Buiten is het 9 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 103.676 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

De afgelopen maanden is het spannend op het politieke toneel van Helmond. Er gebeurt van alles dat direct het gevolg is van de bemoeienis van de burger met het bestuur van de stad. De Helmonder wordt steeds mondiger en laat zich de kaas niet van het brood eten. Een paar recente casussen:

In het voorjaar van 2020 kwamen omwonenden van de Weijerweg in Brouwhuis op basis van inhoudelijke argumenten in opstand tegen een daar ‘illegaal’ gevestigde opvang van kinderen met een rugzakje. ‘Illegaal’ in die zin dat de bestemming van het pand (een prachtige villa) van wonen omgezet moest worden naar een maatschappelijke bestemming.
Na veel discussies, briefwisselingen en mislukte pogingen tot elkaar te komen, was het op 20 mei 2021 (!) aan de Adviescommissie van de gemeenteraad om al dan niet medewerking te verlenen aan de wijziging. Vervolgens kwam de raad zelf op 25 mei aan zet. Het waren interessante discussies die achteraf gezien niet nodig waren geweest als er vooraf wat beter was nagedacht. De zorgondernemers van de kinderopvang waren ‘vergeten’ de buurt te betrekken bij hun plannen. Ze kochten een groot pand en dachten ‘nu kan alles wat we willen’ maar dat kwam hen duur te staan. De buurt voelde zich gepasseerd en zette de hakken in het zand.

Tijdens de genoemde politieke discussies kwam een tweede misser naar boven: het college dacht sinds 2011 over het mandaat te beschikken dat hem vergaande bevoegdheid zou geven de gevraagde bestemmingsplanwijziging door te voeren. Het college wilde via een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ aan de achterkant het probleem Weijerweg oplossen dat aan de voorkant door de zorgondernemer was veroorzaakt. Op zich een goede zaak, ware het niet dat het college zich hierbij beriep op een raadsbesluit uit 2011 waarvan achteraf bleek dat dit door jurisprudentie was ingehaald. Met andere woorden: het college had kunnen -of wellicht moeten- weten dat dit mandaat om zelf een Verklaring van geen bedenkingen af te geven, door de tijd was achterhaald. Het voorstel viel bij onze raadsleden niet in goede aarde! Zoals Cor van der Burgt (raadslid VVD) opmerkte: “Het is de bevoegdheid van de raad en niet die van het college! Het is ons instrument om het beleid te toetsen. Dat moeten we niet afgeven!”

De Weijerweg kreeg op 25 mei het groene licht van de raad. Het college kreeg huiswerk om de kwestie ‘mandaatregeling’ aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving. Op 24 juni lag er een voorstel in de Adviescommissie. Dat haalde het niet. Bottleneck bleek opnieuw dat aan de voorkant niet goed was nagedacht: er was geen inventarisatie van wensen bij de raadsleden gehouden en het was onduidelijk waarvoor onze volksvertegenwoordigers nu mandaat werd gevraagd. Het CDA trok de discussie vlot met de belofte in samenwerking met andere politieke partijen een aangepast voorstel te maken dat recht doet aan de taken en bevoegdheden van de raad als vertegenwoordigend orgaan van alle Helmonders. Op 13 juli bespreekt de gemeenteraad dit voorstel.

Een andere kwestie: de voorgenomen plaatsing van een zonneveld in Stiphout dat meerdere heftige discussies opleverde. Ook hier was sprake van onnodige fouten aan de voorkant die voor vervelende zaken aan de achterkant zorgden. In Stiphout heeft een groep mondige inwoners zich verzameld in de Stichting Geledingszone Stiphout die zich actief inzet in het belang van het groene karakter van de onbebouwde kom van Stiphout. Projectontwikkelaar Solarcentury Benelux BV heeft verzuimd de omgeving vanaf het begin bij de plannen te betrekken. Een inhaalslag later, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De projectontwikkelaar en compagnons zijn door hun onprofessioneel handelen en het gooien met modder gestuit op een taaie maar deskundige groep Stiphoutenaren die niet tegen zonnevelden is, maar wel aan de randen van de woonkern.

Op 29 juni is de aanvraag voor de vergunning van Solarcentury (Verklaring van geen bedenkingen) in de Adviescommissie besproken. Het college adviseerde de verklaring niet af te geven omdat er aan de voorkant te veel fouten zijn gemaakt: er is geen draagvlak, de financiële participatie van de omgeving is onduidelijk, er is onvoldoende onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de Stiphoutse daken, en de zonneweide ruimtelijk gezien niet inpasbaar is in de huidige bestemming van het gebied.

Wat mij in de duidelijk werd is dat de diverse politieke discussies en de inspanningen van de gemeente niet nodig waren geweest als het college tijdig had laten weten dat de aanvraag niet voldeed aan de eisen die de gemeenteraad in de Visie Zonnevelden (2020) heeft opgenomen. De communicatie rammelde niet alleen bij Solarcentury maar ook aan de kant van het college. Hoe het verder gaat? De eerste heeft de stap naar de rechter aangekondigd en het college kan in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli opnieuw een stevige discussie over dit onderwerp verwachten.

Wat is de moraal van dit verhaal: We leven in 2021, de burgers zijn mondig en worden dat steeds meer. Wie het, als er meerdere belangen in het spel zijn, aan de voorkant niet goed doet, kan erop rekenen dat hij aan de achterkant een probleem krijgt. Onze volksvertegenwoordigers lijken dit te beseffen en handelen hier steeds meer naar.

Tot slot: moddergooien is een kwestie van disrespect. Wethouder Antoinette Maas kreeg op 29 juni via één van de schriftelijk ingezonden inspreekstukken een zeer onfatsoenlijke persoonlijke boodschap te verwerken. Ze was duidelijk gekwetst. Politiek bedrijven is een spel waarin veel mag. Mensen beschadigen hoort hier niet bij en is bovendien absoluut onnodig. De commissieleden namen terecht afstand van de schriftelijke scheldpartij. Ik sluit me daarbij aan bied hiervoor namens alle Helmonders die het met mij eens zijn, wethouder Antoinette Maas verontschuldigingen aan voor deze domme zet aan de voorkant!

Hanneke Hegeman

16 reacties:

Onze volksvertegenwoordigers maken veel fouten, veel meer als in het bedrijfsleven.
In het bedrijfsleven vlieg je er uit als je teveel fouten maakt, voordat je eruit vliegt als ambtenaar moet je het wel erg bont maken.

Maar het is te hopen dat men leert van fouten, zoals Hanneke zegt: “Onze volksvertegenwoordigers lijken dit te beseffen en handelen hier steeds meer naar”.

Verder zijn de aangehaalde voorbeelden inderdaad wel voorbeelden die nogal wat voeten in de aarde hebben.

En wat het inspreekstuk betreft; Schaamteloos, je kunt het niet eens zijn met mensen, wetten en meningen maar fatsoen bewaren is wel het minste wat je kunt doen.

Beantwoorden

@Twanneman: een volksvertegenwoordiger is toch niet hetzelfde als een ambtenaar? Vanwaar die vergelijking?

Beantwoorden

@Roland op woensdag 7 juli 2021 om 11:43:

Hoi Roland, voor mij is dat hetzelfde 🙂

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger

Beantwoorden

Hey Hanneke,

Het verhaal in Stiphout ligt iets ingewikkelder. In het kader van de invoering van de omgevingswet gaat er het een en ander veranderen in de verhoudingen tussen inwoners en bestuur. Lezenswaardig daarover is deze PDF van de VNG:

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/toelichting_participatie_raadsleden.pdf

Een van de zaken die erin terugkomen is de aanvraagvereiste.
Aanvraagvereiste: de initiatiefnemer moet aangeven of, en zo ja hoe, hij participatie heeft vormgegeven en wat hij met het resultaat heeft gedaan. Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging.

Kort gezegd betekent dat dat nog voordat de aanvraag bij de gemeente gedaan wordt de initiatiefnemer al de inwoners van de stad moet betrekken en dat dit ook gemotiveerd moet worden naar de gemeente toe. Dat is hier ook gebeurd, alleen op onhandige wijze en dat proces liep ook al snel spaak en escaleerde zelfs.

Wat ik denk is dat het niet het proces an sich is waar het probleem ligt, maar eerder onbekendheid met deze manier van werken bij de marktpartij in kwestie. De tijden zijn voorbij dat je plannen kon maken en doorduwen zonder een goed participatietraject. Dat is pure winst. Dat je wat groeistuipen hebt bij de omslag naar een nieuwe manier van werken is niet zo ongewoon.

Beantwoorden

Zodra het nieuwe Huis van de Stad zal zijn opgeleverd wordt alles beter.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 7 juli 2021 om 15:35:

Dag Michiel,

Dank voor je reactie. Ik ben de laatste 2 jaar zo’n beetje expert geworden op het gebied van participatie Omgevingswet. Dus ik begrijp wat je bedoelt, maar…. mijn column gaat daar niet over. En ja, ik hoop met jou dat de invoering van de Omgevingswet (hopelijk in 2022) voor verbetering zorgt.

Afijn, zoals ik geschreven heb zijn onze raadsleden alert op de gebeurtenissen en zij vatten hun taak zeer serieus op. Nu de marktpartijen nog!

Hartelijke groet,

Beantwoorden

@ Hanneke Hegeman

Dag Hanneke,

Interessant stuk, zeker met de voorbeelden erbij.

Met een betrokkene heb ik nauw contact en die gaf het volgende commentaar op jouw column: ‘Goed geschreven Hanneke, waar ik me echter altijd aan erger: …uiteindelijk woedt de weg gekozen van de minste weerstand. M.a.w de Raad loopt straks mee in de pas van B & W. De Weyerweg kan naar de rechter.

Dus zo leeft dat onder de bevolking van Helmond die met dit soort zaken te maken heeft.

Wat ik uit gesprekken begrijp is dat het niet gaat om fouten alleen aan de voorkant, maar ook om fouten en procedure fouten aan de …achterkant.

Bovendien is het toch de taak van de gemeente om te controleren dat ingediende vergunningaanvragen aan de wettelijke eisen voldoen…anders kunnen ze niet in behandeling genomen worden.

Dus eigenlijk is de conclusie…het is helemaal de verantwoordelijkheid van de gemeente of er überhaupt een vergunning kan worden aangevraagd!

Wat bij de onderhavige gevallen die jij terecht hebt aangehaald de vraag oproept…in hoeverre heeft de gemeente Helmond hierin gefaald en zijn ze nalatig geweest?

Beantwoorden

Mooi stuk met aanvullingen in de reaktis.
Mij lijkt dat juist de marktpartijen te opportunistisch met de regels omgaan.
Wellicht met ervaringen uit het verleden,dat weet ik niet.

Gelukkig zien we dat meer burgers het oppakken om wle te protesteren wanneer zij het oneens zijn.

Draagvlak creëer je vooraf, achteraf wordt het altijd lastiger.
Jammer da ter ook zoveel geld en subsidie in energietransittie gaat;zodat dit bij uitstek een verdienmodel wordt voor de vele handige jongens a la Sywert an der Lienden.

Daarom partijen toch eens heel ernstig op hun prestaties beoordelen, en ook rustig winstafspraken maken; de (risico-nemende) ondernemers mag wat verdienen,maar de samenleving ook.

Zijn er al plannen en partijen voor een mooie grote moderne kerncentrale aan de rand van onze gemeentegrens?

Beantwoorden

@Yasmine op woensdag 7 juli 2021 om 20:53:

Dag Yasmine,

De gemeenteraad heeft de Verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de Weijerweg maar daarmee houdt de procedure niet op. Het is een eerste stap in de wijziging van het bestemmingsplan. Die wordt nu ter inzage gelegd en dan is voor de omgeving nog veel mogelijk. Zonder de Verklaring van geen bedenkingen zou de hele procedure zijn gestopt.

De leden van de gemeenteraad hebben de Verklaring afgegeven vanwege het doel van de aanvrager: een goede thuis voor kinderen met een rugzakje. Daarnaast verandert er inhoudelijk, bouwkundig, niets aan het pand.

De voorbeelden in mijn column laten een gedeelde verantwoordelijkheid zien voor gemaakte onzorgvuldigheden. Ja, het college heeft getracht fouten van anderen te repareren en dat is niet al te handig gebeurd. Maar de private partijen hebben zelf ook niet goed gehandeld. Die hebben alleen aan hun eigen doelen gedacht en daarbij vergeten dat het in onze samenleving niet alleen om hen draait.

Om even terug te komen op het commentaar van Michiel van Geel: volgend jaar komt de nieuwe Omgevingswet eraan. Dan is overleg met de omgeving vooraf verplicht. En de gemeenteraad gaat dit controleren. Wat er nu allemaal gespeeld heeft, de casussen die ik heb genoegd, zijn een mooie repetitie voor de praktijk van straks.

Hartelijke groet,

Beantwoorden

@Andre op woensdag 7 juli 2021 om 21:13:

Dag Andre,

In de discussies die ik gevolgd heb zijn de leden van de gemeenteraad (commissies) richting de energie-ondernemers niet goedgelovig geweest. Er is echt kritisch gekeken, ook naar de eigen uitgangspunten (visie Zonnevelden) en de toepasbaarheid in de praktijk. Daarover is het laatste woord ook nog niet gezegd.

Het is echt de moeite waard af en toe via internet eens mee te kijken naar de vergaderingen. (www.helmond.nl) Die bieden vaak meer spanning dan de uitgemolken films en series die wij tegenwoordig op t.v. zien.

Een kerncentrale in Helmond… dacht het niet. Wij hebben al ellende genoeg gehad met geiten aan de rand van onze stad die zorgden voor een explosie (van ziekten).

Hartelijke groet,

Beantwoorden

Dag Hanneke,

Ik denk dat de zaak wbt de Weyerweg toch wat gecompliceerder ligt.

Op de eerste plaats stel jij dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking heeft afgegeven. Ik heb hiernaar gezocht, maar heb hem niet kunnen vinden. Per wanneer is die verklaring afgegeven en op wiens verzoek en met welke omschrijving?

Dat er nu een bestemmingplan wijziging voorligt is dus het helemaal niet correct voor wbt dit pand. De gewijzigde activiteiten qua bestemming vinden daar al sinds ruim een jaar plaats.

Dit had dus nooit zo gemogen. Wat jij schrijft over kinderen met een ‘rugzakje’ is denk ik juist. Probleem is dat die kinderen al een wat ouder leeftijd hebben. We hebben het dus over pubers.

Ik kan me zo voorstellen dat er daar in de buurt de nodige bezwaren tegen zijn ivm de overlast die deze doelgroep kan veroorzaken. Dat hoeft niet zo te zijn, als alle maatregelen van de instelling ( want daar hebben we het dan over in een gewijzigd bestemmingsplan) gewaarborgd zijn.

Maar ik heb helemaal niet het idee dat dit zo is in dit geval en ook niet dat er nu een constructief overleg met de buurt plaatsvind.

Maar ik ben op de eerste plaats zeer benieuwd naar de uitleg over ..geen bedenkingen verklaring, en hoe die tot stand is gekomen.

Gr. Yasmine

Beantwoorden

Dag Hanneke,

Daar ben ik weer. Inmiddels heb ik zelf de benodigde info gevonden.
Waar jij het over hebt in jouw column betreft de vergadering adviescommissie 24-06-2021.

Deze vergadering is zeer uitgebreid vooral als het punt 8. betreft.

In ieder geval is gezien deze vergadering duidelijk dat er sinds 2011 geen mandaat mogelijk is geweest voor het College van B&W wbt. de verklaring van geen bedenkingen.

Juridisch gezien is het zo dat het pand aan de Weyerweg/beemd al sinds 2020 wordt gedoogd en in gebruik is. Maar dat kan dus NOOIT gebeurd zijn onder die verklaring van geen bezwaar…..die juridisch geen stand houdt..

Waar het me hier nu om gaat is dat het hier een zeer kwetsbare doelgroep…kinderen die mogelijk een rugzakje hebben maar ook mogelijk onder jeugdzorg vallen. Zoals je weet worden hier dikke pgb’s voor afgegeven. We hebben al eerder malversaties met zorgverleners in Helmond gezien die malverseerden.

Duidelijk is dat in dit geval de gemeente Helmond..lees de Raad…lees het College nalatig zijn geweest betreffende het welzijn van deze kinderen.

De vergunning ( die er niet is en wat niet kan) is er niet. Er is geen toezicht van de gemeente op wat zich werkelijk afspeelt in het pand. En het schijnt volgens de berichten zo te zijn dat het helemaal niet zo goed gaat met deze kinderen die daar geplaatst zijn.

Al met al weer een zeer zorgelijke toestand…met een zeer onduidelijke rol hierin wbt de gemeente Helmond. Dit soort toestanden willen we niet meer in 2021 nu we met zijn allen werken naar openheid en transparantie!!!

Beantwoorden

@Yasmine op donderdag 8 juli 2021 om 14:15:

Dag Yasmine,

Ik geef je de links dan kun je zelf volgen wat er in de vergaderingen over de Weijerweg is besproken en besloten.

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/804082/Adviescommissie%2020-05-2021
Agendapunt 3.
https://helmond.notubiz.nl/vergadering/804084/Gemeenteraad%2025-05-2021
Agendapunt 17

Groetjes,

Beantwoorden

@Yasmine op donderdag 8 juli 2021 om 17:03:

Dag Yasmine,

Wat er op de Weijerweg gebeurt en wat er wel of niet aan kwaliteit wordt geleverd, weet ik niet en daar doe ik geen uitspraken over.

Het pand is in 2020 in gebruik genomen als gezinshuis en, zoals je kunt lezen in mijn column, is de buurt vanaf 2020 in protest tegen deze zorgonderneming.
Vanaf die tijd is de gemeente ook bij dit gezinshuis betrokken geraakt met als voorlopig resultaat medewerking te willen verlenen aan de vereiste verandering van het bestemmingsplan. Ik heb niet het idee dat de gemeente hier iets te verwijten valt.

De kwestie mandaat Verklaring van geen bedenkingen staat los van de feitelijke situatie aan de Weijerweg maar vloeit er wel uit voort. Maar het is een andere discussie.

Groetjes,

Beantwoorden

@Yasmine op donderdag 8 juli 2021 om 17:03:

Ik weet wel dat Bianca en Stephan van Vegchel slimmeriken zijn….
Verder heb ik ook zo mijn vraagtekens….

Beantwoorden

In Stiphout is er niet met de mensen maar over de mensen gepraat. Dan krijg je geen draagvlak.

Ook is er veelvuldig het gevoel dat de gemeentelijke besluitvorming al een gelopen race is. Ook dat helpt niet.

De basis voor draagvlak en/of participatie is het doel stellen de burger beter te begrijpen en de burger helpen zichzelf beter te begrijpen.

En bij elk gesprek jezelf afvragen wie de belangrijkste persoon is om tot een conclusie te komen……

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *