34reacties

Heller: Democratie in Helmond

Tijdens de ‘Commissievergadering Omgeving’ van de Helmondse gemeenteraad van dinsdag 16 januari, hebben de oppositiepartijen zich genoodzaakt gevoeld om deze vergadering voortijdig te verlaten. Dat is kennelijk nog nooit eerder voorgevallen. Daarom is wat ondertiteling op zijn plaats.

Het is de taak van de gemeenteraad om het beleid van de gemeente op hoofdlijnen te bepalen (kaderstellend) en om te controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert (controlerend).

Om die taak naar behoren te kunnen uitvoeren is in artikel 169 van de Gemeentewet bepaald dat het college de gemeenteraad van alle inlichtingen moet voorzien, die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Tijdens de genoemde vergadering ging het over het agendapunt ‘Brainport Smart District’; het miljoenen verslindende prestigeproject, dat gerealiseerd zou moeten worden op de plaats waar het plan ‘Brandevoort 2’ oorspronkelijk ingepland was. Een zeer ambitieus en kostbaar project dat in de vorige raadsperiode bijna heeft geleid tot een coalitiebreuk. Het moest en zou doorgaan.

Al diverse malen had de fractie van Forum voor Democratie gevraagd om nadere inlichten, met betrekking tot de, door de verantwoordelijke wethouder Bonte (GroenLinks), in een op 21 november gegeven presentatie, genoemde risico’s voor de gemeente Helmond.

Het zou gaan om ‘zienswijzen’ (lees: informele bezwaren) en ‘complexiteit in overeenkomsten met projectontwikkelaars’. De risico’s zouden zijn: twijfels over juridische haalbaarheid en doorlooptijd, een grote kans op procedures bij de Raad van State en juridische/innovatieve risico’s aangaande de (oorspronkelijke?) projectontwikkelaars.

Maar het had zomaar ter sprake kunnen komen bij een ander agendapunt in de huidige raadsperiode, want er lijkt zich een trend te ontwikkelen. Bij herhaling worden vragen niet of incompleet beantwoord en termijnen worden overschreden. Het wordt er voor raads- en commissieleden die hun taak serieus nemen en hun ‘huiswerk’ netjes willen maken, om zich kwalitatief voor te bereiden op vergaderingen, dus niet gemakkelijker op.

Laat duidelijk zijn dat het signaal dat door de oppositie is afgegeven geen politiek karakter heeft. Het doel was en is om de gemeente Helmond te behoeden voor risico’s als een nieuwe financiële strop, juridische procedures en bestuurlijke imagoschade.

Forum voor Democratie staat voor integriteit en transparantie van bestuur. Het vertrouwen van de inwoners van Helmond in hun stadsbestuur moet echt naar een hoger niveau worden getild. Dat lukt niet door de gemeenteraad informatie te onthouden of enkel onder ‘geheimhouding’ te laten inzien.

Theo Heller
Fractievoorzitter Forum voor Democratie Helmond