Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.745 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Donderdag 20 april heeft de stuurgroep N279 een keuze (pdf) gemaakt voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten (A67). Omdat de N279 de belangrijkste doorgaande verkeersroute aan de oostzijde van de stad is, heeft Helmond belang bij een goede doorstroming van het verkeer op de N279. De N279 heeft echter ook een groot nadeel, de ligging is verre van ideaal. De weg loopt nu tussen Dierdonk en de rest van de stad door en veroorzaakt ook overlast voor omwonenden in Rijpelberg en Brouwhuis, waar de weg direct tegenaan ligt. Omdat de doorstroming op de N279 slechter wordt en er door toename van het verkeer steeds meer overlast is ontstaan voor omwonenden, bestaat de noodzaak om de weg aan te passen.

Er wordt al ruimschoots een jaar gewerkt aan een nieuw plan voor de N279. De stuurgroep, met daarin namens Helmond wethouder Erik de Vries, begeleidt het proces om te komen tot een aanpak voor de N279. In de stuurgroep zijn de betrokken gemeenten (Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Boekel en Veghel), het Waterschap en de provincie vertegenwoordigd. Dit laatste is belangrijk; de N279 is namelijk een provinciale weg en de provincie besluit daarom uiteindelijk over de plannen en bekostigt die ook. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt en zijn er veel onderzoeken naar de verkeerssituatie (ook die van de toekomst) en milieueffecten uitgevoerd, waarop de stuurgroep het besluit over het voorkeursalternatief van donderdag heeft gebaseerd.

Uitgangspunt bij de onderzoeken was het provinciale bestuursakkoord. VVD, SP, D66 en PvdA spraken in het voorjaar van 2015 af dat de veelbesproken Ruit om Eindhoven er niet zou komen. De Ruit zou namelijk peperduur worden (+/- 1 miljard euro), loste verkeerskundig weinig problemen op, zou ten kosten gaan van veel natuur en bovendien zijn er andere oplossingen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. De Oost-Westverbinding (tussen Ekkersrijt en Aarle-Rixtel) is daarom inmiddels geschrapt en de N279 zou in tegenstelling tot in de Ruitplannen niet worden verdubbeld. Wel werd afgesproken dat om de doorstroming van het verkeer op de N279 te verbeteren de bestaande stoplichten (gelijkvloerse kruisingen, in beleidstaal) zoveel als nodig zouden worden vervangen door viaducten (ongelijkvloerse kruisingen). Ook was de afspraak dat er een omleiding om Dierdonk zou worden aangelegd. Het provinciebestuur heeft vorig jaar echter uitgesproken de gemeente Helmond een zware stem zou krijgen bij de keuze of de omleiding er zou komen.

De stuurgroep heeft vorige week allereerst bevestigd dat er geen verkeerskundige noodzaak is om de N279 te verdubbelen. Uit onderzoek blijkt dat er daarvoor ook in de toekomst simpelweg te weinig auto’s op de N279 rijden, waardoor het onzin is om veel belastinggeld (zou zomaar eens 100 miljoen extra kunnen zijn) in extra rijstroken te stoppen. Wel is uitgesproken dat de stoplichten op de N279 worden vervangen door ongelijkvloerse aansluitingen, zodatautomobilisten zonder stil te staan kunnen doorrijden. Ideaal! Bij Helmond worden er ook drie extra (naast de bestaande aansluiting op de N270/Deurneseweg) ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd. Ten noorden van Dierdonk bij de aansluiting van de omleiding op de huidige weg (Wolfsputtersbaan), bij de aansluiting van de omleiding op de N607 naar Bakel en bij de aansluiting op de Rochadeweg, bij BZOB. Dit ziet er goed uit; de bereikbaarheid van Helmond gaat verbeteren als de stoplichten weg zijn.

Ook heeft de stuurgroep gekozen voor een omleiding om Dierdonk. Dit zal zorgen voor minder auto’s op de N279 bij Dierdonk (Wolfsputterbaan). De omleiding om Dierdonk zal ver genoeg van Dierdonk worden geplaatst, zodat de nieuwe weg geen overlast veroorzaakt aan de noordwestzijde van de wijk. Ook is in het besluit van de stuurgroep opgenomen dat de natuur die zal verdwijnen door de omleiding optimaal dient te worden gecompenseerd. Als PvdA-Statenfractie vinden we het belangrijk dat de natuurcompensatie ook in de buurt van de weg komt, omdat de omwonenden van de N279 er dan ook wat aan hebben. Het provinciale beleid is normaal gesproken dat dit ook ergens anders in de gemeente kan gebeuren. Dit lijkt ons nu niet het juiste uitgangspunt. Daarom is het goed om te zien dat de stuurgroep in het voorkeursalternatief een ecoduct over de omleiding heeft opgenomen.

Het lijkt er overigens op dat wethouder De Vries uitstekend heeft onderhandeld. In het voorkeursalternatief is namelijk niet alleen aandacht voor Dierdonk, maar ook voor de overlast die omwonenden van de weg in Rijpelberg ervaren. Daar staan woningen direct naast de weg, die op die plek niet wordt omgeleid. Mijns inziens is het terecht dat Erik bij de provincie aandacht vraagt voor goede geluidsmaatregelen voor Rijpelberg en Brouwhuis. Het lijkt erop dat die maatregelen er ook zullen komen.

Nu de stuurgroep een standpunt heeft ingenomen, is het aan de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Aangezien het gekozen voorkeursalternatief past binnen de afspraken die de Helmondse coalitiefracties in 2014 in het coalitieakkoord hebben gemaakt,lijkt het me dat er in de gemeenteraad van Helmond geen probleem zal ontstaan. Als alle gemeenteraden een zienswijze hebben gegeven, stelt het college van Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief vast. Voordat GS dat doet, mogen wij ons als Provinciale Staten uitspreken. Op basis van het voorkeursalternatief gaat het college aan de slag met de uitwerking van het tracé. In dit stadium wordt bepaald waar de omleiding om Dierdonk precies komt te liggen en hoe de kruisingen zullen worden verbouwd tot viaducten. Begin 2018 stellen we in Provinciale Staten het provinciale inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) vast en stellen we definitief geld beschikbaar waarmee het project kan worden gerealiseerd.

Stijn Smeulders
Fractievoorzitter Statenfractie PvdA Brabant

In de reacties hieronder staat een update door de weblog.

6 reacties:

Eindelijk eens een (voor mij) begrijpbaar artikel over die N279. Ik was in de afgelopen jaren de draad behoorlijk kwijt geraakt. Goede zaak dat er over een jaar eindelijk een besluit wordt genomen, dat heeft (veel te) lang genoeg geduurd zou ik zeggen. Leuk om vanuit de provincie te horen dat onze wethouder goed heeft onderhandeld.

Beantwoorden

Nog steeds zijn er alternatieven voor de auto: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en met gewoon thuis blijven is – volgens mij – ook niks mis mee. Het is algemeen bekend, dat het openbaar vervoer – het stads – en streekvervoer – onder druk staat door de marktwerking. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend, dat de provincie Noord Brabant (de ov – concessieverlener) en ov – monopolist in zo Brabant Hermes (de ov -concessiehouder) al jaren af willen van de stadsbussen in Helmond. Het risico bestaat, dat de stadsbussen op termijn uit het Helmondse straatbeeld gaan verdwijnen. De gekozen volksvertegenwoordigers in de Helmondse gemeenteraad en in Provinciale Staten in Den Bosch volgen namelijk al jaren “slaafs” dit beleid, hoewel dit volledig in tegenspraak moet zijn met diverse partijprogramma’s: zo ongeveer elke partij is voor een goed openbaar vervoer, maar hoe wordt dit in de praktijk uitgewerkt? Begin volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Helmondse gemeenteraad. Het wordt hoog tijd, dat de Helmondse politiek – en dit geldt niet in het minst voor het college van B & W – zich uitspreken over het openbaar vervoer in en rond Helmond en natuurlijk ook over de N279. En daarmee hoeft écht niet gewacht te worden tot verkiezingstijd!

PS. Even een zijlijntje over marktwerking: Minister Henk KAMP van EZ vorige week op NPO Radio 1: – waarbij hij het had over AkzoNobel – “Marktwerking is niet per definitie een zegen”. Voortschrijdend inzicht oftewel het verstand komt met de jaren. waar gemeentelijke en provinciale bestuurders en politici óók hun voordeel mee kunnen doen, bijvoorbeeld voor wat betreft het openbaar vervoer.

Beantwoorden

Persoonlijk vind ik het wel jammer dat een verdubbeling van het aantal rijstroken niet nodig geacht wordt. Sinds dit tussen Veghel en Den Bosch wel gerealiseerd is, is het rijden via deze weg een enorme vooruitgang geworden. Tussen Helmond en Veghel is het nog altijd aansluiten in het rijtje. En dat rijdt ook nog eens vaak totaal niet door. Gemiste kans wat mij betreft.

Beantwoorden

Inderdaad een gemiste kans om die verdubbeling van deel Helmond tot Veghel weg te laten.
Doorstroming met deze politieke schijnoplossing is NU niet aan de orde en daar kan “smart-mobility” ook niets aan veranderen want dat moet nog bedacht worden….en los je voorlopig de huidige onveilige situaties niet mee op.
Daarnaast het alleen maar ongelijkvloers maken van drie kruispunten/rotondes lost niet veel op, vrees ik.
Heb eens de politieke moed om te kijken naar gunstige effect op het aangepaste gedeelte tussen Veghel en Den Bosch en zie hoe rustig het weg-beeld en daadwerkelijke intensiteit daar is geworden, het rijdt veel meer relaxt en veel veiliger door de snelheid van 80 km/uur en het verkeer stroomt door en zo voorkom je onnodige uitstoot van uitlaatgassen obv de constante rijsnelheden.

Beantwoorden

Update:
Inloopbijeenkomst voor inwoners over omleiding N279
Op dinsdag 23 mei houden de gemeenten Helmond, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek een inloopbijeenkomst over de plannen voor de N279. De voorlopige keuze die nu is gemaakt voor het tracé wordt toegelicht en er wordt uitleg gegeven over de wijze waarop straks het definitieve besluit wordt genomen. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Traverse aan de Steenweg 19. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn van 15.00 – 17.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur welkom om kennis te nemen van de plannen en hierover vragen te stellen.
De provinciale Stuurgroep N279 heeft op 20 april een voorlopig besluit genomen voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. Voordat dat de Stuurgroep een definitief advies afgeeft aan Gedeputeerde Staten van de Provincie, wordt de voorlopige voorkeur voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten langs de N279. Dat gebeurt eind mei – begin juni. Voor die tijd kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties tijdens de inloopbijeenkomst, kennis nemen van de plannen. Uiteindelijk neemt Provinciale Staten van Noord-Brabant het besluit over het definitieve tracé.
Het voorkeursplan houdt onder meer in dat de N279 2×1 rijstroken met 80 km/uur blijft. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de toekomst te garanderen, worden de bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en kiest de Stuurgroep ervoor om de N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen. Uitzondering hierop vormt Veghel waar de Stuurgroep heeft gekozen voor 2×2 rijstroken op het bestaande tracé met gelijkvloerse kruisingen.
Door de toenemende drukte krijgt de N279 in de nabije toekomst meer problemen met de doorstroming en veiligheid en staat de leefbaarheid in de dorpen en wijken langs de provinciale weg onder druk. Om die problemen te voorkomen willen de provincie, betrokken gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat een toekomstbestendige aanpak van de N279.
Voor de mogelijke oplossingen is onderzocht wat nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Ook zijn de effecten voor de omgeving voor onder andere geluid, natuur, luchtkwaliteit en de gevolgen voor landbouw en recreatie uitvoerig onderzocht in de milieueffectrapportage. De kosten van de verschillende oplossingen zijn berekend. Op basis van deze onderzoeken heeft de Stuurgroep een keuze gemaakt voor dit voorlopig voorkeursalternatief.

Beantwoorden

@Dan en Cor op maandag 1 mei 2017 om 07:37:

Stuurgroep van Helmondse deel heeft zich weer met kluitje in het riet laten sturen.
Wat blijkt de stuurgroep van deel Veghel-Den Bosch had ondanks de veel mindere verkeersintensiteit (wegingsfactor 0,7 = de kritieke fase waar Provincie maatregelen noodazakelijk acht het toch mooi voor mekaar om de 2*2 variant na te streven.
Stuurgroep Helmond heeft zich door politieke vriendjes ONDANKS hun hogere wegingsfactor van 0.9 (vereist onmiddelijke maatregelen) laten ringeloren!
De afwegingskeuze is totaal onbegrijpelijk OF er moeten andere belangen spelen bij college B&W en deze helmondse stuurgroep.
De kruisingen ongelijkvloers aanleggen zal de wegingsfactor verlagen naar 0.7 (EXACT dezelfde als huidige situatie Veghel-DenBosch), dus iemand lacht er in zijn vuistje, hebben die NIMBY’s toch weer hun zin. Of het milieu en heel Helmond er zo blij mee zal zijn, kennelijk geldt het recht van de gesubsidieerde clubjes in Nederland en niet van de helmondse inwoners.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *