Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar đŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.593 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

De stand van zaken volgens de gemeente inzake de aanpak van de bodemverontreiniging in (de omgeving van) het Sallandhof, Gooisehof en Kennemerland in de Rijpelberg. Deze vervuiling met PCB in deze wijk werd eind 2010 ontdekt.
Voor de aanpak van deze verontreiniging wordt onderscheid gemaakt tussen 2 deelgebieden:  “Sallandhof, omgeving speeltuin” en “Kennemerland, Gooisehof en omgeving”.
De voorbereidingen voor de sanering van de tuinen rondom de speeltuin aan het Sallandhof zijn op dit moment in volle gang. Daarbij vinden keukentafelgesprekken plaats, waarbij met bewoners afspraken worden gemaakt over toegang tot de tuinen, opslag van materiaal, een vergoeding voor het opnieuw inrichten van hun tuin, enz. Die gesprekken verlopen volgens planning. Naar verwachting kan er half maart gestart worden met de uitvoering van de sanering, mits de weersomstandigheden meewerken. De uitvoering zal in totaal zo’n 3 maanden duren.
Ook voor het deelgebied “Kennemerland, Gooisehof en omgeving” is een saneringsplan opgesteld. Daarin staat omschreven op welke manier de bodemsanering wordt uitgevoerd. De aanpak van deze sanering is gelijk aan die van het Sallandhof en omgeving. Dit wil zeggen dat de grond in de tuinen ook hier tot een meter diepte wordt afgegraven en wordt vervangen door een nieuwe leeflaag van schone grond. Op basis van de waarde van hun tuinen krijgen de bewoners een schadevergoeding waarmee zij naar eigen inzicht hun tuinen opnieuw kunnen inrichten.
Het college van B&W heeft het saneringsplan beoordeeld en is van plan dat goed te keuren. Het besluit om daarmee in te stemmen ligt vanaf maandag 6 weken ter inzage. De direct betrokkenen zijn hierover per brief (pdf) geïnformeerd. Wie dat wil, mag een zienswijze daarop in dienen. Over 6 weken worden eventuele ingediende zienswijzen verwerkt en volgt het definitieve besluit (naar verwachting begin april). In de tussentijd wordt gestart met de voorbereiding van deze sanering. Die bestaat onder andere uit keukentafelgesprekken en de inventarisaties van de waarde van de tuinen.
De planning is dat de sanering van dit deelgebied in juni start. Dit is aansluitend aan de sanering van “Sallandhof, omgeving speeltuin”. Verwacht wordt dat de sanering van dit deelgebied ook 3 maanden duurt.

In de reacties hieronder staan updates.

8 reacties:

Die inventarisaties van de waarde van de tuinen zijn toch al lang gedaan? Er zijn enkele bewoners die er meer proberen uit te halen met rare procedures die ze aangevochten hebben maar alles is toch al geregeld, nu alleen nog het echt werk (graven en betalen).

Beantwoorden

Mark, hoe bedoel je rare procedures?

Beantwoorden

@Wendy op zaterdag 18 januari 2014 om 15:43:

Er waren enkele bewoners die probeerde er meer geld uit te halen en klaagde de woningbouw o.i.d. nog een keer aan wegens niet juist handelen. Ook voerde ze de prijs op van herstructurering. Dat heb ik althans gehoord.

Beantwoorden

gelul, er probeert hier niemand GELD uit te halen. De gemeente doet een steekproef ergens op je perceel, als daar toevallig niks zit in die 10 centimeter wil dat niet zeggen dat er ook op je hele perceel niets zit. En heb je bevuilde grond dan graven ze het een meter diep af. Vervolgens kun je dus geen vijver of andere diepe dingen in je tuin plaatsen die dieper dan een meter zitten. Ook blijft de vervuilde grond in je kruipruimte gewoon zitten. En wat denk je van de waarde van je woning? De bewoners wilden gewoon een garantie dat als er in de toekomst toevallig nog iets gevonden wordt op hun perceel dat de gemeente het nog gaat afgraven maar dat wil de gemeente niet doen, die wil hun verantwoordelijkheid niet nemen voor HUN vervuiling. Nu is de gemeente de zaak aan het rekken en mogen de bewoners zelf hun grond laten testen wat een kapitaal kost. .

Beantwoorden

@Mark op zaterdag 18 januari 2014 om 15:57:

Beste Mark, eerst feiten checken voor je dat soort uitlatingen doet. ‘Van horen zeggen’ is onvoldoende.

Gerard haalt de woorden al uit mijn mond.

Dit is een situatie waar bewoners niet voor gekozen hebben, en het is niet meer dan redelijk dat bewoners graag willen dat dit alles zo goed mogelijk opgelost wordt, voor nu maar ook voor in de toekomst.

Beantwoorden

Update 1:
Stand van zaken aanpak bodemverontreiniging Rijpelberg
Het college van B&W laat het volgende weten over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de bodemverontreiniging in de Rijpelberg. Voor de aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen 2 deelgebieden:

Deelgebied “Sallandhof, omgeving speeltuin”
Op maandag 17 maart wordt gestart met de bodemsanering in het deelgebied ‘Sallandhof, omgeving Speeltuin’. Bij in totaal 29 woningen wordt de tuin gesaneerd. Conform het saneringsplan, wordt bij elke tuin de grond tot een diepte van een meter afgegraven en vervangen door een nieuwe leeflaag van schone grond. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Per fase worden een aantal tuinen aangepakt. In elke fase worden grofweg de volgende werkzaamheden uitgevoerd: inrichten werkterrein en plaatsen hekwerk, leeghalen tuinen, ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond en tot slot de tuinen weer aanvullen met schone grond.
De start van de werkzaamheden is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Op het moment dat het vriest, is het niet mogelijk om de tuinen aan te vullen met schone grond, omdat dit tot verzakkingen zal leiden. De verwachting is dat de sanering in dit deelgebied zo’n drie maanden zal duren.
Deelgebied “Kennemerland, Gooisehof en omgeving”
Ook voor dit deelgebied is een saneringsplan opgesteld. De aanpak van deze sanering is gelijk aan die van het Sallandhof. Dit wil zeggen dat de grond in de tuinen ook hier tot een meter diepte wordt afgegraven en wordt vervangen door een nieuwe leeflaag van schone grond. Het saneringsplan ligt momenteel ter inzage en eenieder krijgt de gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen. Nadat de inzagetermijn is verlopen, worden eventuele zienswijzen verwerkt en wordt het besluit definitief gemaakt. Verwacht wordt dat het definitieve instemmingsbesluit begin april bekend wordt gemaakt. In de tussentijd wordt gestart met de voorbereiding van deze sanering.
Het was de bedoeling dat de sanering in dit deelgebied zou plaatsvinden, direct aansluitend op het deelgebied “Sallandhof, omgeving speeltuin”. Er zou dan in juni gestart worden en gesaneerd worden tot na de zomervakantie. De planning is besproken met de klankbordgroep, waarin bewoners vertegenwoordigd zijn. In verband met de zomervakantie, heeft de klankbordgroep verzocht om de start van de sanering te verschuiven van juni naar ná de zomervakantie. De gemeente volgt dit verzoek op. Dit betekent dat de uitvoering van de sanering in dit deelgebied eind augustus start. De sanering zal ook in dit deelgebied zo’n drie maanden duren.
Als tegen de definitieve goedkeuring van het saneringsplan voor dit deelgebied beroep wordt ingesteld, moet dat beroep eerst behandeld worden, voordat we kunnen starten met de sanering. De kans bestaat dan dat de start van de sanering wordt uitgesteld.
Communicatie
De sanering is vooraf goed met de bewoners doorgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over toegang tot de tuinen en de opslag van materialen. Ook krijgen bewoners van de getroffen tuinen een vergoeding, waarmee ze hun tuin opnieuw kunnen inrichten. We hechten aan goede communicatie met de bewoners. Afgelopen week zijn de bewoners met een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de start van de sanering in het gebied “Sallandhof, omgeving Speeltuin”. Tijdens de sanering is er fulltime een contactpersoon namens de gemeente bij het werk aanwezig, waar bewoners terecht kunnen met vragen.

Beantwoorden

Op het Sallandhof zijn ze begonnen aan de sanering:

Beantwoorden

Update 2:
De PCB bodemsanering Rijpelberg is na 7 jaar afgerond
B&W informeerde de gemeenteraadsleden over de procedurele afronding van deze sanering met de onderstaande brief:

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de procedurele afronding van de sanering van de bodemverontreiniging van het Sallandhof, Gooisehof en omgeving in de wijk Rijpelberg. Hierover bent u al eerder geĂŻnformeerd (de laatste keer via raadsinformatiebrief 2014-43 (pdf)).
Het traject rondom de bodemsanering is een langlopend proces wat nu is afgerond. Zoals in eerdere raadsinformatiebrieven is aangegeven is in de tuinen van 50 woningen en in het openbaar gebied in de omgeving van het Sallandhof en Gooisehof eind 2010 een bodemverontreiniging aangetroffen. Omdat in een tuin sprake is van direct contact met de grond waren gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten. Daarom hebben wij besloten deze verontreiniging te saneren.
Dit is gebeurd door de tuinen af te graven tot 1 meter diep en aan te vullen met schone grond en de kruipruimtes onder de woningen te voorzien van een schelpenlaag. Hiermee is het risico op contact met de verontreinigde grond verkleind en zijn hiermee de risico’s weggenomen. Deze werkzaamheden zijn in 2014 uitgevoerd.
Na afronding van de uitvoering hebben enkele bewoners beroep aangetekend op meerdere besluitmomenten in de procedure. De Raad van State heeft ons op 8 maart 2017 ook voor de laatste zaak in het gelijk gesteld. Hiermee is de formele procedure van de bodemsanering definitief afgerond.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *