46reacties

Rieter: Helmonder is geen nummer!


Niemand kan verrast zijn over het vernietigende oordeel van de parlementaire commissie als je de toeslagenaffaire de afgelopen jaren een beetje hebt gevolgd. Er is sprake van een collectief falen van politiek, Belastingdienst en rechtspraak. Dit falen wordt alleen maar erger omdat het onzeker is wanneer de gedupeerde ouders gecompenseerd worden. Naast rechtvaardigheid en verontschuldiging zou het goed zijn als de politiek verder kijkt dan de kwestie van de kinderopvangtoeslagen. In de kern gaat het om de verhouding tussen de overheid en haar inwoners. Daarin is al vele jaren sprake van verzakelijking en verharding. De overheid is doorgeschoten in haar streven naar doelmatigheid en is daarbij inwoners letterlijk als een nummer gaan beschouwen. Dit is volgens Helder Helmond een slechte ontwikkeling.

Helaas is dit een herkenbaar beeld want deze tendens zie je ook terug in Helmond. Helmonders kloppen bij Helder Helmond aan omdat ze tegen een muur van ambtenarij aanlopen. Op verschillende beleidsterreinen met verschillende casussen. Daar zitten ook schrijnende gevallen bij waar je stijl van achterover slaat. Zo heb ik de afgelopen periode Helmonders gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de sierschoorstenen in Brandevoort, de problemen bij jeugdzorg alsook over meer individuele casussen. Bij het aanhoren van al deze verhalen is er een gemene deler: ze staan tegenover een gemeente die niet opkomt voor haar inwoners, maar juist tegen een gemeente die bezig is met haar eigen aansprakelijkheid af te schuiven. Inwoners worden simpelweg van het kastje naar de muur gestuurd.

Gelukkig hebben deze geluiden Helder Helmond bereikt en proberen we hen te helpen waar we kunnen. Ik ben alleen bang dat deze geluiden het topje van de ijsberg zijn. Komt dit beeld je bekend voor? Neem dan contact op met onze fractie door te mailen naar ons algemene e-mailadres: stemhelderhelmond@gmail.com We zullen uw probleem analyseren en categoriseren. Helder Helmond zal met deze informatie de keten trachten te optimaliseren.

Terug naar de verhouding tussen de overheid en haar inwoners. Volgens Helder Helmond hebben inwoners recht op een goed functionerende overheid die zich vooral dienstbaar opstelt. Dat scheelt veel onvrede en kan veel onnodige kosten en rompslomp voorkomen. De overheid is van en voor de inwoners. En niet andersom. Daarbij past geen zakelijkheid en zeker geen structureel wantrouwen. Er moet dus meer inclusief beleid komen: ‘’De Helmonder weer als mens behandelen in plaats van als nummer!’’

Tot slot wens ik iedereen een fijne kerst en veel geluk toe in het nieuwe jaar!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

MartijnOnze Helmondse politici
46 reacties
Reageer

Goed verhaal Martijn, ben het er mee eens, ik heb dan wel geen ervaringen met de gemeente Helmond, maar kan me zeker indenken dat veel Helmonders dat wel hebben in niet zo'n positieve zin....

De Gemeente Helmond doet in geen enkel op zicht onder voor de andere overheden zoals bv de Belastingdienst is mij in de vele confrontaties voor de rechtbank gebleken.
En de Gemeenteraad kan hand als hoogste bestuursorgaan de hand in eigen boezem steken. Men weigert zich te informeren.

Helder signaal van Helder Helmond dat helemaal aansluit bij mijn ervaringen en verwoord in mijn columns. Het is goed dat we als betrokken Helmonders (want dat zijn Martijn en ik en met ons toch vele anderen) van ons laten horen en daar waar mogelijk actie ondernemen. Zo loopt er op dit moment de petitie tegen de nieuwe tarieven voor het ophalen van het huisvuil. Deze petitie, gestart door alerte stadsgenoten, is al 4000 keer ondertekend! Prima!!!!

Terug naar de column van Martijn: een prima initiatief dat je een meldpunt opent! Het zal je in gemeenteland niet in dank worden afgenomen. Dat maakt niet uit: de Helmonders zullen het wel waarderen en daar gaat het om!

Veel succes!

Hanneke Hegeman

Wat op landelijk niveau in de toeslagenaffaire gebeurd is is pure kwaadaardigheid. Mensen zijn jarenlang door een hel gemoeten omdat er mensen boter op hun hoofd hadden en weigerden hun fouten toe te geven. De direct verantwoordelijken Rutte, Asscher, Weekers en Wiebes weigeren om hun conclusies te trekken. Ze zouden eigenlijk van de voltallige Tweede Kamer een motie van wantrouwen aan hun broek moeten krijgen. Dat dit niet gebeurt is waarschijnlijk te wijten aan dat men in een volgende kabinetsperiode nog samen door een deur wil kunnen.

Dat de overheid strak aan zijn regels vasthoudt kan wel ook andere redenen hebben. Precedentwerking (hij/zij kreeg dat ook voor elkaar, dus nu mag ik het ook) en voorkomen van willekeur (dat dezelfde gevallen een andere behandeling krijgen) helpen bij het vertrouwen in de overheid. Het gevolg is vaak juridisering van zaken, waarbij alles via bezwaarprocedures en rechtbanken wordt uitgevochten en de menselijke maat naar de achtergrond verdwijnt.

De schrijnende gevallen zijn alleen niet het algemene beleid van de gemeente. Mijn eigen ervaringen met de gemeente zijn tot nu toe prettig geweest. Men is bereid te luisteren en er in eerste instantie samen uit te komen. Wat je echter vaak ziet is dat als je er niet samen uitkomt het formele proces in werking treedt. Dan wordt elke vorm van tegemoetkoming opeens een wapen in de juridische strijd, omdat het uitgelegd kan worden als een schuldbekentenis.

Als je de menselijke maat terug wil brengen, dan zou je in het formele proces evaluatiemomenten in moeten bouwen waarbij voor elke slepende kwestie nog eens een keer gekeken wordt of men er toch niet samen uit kan komen. Er is namelijk vanuit de gemeente echt geen onwil of kwade opzet richting wie dan ook. Dat het ondanks dat in sommige gevallen flink mis kan gaan is een gegeven. Maar zolang dat niet op grote schaal gebeurt is het te kort door de bocht om te stellen dat de gemeente niets om haar inwoners geeft.

Michiel van Geel

@MFvGeel, nee in uw opinie gaat alles gesmeerd in Helmond. Corruptie komt in elke Gemeente voor maar niet in Helmond. Ga eens Googlen zou ik zeggen. Onlangs nog gevalletje oud raadslid en zorg.
Als u zich nu eens de moeite had genomen ipv van de stelling "vergissingen maar nooit kwade opzet" zich in te lezen, had u recht van spreken.
Best schaamteloos eigenlijk.

PS. Dagvaarding, aangifte, cassatie Hoge Raad, getuigenverhoren onder ede kunt u bij griffier opvragen.
Maar dat doet u niet, want u blijft lezers Weblog liever misleiden.

@MFvGeel, Als U deze goede ervaringen nog wel heeft, rest er misschien voor de rest van Helmond toch enige hoop. U bent dan vast ook de aangewezen persoon om de vinger op de zere plek te gaan leggen. Dat schept ons hoop. U weet immers uit persoonlijke ervaringen waar het wel goed gaat. En hoe dat gaat. En vooral het "waar gaat het fout" kunt U benoemen. Dat schept licht in de benodigde aanpassingen. Succes voor in het nieuwe jaar. Fijne dagen gewenst !

@MFvGeel, hoe bedoelt u "samen uitkomen"?

Rapport Nat Ombudsman, waarin burgemeester een gebrek aan transparantie werd verweten, ging met de opmerking "Ik herken mij hier niet in, gaat u maar de rechter" rechtstreeks in de schredder.

Een voorstel van mijn advocaat om een andere als juridische oplossing te komen werd afgewezen.

Een voorstel van GERECHTSHOF om onder hun leiding tot mediation te komen werd door Gemeente Helmond geweigerd.

Dat u niet op de hoogte bent is uw keuze, echter dan zou het u sieren geen on waarheden te voorkomen.

@E Betgem op maandag 21 december 2020 om 13:18:

Mocht je nog meer over jouw persoonlijke situatie willen vertellen, dan is dit de plek daarvoor: https://www.deweblogvanhelmond.nl/columnisten/gastblogger/van-restaurant-berlaer-naar-hartbewaking/
Hier en elders op de weblog is het off topic. Dit is onze laatste waarschuwing!

Kern van de toeslagenaffaire is niet een doorgeschoten streven naar doelmatigheid maar juist een gebrek daaraan.

Doelmatigheid houdt in dat je een vinger aan de pols houdt, of je je doelen wel bereikt. Dus ook dat je signalen dat er iets verkeerd gaat dankbaar oppakt.

De afstand tussen de beleidsmakers en de uitvoerenden was te groot, en de informatievoorziening te gebrekkig, om de organisatie als geheel doelmatig te kunnen laten functioneren.

Zie pagina's 27 t/m 31 van het eindverslag, over onderzoeksvraag 3, "Waarom is op basis van de beschikbare inzichten en signalen het beleid voor de kinderopvangtoeslag gehandhaafd, en waarom is niet eerder overgegaan tot tegemoetkoming van getroffen ouders?", of in elk geval de samenvatting die begint op pagina 30.

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

Organisaties boven een bepaalde schaalgrootte kunnen eenvoudig ontsporen, ook als iedereen met de beste bedoelingen handelt, doordat niemand het geheel overziet. De politiek is daarin niet uniek.

Helmonders zijn geen nummers, dat klopt. Dat geldt in het bijzonder voor Helmondse politici en ambtenaren. Ook zij zijn gewoon mensen, met menselijke beperkingen. Als iedereen zich hiervan bewust is, en er een gewoonte van maakt om een laagje dieper te kijken dan de waan van de dag, moet het mogelijk zijn om het gemeentelijke bedrijf doelmatiger te maken.

file:///C:/Users/31682/Downloads/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

Beste allemaal,

Hierbij het volledige rapport over de kinderopvang toeslag affaire.
Gezien het feit dat de aankomende feestdagen bijzonder rustig gaan verlopen heeft een ieder waarschijnlijk wel de tijd om het door te lezen.
Dan kunnen er daarna meningen op het weblog worden geventileerd...die dan mogelijk wel hout snijden.
Nu schaar ik het onder het kopje "ongefundeerde "meningen
Duidelijk is is echter wel dat er wordt gesproken over de "Rutte doctrine"

Zou zoiets nou echt niet mogelijk zijn in Helmond?
Bijv. de Harrie van Dijk doctrine?
Onze discussie ging toch de afgelopen tijd over een wethouder die de
uitspraak van de rechter aan z'n laars lapt.....

Fijne Kerstdagen allemaal, we spreken elkaar nog.

Met vriendelijke groet,

Yasmine
.

@Yasmine op maandag 21 december 2020 om 14:25:

Voor belangstellenden: uitleg van Rutte zelf wat de "Rutte-doctrine" inhoudt staat op pagina 87.

@Yasmine op maandag 21 december 2020 om 14:25:

Helemaal waar!

Groetjes,
Hanneke.

Hanneke Hegeman

@Frank op maandag 21 december 2020 om 11:52:

Ik geef hier slechts een systeemanalyse. Mijn vermoeden op basis van wat ik in de loop van de tijd aan schrijnende gevallen heb meegekregen is dat zo'n vaak niet opgelost konden worden in het informele traject, waarna zo'n geval "juridiseert". Er wordt dan strak vastgehouden aan het vastgelegde beleid omdat dan voor een bezwaarcommissie of de rechter aangetoond kan worden dat de gemeente formeel juist gehandeld heeft. Afwijkingen kunnen in zo'n geval immers betekenen dat het proces over moet of dat de gemeente de zaak verliest.

Als je dan in je formele proces momenten inbouwt voor mediation, dan heb je een handvat om weer opnieuw in gesprek te gaan. Dan verlaat je in zo'n gesprek dus ook je formele stellingen in de hoop tot een snelle oplossing te komen. Nu wordt in gesprek gaan soms als een gepasseerd station gezien en dat is zonde.

En nee, Eric, ik zeg dus niet dat alles gesmeerd gaat, maar wel dat het aantal schrijnende gevallen niet schrikbarend hoger is dan in andere gemeenten. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en er is geen systeem zo goed dat er niet af en toe mensen tussen wal en schip klem komen te zitten. Ook voor jouw geval geldt dat als mediation een vast onderdeel was van het proces de gemeente dat dus niet zonder meer had kunnen weigeren. Nu is dat kennelijk wel gebeurd, maar ik weet niet voldoende details om te kunnen beoordelen of dat een terechte beslissing is geweest.

Michiel van Geel

Begin dan maar met het daadwerkelijk ZIEN als mens van de Helmonder.....in plaats van dat je ons ziet als pinautomaten 😫😫🥺

Paula Janssen

Van iedereen wordt ook een stuk eigen verantwoording gevraagd. Dat geldt ook voor Helmonders. Je moet ook je risico inschatten als er iets fout gaat/kan gaan. De een klaagt over bouwproblemen veroorzaakt door een aannemer de ander klaagt over sierschoorstenen.
Je kunt de gemeente niet automatisch zomaar aansprakelijk stellen voor schadevergoeding als er iets fout gaat.
Als je een huis koopt i.p.v. een huis huurt zijn financiële je risico's groter.
Welke huiseigenaar deelt het geldvoordeel bij verkoop met de gemeente Helmond. Gemeente Helmond heeft ook bijgedragen aan een vermogenstoename.

Als de gemeente naar de Helmonders wil luisteren, moet men deze ook in zaken gaan betrekken. Neem b.v. het nieuwe gemeente huis. Te belachelijk voor woorden en dat in deze tijd. Als ze dan wat nuttigs willen doen zorg dan eerst dat er geen voedselbanken meer zijn, en armoede bah. Of doe iets voor de oudere onder ons

De verkiezingen zijn in zicht en daar zijn ze weer: de stem des volks, de redders van de gemeentelijke democratie. Bij het lezen van de zinnen: "We zullen uw probleem analyseren en categoriseren. Helder Helmond zal met deze informatie de keten trachten te optimaliseren" zie ik dezelfde taal als je overal aantreft in bureaucratisch Nederland. Mijn vraag: HOE ga je dit doen?

Het huidige stadskantoor is niet meer van deze tijd. Dat kan eenieder constateren. Technisch is het nog wel te handhaven . Qua uitstraling moet het centrum anders. We nemen de kosten op de koop toe. Een 40 jaar oude woning heeft ook alle glorie verloren.

@Michiel van Geel op maandag 21 december 2020 om 18:16:

Dag Michiel,

Ik kan me vinden in je tweede reactie. Het is helemaal waar wat je schrijft. Ik vul daar graag het volgende aan toe:

De formele bezwaarprocedure kent als uitkomst standaard 2 mogelijkheden: de klacht is gegrond of de klacht is niet gegrond. Daaraan gekoppeld komt een advies van de commissie. Advies want de uitspraak is voor het college niet bindend. Dus het hele traject kan een farce zijn waar de klager noch de gemeente niets aan heeft. Ja, wellicht een pyrrusoverwinning voor de gemeente. Maar of daar de gemeenschap mee gediend is, weet ik niet.

De hele bezwaarprocedure is naar mijn idee te weinig oplossingsgericht en dat zou wel het uitgangspunt moeten zijn. "Gegrond of niet gegrond" doet geen recht aan de burger die met een probleem zit en de moeite heeft genomen dit bij het college neer te leggen.

Mediation, zoals jij voorstelt, is een prima idee. Dit traject zou al na de eerste uitspraak van het college kunnen dienen, dus voor de gang naar de bezwaarcommissie. Dat scheelt een hoop tijd, een hoop frustraties en een hoop geld.

Tot slot: het hele traject besluit, mediation, bezwaar dient oplossingsgericht te zijn. Nu is het uitgangspunt nog te veel: degene met de langste adem (lees middelen/geld) wint en dat kan nooit het uitgangspunt zijn van een dienstverlenende organisatie zoals de gemeente feitelijk is. Martijn Rieter geeft dat in zijn column goed weer!

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman

Hanneke Hegeman

@MFvGeel @hannekehegeman.
Helaas kan ik, die negen jaar lang alle onderhandelingstactieken van de Gemeente heeft meegemaakt niet meer reageren.

Het is offtopic voor mij verklaard.

Waarheden onderbouwd met harde feiten mag niet Eric Betgem. Enkel open deuren, dooddoeners enz. Dit zie je toch in de collumns, alleen reacties op ja-knikkers, critici worden doodgezwegen, zelfs als je feiten benoemd. -

Mooi stukje Martijn, helaas werkt het nog steeds bij de gemeente Helmond niet zo en wordt je idd nog steeds behandeld als nr !! Zeer trieste zaak , en het drijft mij persoonlijk inmiddels tot wanhoop maar dat zal de gemeente een rotzorg zijn :'-( ...
Ik had gehoopt dat na mijn gesprek met Dhr. Van Dijk er eens persoonlijk naar dingen werdt gekeken, maar helaas (niet dus ) .
Ik strijd nog steeds , ik geef niet op al moet ik zeggen dat het zwaar is :-( ...

@Helmonder.En juist daarom zal er nooit iets veranderen en staat de burger er volledig alleen voor.
Echter discussie gebaseerd op waarheidsvinding wordt opzij geschoven.
Heb het in ieder geval geprobeerd.
Fijne feestdagen iedereen.

@Helmonder op woensdag 23 december 2020 om 14:22:

@Eric Betgem op donderdag 24 december 2020 om 10:16:

Het heeft ook te maken met de werking van de menselijke geest. Als bepaalde feiten niet in je wereldbeeld passen, kan het lastig zijn je wereldbeeld te plooien naar de feiten. Veel mensen plooien de feiten dan maar naar hun wereldbeeld. Jij en ik zijn natuurlijk uitzonderingen, maar bij de meeste mensen werkt het zo, weet ik uit ervaring.

@ Sander Lam

Dan zitten er in bestuurlijk Helmond en de politiek blijkbaar wel heel veel mensen met een fout wereldbeeld.

Foute boel zou ik zo zeggen!

@Yasmine op donderdag 24 december 2020 om 13:34:

Sander Lam lijkt wel een politicus met burgemeester-aspiraties.

@Yasmine op donderdag 24 december 2020 om 13:34:

Geen mens is perfect, in ieders wereldbeeld zitten foutjes. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, en dat geldt inderdaad ook voor heel bestuurlijk Helmond en de politiek. Best lastig, maar als je er geen rekening mee houdt, wordt het nog veel lastiger om ooit iets te bereiken.

@Marco op donderdag 24 december 2020 om 17:03:

Nou nee, ik zeg dit vanuit mijn achtergrond in de automatisering, waarin ik voortdurend geconfronteerd word met foutjes in mijn eigen wereldbeeld. Denk je alles getest te hebben, is er toch weer een praktijksituatie waarin het systeem ongewenst gedrag vertoont. Ik heb met collega's gewerkt die dan de schuld bij de gebruiker leggen. Best vermoeiend.

En ook bij een niet nader te noemen Helmonds re-integratiebedrijf heb ik gezien hoe dingen mis kunnen lopen doordat degenen die met de beste bedoelingen aan de touwtjes trekken geen goed beeld hebben wat er aan de andere kant van de touwtjes gebeurt. En ook dat bewustwording van de problematiek leidde tot oplossingen.

@ Sander Lam

Beste Sander,

Volgens mij heeft dat wereldbeeld er NIETS mee te maken.
Er gebeuren gewoon zaken die willens en weten is stand worden gehouden, terwijl er wel degelijk bekend is wat de consequenties voor de burgers zijn.
Dat zie je in de toeslagen affaire ( die overigens met de dog nog groter wordt), maar je ziet het ook in Helmond met bijv. de WMO acties van Harrie van Dijk, die willens en wetens een gerechtelijke uitspraak negeert.

Wat heeft dat nog met "wereldbeeld "te maken? Denkt Harrie van Dijk dan dat hij in de positie verkeert om de rechter te negeren??? Acht hij zich als armetierig wethoudertje boven de wet verheven? En moet ik daar dan rekening mee houden als ik "iets wil bereiken"?

Dit is maar een van de vele Misstanden die Helmond kent...en er zullen er nog vele gaan volgen.

Het is natuurlijk raar dat je dit koppelt aan je werk met automatisering...juist jullie zouden moeten waarschuwen waar zaken zichtbaar fout gaan. En dan op een duidelijke en niet te misverstane manier. Teveel is in het verleden al afgedaan als "systeemfoutje". Ja dat zal dan wel zijn...maar die foutjes horen niet gemaakt te worden. Het wordt gewoon als excuus gebruikt voor ( bewust) menselijk falen of manipuleren.

Gr. Yasmine

https://www.ed.nl/helmond/gemeente-trekt-boetekleed-aan-voor-kerstpakketten-in-helmond-maar-we-kunnen-het-niet-meer-terugdraaien~a74844dd/

Ook hier klopte Harrie s wereldbeeld weer niet Sander Lam...het lijk een chronische afwijking te zijn!

@Yasmine op vrijdag 25 december 2020 om 13:29:

Mensen kunnen elkaar schade toebrengen uit kwade bedoelingen, maar ook door met goede bedoelingen te handelen zonder na te gaan hoe die goede bedoelingen in de praktijk uitpakken. Dat laatste is in mijn ervaring veel algemener.

Het eindverslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heet niet voor niets "Ongekend onrecht". De beleidsmakers hadden oprecht niet door wat ze aanrichtten, en de uitvoerenden zagen geen mogelijkheid om het ze duidelijk te maken. Zie pagina 30 en 31 van het verslag:

"In de loop der jaren zijn er verschillende signalen geweest over de harde gevolgen van de fraudeaanpak en het toezicht bij de kinderopvangtoeslag. Concrete signalen over de ‘alles-of-niets’ benadering hebben lange tijd niet tot verandering geleid. Zowel de afstand tussen de uitvoeringsorganisatie Belastingdienst/Toeslagen en het voor het beleid verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als de gescheiden politieke verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering hebben het vinden van een oplossing in de weg gestaan."

Een verklaring voor onbewust menselijk falen is geen excuus. Fout is gewoon fout. Maar een goed begrip hoe fouten ontstaan kan wel aangrijpingspunten bieden om ze op te lossen of zelfs te voorkomen. Vandaar dat ik het belangrijk vind om dit mechanisme, dat door alles heen speelt, onder de aandacht te brengen.

@Yasmine op vrijdag 25 december 2020 om 14:56:

Dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Het is niet geloofwaardig dat hier kwade wil achter zit, gezien de 100% kans op ontdekking. Het moet dus wel liggen aan een al te sterk vertrouwen dat goede bedoelingen vanzelf goed uitpakken. Niemand is op het idee gekomen om in de uitvoeringsfase nog even aan het oorspronkelijke doel te toetsen. Toch zou ik het geen chronische afwijking noemen. Iedereen zit zo in elkaar, dus waar wijkt dit nog van af? Deze hebbelijkheid van de menselijke geest is een fundamenteel gegeven, waar je maar beter alert op kunt zijn.

Advies aan de Helmondse weldoeners: Hou je C.V. beknopt.

@ Sander Lam

Hoe zit in Godsnaam jouw zelfbeeld in elkaar?????
Volgens jouw totale geschifte redeneringen kan ik zelfs nog iemand vermoorden, en dan nog de beste bedoelingen hebben.
Sander, je betoog is volkomen onjuist, en je weet dat, gezien je staat van diensat bij de ICT ( als dat waar is).........

Blijkbaar heb je het interview met Pieter Omtzigt nog niet gelezen in de Volkskrant van een paar dagen geleden en de kamer vragen die hij daaropvolgend heeft gesteld betreffende meineed.

Die vragen liggen nu voor. En jij presteert het nu op dit moment om dit soort onzin antwoorden te gaan geven? Wie ben jij??? Ik heb namelijk geen zin om te gaan communiceren met de leden van de Josti Band.( op dit onderwerp).
Dus alsjeblieft...

Wil je hier inhoudelijk normaal en inhoudelijk op gaan reageren...en niet zoals iemand die in Neverland verblijft????

Anders hou ik er namelijk mee op, maar verzoek ik ook de Weblog om jouw reactie niet meer te plaatsen.

@Yasmine op zaterdag 26 december 2020 om 18:57:

Geloof je me als ik zeg dat ik moordenaars niet bij de overgrote meerderheid met goede bedoelingen schaar, maar bij de minderheid met kwade bedoelingen?

Als je me gelooft, is dat een mooi tegenvoorbeeld tegen mijn stelling dat de menselijke geest moeite heeft een eenmaal gevormd wereldbeeld te plooien naar de feiten.

Zeg het maar, ik sta ervoor open.

@Roland op dinsdag 22 december 2020 om 01:13:

Hoe we de Helmonders kunnen bijstaan hangt natuurlijk af van de casus. Neem als voorbeeld de problematiek rondom de sierschoorstenen in Brandevoort. Door de situatie aan te kaarten heeft Helder Helmond ervoor gezorgd dat de gemeente met de wijkbewoners in gesprek is gegaan om verschillend afspraken te maken. Nu blijkt dat de afspraken niet zijn nagekomen, zien we het ook als onze taak om de druk bij de gemeente op te voeren en daarmee de positie van de wijkbewoners te versterken als een volwaardig gesprekspartner. Zie de link voor de brief die is opgestuurd naar het college: https://helderhelmond.nl/opheldering-omtrent-update-sierschoorstenen-brandevoort/

Als gemeente dien je natuurlijk je afspraken met je inwoners na te komen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar door dit simpele juist wel te doen zet je al kleine stapjes naar een meer dienstbare lokale overheid. Er zijn daarnaast meerdere stappen die we als gemeente kunnen zetten. Zo kan er een lokaal loket ingevoerd worden voor mensen die vastlopen bij de gemeente, maar ook de suggestie van Michiel vind ik een prima aanvulling.

Een loket? Serieus?

@Martijn Rieter op woensdag 30 december 2020 om 15:59:

Een loket invoeren?? En Elly is dan de lokettiste.

@Eric Betgem op dinsdag 22 december 2020 om 09:40:

Je mag niet klagen Eric. Rob heeft je een eigen platform gegeven.
Nu is nu. Dat is nieuws. Daarin zijn forumdeelnemers geïnteresseerd.

@marco.Onzin opmerking. Ik geef aan dat een loket niet gaat werken, dat staat los van mijn geschil.
Er zijn talloze mogelijkheden voor burgers hun problematiek aan een lokale overheid kenbaar te maken.
Een raadslid dat denkt dat een loket vsn toegevoegde waarde zal zijn heeft het mis.
De "gemiddelde" burger begrijpt de bestaande mogelijkheden die er nu al zijn niet eens. Naar burgers die dit wel begrijpen en weten in welk een jungle men zich be geeft wordt niet geuisterd. Platform of geen platform.
De fout zit in het feit dat college serieuze kwesties ZELF direkt het juridische traject in trekt.
Dit was mijn laatste reactie, kwartje gaat bij poitiek toch niet vallen.
Ik wens iedereen een goed 2021 toe.

@Eric Betgem op vrijdag 1 januari 2021 om 09:56:

Daarom heb ik ook gemeld dat Elly de lokettiste wordt.

@ Martijn Rieter 30 dec. 2020.

Dag Martijn,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Als reactie op jouw verhaal over de niet nagekomen afspraken met de gemeente in Brandevoort het volgende:

Juist daar gaat het om, dat er door de gemeente gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Daar moet de focus op komen te liggen...waarom houden ze zich zo vaak niet aan gemaakte afspraken?

Dat maakt de burger kriebelig en onzeker, terwijl juist de overheid er moet zijn om de burger te beschermen. Dat gebeurt hier dus heel vaak niet. Gemaakte afspraken worden geschonden.

Daarom is het nodig dat er een onafhankelijke commissie komt ( dus helemaal los van gemeente en politiek) die dit soort afspraken kan toetsen. Een loket inrichten gerund door de gemeente Helmond zelf is natuurlijk ridicuul....de slager keurt zn eigen vlees....en we wet waar dat toe leidt.

Dus ik vrees dat het probleem wel wat groter is en niet op te lossen is met een "extra" loketje .....helaas!

Dag Yasmine,

Eens met je opmerkingen. Het beste zou zijn om het niet zelf door de gemeente te laten faciliteren, maar onafhankelijk. Dit maakt het wel lastiger om te realiseren. Waarom de afspraken met bewoners niet zijn nagekomen is moeilijk te verklaren. Bewoners zijn daar zelf ook verbijsterd over.

Met vriendelijke groet,

Martijn Rieter

@Martijn Rieter op vrijdag 8 januari 2021 om 11:08:

Hoezo valt niet te achterhalen waarom de afspraken niet nagekomen zijn? Het lijkt mij elementair dat een complexe organisatie als de gemeente documentatie bijhoudt over gemaakte afspraken en de nakoming ervan. Op zijn minst moet te achterhalen zijn waar en wanneer is afgeweken van de oorspronkelijke planning.

Staan de niet nagekomen afspraken met de gemeente in Brandevoort op papier?

@Martijn Rieter @Sander Lam

Niet nagekomen niet te achterhalen.......
Hoe vaak gebeurt dit of is dit al gebeurt ?
En zit nu net daar niet het probleem ?

@ Sander Lam @ Leo@ Martijn Rieter

We hebben allemaal afgelopen vrijdag gezien hoe het betonrot zich heeft vastgezet in heel bestuurlijk Nederland en hoe ernstig dit is.

Het Kabinet is erop gevallen, en duidelijk is dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Mede door moedige parlementariërs zoals Renske Leyten en Pieter Omtzigt zijn deze wantoestanden uiteindelijk na 10 !!!!! jaar boven water gekomen.

Natuurlijk speelt zoiets ook in bestuurlijk Helmond, en het wachten hier is op moedige Raadsleden die zich niet laten afschepen of intimideren door het bestuur. Het wachten is op diegene die dit gaan doen! Anders veranderd er in Helmond niets, en blijft het zoals het was.

@Yasmine op zondag 17 januari 2021 om 13:21:

Hoe verklaar je dat deze wantoestanden 10 !!!!! jaar onder water zijn gebleven, terwijl er zo gigantisch veel mensen bij betrokken waren? Hoe kon al die tijd het onrecht ongekend blijven, niet alleen bij de buitenwereld maar zo te lezen in het eindverslag van de onderzoekers juist ook bij de hoofdrolspelers zelf?

Pas als het onderliggende mechanisme duidelijk is, kunnen moedige raadsleden gericht onderzoeken in hoeverre dit ook speelt in bestuurlijk Helmond, en oplossingen aandragen.

Vanmorgen bijvoorbeeld ook een Omzigt gehoord. Hij uitte zich regelmatig bij de pers maar zelfs zij hebben verzaakt erover te berichten. Alleen soms een sensatie zin. Tevens werden WOB verzoeken meermaals gefrustreerd, uitgesteld dus niet nageleefd. Zo heeft het allemaal ontzettend lang geduurd. Daar is volgens mij dat woord de Rutte doctrine op gebaseerd.Er is op veel plekken veel werk aan de winkel. Het zit in alle lagen. Dit is maar het topje van de hele berg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: