Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.806 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

Het is opmerkelijk stil aan het ‘formatiefront’ van de gemeente Helmond en dat bevalt de verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen niet. Na wat gemor van het CDA omdat de partij hoogstwaarschijnlijk uitgesloten wordt van het nieuwe college, wacht deze club gelaten af. Maar de partijen die minder geduld hebben kunnen hun chagrijn niet verbergen. Hun geklaag is breed verwoord in het Eindhovens Dagblad van 24 april. 

De buitenwacht blijft oorverdovend rustig. Met een verkiezingsopkomst van slechts 42 % is dat niet verwonderlijk. De inwoners wachten (misschien wel ongeïnteresseerd) af met welke betrouwbare partners GroenLinks een politiek huwelijk kan sluiten dat op zijn minst de komende 4 jaar kan overleven. Vrijers die het pluche bed willen delen, zijn er genoeg te vinden. Of het kwalitatief gezien goede partners zijn, merken we vanzelf.

De aanstaande collegeperiode wordt geen gemakkelijke periode. Ik vrees met vrezen dat de ambities van het komende stadsbestuur worden bepaald door geld, of liever een tekort aan pecunia. Er komt heel veel op Helmond af. Het eerste lijk is al uit de kast: de gemeente komt op het personeelsbudget 5 miljoen euro te kort! Of het daarbij blijft is de vraag, want de gemeentelijke werkorganisatie is nog altijd niet op orde. Dat geldt ook voor de jaarrekening 2017. We weten pas deze herfst of het huishoudboekje van het afgelopen jaar klopt of dat er geld bij moet.

Dan speelt er nog het feit dat de nationale aardgaskraan dichtgaat en alle 40.000 Helmondse woningen plus hun infrastructuur moeten worden aangepast. Het gemeentebestuur had al met een vooruitziende blik gekozen voor ‘slim wonen’ c.q.  ‘energie zuinig/neutraal’. Nu moet het in versneld tempo worden waargemaakt.

De Jeugdzorg en de Wmo zijn in 2015 al over de schutting van de gemeente gegooid met afspraak dat het beschikbare budget per jaar minder wordt. Met dank aan mijnheer Rutte en de zijne. Nu is daar ook de maatregel bijgekomen dat werkende gehandicapten onder het minimumloon mogen worden betaald en “dat de gemeenten dit kunnen compenseren”. Opnieuw dank aan de regering in Den Haag.

De economie vraagt om meer werkkrachten waarin we zelf niet kunnen voorzien. Al deze mensen verdienen een fatsoenlijke huisvesting. Hoe we daarin met de huidige krapte op de woningenmarkt kunnen voorzien, is een enorme opgave. Er is immers voor de eigen Helmonders al jarenlang een tekort aan woningen. En hoe moet het met die nieuwe bedrijven die we hier zo graag willen, maar die voor de nodige milieu- en verkeersoverlast zullen zorgen in de wijken waar de Helmonders met plezier wonen? Wie gaat de oplossingen betalen?
En dan zijn er nog de onvoorziene uitgaven waarover we in de krant lezen. Helmond is nog steeds niet van de frauderende wethouder af en nu blijkt ook dat er premies zijn uitgeloofd omdat het personeelsbestand van onze gemeente te weinig kwaliteit biedt.

Het nieuwe college met GroenLinks als hoofdaandeelhouder moet over veel kwaliteiten beschikken om Helmond door de komende raadsperiode te loodsen. Eén daarvan is standvastigheid! Ik hoop dat dit nu ook zonder ‘de beste wethouder van Nederland’ in de gelederen gaat lukken. Ik vind het jammer dat hij zijn getoonde ambitie voor een beter Helmond inruilt voor een riant betaalde baan in het landsbestuur. 

In de reactes hieronder staat een update door de weblog.

12 reacties:

Goeie column, Hanneke. De nabije toekomst ziet er voor de Helmonders nog niet al te rooskleurig uit. Maar hopelijk krijgen we een college dat er alles aan gaat doen de stad overeind te houden, inclusief het overgrote deel van de bevolking.

Beantwoorden

Dag Hanneke, goede column. Onlangs werd ook bekend dat het komende college maar liefst 6 wethouders gaat tellen. Al eens berekend wat dat de burger gaat kosten? Die centen hadden we beter in de stad kunnen investeren. Nu gaat het op aan salaris, onkostenvergoeding, pensioengeld etc. Verloren geld dat is zeker.

Beantwoorden

Gisteravond hadden we het op een feestje over jouw column en dan vooral over de stilte in de formatie. Iemand zei dat er nu wel een update was. Die tekst mailde hij me vanochtend door. Veel algemeenheden en niet veel nieuws dat daarin staat, maar oorverdovend stil is het nu niet meer. 😉

Update formatie
26 april 2018
(bron: gemeente Helmond)

Na gekozen te zijn tot grootste partij van Helmond heeft GroenLinks op woensdag 28 maart bekend gemaakt de onderhandelingen te willen starten voor een nieuwe coalitie. Daarbij is het vertrouwen uitgesproken dat met GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 in een ruime meerderheid stabiel kan worden samengewerkt aan de toekomst van Helmond. GroenLinks heeft mij gevraagd dit proces als formateur te begeleiden.

Via dit bericht wil ik u graag inlichten over de progressie die de afgelopen weken is geboekt en neem ik u mee in de planning voor de komende periode. Tevens hecht ik er waarde aan, namens de onderhandelende partijen, u inzicht te geven in de ambities waarop de beoogde coalitie het accent wil leggen. Dit vanuit het oogpunt van transparantie en omdat ik u alvast kan benadrukken dat de nu onderhandelende partijen een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie belangrijk vinden.

Wat tot nog toe is gedaan:

De onderhandelaars van de vijf partijen (twee per partij) zijn op vrijdag 30 maart voor een informele kennismaking bij elkaar gekomen. Tijdens die bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de spelregels van de formatie en is een eerste – globale – planning overeengekomen. Na in de week na Pasen via presentaties te zijn geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente, de Strategische Agenda, de ontwikkeling van de organisatie en (later nog) over Toekomstgericht Werken is op maandag 9 april gestart met het bespreken van de diverse thema’s. Daarbij is de input meegenomen die andere raadsfracties op mijn verzoek schriftelijk hebben ingebracht.
Voor de volledigheid wil ik u aangeven dat sindsdien volgordelijk is gesproken over de thema’s ‘Personeel & Organisatie’, ‘Regionale Samenwerking’, ‘Veiligheid’, ‘Mobiliteit & Bereikbaarheid’, ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’, ‘Wonen’, ‘Duurzaamheid’, ‘Sociaal Domein’, ‘Centrum’, ‘Vitale Economie’, ‘Arbeidsmigranten’, Ruimte en Natuur’, ‘Sport, Cultuur & Evenementen’ en ‘Wijkgericht Werken, Burgerparticipatie & Overheidscommunicatie’. Ondersteund door informatie vanuit de ambtelijke organisatie hebben alle vijf de deelnemende partijen over deze thema’s kunnen aangeven wat hun standpunten zijn en waar hun wensen liggen. Ook is gesproken over de beoogde kandidaten die namens de partijen als wethouders zullen plaatsnemen in het nieuwe college van B&W. De partijen zijn uitgekomen op een wethouderverdeling van 2-1-1-1-1, waarbij de grootste partij twee wethouders zal leveren en de tweede en derde partij een naar rato zware portefeuille zullen krijgen.

Planning tot installatie

Vanwege de constructieve wijze van onderhandelen en samenwerken zijn de partijen nu op een moment aanbeland dat kan worden geschreven aan het coalitieakkoord. Ook zal de komende week een financiële doorrekening plaatsvinden op de ingediende wensen, waarbij een solide financieel beleid richting de toekomst voor alle onderhandelaars een absolute voorwaarde is. Vooruitlopend op de presentatie van het coalitieakkoord kan ik u vast aangeven dat de beoogde coalitiepartijen Helmond de komende vier jaar willen besturen vanuit de pijlers ‘Duurzaamheid’, ‘Sociale Veerkracht’ en ‘Vitale Economie’. Met de uitgesproken ambities op die gebieden verwachten GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 de stad de impulsen te kunnen geven die nodig zijn om de komende vier jaar te kunnen bouwen aan Helmond als krachtige tweede stad binnen de Brainportregio.
De intentie is om het coalitieakkoord op vrijdag 18 mei aan de stad te presenteren. Mocht dit lukken, dan zou op dinsdag 22 mei de installatie van het nieuwe college in de gemeenteraad kunnen plaatsvinden. De partijen realiseren zich dat hiervoor een bijzondere raadsvergadering nodig is. Tijdens de bijeenkomst van het presidium op 8 mei zal het verzoek gedaan worden deze vergadering te plannen.

Hoogachtend,
Frits Lintmeijer Formateur onderhandelingen coalitie 2018-2022 gemeente Helmond

Beantwoorden

Dank je wel!
Met de alinea “Vooruitlopend op de presentatie van het coalitieakkoord kan ik u vast aangeven dat de beoogde coalitiepartijen Helmond de komende vier jaar willen besturen vanuit de pijlers ‘Duurzaamheid’, ‘Sociale Veerkracht’ en ‘Vitale Economie’. Met de uitgesproken ambities op die gebieden verwachten GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 de stad de impulsen te kunnen geven die nodig zijn om de komende vier jaar te kunnen bouwen aan Helmond als krachtige tweede stad binnen de Brainportregio”, toch nog interessant nieuws.
Van alles een beetje met de stad centraal (niet de mens…).

Beantwoorden

De stad, Niet de Mens,precies wat je zegt Hanneke

Beantwoorden

Update:
Oppositie wil kennismakingsgesprekken met kandidaat-wethouders
Vóórdat ze beëdigd worden, moeten de kandidaat-wethouders een openbaar kennismakingsgesprek hebben met de gemeenteraad. Dat gesprek gaat dan over hun motivatie, hun visie op onze stad en hun beoogde portefeuille. Ook zouden alle presentaties die tijdens de coalitieonderhandelingen op tafel zijn gekomen, openbaar moeten worden gemaakt. Dat lieten 5 van de 6 waarschijnlijke oppositiepartijen (PvdA Helmond, CDA Helmond, Helder Helmond, 50Plus en Helmond Aktief) vanochtend weten via de onderstaande brief.

Geachte formateur, Geachte kandidaat-wethouders,
 
Dank voor de informatieve mail over de stand van zaken rondom de formatie. Goed om te lezen dat de gesprekken vruchtbaar zijn. In de brief lezen we dat de partijen ernaar streven om 18 mei het coalitieakkoord te presenteren. En dat indien dit lukt de benoeming op 22 mei plaats kan vinden. In deze brief vragen we aandacht voor drie verzoeken die we u willen voorleggen. We zullen deze brief ook naar het (tijdelijk) presidium sturen om dit voorstel inhoudelijk en de verdere organisatie ervan te bespreken.

  1. In het kader van zorgvuldigheid willen we de onderhandelende partijen vragen om de raad meer ruimte (tijd) te geven om dit akkoord te bestuderen, net zoals zij zichzelf ruime tijd hebben gegeven om te komen tot een akkoord. Dit is belangrijk om breed draagvlak te creëren. Gezien Pinksteren op 20 en 21 mei valt biedt dit niet veel ruimte. We willen u ook wijzen op de reeds geplande  raadsvergadering van 29 mei.
  2. Na het invoeren van de Wet Dualisering Gemeentebestuur zijn collegeleden formeel geen onderdeel meer van een politieke partij. Gezien de benoeming van de wethouders een bevoegdheid is van de gemeenteraad, lijkt het ons goed om met alle kandidaat-wethouders voorafgaand aan hun benoeming in gesprek te gaan. Door middel van deze openbare kennismakingsgesprekken geeft de raad een meer inhoudelijke invulling aan haar bevoegdheid. Daarnaast kunnen alle partijen en onze inwoners een goed beeld krijgen van de kandidaat-wethouders, hun motivatie en visie op onze stad, de uitdagingen van Helmond en hun beoogde portefeuille. We stellen voor om de gesprekken te houden in de week voorafgaand aan de raadsvergadering waarin de benoeming gaat plaatsvinden. Het lijkt ons goed om deze gesprekken te laten voorzitten door de (tijdelijke) vicevoorzitter van de raad. Het zou de eerste keer zijn dat de Helmondse raad op deze manier met de kandidaat-wethouders in gesprek gaat voorafgaand aan hun benoeming. Andere gemeenten hebben een soortgelijke procedure eerder ingevoerd en wij zijn van mening dat dit goed past bij een eigentijds stadsbestuur, dat transparantie en toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft. Wij hopen dat u deze uitnodiging van harte aanvaardt en we kijken uit naar deze gesprekken.
  3. In het Eindhovens Dagblad van 13 april 2018 lezen we dat er tijd nodig is om de partijen “op een gelijk informatieniveau te komen”. Het lijkt ons goed om alle partijen (coalitie en niet-coalitie) te voorzien van dezelfde informatie. Daarom het verzoek om de presentaties (en andere informatie) die gedeeld zijn tijdens het formatieproces (formatiedossier) ook beschikbaar te maken voor de niet onderhandelende partijen.
Beantwoorden

Ik zeg doen!
Eigenlijk heel logisch om die wethouders aan de tand te voelen voor ze vier jaar aan de macht zijn en voor een paar honderd miljoen euro per jaar beslissingen gaan nemen. In Amerika doen ze dat ook bij ministers, ik zie dat wel eens op CNN en dan hoor je af en toe wel eens interessante dingen over zo iemand. Zo leer je zo iemand kennen, hopelijk wordt dat ook uitgezonden zoals met de gemeenteraad.

Beantwoorden

Dat men wel onthoud, dat middels verkiezingen eerlijk gekozen is door de burgers. De oppositie is niet gekozen!

Beantwoorden

@Bart
Óf jij begrijpt het systeem niet óf ik begrijp totaal niet wat je bedoeld….

Beantwoorden

Als Chahim dezelfde transparantie zou betrachten over zijn rol bij de fraude bij de Zorggroep waar hij commissaris was als dat hij nu vraagt, dan zou Chahim allang het veld hebben moeten ruimen. Integriteit en transparantie is niet alleen vragen, maar ook zelf proactief beleiden

Beantwoorden

@Jan op dinsdag 1 mei 2018 om 17:41:

Beste Jan, mijn inzet en motivatie toen was een grote groep jongeren, die niet of nauwelijks geholpen werd door bestaande organisatie, te helpen. Daar doe ik nog steeds mijn best voor (bijvoorbeeld als raadslid, maar ook in mijn vrijwilligerswerk). Als toenmalig voorzitter heb ik de bestuurder ook op non-actief gezet. Helaas was de RvT het hier niet allemaal mee eens, daarom besloten mijn positie op te geven. Als je contact of informatie wil over mijn bijdrage mbt SZH, dan kun je me bellen of mailen. Ik zal dan, zoals ik tegen iedereen doe, maximaal transparant zijn.

groet,
Mohammed

Beantwoorden
Mohammed Chahim

@Bart: De gemeenteraad is gekozen, niet de coalitie.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *