Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.139 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Op donderdag 02 november jl. is de begroting unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Graag wil ik de highlights uit de bijdrage van de VVD-fractie met jullie delen. Aan het begin van deze coalitieperiode hadden wij als stad een stevige noodzakelijke bezuinigingsopgave. Daarnaast werden wij als stad geconfronteerd met drie decentralisaties vanuit de Rijksoverheid in het sociaal domein. Geen gemakkelijke opgave. Deze enorme uitdaging hebben wij als stad geklaard. We hebben een solide financieel beleid gevoerd wat terug te zien is in de sluitende meerjarenbegroting.

 Een van onze ambities is om die Helmonders, die nu nog aan de kant staan, te betrekken in het arbeidsproces. Want armoede doorbreken kan het beste met een betaalde baan. Om dit doel te bereiken willen wij onderzoeken waar nog eventuele mogelijkheden liggen.
De 50-plussers vormen de grootste groep op de arbeidsmarkt. Hen willen we daarom blijvend extra ondersteunen in het arbeidsfit blijven in de deze nieuwe dynamische tijd.

Het is voor de VVD belangrijk dat  niet alleen onze campussen verder ontwikkeld worden maar ook dat onze traditionele maakindustrie behouden blijft voor Helmond en onze koploperspositie binnen de slimme maakindustrie niet alleen behouden blijft, maar ook verder kunnen uitbouwen. Gelukkig staan nu bouwkranen op de Automotive Campus.  De verdere ontwikkeling hiervan is positief voor onze stad. Het MKB blijven we koesteren als banenmotor.

Van groot belang is dat de gemeente zowel oog heeft voor leerlingen die buiten het onderwijssysteem dreigen te vallen als  ook meer gaat inzetten op de aanwezige talenten. Het stadsbestuur zal zich samen met het onderwijsveld inzetten om kansen te  vergroten zodat leerlingen een nog betere aansluiting zullen vinden met  het bedrijfsleven en het middelbaar- en hoger onderwijs.

De VVD pleit tevens voor gelijkheid in de onderwijshuisvesting van de drie colleges in Helmond die middelbaar onderwijs aanbieden. Op korte termijn zal daarom een oplossing gevonden moeten worden voor knelpunten binnen de bestaande onderwijslocaties. Daarnaast hechten wij zeer aan het blijven promoten van techniekeducatie door goede voorlichting en bedrijfsbezoeken van leerlingen aan bedrijven binnen de Brainportregio. Techniekeducatie blijft onverminderd zeer belangrijk voor onze stad. Digitalisering en robotisering hebben de toekomst. Techniekeducatie draagt in belangrijke mate bij aan het doen slagen van onze economische speerpunten. Wij willen graag een eenmalige impuls van 35.000 euro  aan techniekeducatie specifiek bestemd voor het techniekonderwijs voor het vakcollege Helmond zodat ook deze doelgroep een extra uitdaging krijgt. Dit amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen.

De VVD verstaat onder bereikbaarheid ook de digitale bereikbaarheid. Wij streven naar de aanleg van een glasvezelnetwerk. Wij zien glasvezel voor nu, maar zeker ook voor in de toekomst als een nutsvoorziening, die onmisbaar is in Helmond. Zowel in sociaal als economisch opzicht. Dit netwerk kan o.a. bijdragen aan slimme zorg / domotica.

Regelmatig worden we opgeschrikt door de berichten over beroving van ouderen. Aandacht voor deze brute criminaliteit.
Regelmatig worden wij geconfronteerd met verschillende vormen van woonoverlast. Het lijkt er steeds op dat gemeenten te weinig middelen hebben om op te treden tegen woonoverlast terwijl het een groot maatschappelijk probleem is.

Veilig Helmond wil voor de VVD ook een Verkeersveilig Helmond zeggen. En we denken daarbij aan de verkeersveiligheid rond scholen. Om u een voorbeeld te noemen dan denken wij aan de omgeving rond het Jan van Brabant College/Action.

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte baart ons zorgen. Niet alleen bij de begrotingsbeschouwingen van 2017 maar ook bij de Voorjaarsnota was dit onderdeel van onze bijdrage. Wij lezen in de begroting dat het college voornemens is, extra groen aan de openbare ruimte toe te voegen. Het bestaande onderhoudsbudget dient hierbij aan te sluiten. Gebeurt dit niet dan zal het spanningsveld m.b.t. de openbare ruimte en groenonderhoud alleen maar toenemen. De openbare ruimte en groen gaat ons allen aan! Onze inwoners daarbij betrekken spreekt ons aan, zeker als dat mogelijk is op wijk niveau.

De afvalinzameling is de laatste tijd volop in het nieuws. In Helmond zetten wij steeds meer in op het gescheiden inzamelen. Het CPB laat ons middels berekeningen echter zien dat het gescheiden inzamelen door innovatieve ontwikkelingen achterhaald is. Kan de wethouder de kosten en opbrengsten van de verschillende stromen in beeld brengen? Kan de wethouder ons aangeven of deze innovatieve ontwikkeling gevolgen heeft voor ons als stad? Graag zien wij ook een evaluatie op korte termijn van de nieuwe manier van papier inzamelen en kleding inzamelen waarin wij ook de financiële situatie van de ophalende verenigingen terug zien.

Een aantrekkelijk centrum is onmisbaar voor een leefbaar Helmond. De VVD denkt een leefbaar centrum te realiseren doormiddel van:

  • het tegengaan van leegstand
  • het stimuleren van ondernemerschap
  • onderscheidende beleveniseconomie
  • zorgen voor voldoende voorzieningen waarbij wij ons kunnen onderscheiden in het centrum waaronder de museacollecties (wij denken hierbij aan de Vlisco collectie, EDAH en de orgels.)
  • Daarnaast is het van belang dat de woningen in het centrum wordt uitgebreid. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Zeker na sluitingstijd is het centrum compleet uitgestorven.

Leegstand, waaronder in het centrum blijft een groot probleem en daarom staan wij open voor de nieuwe visie op een compactere binnenstad. Ondanks de economische groei zien wij de terugloop aan interesse in winkeloppervlak. Wel willen wij na blijven denken hoe we de verblijfsduur van de bezoekers aan de stad kunnen verlengen.

Naast de leegstand in het centrum hebben ook de wijkwinkelcentra het zwaar. Leegstand voorkomen is ook een taak van de gemeente. Het is van essentieel belang om ondernemers die in de winkelcentra willen investeren te stimuleren en te faciliteren. Daarom dienen wij de motie Startende ondernemer winkelcentra in. Deze motie om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een startersfonds is unaniem aangenomen.

Wij zijn zeer gecharmeerd van de gefaseerde aanpak van de Braak en zouden deze aanpak ook graag willen toepassen bij de realisatie van het Havenpark, een idee waar wij volledig achter staan. Echter de exacte invulling van een paar afzonderlijke delen verdienen ons inziens een goede afweging opdat wij uiteindelijk een kwalitatief, hoogwaardige en duurzame inrichting nastreven waarbij we rekening houden met een compacter winkelgebied.

Ambities kunnen wij als stad niet in ons eentje realiseren. Hierbij hebben wij onze partners nodig. Helmond is ambitieus als tweede stad in de Brainport Regio. Dat is lovenswaardig maar dat betekent ook dat we de bijbehorende verantwoordelijkheid moeten en willen pakken.

Bijdrage begrotingsbehandeling VVD-fractie

Sandra Stijkel
Raadslid VVD

1 reactie:

Beste Sandra.

Met veel belangstelling jouw bijdrage gelezen.

Met de landelijke en plaatselijke VVD kun je alle kanten op.

Edwards.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *