Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.197 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

D66 stelde schriftelijke vragen aan B&W over het kappen van bomen aan de Kromme Haagdijk in Mierlo-Hout. Jochem van den Bogaard en Gaby van den Waardenburg stelden die vragen namens hun fractie.
Hieronder hun 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Reeds eerder heeft u de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief (pdf) op de hoogte gesteld van het bodemonderzoek op het terrein (bosje) aan de Kromme Haagdijk. Hierin heeft u aangegeven dat u later dit jaar (2015) gaat bekijken hoe dit gebied toekomstbestendig kan worden ingericht. Dit zou in overleg met de buurt plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat de gemeente de voorkeur geeft aan een inrichting die aansluit bij de naastgelegen groenzone langs de Eldersche Loop, voornamelijk bestaande uit gras met beplanting en/of hagen. In de betreffende brief wordt tevens aangegeven dat duidelijk is, dat voor de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande begroeiing zal worden verwijderd. Aan de randen van het bosje hebben al kapwerkzaamheden plaatsgevonden. Een groot aantal buurtbewoners heeft verontrust gereageerd op de kap van het bosje aan de Kromme Haagdijk, de herinrichting van het gebied en de onverwachte plaatsing van bouwhekken. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat de verontreiniging slechts op een kleine gedeelte van het terrein is aangetroffen en de GGD heeft geconcludeerd dat, omdat geen sprake is van risico’s, de bodem niet gesaneerd hoeft te worden. Een algehele sanering met daarbij de kap van alle bomen lijkt daarom niet noodzakelijk. Nu de Eldersche Loop uitkomt in de Goorloop, waar we juist veel geld hebben geïnvesteerd in een duurzame en groene verbindingszone, lijkt het ons niet wenselijk om deze natuurplek waar veel verschillende diersoorten voorkomen te vernietigen. Bovendien volgt uit het Beleidsplan Stedelijk Groen en het bestemmingsplan ’t Hout, dat natuurontwikkeling aan de Elderseloop (Akkers) een van de beleidsdoelen is. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Is de gemeente voornemens om alle bomen in het bosje aan de Eldersche Loop te kappen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het Beleidsplan Stedelijk Groen, het bestemmingsplan ’t Hout en de investeringen in de Goorloop? En is voor de kap van de bomen al een omgevingsvergunning aangevraagd;
 2. Is onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de biodiversiteit en de diersoorten in dit gebied? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, wanneer kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek verwachten;
 3. Is het mogelijk om de sanering slechts uit te voeren ter plaatse van de twee punten waar asbest is aangetroffen en daarmee het bestaande bosje en de daarin aanwezige natuurwaarde te behouden? Zo nee, waarom niet;
 4. Wanneer zal, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief, tezamen met de bewoners naar een toekomstbestendige inrichting van het gebied worden gezocht?

In de reacties hieronder staan updates.

11 reacties:

En dan te bedenken dat ik afgelopen week in de commissie een presentatie over het behoud van bomen heb bijgewoond. Dit is volgens de ambtenaar van belang om onze welzijn en gezondheid.

Ook hierbij was en is van groot belang dat de inwoners erbij betrokken zouden zijn. Er werden verschillende soorten manieren van aanplant of anderszins gepresenteerd. dan vind ik het wel erg vreemd dit bericht te lezen.

Beantwoorden

Update 1:
Nog onbekend of verontreinigd terrein in Mierlo-Hout wordt gesaneerd
B&W weet nog niet of de ernstige bodemverontreiniging op het braakliggend stukje groen aan de Kromme Haagdijk in Mierlo-Hout wordt aangepakt. Dat is deels afhankelijk van de mening van de wijkbewoners. Pas nadat er gesaneerd wordt, verdwijnt de omheining. Omdat er wellicht vleermuizen komen, zijn er 2 nog onderzoeken nodig.
Dat en meer valt te lezen in de onderstaande volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande raadsvragen van D66. Die beantwoording begint met een inleidend gedeelte:

Op het terrein aan de Kromme Haagdijk, ter hoogte van de hoogspanningslijnen, eigendom van de gemeente Helmond, is in het voorjaar van 2015 een bodemonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan waren:

 • In de bodem van het terrein is een verontreiniging aangetroffen van metalen. Ook zijn er restanten (stukjes) van oude dakplaten aangetroffen, waarin zich asbest bevindt;
 • De verontreiniging blijft beperkt tot alleen dit terrein en hangt samen met oude bedrijfsactiviteiten op deze locatie;
 • Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Dit wil zeggen dat de hoeveelheden aangetroffen stoffen boven de milieukundige norm liggen. Het zegt niets over een eventueel gezondheidsrisico

Uit de beoordeling bleek dat er geen sprake is van een extra gezondheidsrisico. Dit geldt zowel voor de aanwezige metalen als asbest. E.e.a. houdt in dat de sanering van dit terrein niet noodzakelijk is en alleen zal worden uitgevoerd indien dit nodig is bij een gewijzigd gebruik.
Om verspreiding van het asbest te voorkomen en om te voorkomen dat kinderen spelen met de asbestplaten is er een hekwerk geplaatst rondom het terrein.

 1. Vraag: Is de gemeente voornemens om alle bomen in het bosje aan de Eldersche Loop te kappen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het Beleidsplan Stedelijk Groen, het bestemmingsplan ’t Hout en de investeringen in de Goorloop? En is voor de kap van de bomen al een omgevingsvergunning aangevraagd?
  Antwoord: Momenteel zijn er twee opties voor het terrein:
  a. Geen sanering en het realiseren van een permanente omheining;
  b. Sanering van de aanwezige metalen en het asbest gevolgd door een groene herinrichting.
  Gezien het behoud van het openbare karakter van het perceel heeft de gemeente de intentie het terrein dusdanig in te richten dat er geen hekwerk hoeft te blijven staan. Hiervoor kan het zijn dat er (een deel van de) bestaande begroeiing moet worden verwijderd.
  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van de bomen en een mogelijke ontheffing van de flora- en faunawet is nog niet aangevraagd. Deze zullen pas na besluitvorming door het college, en indien wordt gekozen voor optie 1, in gang worden gezet.
  Onlangs zijn er in de invloedssfeer van de hoogspanningskabels van Tennet enkele bomen gekapt, waarvan een 3-tal in het bedoelde perceel. De gemeente Helmond is verplicht maatregelen te nemen op verzoek van Tennet als er bomen zijn die groeien in de invloedssfeer van de elektriciteitskabels en deze risico’s kunnen vormen hiervoor.
 2. Vraag: Is onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de biodiversiteit en de diersoorten in dit gebied? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Zo nee, wanneer kunnen wij de uitkomsten van dit onderzoek verwachten?
  Antwoord: Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van de bomen en een mogelijke ontheffing van de flora- en faunawet zijn alleen mogelijk als de flora en faunawet dit toe staat. Om deze optie te verkennen dan wel direct uit te sluiten is er reeds een verkennend flora- en faunaonderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is gebleken dat er geen beschermde diersoorten leven in het bosje. Wel is te verwachten dat het bosje door bepaalde soorten vleermuizen wordt gebruikt als plek om voedsel te verzamelen. Om hierover duidelijkheid te krijgen zijn twee aanvullende onderzoeken noodzakelijk, één in april/mei en één in augustus/september 2016.
  Bestemming perceel
  De formele bestemming van het perceel is groen. Het perceel valt niet onder de EHS, het valt ook niet binnen de boswetgrens en het is geen beschermde bomenstructuur. Uiteraard is op dit perceel, wat de bestemming ook is, de flora- en faunawet op van toepassing. Dit houdt in dat bepaalde voorschriften van toepassing zijn op het gebruik van het terrein in bepaalde perioden van het jaar.
 3. Vraag: Is het mogelijk om de sanering slechts uit te voeren ter plaatse van de twee punten waar asbest is aangetroffen en daarmee het bestaande bosje en de daarin aanwezige natuurwaarde te behouden? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: In het hiervoor gememoreerde bodemonderzoek is over het gehele terrein asbestverontreiniging geconstateerd, niet alleen op twee punten. Bij een keuze voor sanering en herinrichting kan het zijn dat er (een deel van de) bestaande begroeiing moet worden verwijderd. In het aanvullende onderzoek zal onderzocht worden of delen van het bos behouden kunnen blijven eventueel door een andere vorm van sanering.
 4. Vraag: Wanneer zal, zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief, tezamen met de bewoners naar een toekomstbestendige inrichting van het gebied worden gezocht?
  Antwoord: Een keuze tussen de mogelijke opties is nog niet gemaakt. Hierover wil de gemeente graag in overleg met de wijk. In april of mei zal hiervoor een bewoners- of inloopavond worden georganiseerd. Een uitnodiging wordt nog verstuurd.
  Tijdens de bewonersavond kan ook gepolst worden waar de voorkeur van de meerderheid van de wijkbewoners ligt. Deze voorkeur mee worden genomen in het advies voor keuze van de te nemen maatregel door ons college.
Beantwoorden

Update 2:
Saneren gaat 200.000 euro kosten
Als er besloten wordt het verontreinigd terrein in Mierlo-Hout sober te saneren, gaat dat de gemeente naar verwachting plusminus 200.000 euro kosten. Deze sobere oplossing betekent een oppervlaktesanering, afdekken en eenvoudige (her)inrichting van dat terrein dat de gemeente in 1996 aankocht. Dat staat in de Voorjaarsnota van de gemeente. “Hoewel de verontreiniging niet dusdanig risico’s met zich meebrengt dat sanering wettelijk is vereist, is het wel wenselijk om deze locatie gericht aan te pakken” aldus de gemeente.
Zoals vorige week in de bovenstaande Q&A gemeld, wordt nog met de wijk in overleg getreden over de exacte invulling van de werkzaamheden.

Beantwoorden

Kasteeltuinen,Rijpelberg,Suytkade,Mierlo Hout.Fijn wonen.

Beantwoorden

@karel op vrijdag 22 april 2016 om 08:15:

????? Leg eens uit….

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 22 april 2016 om 09:22:

Ook in die wijken zijn terreinen waar de bodem flink verontreinigd is en dat nu voor veel geld opgeknapt moet worden. 🙁
De oude industrie was toen wat minder netjes met de grond waar ze op stonden. Als ik het goed heb, was dat ook bij het oude Begemann-terrein waar nu de stadswinkel en Pathé staan.

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 22 april 2016 om 09:22: Was verkeerd terecht gekomen.Was reactie op vervuilde grond Mierlo Hout.Gr

Beantwoorden

Update 3:
Sterk verontreinigd terrein aan de Kromme Haagdijk wordt gesaneerd
Het verontreinigd terrein aan de Kromme Haagdijk in Mierlo-Hout wordt voor een bedrag van 125.000 euro gesaneerd. Tot circa 1 meter diepte is de grond sterk verontreinigd met onder andere zware metalen en asbest. Door het aanbrengen van een water- en luchtdoorlatend doek met een zogenoemde leeflaag gaat de gemeente het probleem nu definitief aanpakken. Vervolgens wordt het terrein weer deels ingericht als bos. Vooruitlopend op het nog te maken saneringsplan wordt de bestaande begroeiing half februari gekapt. Dat maakte B&W vrijdag bekend nadat het eerst met de direct aanwonenden was besproken.
Om te peilen hoe de wijk dacht over de inrichting van deze locatie, organiseerde de gemeente vorig jaar juli een bewonersavond. Toen bleek dat er voor elk mogelijk scenario zowel voor- als tegenstanders waren. Vooral oudere inwoners en direct aanwonenden pleitten voor het behoud van het groen en wilden dit ontoegankelijk maken met een hekwerk of sloot. Jongeren en gezinnen zagen meer in een sanering en een herinrichting met nieuw groen zodat kinderen er kunnen spelen.
Het huidige concept inrichtingsplan:

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 29 januari 2017 om 11:23:

Goede oplossing.

Beantwoorden

Er is gesproken met bewoners aan de Kromme Haagdijk, bewoners die vanuit hun tuin kijken op het bos Elsbeen van Baerlestraat zijn nergens van op de hoogte gebracht. Bij de bespreking vorig jaar was er duidelijk aangegeven door alle omwonende dat ze het bos wilde behouden. Nu heeft B&W besloten zonder bewoners die op het bos uitkijken te informeren, om alles te rooien en er gras en een paar bomen te plaatsen. De natuur is hierdoor behoorlijk aangetast en zal met het plaatsen van een paar “bomen” niet snel weer uitnodigend zijn voor de dieren die er nu wel zitten, groene spechten, buizerds, uil, vleermuizen, eekhoorns.

Beantwoorden

@Albert op woensdag 1 februari 2017 om 13:52:

Misschien een idee om contact op te nemen met Jochem van den Bogaard of Gaby van den Waardenburg van D66.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *