Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.188 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Wat voor de één rijkdom is, is voor de andere armoede. In de welvaartsstaat Nederland zou iedereen zonder problemen de basisbehoeften gezondheid, wonen, voeding, kleding en opleiding moeten kunnen betalen. Opleiding is nodig om een toekomst te creëren. Gezondheid (zowel lichamelijk- als geestelijk), voeding, onderdak en kleding zijn de fundamenten voor geluk en om met succes een opleiding af te ronden.
Wanneer men deze basisbehoeften nèt kan betalen, leven mensen op de armoedegrens en dat zien we in Helmond steeds vaker. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) leeft 4% van de Helmondse gezinnen in langdurige armoede. Er zijn tal van organisaties en initiatieven die zich bezighouden met dit probleem. Maar toch is er nog altijd géén oplossing!

De kern van het probleem zit hem nu juist in de oplossing die nu geboden wordt! De intenties gebundeld in onder andere het Armoedeplatform Helmond zijn meer dan nobel! Toch zijn de uitkomsten niet meer dan ‘pappen en nathouden’. Helmondse burgers die om hulp vragen moeten aan zoveel regels voldoen, worden door zoveel instanties gescreend dat er bijna geen doorkomen aan is. De spelregels worden te veel en te vaak strak gehanteerd. De menselijk maat delft daardoor vaak het onderspit. Men vergeet dat de regels niet zijn bedoeld om grenzen te stellen, maar juist om mogelijkheden te scheppen. Om mensen te helpen! Dat vraagt een andere manier van denken. Autoritaire houdingen van degenen die een aanvraag om (financiële) hulp moeten beoordelen en als een schatbewaarder boven op de berg beschikbaar geld zitten (want geld dat is er!!) moeten plaats maken voor een denken in oplossingen. Die ruimte moeten ze ook van hun superieuren krijgen. Dit zou een eerste vereiste zijn!

De menselijke maat moet ook terug in het kostenplaatje dat elke maand weer terugkomt. De verzekeringspremies voor ziektekosten bijvoorbeeld zijn bijna onbetaalbaar. Wie een beetje pech heeft of een chronische ziekte, betaalt al snel € 172,– per maand (basispremie, eigen risico, eventueel aanvullende verzekering) en dat is dan exclusief de bijbetaling per medicijn of eventuele bijbetaling per behandeling die bij een aanvullende verzekering wordt gevraagd. Wie door al die kosten in de problemen komt en de zorgpremie niet meer kan betalen, wordt vervolgens aangemerkt als wanbetaler en krijgt te maken met een bestuursrechtelijke hogere premie. Uiteindelijk mondt dit meestal uit in het inschakelen van een deurwaarder die vervolgens diverse kosten aan de schuldenaar in rekening brengt! Deurwaarders en incassobureaus, het zijn commerciële partijen die voornamelijk hun eigen belang dienen. Daarnaast zijn er nog eens overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau, die aanzienlijke verhogingen in rekening brengen indien iemand niet in staat blijkt te zijn de vordering te betalen. Kortom: menig commerciële instantie haalt haar winst over de rug van burgers die in ernstige financiële problemen zitten.
Dan zijn er nog de exorbitante boetes die worden opgelegd door overheidsinstanties als iemand wel wil maar niet kan betalen. Een tsunami van schulden is het gevolg waardoor de schuldenaar in een vrije val belandt die moeilijk te stoppen blijkt.

Is dat wat wij in Helmond willen? Natuurlijk niet, maar het is wel wat in Helmond gebeurt! Gezinnen worden geconfronteerd met betalingsachterstanden op diverse gebieden. Niet alleen op het terrein van de gezondheid, maar ook op terreinen als: huisvesting, energie, belastingzaken en verzekeringen. En wie eenmaal in de schulden zit, komt daar niet gemakkelijk meer uit.

Financiële hulp is welkom maar is slechts symptoombestrijding. De oplossing zit in het creatief denken en handelen ten gunste van de betrokken burgers. Maak regelgeving eenvoudiger. Zorg ervoor dat regels op elkaar aansluiten in plaats van elkaar tegenwerken. Stop met de betutteling en toon vooral LEF om mensen te helpen. Luister naar ze in plaats van eisen te stellen en barrières op te werpen. Helmonders hebben veerkracht en zijn heel goed in staat zelf problemen aan te pakken. Soms is daarbij hulp nodig maar géén tegenwerking of strikte ambtelijke opstelling. Stop met al die beperkingen of vervelende maatregelen. Stimuleren werkt immers positiever dan straffen!

Dit is wat wij als lijst VKM Leo Broers willen voor iedere Helmonder. Dit is ook waarvoor wij ons inzetten. Goede zorg, goed wonen en bestrijding van de armoede daar gaan we voor! Samen met de Helmonders die 4 jaar lang mogen aangeven hoe wij in de gemeenteraad gaan stemmen. Samen kunnen we echt iets doen aan de armoede!

Leo Broers
Lijst VKM Leo Broers

7 reacties:

Armoede is veel breder dan alleen een gebrek aan geld. Het gaat ook over meedoen in onze samenleving, niet uitgesloten worden. Zowel voor jong als oud. Armoede brengt druk en stress met zich mee. Mensen die in armoede leven, kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, kunnen vaak niet goed functioneren. Het kan tot gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch leiden. Hoe veerkrachtig kun je zijn en je kansen benutten onder de zware last van de dagelijkse beleving van armoede? Ondersteuning geven is dan ook cruciaal. Dat is geen pappen en nathouden maar op allerlei gebieden de druk en stress verminderen. Steeds meer mensen willen een steentje bijdragen waardoor er meer activiteiten en initiatieven ontstaan. Het is natuurlijk vreselijk dat er voedselbanken, kledingbanken, soepbussen, etc. bestaan maar helaas zijn ze (letterlijk) broodnodig.
De laatste jaren hebben we er aan gewerkt om het taboe armoede in Helmond te doorbreken. Door armoede en alle daarbij gepaarde problemen te benoemen en te erkennen. Doordat het bespreekbaar is geworden verdwijnt ook de schaamte, weten mensen beter de weg te vinden en maken zij meer gebruik van alle voorzieningen. Dit is in mijn ogen een positieve ontwikkeling.
Ook de eenmalige inkomenstoets heeft drempels weggenomen om de stap naar allerlei instanties en initiatieven daadwerkelijk te nemen. En doordat de inkomensgrens verhoogd is naar 120% van het minimumloon hebben ook meer mensen gebruik kunnen maken van cruciale ondersteuning.
Een baan is zeker geen garantie meer om rond te kunnen komen en flexcontracten of contracten van een paar uurtjes in de week hebben de overhand. We moeten ook blijven strijden voor echte, vaste banen met een fatsoenlijk loon. Met het ingezette minimabeleid in Helmond zijn we al op de goede weg maar armoede zal ook de komende jaren hoog op de agenda staan. Ingezet beleid wat van onder af is gemaakt en in samenspraak met alle betrokkenen steeds doorontwikkeld wordt.
Concrete maatregelen uit ons verkiezingsprogramma zijn dan ook het verder verhogen van de inkomensgrens naar 130% en de eigen bijdrage Wmo afschaffen.

In Helmond doen we er alles aan om mensen mee te laten doen, de nodige ondersteuning te geven en vooruit te laten komen. Maar zolang een meerderheid van de politiek in Den Haag vast blijft houden aan een neoliberale koers die gepaard gaat met bezuinigingen blijft armoede een hardnekkig probleem. Onlangs is nog besloten om de Wajong uitkering met 5% te korten! Bedenk dat ook de gemeente wordt kaalgeplukt door diezelfde partijen die het huidige landelijke beleid bedenken en steunen. Ook landelijk zullen wij als SP blijven strijden voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Strijden tegen ongelijkheid, tweedeling en niet te vergeten de marktwerking.
Er is méér nodig om het roer om te krijgen. Massale actie en strijdbare vakbonden blijven nodig!

Beantwoorden

weinig financiele middelen is al erg genoeg, maar het onderwijs roept zo hard dat de werkdruk groot is en het salaris te weinig. maar als je hoort wat de schoolreisjes kosten en vooral de reisjes bij het voort gezet onderwijs dan vraag je toch je eigen af hebben deze instellingen wel oog voor de inkomsten van de ouders van hun leerlingen. want zelf eten ze er geen boterham minder om.
een uitkering of een basis salaris is nog een stuk hoger als een salaris in het onderwijs
Groetjes gijs meulenmeesters

Beantwoorden

Een van de oplossingen om de pijn van de armoede – misschien niet weg te nemen maar wel – te verzachten is een betaalbaar én betrouwbaar openbaar vervoer in Helmond. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het ronduit rampzalige “Bravo Flex” als vervanging van het Helmondse reguliere openbaar vervoer.(Helmond is trouwens de enige stad in Brabant waar dit Flex – vervoer – het woord “Bravo” kan om die reden maar beter weggelaten worden – rondrijdt)

Door Bravo Flex worden niet alleen individuele Helmondse burgers en hele gezinnen getroffen die terecht zijn gekomen in de fuik van de armoede (veroorzaakt door een inkomen dat per definitie al te laag is, door schulden en nog eens versterkt door deurwaarders, incassobureaus en “last but not least” de overheid zelf).

Ook anderen worden hierdoor getroffen. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de prijs van een Bravo Flex – ritje, het wegvallen van de dalurenkorting, het wegvallen van de 65+ korting en de gevolgen voor scholieren en studenten al dan niet met een ov – studentenkaart.

Feitelijk zijn alle Helmonders die gebruik moeten of willen maken van het openbaar vervoer in Helmond, slachtoffer,veroorzaakt door de provincie Noord Brabant – die er volgens een artikel in het ED zelf goed van eet – , door busvervoerder Hermes, maar ook door het Helmondse college van B & W en door de politieke partijen in Helmond, die het overal over hebben, maar niks zeggen over het openbaar vervoer in Helmond. Maar NIKS zeggen is ook IETS zeggen. Hopelijk hebben de kiezers die op 21 maart hun stem uitbrengen daar wel IETS over te zeggen…

Beantwoorden

Beste Peter, je haalt me de woorden uit de mond. Het openbaar vervoer moet beter en goedkoper zodat iedereen er gebruik van kan maken en dat mensen de auto (voor zover ze die een hebben) kunnen laten staan. Dat bespaart ook aan onderhoud en aanleg van wegen en parkeervoorzieningen. Het verbetert de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen, maakt wegen veiliger en lost het fileprobleem op. Het is een (inter-)nationaal probleem dat we niet in Helmond kunnen oplossen. Maar… we kunnen wel vast een begin maken! Daar heb je helemaal gelijk in. Ik hoop dat we na de verkiezingen als VKM Leo Broers hier samen met de kiezers het startsein voor kunnen geven!

Beantwoorden

Ik ken die hele Leo Broers niet maar ik vind wel dat hij wel de vinger legt op een zere plek. In mijn rol als coordinator van Repaircafe Rijpelberg hoor ik heel vaak dat mensen vastlopen wanneer zij extra hulp nodig hebben. Na 4 jaar SP is dit nog steeds een feit. Er is geld maar je loopt vast in een betonnen bureaucratie. Kan dit niet wat beter na 4 jaar SP? Ik denk het wel! Niets is zo vernederend dan armoede in een superrijk land.

Beantwoorden

Voorkomen van financiële malaise begint bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van juiste keuzes. Vanuit de gemeenteraad Helmond kun je niets doen aan de hoogte van de zorgpremie of de boeteverhoging van CJIB. Je kunt wel zorgen dat er in het kader van preventie middelen en mensen beschikbaar komen. Niet zeuren over openbaar vervoer, instanties en overheden maar zorgen dat mensen in (dreigende) financiële problemen een volwassen, verantwoordelijk gedrag aanleren helpt echt.

Beantwoorden

@Roel op woensdag 28 februari 2018 om 06:51:

“Vanuit de gemeenteraad Helmond kun je niets doen aan de hoogte van de zorgpremie of de boeteverhoging van CJIB. Je kunt wel zorgen dat er in het kader van preventie middelen en mensen beschikbaar komen. Niet zeuren over openbaar vervoer, instanties en overheden”

Dit is het beste argument in jaren over de machteloosheid – en dus overbodigheid – van de Helmondse gemeenteraad. En dit geldt idem dito voor het Helmondse college van B & W. Waar moeten de gemeenteraad en het college zich dan mee bezighouden? Alleen met hondenpoep?

Het is al jaren duidelijk dat de gemeente Helmond – raad en college – zich óók al niet bezighouden met het ov hier in Helmond, dus dat doe ik dan maar – ondertussen ook al jaren – als individuele, volwassen en verantwoordelijke Helmondse ov reiziger zonder mensen en middelen, dus niet alleen goedkoop, maar zelfs gratis en dit in tegenstelling tot de betaalde leden van het Helmondse college, de betaalde leden van de Helmondse gemeenteraad en de betaalde Helmondse ambtenaren. .

Ik persoonlijk zit niet in financiële problemen, maar ik “zeur” wél over het Helmondse openbaar vervoer, omdat ik last heb van het steeds slechter wordende ov – en van het ontbreken daarvan in de avonduren en op zondag – in Helmond.

Hebt u wel eens geprobeerd om op zondag met de bus naar het Helmondse Elkerliek – ziekenhuis te gaan? En in welke vergelijkbare stad in Nederland is het ov net zo slecht als in Helmond?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *