Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.313 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

De meerderheid van de Helmondse gemeenteraad heeft gisteren harde kritiek geuit op het beleid van de twee zorgwethouders. De ene gaat over de faciliteiten, de andere over ‘de zorg’. Nou heb ik me voorgenomen in deze column niet over de politiek te schijven. Dat doe ik dus ook niet! Waar ik wel over schrijf, betreft de afspraken die wij als Helmondse gemeenschap in 2014 met het gemeentebestuur hebben gemaakt over de zorg (WMO en Jeugdzorg} die op 1 januari 2015 ‘over de schutting van de gemeente is gegooid’. Deze afspraken zijn verwoord in een verslag (pdf) dat alle betrokken partijen is toegestuurd en dat op diverse websites is gepresenteerd.
Ik ga nu niet de inhoud van dit verslag oplepelen; u kunt het zelf lezen. Ik wil er wel twee gemaakte afspraken uitlichten:

  1. De beschikbare gelden zijn geoormerkt en taakstellend: dat wil zeggen dat de zorggelden niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.
  2. De huishoudelijke hulp en het persoonsgebonden budget blijven. In welke vorm, dat wordt per cliënt bekeken. Iedereen die nu ondersteuning heeft, krijgt van de gemeente in de loop van 2015 een uitnodiging voor een gesprek. Voorlopig verandert er niets en dat is een hele geruststelling.

Dat deze afspraken niet zijn nagekomen, weten we allemaal! De gemeente heeft over het jaar 2015 in totaal 9 miljoen euro van het ‘geoormerkte en taakstellende budget’ overgehouden en het merendeel van de zorgnemers is direct gekort op de faciliteiten (uren, materialen).

Na commentaar uit de Helmondse gemeenschap is een bureau ingehuurd om de gang van zaken te onderzoeken. Dit onderzoek heeft niets opgeleverd omdat de beschikbare informatie onvoldoende was om een goed beeld te krijgen. Een tweede onderzoek zou dus op zijn plaats zijn, aldus dit bureau dat een goede klant heeft aan de gemeente Helmond.

De Helmondse gemeenteraad is over de kwestie verdeeld. De ene helft beschermt de desbetreffende bewindsvrouwen, de andere helft uitte een motie van wantrouwen. Zo gaat dat in de politiek! Daar waar ‘normale’ Helmonders stelling durven te nemen, draaien onze lokale volksvertegenwoordigers om de hete brei heen! Het is een kwestie van verborgen agenda’s.

Wat mij nog het meeste stoort en wat ik helemaal waardeloos vind, is dat de desbetreffende wethouder volgens het Eindhovens Dagblad het volgende als verdediging opvoert: “De hoogste prioriteit voor mij was op dat moment (HH 2015) dat de mensen de juiste zorg zouden blijven krijgen. En ik heb daarna geen enkel signaal gekregen dat dat niet het geval is.”

De andere betrokken wethouder heeft vandaag laten weten dat ze niet meer beschikbaar is voor een komende raadsperiode. Die heeft het signaal van de gemeenteraad begrepen!

Het zou mooi zijn als de wethouder ‘die van niets weet’ nu uit de gemeenschap van Helmond massaal het bewijs krijgt dat zij gemaakte afspraken niet nakomt en dat er wel degelijk mensen zijn gekort op de zorg. Ik heb met deze column het voorbeeld gegeven en die zal ik haar per mail toesturen. Het adres staat op de site van de gemeente. Wie volgt?

7 reacties:

#Hanneke
Ik begrijp precies wat je bedoelt, maar ben eigenlijk te boos om direct te reageren. De wethouder heeft kennelijk een selectief geheugen of wil niet horen wat er gezegd wordt. Juiste zorg, niet in 2015 en nog steeds niet in 2017 !!!!!

Beantwoorden

Heeft die wethouder geen naam?

Beantwoorden

ook hier staan de beste stuurlui weer aan wal! een over de schutting gegooide rijkstaakstelling naar de gemeente zonder daarbij een “draaiboek” en (data) informatie te verstrekken is wel heel gemakkelijk te bekritiseren .Hoe zou de discussie zijn geweest als we, net zoals in Ehv zoveel geld te kort waren gekomen? Natuurlijk er is gekort op Huishoudelijke Ondersteuning mede omdat het criterium een “schoon en leefbaar huis” werd ingevoerd. 80 % van de WMO cliënten is tevreden m.a.w. 20 % heeft opmerkingen. Wij als Helmond Aktief gaven in de cie vergadering dat aan dit percentage moet worden gewerkt. Dit werd toegezegd. En nogmaals er wodt aangegeven vanachter de groene tafel dat “iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Maar omdat allemaal in een “motie van afkeuring” te vertalen? Shame you! Zo’n zwaarwegend instrument! Goed het zal gisteravond wel een gezellige boel zijn geweest bij de afsluitende gemeenteraad bbq bij de Steenoven? Coalitie rechts in de zal, oppositie links inde zaal ? Ik heb ervoor bedankt!

Beantwoorden

Mijnheer Smits, dank voor uw reactie. Even over het criterium “een schoon huis”: de wethouders hebben op 12 november 2014 duidelijk toegezegd “dat de zorgnemer bepaalt wat hij/zij schoon vindt”. Die afspraak is niet nagekomen, net zo min als de afspraken die ik in mijn column heb genoemd. Nu achteraf komen de excuses. Daar gaat het in mijn verhaal niet om. Het gaat er om dat houders van de wet (wethouders) eerlijk en oprecht moeten zijn. Dat ze kunnen worden afgerekend op gedane toezeggingen. Dat is de discussie! En niet het ‘waarom ze niet…..’ . En dan ook nog die smoesjes waarom het niet goed is gegaan. Deze wethouders hebben gewoon gefaald en daar zijn de zorgnemers de dupe van geworden. Een ‘mea culpa’ zou op zijn plaats zijn geweest. Aan uitvluchten achteraf heeft niemand iets! En dan nog iets over het ‘onderzoek’. Een schijnvertoning want alle mensen die de gevraagde zorg is geweigerd, zijn niet in het onderzoek betrokken. Ook waardeloos!

Beantwoorden

Er wordt gesuggereerd dat de WMO, wat de huishoudelijke zorg betreft, pas op 1 januari 2015 van start is gegaan ( over de schutting gegooid). Dat is niet waar. De huishoudelijke zorg is op 1 januari 2007! Van start gegaan. Voorheen was dit AWBZ en werd er geïndiceerd met bandbreedte, bijvoorbeeld cliënten kregen een indicatie van 2 tot 3.5 uur per week. De zorgaanbieder keek dan wat er nodig was. Vanaf 1 januari 2007 kwamen de indicaties van de gemeente, exact in minuten, bijvoorbeeld 180 minuten per week. Er moest voortaan Europees aanbesteed worden, met alle gevolgen van dien. Die minuten zorg zijn sindsdien alleen maar omlaag gegaan. Veel mensen die al langer huishoudelijke zorg hebben, hebben nog maar de helft van het aantal minuten wat men vroeger had. En dan houd je vanzelf geld over.

Beantwoorden

De beide wethouders hebben geheel terecht een motie van afkeuring gekregen. De ChristenUnie Helmond zou die motie gesteund hebben omdat het te triest voor woorden is om mensen die het al moeilijk hebben nog verder uit te knijpen. De volgende periode moet extra geld naar thuishulp. Terugkrijgen dus. Het voornemen om jeugdzorg beter aan te pakken steunen wij. Nu nog iedereen ’s nachts weer van de straat af. En vooral luisteren!

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

#allen
Laten we vooral niet vergeten dat de WMO niet uitsluitend bedoeld is voor de thuiszorg. Hulpmiddelen en ondersteuning zijn evengoed onmisbaar.

@ Veel mensen missen gewoonweg de noodzakelijke hulpmiddelen.
@ De mensen die wel hulpmiddelen ter beschikking hebben, beschikken vaak niet over een adequaat middel. Er wordt immers eerst in het magazijn “geshopt” of er nog iets voorhanden is, dat redelijk acceptabel lijkt. De hulpvrager heeft vaak te weinig weet van hetgeen hij/zij nodig heeft als ADEQUAAT hulpmiddel en vertrouwt -soms ten onrechte- op de vakkundigheid van de dienstverlener. De middelen komen uit een door de gemeente uitgeknepen budget, waardoor de dienstverlener ook het eigenbelang van de organisatie moet laten meewegen in de beslissing voor een (nieuw) hulpmiddel. Begrijp me goed: gebruikt en goed kan ook adequaat zijn.
@ De mensen die een hulpmiddel ter beschikking hebben en een beetje financiële ruimte hebben, betalen vervolgens ook nog eens substantieel meer dan in vergelijkbare gemeenten. Vergeten wordt dat, dat deze mensen door hun handicap al hogere lasten hebben. De berekening van deze financiële reikwijdte is daarbij inconsequent. Mensen met uitkeringen én toelagen hebben vaak netto meer te “verhapstukken” dan mensen met een iets hoger inkomen zonder toelagen. De laatste groep wordt echter vol “gepakt” door het CAK, die het gemeentelijke beleid van eigen bijdragen uitvoert (en niet vaststelt, zoals vaak wordt gezegd).
Meedoen in de samenleving wordt mensen daardoor onnodig erg moeilijk gemaakt. Te triest voor woorden.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *