steeds meer afschuw hiervan krijgt. Ik verwijs voor het gemak maar even naar menige D66 bijdrage op deze weblog.
Daarnaast, zie mijn opmerking vooral als een goede tip voor Evert-Jan :-)

Frans van der Zanden

Bent u daar
nog meneer Janssen?

Alles wat D'66 is moet je voor oppassen want die verkopen hun eigen moeder nog

Manual en Olienutje, aan de verkiezingslijst van D66 te zien, die zojuist bekend is geworden, wordt er aan "damage-control" gedaan, en wordt meneer Janssen op nummer 8 van de lijst geplaatst. Een nette manier van afrekenen nav de onzin die hij hierboven heeft geschreven. Misschien een nieuwe partij beginnen met meneer Tielemans, Betrouwbaar Helmond, of zo?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: