Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

Ruud van Heugten is oud (CDA) wethouder van Helmond en nog steeds woonachtig in onze mooie stad. Momenteel is hij als gedeputeerde van mobiliteit en financiën verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de provinciale wegen. Aangezien ik namens de PvdA in Provinciale Staten woordvoerder ben over wegen en het openbaar vervoer hebben we veel met elkaar van doen. Helmonders onder elkaar dus. Dit betekent echter niet dat we het altijd met elkaar eens zijn. Als het gaat om het busvervoer en het spoor hebben we vaak dezelfde mening, maar op het gebied van wegen lijkt het wel dat we het vaker niet eens zijn dan dat we het wel eens zijn.

Het grootste wegenproject waar de provincie momenteel mee bezig is, is de Ruit om Eindhoven. De Ruit bestaat uit twee componenten, de verbreding van de N279 tussen Veghel en de A67 bij Asten en de aanleg van een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel. Voor Helmond heeft de Ruit verregaande consequenties. De wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg zijn direct langs de weg gelegen, waardoor kan worden gesteld dat de Ruit voor 1/3 van de Helmonders grote invloed op hun leefomgeving zal hebben. Door de verbreding van de weg zullen er bijna 4x zoveel voertuigen gebruik gaan maken van de weg als nu het geval is, met als gevolg dat de luchtkwaliteit vermindert en de geluidsoverlast toeneemt. De N279 zal namelijk een alternatief gaan vormen voor de A2 & A67 en de kortste en snelste route naar Venlo en Duitsland worden. De gemeente Helmond (coalitie van VVD, CDA, SDOH/D66, HB) staat tot op heden achter de Ruit met als argument dat de bereikbaarheid van Helmond wordt verbeterd. De vraag is of de verkeersproblemen niet anders kunnen worden opgelost en de enorme leefbaarheidsproblemen de gekozen oplossing rechtvaardigen.

Gisteren werd het voorlopige voorkeursalternatief voor de Ruit bekend gemaakt. Het is goed dat er in plaats van een maximumsnelheid van 100 km wordt gekozen voor 80 km per uur. Dit scheelt in Helmond de nodige geluidsoverlast en vervuilt de lucht minder. Bovendien had een weg met een hogere maximumsnelheid nog meer verkeer van de A2 en A67 aangetrokken, met alle gevolgen van dien. Er is echter nog geen definitieve keuze gemaakt voor het tracé bij Dierdonk. In principe is er gekozen voor het gebruik van het huidige tracé van de Wolfsputterbaan, maar een ruimte omleiding (door de Bakelse Beemden) wordt nog onderzocht. Het is te hopen dat gedeputeerde van Heugten op een zonnige zomeravond zijn fiets eens zal pakken en eens ter plekke in Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg gaat kijken wat een toename van het verkeer voor gevolgen heeft voor deze wijken.

De Statenfractie van de PvdA ziet al enkele jaren weinig in de Ruit. Daar hebben we meerdere argumenten voor. De oplossende werking van het project is te beperkt om de hoge kosten en grote natuurschade te rechtvaardigen. De A270 (Helmondweg) wordt door de aanleg van het nieuwe Wilhelminatracé niet minder druk dan nu, alleen de toekomstige groei van het verkeer wordt opgevangen door het Wilhelminatracé. Deze voorspelde groei van het verkeer wordt door de provincie echter veel te hoog ingeschat. De noodzakelijkheid van deze nieuwe weg is daarom op dit moment niet aanwezig, terwijl de huidige verkeersproblemen op de A270 en de invalswegen in Eindhoven niet worden opgelost. Dit terwijl de nieuwe weg op een kilometers lang viaduct dwars door het prachtige Dommeldal zal lopen. Tenslotte heeft het Rijk berekend dat het project niet rendabel is, dat geeft te denken!

Dat alles kost de gemeente Helmond minimaal 6,7 mln euro. Niet weinig, in tijden dat elke euro op het gemeentehuis omgedraaid dient te worden. Toch is die bijdrage van 6,7 mln euro maar een schijntje in vergelijking met de bijdragen van de provincie (450 mln euro) en het Rijk (259 mln euro). Met bijdragen van het waterschap en het SRE gaat het project minimaal 800 mln euro kosten. Met de bijna gebruikelijke kostenoverschrijding zou de Ruit in totaal wel eens een miljard euro kunnen gaan kosten. Toch veel geld voor een weg die nauwelijks problemen oplost. Dat geld kan veel effectiever worden besteed aan maatregelen op de gemeentelijke wegen die de doorstroming verbeteren. En dan houden we ook nog geld over voor nuttige dingen!

Stijn Smeulders
Lid van Provinciale Staten namens de PvdA

8 reacties:

Valt weinig aan toe te voegen. Behalve dat in de eerste alinea meteen CDA en PvdA prominent genoemd worden. De toon is weer gezet in aanloop naar de regionale verkiezingen. Wat gevoeglijk nog even vergeten wordt in het stukje is de wijze waarop de rijkssubsidie wordt toegekend. Snel doordrukken die hap want anders gaat het geld verloren. Economische principes winnen het altijd van de politieke. Volgens van Heugten moet de rijkssubsidie uiterlijk in september 2013 veilig gesteld worden met een concreet plan. Een rijksvoorlichter geeft aan dat er voor het cashen van de subsidie geen tijdlimiet gekoppeld is aan concrete plannen. Mogen we hiermee aannemen dat het geld voorgoed geparkeerd staat? Wat een zonde!

Beantwoorden

@stijn. Nou voor een woordvoerder van wegen van de provincie heeft u er weinig verstand van…
Een nauwelijks probleem…..????!?!?!? Ga de weg eens op. Kijk eens hoe druk de knooppunten zijn de Hogt,leenderheide ed zijn. De a67 is 1 optocht van vrachtwagens en bij het minste of geringste staat het vast een andere route is nodig om de Nederlandse economie draaiend te houden. (denk eens groter als je eigen achtertuin)
Geluid en luchtvervuiling zal toenemen helaas. Maar de auto’s worden schoner en stiller dus ik heb hoop dat met een goeie bufferzone de overlast zal meevallen. Weg wat verlagen zoals de a2 Eindhoven/Den Bosch. Rijdend verkeer is immer schoner als stilstaand verkeer…..
Niet rendabel??? Dat is zo veel niet…Daarom is er belastinggeld. Doek de sportclubs, overheid,gezondheidszorg, en de gehele cultuursector ook maar op die zijn ook niet rendabel.( Ja domme uitspraak maar dat was de jouwe ook )
En het Dommeldal? de mooiste blauwgraslanden liggen een stuk lager, bos daar is leuk maar elders ook te compenseren in veelvoud, en daar waardevoller te maken als dit bos.

Beantwoorden

De ruit om Eindhoven is een onderdeel van een groter project, namelijk de Noord-Oost Corridor. Straks kan er ononderbroken doorgereden worden van Den Bosch tot aan de A67 richting Duitsland. Daar komt ook de opmerking van Stijn vandaan over die kortste route richting Duitsland.

Wat belangrijk is om in de gaten te houden is waar de beslissingsbevoegdheid ligt op deze projecten. Landelijk wordt besloten geld beschikbaar te stellen voor een bepaald traject. Provinciaal wordt bepaald waar dat traject precies komt te liggen (en in dit geval wordt en nog een flinke zak geld bij gesmeten). En op gemeenteniveau kun je een beetje tegenstribbelen, maar ben je verplicht om kosten te maken voor maatregelen om overlast voor de bevolking te beperken.

Op landelijk niveau had de PvdA de macht om dit project tegen te houden of in ieder geval een flink stuk van de financiële bodem eronder weg te slaan. Kennelijk hebben ze het daar dan verloren van de VVD. Provinciaal hebben VVD, CDA en SP de macht in handen. Als je dan toch zo nodig wil zwarte-pieten, dan zijn dit de partijen die je erop aan moet spreken, omdat daar de belangrijkste beslissingen zijn genomen.

Het is duidelijk dat dit project zowel landelijk als regionaal een belang dient. Zoals gezegd wordt de route naar Duitsland korter en wordt op die manier de westkant van Eindhoven ontlast. Bijna onmiddellijk na aanleg van de verbrede ruit zal blijken dat er zoveel verkeer aangetrokken wordt dat er eigenlijk nog een verbreding nodig is. De situatie aan de westkant van Eindhoven is een blauwdruk voor de toekomstige situatie aan de oostkant van Helmond. In dat licht is het niet vreemd dat er ook naar een buitenom variant wordt gezocht m.b.t. Dierdonk. De Wolfsputterbaan in de toekomst nog verder verbreden zou wel eens problematisch kunnen zijn.

Al met al wordt Helmond dus stevig in het pak genaaid door de provincie. Een flinke teruggang van de leefbaarheid aan de oostkant van Helmond is het gevolg. Die 6,7 miljoen aan maatregelen voor fijnstof- en geluidsbeperking is wat dat betreft vergelijkbaar met een pleister plakken nadat je onverdoofd een been geamputeerd hebt. En hou er maar vast rekening mee dat die 80 km per uur niet gehandhaafd blijft. Dat is een zoethoudertje om de weg zonder al te veel protest aangelegd te krijgen. En als hij er eenmaal ligt, dan komt de rest vanzelf.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Q&A Noordoost-corridor (“De Ruit”)
De nieuwe ontwikkelingen in de discussie en besluitvorming over de varianten van het tracé voor de Noordoost-corridor en de berichten hierover in de media zijn voor Ling Ko van GroenLinks-fractie aanleiding hierover vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.
Vandaag hieronder haar vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding en afgesloten met haar slotwoord. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in een reactie hieronder.

Vorige week is de provinciale stuurgroep gekomen tot een voorlopige keuze voor de ligging. Over het tracé bij Dierdonk en ondertunneling bij de Zuid-Willems¬vaart en het Wilhelminakanaal wordt nog gesproken. Er wordt vanuit de provincie veel druk gelegd op de regio omdat de rijksbijdrage voor dit miljoenenproject veiliggesteld moet worden. GroenLinks is van mening dat deze druk een zorgvuldige besluitvorming niet in de weg mag zitten.

 1. Volgens deskundigen zal de komst van de Ruit de drukte op de A270 tussen Helmond en Eindhoven niet wegnemen. De A/N270 blijft een grote hoeveelheid verkeer tussen Helmond en Eindhoven verwerken; op de nieuwe oost-west verbinding rijdt minder verkeer dan op de A/N270; bij aanleg NOC 2×2 verwerkt de Kasteel Traverse in hartje stad in Helmond, in 2030, nog 26.000 voertuigen per etmaal. Als de Ruit niet doorgaat zijn dat in 2030 op hetzelfde punt naar schatting 31.000 voertuigen, slechts 5000 meer. Wanneer kosten, milieu-effecten en doelbereik tegen elkaar afgewogen worden, is de Ruit economisch onrendabel.
  Bent u het met ons eens dat daarmee een belangrijk argument voor Helmond om de komst van de Ruit te overwegen komt te vervallen?
 2. Een flinke hoeveelheid doorgaand verkeer, dat gezien herkomst en bestemming op de rijkssnelwegen thuishoort (A67, A2, A50, A58), zal gebruikmaken van de Noordoost-corridor of delen daarvan.
  Bent u het met ons eens dat het tracé daarmee ongewild/onbedoeld een rijksautobaan wordt met veel vrachtverkeer; bij voorkeurvariant Dierdonk, dwars door de stad met veel negatieve geluidshindereffecten, met relatief slechte bereikbaarheid van stadsdelen op deze weg?
 3. Wethouder Stienen gaf eerder in het ED te kennen het beladen onderwerp over te willen hevelen naar de volgende raadsperiode. Als vertegenwoordiger van Helmond in de Stuurgroep NOC stemde de wethouder echter in met de genomen besluiten.
  Waar was deze inbreng namens de gemeente Helmond op gebaseerd?
 4. De realisatiekosten van de Ruit stijgen uit boven de gereserveerde middelen, daarbij is dan al uitgegaan van de meest sobere variant. Kiest men voor de noodzakelijke mitigerende maatregelen, en voor bijvoorbeeld het tracé ver buiten Dierdonk om, dan kan het begrote budget van 867 miljoen op een substantieel hoger bedrag uitkomen.
  Bent u het met ons eens dat de goedkope oplossingen (bestaand tracé N279 verdubbelen of tracé dicht tegen Dierdonk aan door beekdal en waterbekken) leidt tot ongewenste milieueffecten en extra natuurschade voor Helmond?
 5. Bent u het met ons eens dat het tracé leidt tot volstrekt ongewenste effecten voor onze inwoners in Dierdonk, Rijpelberg, Brouwhuis?
 6. Uit de regio komt er steeds meer weerstand over de basisvariant (Nuenen, Son en Breugel, Laarbeek) vanwege de nadelige effecten voor mens, natuur en landschap.
  Bent u met ons van mening dat de gemeente Helmond ook deze geluiden zorgvuldig mee moet nemen in de afweging?
 7. Kunt u ons meedelen op welke wijze de gemeenteraad zal worden betrokken bij de inhoudelijke afwegingen met betrekking tot het voorkeurstracé en bij de verdere uitwerking van de plannen?
 8. Bent u bereid in het voorbereidingstraject ook te overleggen met de wijkraden van Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis, en de opvatting van deze wijkraden mee te wegen in het besluitvormingsproces?

Voor GroenLinks is de nut en noodzaak voor de Ruit altijd twijfelachtig geweest en gaan de kosten, gezien de vele nadelige effecten, voor de baat uit. Verdubbeling van de N279 is voor ons geen haalbare kaart. Wij zien liever optimalisering van het bestaande wegennet, het toepassen van innovatieve ontwikkelingen op automotivegebied en het stimuleren (en verbeteren) van openbaar vervoer als alternatief.

Beantwoorden

Tja, voor bescherming van ons milieu en leefomgeving is veel te zeggen. Wellicht dat voor het nieuwe tracé het vrachtverkeer (deels) verboden kan worden? Maar als ik vanuit Brouwhuis naar Ekkersrijt moet, dan ben ik wel zo’n 40 minuten onderweg, dwars door Helmond én Eindhoven heen. Is dat dan ook geen vervuiling en bederving van de woonomgeving? Ik verwacht wel een ontlasting van de A270 en ben in 20 minuten bij Ekkersrijt (= 20 minuten met draaiende motor minder stilstaan voor 34 stoplichten, zowel in Hld. als Ehv.). Dat serieus rekening gehouden moet worden met o.a. Dierdonk en Brouwhuis, Dommeldal etc. lijkt me evident. Tenslotte: moeten we niet elektrisch/op waterstof gaan rijden en dus eindelijk de fossiele brandstoffen in de ban doen? Dus de macht van de oliemaatschappijen fors indammen! De vooruitgang is tenslotte niet te stoppen.

Beantwoorden

@Ling Ko (in reactie op de post door de weblog)
Vergeet de wijken Helmond Noord en Binnenstad-Oost niet. Zowel qua geluid als qua fijnstof krijgen die beide wijken ook flink overlast als voor het bestaande tracé wordt gekozen.

@Van Bree
De vraag is hoeveel verkeer op de N270 in de ochtendspits uit Helmond zelf komt. De mensen aan de oostkant van Helmond zouden die ruit best kunnen gaan gebruiken, maar dan moet hij niet overbelast zijn met vrachtverkeer.

Ik ben ook voorstander van een bestemmingsvignet voor vrachtverkeer op de N279. Dat zou een flink deel van de problemen op kunnen lossen. Als de boete op overtreding hoog genoeg is, dan kun je van de opbrengst van de boetes de steekproefsgewijze controles ruim betalen lijkt me. De vraag is alleen of we zo’n vignet erdoor gaan krijgen, de economische belangen liggen immers anders…

Wat betreft elektrisch of waterstof, dat lost de problemen met fijnstof niet op helaas. Ongeveer de helft van de fijnstof is het gevolg van bandenslijtage (die bocht in de N279 helpt wat dat betreft ook niet mee) en remmenslijtage. En een zwaar geladen vrachtwagen elektrisch laten rijden schijnt voorlopig nog een utopie te zijn, vooral qua actieradius. Maar, alle beetjes helpen, dat wel en volgens mij scheelt elektrisch ook nog in de geluidsoverlast.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Voor milieudefensie meet ik de stikstofoxidenuitstoot langs N279.Deze uitstoot is tevens een indicatie voor de hoeveelheid fijnstof.De laatst bekende metingenuitslag bedroeg 28.Dat is 8 punten boven de gezondheidsgrens vastgesteld door de WHO.Weliswaar heeft de EU de grens bij 40 gelegd maar dat is gebeurd om economische redenen.Voor de gezondheid van de mensen is het m.i.verkieslijker om de grens van de WHO te hanteren.Vanuit een gedeelte van de politiek wordt kennelijk het standpunt ingenomen dat economische motieven prevaleren boven de gezondheid van de burger.In mijn optiek geldt echter dat welzijn boven economie hoort te gaan.

Beantwoorden
Henk van den Brule

@Stijn Smeulders
Eindelijk eens een duidelijk artikel over de Ruit. Ik weet eigenlijk niet of je er voor of tegen moet zijn, maar het maakt die vragen van Groenlinks in ieder geval wat begrijpelijker voor deze leek.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *