Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.585 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Fractievoorzitter Antoinette Maas van GroenLinks stelde vandaag  schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de vervuiling bij het Goorlooppark Noord bij de Lorentzstraat.
Vandaag hieronder haar 5 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Bij de aanleg van het Park Goorloop-Noord in Helmond is in de omgeving van de Lorentzstraat vervuiling aangetroffen in de grond. Er blijkt arseen in de ondergrond te zitten, daarnaast zijn op enkele plaatsen Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen en vond zich op delen van de bodem van de Goorlopen verontreinigd slib. De gemeente heeft het gebied afgezet met hekken, doch geeft te kennen dat er geen gevaar is voor de omwonenden. Zo blijkt uit het ED deze week.
GroenLinks streeft een schone en gezonde leefomgeving na, dit bevordert de levenskwaliteit van onze inwoners. Ook een schone bodem behoort hiertoe. Dit betekent dat de risico’s bij bodemverontreiniging en –sanering binnen verantwoorde grenzen voor mens, dier en natuur dienen te worden gehouden.
U stelt dat u geen idee heeft van de herkomst van de puinresten die de PAK veroorzaken. GroenLinks heeft daarover de volgende vragen:

 1. Waarop is het gegeven gebaseerd dat er geen gevaar voor de omwonenden dreigt?
 2. Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat mens en natuur gevaar lopen, ook niet op de langere termijn?
 3. Verwacht u in de toekomst nog meer verontreiniging in dat gebied te vinden?
 4. Zijn de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd over de uitkomst van het bodemonderzoek?
 5. Is het college op de hoogte van de stortingen van stedelijk en bedrijfsafval die in het verleden hebben plaats gevonden?

2 reacties:

Het verontreinigde slib is uit de Goorloop verwijderd
Het verontreinigde slib dat werd aangetroffen bij de aanleg van het Goorlooppark Noord (zie ook de bovenstaande vragen van GroenLinks), is inmiddels verwijderd. Het is afgevoerd naar een verwerker waar het gereinigd wordt.

Voordat met het afgraven van het slib werd begonnen, werden de vissen en kikkers in veiligheid gebracht. Daartoe werd een dam in de Goorloop geplaatst. Aan 1 kant van die dam werd vervolgens het water eruit gepompt en werden de vissen en kikkers overgezet naar de andere kant van de dam (zie foto).

Inmiddels is de eerste poel in het Goorlooppark Noord aangelegd die gaat zorgen voor meer plant- en diersoorten. De poelen dienen als leefgebied en broedplaats voor verschillende dieren als de kamsalamander, heikikker en knoflookpad en zijn van levensbelang voor deze amfibieën. De poelen kunnen ook dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten en als leefgebied voor insecten of drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook de schuine oever boven de waterlijn kan geschikt zijn voor bijvoorbeeld insecten.

Aan de noordkant van de poel is een stobbenwal aangelegd. Deze wal van oude boomstronken dient als beschutting voor vogels, insecten en kleine dieren zoals egels en muizen. De oude boomstronken zijn afkomstig van de bomen die afgelopen jaar in het park zijn gekapt. De stobbenwallen zijn ook aangebracht bij de ecopassages, onder andere bij de President Rooseveltlaan en bij de Europaweg.

De planning is dat eind 2015 van de Warande tot aan het Groot Goor een langgerekt park ligt. Dat Goiorlooppark krijgt een lengte van 1200 meter en de breedte variërend van 100 tot 200 meter. Dat park kost in totaal bijna 17 miljoen euro. De gemeente betaald daarvan bijna 8 miljoen, de rest wordt betaald door Waterschap Aa en Maas, de provincie en het rijk.
Goorlooppark Noord, tussen de President Rooseveltlaan en de Europaweg, is naar verwachting in het voorjaar van 2015 gereed. Op de onderstaande luchtfoto zie je hoe het gebied Goorlooppark Noord erbij lag in 2013, voor de vernieuwingen. Onderaan de Europaweg en het kantoor van Adriaans, daarboven de nieuwe volkstuinen van volkstuinvereniging De Apostelhoeve.

Beantwoorden

B&W beantwoordde de bovenstaande raadsvragen van GroenLinks over de vervuiling bij het Goorlooppark Noord. Hieronder (zoals altijd) de volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders:

 1. Vraag: Waarop is het gegeven gebaseerd dat er geen gevaar voor de omwonenden dreigt?
  Antwoord: Of verontreinigde grond een risico vormt voor de gezondheid, hangt af van het type bodem, de hoeveelheid verontreinigende stoffen en de contactmogelijkheden met de grond. In Nederland vormen de meeste gevallen van bodemverontreiniging geen direct risico voor de gezondheid, omdat er niet of nauwelijks contact is met de vervuiling. Alleen in gevallen waarin er sprake is van langdurige blootstelling aan sterk verontreinigde grond, kan er sprake zijn van gezondheidsrisico’s.
  Om mogelijke gezondheids- of milieurisico’s uit te sluiten doen wij voorafgaand aan grootschalige graafwerkzaamheden in het openbaar gebied altijd bodemonderzoek. Daarmee kunnen we ook bepalen of tijdens en na het werk maatregelen nodig zijn, en of de vrijgekomen grond hergebruikt kan worden. Regelmatig wordt bij die bodemonderzoeken licht verontreinigde grond aangetroffen. Hoewel die grond bij het normale gebruik dus geen gezondheidsrisico’s vormt, zorgen we wel dat werknemers Arbo technische maatregelen nemen en dat omwonenden niet bij de vervuilde grond kunnen komen tijdens de werkzaamheden.
  Uit de resultaten van de in het Goorlooppark Noord uitgevoerde bodemonderzoeken in combinatie met de herinrichtingsplannen blijkt dat er geen sprake is van gezondheidsrisico’s:
  – In het overgrote deel van het toekomstige park is geen bodemverontreiniging van betekenis aangetoond.
  – In het noordoostelijke deel van het park, tussen de Lorentzstraat en de Goorloop, is ooit opgehoogd en aangevuld met verontreinigde grond. Deze ophooglaag is afgedekt met een laag schone grond.
  Er vinden geen werkzaamheden plaats in de verontreinigde ophooglaag, maar alléén bovenop de laag schone grond daar bovenop.
  – In de rest van het park is lokaal sprake van beperkte bodemverontreinigingen met PAK (een groep teerachtige stoffen). Als bij werkzaamheden grond vrijkomt met een PAK-gehalte boven de norm, zal deze grond worden afgevoerd uit het gebied.
  – Daarnaast zit er op enkele plaatsen nabij de Goorloop een verhoogd gehalte arseen in de grond. Het gaat hier om natuurlijke afzettingen (ijzeroer), die vaker in beekdalen en andere laag gelegen gebieden worden aangetoond. De gemeten arseengehalten liggen ver beneden de risicowaarden voor de volksgezondheid.
 2. Vraag: Welke maatregelen neemt u om te voorkomen dat mens en natuur gevaar lopen, ook niet op de langere termijn?
  Antwoord: Voorafgaand aan alle grootschalige graafwerkzaamheden in het openbaar gebied wordt bodemonderzoek verricht. Dat is bijvoorbeeld nodig om te kunnen bepalen of tijdens en na het werk maatregelen nodig zijn en om de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond te bepalen.
  Bij de werkzaamheden in het Goorlooppark Noord zijn/worden naar aanleiding van het bodemonderzoek de volgende maatregelen getroffen:
  – De geplande werkzaamheden zijn in de ontwerpfase door een veiligheidskundige beoordeeld en daarbij zijn waar nodig veiligheidsmaatregelen aangegeven.
  – Bij het ontwerp van het park is rekening gehouden met de bodemverontreiniging en er wordt gewerkt volgens een grondstromenplan.
  – De werkzaamheden zijn gemeld bij de toezichthouder Wet bodembescherming (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant). De omgevingsdienst fungeert zo als onafhankelijk toezichthouder.
  – Tijdens de werkzaamheden worden maatregelen getroffen om blootstelling van werknemers en omwonenden aan de verontreinigde grond te voorkomen (hekken, Arbo maatregelen, voorkomen stofvorming, etc.).
  – Via toezicht en terreinbeheer wordt de deklaag bovenop de verontreinigde ophooglaag ook in de toekomst in stand gehouden.
  – Registratie van de uitgevoerde bodemonderzoeken in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem en het landelijke bodemloket zorgt ervoor dat we ook in de toekomst precies weten waar in de ondergrond welke bodemverontreiniging voorkomt. De informatie is openbaar, en wordt steeds geactualiseerd.
 3. Vraag: Verwacht u in de toekomst nog meer verontreiniging in dat gebied te vinden?
  Antwoord: Nee, overal in het Goorlooppark Noord is nu bodemonderzoek uitgevoerd. We weten daardoor waar bodemverontreiniging zit, en houden daar met onze werkzaamheden rekening mee.
 4. Vraag: Zijn de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd over de uitkomst van het bodemonderzoek?
  Antwoord: Indien er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. Er wordt in die gevallen meestal geen specifieke melding gemaakt van de bodemkwaliteit.
  Over de aanleg van Goorlooppark Noord is regelmatig met de bewoners gecommuniceerd, via bewonersbrieven en inloopavonden. Op de inloopbijeenkomst voor omwonenden over de aanleg van Goorlooppark Noord op 13 mei 2014 zijn enkele vragen over de bodemkwaliteit gesteld, en ook door de gemeente beantwoord. In september zijn er enkele vragen bij ons binnengekomen van verontruste omwonenden. Naar aanleiding daarvan is er op 24 september 2014 een informatiebrief uitgegaan over de vertraagde start van het project, de aard van de werkzaamheden, de uitgevoerde bodemonderzoeken en de planning. Op de website http://www.helmondwest.nl is het onderdeel Goorlooppark Noord bijgewerkt en vanaf nu wordt ook de voortgang van het project op die website weergegeven.
 5. Vraag: Is het college op de hoogte van de stortingen van stedelijk en bedrijfsafval die in het verleden hebben plaats gevonden?
  Antwoord: Ja, voor zover deze door historisch onderzoek konden worden achterhaald of aan ons zijn gemeld. De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn geregistreerd in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem en het landelijke bodemloket.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *