Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.543 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Column Paul Smeulders Helmond

De Helmondse gemeenteraad stelt morgenavond het Wijkontwikkelingsplan Helmond West vast. Zoals het er nu naar uitziet, moeten er de komende jaren 200 huizen tegen de vlakte, worden er circa 175 woningen gerenoveerd en komen er 90 nieuwe huizen bij. Zeker 40 woningen moeten wijken voor de nieuwe stedelijke verkeersring. Die zal niet, zoals lang gedacht, door de huidige Cortenbachstraat lopen, maar meer buitenom de wijk. Met een tunnel onder het spoor door, die aansluit op de Heeklaan.

Morgenavond weten de bewoners van Helmond West na jaren vanonzekerheid waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid is de afgelopenmaanden alleen maar toegenomen, door de belabberde communicatie van degemeente. Wethouder Boetzkes is de huiseigenaren zondervooraankondiging deur aan deur gaan vertellen dat hun huis tegen devlakte ging: het zal je maar gebeuren! Ook de communicatie naar degemeenteraad was slecht. Zo was de eerste presentatie die we kregenniet onderbouwd. Een dikke onvoldoende!

Als gevolg van het plan wordt het aantal huurwoningen in de wijk behoorlijk verlaagd. In plaats van het op zo'n grote schaal inzetten op het slopen van woningen, zouden wij liever zien dat er werd geïnvesteerd in het aanpassen van bestaande woningen, zodat deze betaalbaar blijven.

De vervolmaking van de stedelijke verkeersring is voor GroenLinks geen grootschalige sloop waard. GroenLinks denkt meer aan het soort weg als de Julianalaan, die ook onderdeel van de stedelijke ring is. Daarvoor zou de Cortenbachstraat te volgen zijn, maar veel minder sloop nodig zijn. Helaas vertelde wethouder Boetzkes tijdens de commissievergadering dat zo'n smalle variant (conform de Julianalaan) niet is overwogen. We hebben sowieso vragen bij ondertunneling: dit heeft een verkeersaantrekkend effect op een weg die door een wijk heenloopt. Is dit wel wenselijk? En vloekt het niet om zo'n tracé te leggen door wat de meest duurzame wijk van Helmond moet worden?

Begin dit jaar werd met veel bombarie gepresenteerd dat Helmond West de 'Provinciale Proeftuin Duurzame wijkontwikkeling' was. Op 19 december 2008 tekenden de gemeente Helmond, woCom en de Provincie Noord-Brabant hiertoe een intentieovereenkomst. Hierin staat onder 'ambities en resultaten' opgenomen dat Helmond West "de vergelijking met de beste voorbeelden van geherstructureerde woonwijken in Nederland glansrijk kan doorstaan en dient als voorbeeld voor de rest van provincie op het gebied van duurzaamheid en innovatie." Dan is het toch vreemd dat het woord innovatie geen enkele keer terug is te vinden in het wijkontwikkelingsplan! En ook wethouder Boetzkes kon niet duidelijk maken wat er zo bijzonder duurzaam en innovatief gaat worden aan Helmond West. Een gemiste kans!

Paul Smeulders
BurgercommissielidGroenLinks

2 reacties:

Ik zou het eerlijk gezegd waarderen dat de wethouder persoonlijk langs de deuren gaat om het slechte nieuws te brengen. Het lijkt me vervelender dit nieuws via een onpersoonlijke brief te vernemen.

Beantwoorden

Allochtone vrouwen apart informeren?
Onze columniste Ellen Niessen, gemeenteraadslid van de VVD stelde, naar aanleiding van het onderstaande, vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zojuist kwamen daar de antwoorden op.
Tijdens de presentatie over het wijkontwikkelingsplan Helmond West op de commissievergadering RF van 13 oktober jl., heeft wethouder Boetzkes aangegeven op een zondagmiddag voor een groep van 30 allochtone mannen een aparte informatiebijeenkomst te hebben gegeven over dit onderwerp. Tijdens deze presentatie deelde de wethouder mee dat hij het SWH opdracht heeft gegeven om ook een aparte informatiebijeenkomst voor allochtone vrouwen te organiseren. Het organiseren of faciliteren van aparte informatiebijeenkomsten voor allochtonen (segregatie) en daarnaast ook nog eens een tweesplitsing tussen mannen en vrouwen maken lijkt ons in strijd met zowel:
– het in Nederland geldende gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen en
– de doelstellingen van het college aangaande de integratie van allochtonen in Helmond.
Vraag 1:
Bent u met ons van mening dat middels het houden van drie informatiebijeenkomsten alle bewoners van Helmond West in staat zijn gesteld om kennis te nemen van de wijkontwikkelingsplannen?
Vraag 2:
Kunt u bevestigen dat buiten de drie officiële informatiebijeenkomsten die door het College zijn georganiseerd om de bewoners van Helmond West te informeren over de wijkontwikkelingsplannen, er een aparte informatiebijeenkomst is gehouden voor 30 allochtone mannen?
Vraag 3:
Bent u het met de VVD eens dat het beleid om allochtonen apart te informeren leidt tot segregatie?
Vraag 4:
Bent u op de hoogte van het feit dat enkele allochtone vrouwen hebben aangegeven niet op de informatiebijeenkomst voor allochtonen te willen komen in verband met de aanwezigheid van de groep mannen en dat de wethouder daarom opdracht heeft gegeven aan het SWH om een aparte informatiebijeenkomst voor allochtone vrouwen te organiseren?
Vraag 5:
Bent u het met de VVD eens dat het informeren van allochtone bewoners op aparte avonden voor mannen en vrouwen in strijd is met het in Nederland geldende grondbeginsel dat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt mag worden.
Vraag 6:
Bent u met ons van mening dat door het apart organiseren van informatiebijeenkomsten voor allochtonen over wijkaangelegenheden de doelstelling van uw beleid zoals dat in het Collegeprogramma staat geformuleerd om 'vooral op wijkniveau contacten tussen mensen met een diverse culturele achtergrond te stimuleren' ondermijnd wordt?

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Voorafgaand het volgende. Wij vinden het erg belangrijk dat alle mensen in de wijk ‘meedenken en meedoen’ en doen ook ons uiterste best om iedereen te betrekken. Ook omdat we alle wijkbewoners hard nodig hebben om onze doelstellingen uit het wijkontwikkelingsprogramma te bereiken. Dit betekent dat het soms een onorthodoxe werkwijze vereist om bepaalde groepen mensen te betrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren, kinderen, ouderen, maar ook aan allochtonen. Het is onmogelijk om allen op een en dezelfde manier te bereiken.
Verder is wellicht ten onrechte de indruk ontstaan dat de bijeenkomst op 30 oktober jl. georganiseerd is door de gemeente en het een informatiebijeenkomst betrof. Deze bijeenkomst voor bewoners van andere nationaliteiten is georganiseerd door SWH en het doel om met deze groep te spreken was tweeledig. Enerzijds om te bespreken waarom zij nauwelijks aanwezig waren tijdens de algemene inloopdagen, anderzijds om ze te informeren en reacties te peilen. Uiteraard met het doel om in de toekomst deze bewoners bij de algemene informatiebijeenkomsten aanwezig te laten zijn. SWH heeft via het WMO subsidieprogramma de opdracht van de gemeente om in het kader van het product 'sociale interactie en belangenbehartiging' breder contact te leggen en beter te informeren voor meerdere nationaliteiten, zodat burgerparticipatie in brede zin toeneemt en daarnaast de bestaande wijkorganen een betere afspiegeling worden van de bevolkingssamenstelling van de wijken.
Antwoord op vraag 1:
Uiteraard zijn wij van mening dat met de drie informatiebijeenkomsten alle bewoners van Helmond West in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de plannen. Deze drie bijeenkomsten zijn ook druk bezocht, echter nauwelijks door allochtone bewoners. We hebben hier met SWH over gesproken als organisatie voor het bevorderen voor sociale interactie en belangenbehartiging en dit heeft onder andere geleidt tot een bijeenkomst op 30 oktober.
Antwoord op vraag 2 + vraag 4:
Zoals u hierboven kunt lezen is er géén aparte bijeenkomst voor allochtone mannen door de gemeente georganiseerd. Het betrof een door SWH georganiseerde bijeenkomst voor allochtone bewoners die voornamelijk door mannen is bezocht. De allochtone vrouwen hebben op het laatste moment afgezien van aanwezigheid. Door SWH is toen de suggestie aan deze groep gedaan om bij een volgende bijeenkomst van het MOKI project ook de wijkontwikkeling en hun participatie te bespreken.
Antwoord op vraag 3:
Het consequent apart informeren van allochtonen kan zeker leiden tot segregatie. Bovengenoemde eenmalige bijeenkomst had echter juist een integratiekarakter en had het doel om deze bewoners een volgende keer wél bij de wijkbrede bijeenkomsten betrokken te krijgen.
Antwoord op vraag 5:
Zoals u bij de beantwoording van vraag 4 heeft gelezen worden er geen aparte bijeenkomsten voor mannen en vrouwen georganiseerd.
Antwoord op vraag 6:
Uiteraard is het de bedoeling om de contacten op wijkniveau tussen mensen met diverse culturele achtergronden te stimuleren. Uw gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het integratiebeleid aan het begin van dit jaar bepaald dat de wijkorganen meer dan nu het geval is een afspiegeling moeten zijn van de bevolkingssamenstelling van de wijken. En om dit te bereiken hebben wij afspraken gemaakt met onder andere SWH. Nogmaals, bovengenoemde bijeenkomst was vooral ook bedoeld om dit te bevorderen en om deze groep te stimuleren om de contacten op wijkniveau te versterken. Op het moment dat we accepteren dat deze groep bewoners steeds afwezig is bij alle bijeenkomsten worden deze contacten zeker niet gestimuleerd.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *