Buiten is het 25 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.041 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

GroenLinks stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het aanpakken van ernstige woonoverlast in Helmond middels de nieuwe ‘Wet Aanpak Woonoverlast’.
Hieronder hun 3 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 24 januari 2017 is door de Eerste Kamer de Wet Aanpak Woonoverlast aangenomen. Het doel van deze regeling is om ernstige woonoverlast – zoals een hond die voortdurend blaft, of buren die het portiek vervuilen – aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken: de overlastgever kan een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. De maatregel kan worden ingezet indien alle andere vormen van overleg en bemiddeling geen effect hebben en dient derhalve proportioneel te zijn.
GroenLinks Helmond is blij met deze wet omdat deze nieuwe mogelijkheden biedt om lokale, langdurige burenoverlast aan te pakken en zo een socialere samenleving te bevorderen. Uit gesprekken met bewoners en VvE-besturen is ons gebleken dat deze overlast (die vaak niet zozeer heftig maar wel hardnekkig is) op dit moment zeer moeilijk aan te pakken is en in voorkomende gevallen het woongenot aanzienlijk beperkt. Ook kunnen problemen die voortkomen uit de verhuur van woningen (onder andere via AirBnB) hiermee daadkrachtig worden opgepakt.
Hoewel de wet pas in de zomer in zal gaan, is wel al duidelijk dat gemeenten de nieuwe regels aan hun plaatselijke regelingen moeten toevoegen alvorens deze kan worden ingevoerd.

Derhalve zijn onze vragen:

 1. Is het College op de hoogte van deze nieuwe wet?
 2. Ziet het College mogelijkheden om – zodra de landelijke wetgever deze nieuwe wet beschikbaar stelt – deze zo snel mogelijk op lokaal niveau te implementeren?
 3. Is het College bereid om voorbereidingen te treffen om (zodra dit mogelijk is) op lokaal niveau een pilot te starten – bijvoorbeeld met enkele buurten of VvE’s – om deze nieuwe wet handen en voeten te geven. En zo nee, op welke manier denkt het College dan deze nieuwe wet van toepassing te laten zijn op Helmond?

In de reacties hieronder staan updates.

3 reacties:

Update 1:
B&W verheugd dat ernstige woonoverlast nu snel kan worden aangepakt
Dat en meer antwoordde B&W op de bovenstaande raadsvragen van GroenLinks. Hieronder de letterlijke antwoorden en hun toelichting.

 1. Vraag: Is het College op de hoogte van deze nieuwe wet?
  Antwoord: Ja, het college is op de hoogte van deze wet. Het doet ons deugd te zien dat er met deze wet meer bevoegdheden en mogelijkheden voor de burgemeester komen om excessen die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in wijken – waar nodig – aan te kunnen pakken.
 2. Vraag: Ziet het College mogelijkheden om – zodra de landelijke wetgever deze nieuwe wet beschikbaar stelt – deze zo snel mogelijk op lokaal niveau te implementeren?
  Antwoord: De datum van inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk 1 juli 2017 zijn. Uw raad zal de mogelijkheid bij verordening op moeten nemen, en wel in de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008. Als college zullen wij op korte termijn een concreet voorstel doen om deze wijziging ook daadwerkelijk door uw raad te laten bekrachtigen, vanuit de gedachte dat we met elkaar streven naar veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Op die manier hopen wij op een zo kort mogelijke termijn (afhankelijk van de inwerkingtreding van de wet) ook binnen de gemeente Helmond de voorgestelde maatregelen beschikbaar te hebben.
 3. Vraag: Is het College bereid om voorbereidingen te treffen om (zodra dit mogelijk is) op lokaal niveau een pilot te starten – bijvoorbeeld met enkele buurten of VvE’s – om deze nieuwe wet handen en voeten te geven. En zo nee, op welke manier denkt het College dan deze nieuwe wet van toepassing te laten zijn op Helmond?
  Antwoord: Een pilot met de wet, vooruitlopend op de inwerkingtreding, is niet mogelijk. Het geven van een gedragsaanwijzing moet namelijk verankerd zijn in de landelijke wetgeving. Met het nieuwe door u in uw vragen genoemde artikel wordt hier in de Gemeentewet aan voldaan. Hoewel wij uw verheugde reactie delen, zullen we dan ook moeten wachten tot de Wet Aanpak Woonoverlast in werking treedt.

Vooruitlopend daarop kunnen wij u wel stellen dat wij in het recente verleden meerdere keren te maken hebben gehad met situaties waarin deze bevoegdheid van de burgemeester van pas zou zijn gekomen. Woonoverlast kan een zeer negatief effect hebben op het leven van onze inwoners, en het past binnen onze bredere, integrale benadering van veiligheid en leefbaarheid om hier actief mee bezig te zijn. Door signalen vanuit wijken, onder meer van wijkagenten en onze (wijk)boa’s, goed met elkaar te combineren, verwachten wij een nog scherper beeld te kunnen krijgen van wat er leeft in de stad. Mocht ingrijpen nodig zijn, dan zullen wij dat zeker niet nalaten. Niemand heeft immers het recht het woon- en leefgenot van een ander te verpesten. In de eerstvolgende evaluatie van het Aanvalsplan Veiligheid, die op 16 maart in de commissie B&E wordt gepresenteerd, wordt deze nieuwe wet ook als positief voorbeeld benoemd.
Wel zal altijd naar de proportionaliteit moeten worden gekeken. Ook nu al wordt in samenwerking met woningcorporaties en VVE’s ingezet op mediation en buurtbemiddeling. In de toekomst kan ook woningruil een passende oplossing zijn.

Beantwoorden

Tja, van de wijkagent moet je het hebben natuurlijk… Als iemand een brevet van onvermogen verdient, kan ik die wel enkele noemen.

Ik ben op de hoogte van een belachelijk buren probleem. De hele buurt spreekt er schande van en wijkagent kan niet achterhalen hoe de vork in de steel zit. Dan kan ook niet als je op het bureau koffie zit te drinken. Wanneer mensen willen aangeven hoe het daadwerkelijk zit, steken ze daar geen tijd in. En op basis van geruchten, besluit een woningbouwvereniging dan maar een slachtoffer aan te pakken. De wereld op zijn kop.

Beantwoorden
Te Gek Voor Woorden

Update 2:
Zoals verwacht is de ‘Wet Aanpak Woonoverlast’ vanaf 1 juli in werking getreden. Deze wet, ook wel de aso-wet genoemd, is door de gemeenteraad opgenomen in de APV (zie deze beleidsmaatregel) en biedt burgemeester Elly Blanksma de mogelijkheid om bij voortdurende en ernstige woonoverlast gedragsmaatregelen op te leggen. Een maand geleden overwoog zij al om zo’n maatregel in te zetten bij een vrouw die meermalen flinke overlast veroorzaakte in Helmond Noord.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *