Buiten is het 3 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 85.035 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Op donderdag 01 juni is de voorjaarsnota behandeld en unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De piketpaaltjes voor de begrotingsbehandeling zijn uitgezet. Graag neem ik u mee in de bijdrage die door de VVD is ingebracht.

Bereikbaarheid
De VVD heeft de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken en de huidige bedrijven voor de stad te behouden. Met het aantrekken van bedrijven ontstaan nieuwe banen voor onze inwoners.
Maar als we als gemeente nieuwe bedrijven willen aantrekken, dan zul je deze bedrijven ook iets moeten bieden, zoals een aantrekkelijk vestigingsklimaat, inclusief goede bereikbaarheid. Het is een illusie te denken dat je een betere bereikbaarheid kunt creëren met alleen maar innovatieve oplossingen.
Je ontkomt er niet aan om meer asfalt aan te leggen.
Omdat onze huidige bedrijventerreinen nagenoeg vol zijn wil de VVD-fractie perspectief bieden aan ondernemers die hier willen uitbreiden of hun bedrijf willen verplaatsen, maar zeker ook aan nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen.

Campus ontwikkelingen
Bij de ontwikkeling van de Automotive Campus hebben we mooie stappen gezet met de nieuwe campusorganisatie en de huisvesting van het Summa College. De volgende stap is: het inzetten op de vestiging van nieuwe bedrijven op de Automotive Campus.
Wat betreft de Foodtech Campus biedt Helmond ook op dit gebied vele kansen. Op basis van nieuwe technieken kunnen we flinke stappen maken op het gebied van duurzame en gezonde voeding. De 2e fase van de Campus is dan een mooie vervolgstap.

Veiligheid
Ook al zijn wij gedaald op de AD-misdaadmonitor toch blijft veiligheid een aandachtspunt. De zichtbare criminaliteit is teruggedrongen dankzij een aantal maatregelen zoals buurtpreventie en cameratoezicht. Wij zien echter wel dat het zich verplaatst richting onzichtbare criminaliteit. Er is een toename van ondermijnende criminaliteit. De groeiende verwevenheid tussen onder- en bovenwereld baart ons zorgen. Cybercriminaliteit neemt snel toe. Kan het college aangeven hoe deze digitale criminaliteit aangepakt wordt.

Digitale samenleving
Oudere inwoners blijven steeds langer in hun eigen vertrouwde omgeving wonen en verhuizen steeds minder naar zorgcentra. Een ontwikkeling die wij toejuichen. Wanneer we deze ontwikkeling op de lange termijn willen continueren, en de zorg voor deze groep inwoners goed en betaalbaar willen houden, dan ontkomen we er niet aan om te investeren in slimme zorg, bijvoorbeeld zorg op afstand via een supersnelle internetverbinding. Het uitrollen van glasvezel in de stad is dan ook onontbeerlijk.
Een dergelijke supersnelle verbinding biedt ongekende mogelijkheden. Niet alleen op het gebied van de zorg maar ook op het gebied van een duurzame kenniseconomie, wat een van de speerpunten is in onze regio.
Glasvezel netwerk biedt de mogelijkheid voor een betere borging van de veiligheid van privacy gevoelige informatie.
De VVD is van mening dat investeren in glasvezel belangrijk is om de positie van Helmond binnen de mainport te versterken.
De VVD wil meer regie en versnellen op de verglazing van de stad.

Centrum
Wij willen graag publiekstrekkers naar het centrum halen en bestaande behouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het EDAH-museum, de orgel- en de Vlisco collectie.

Gemeentelijke lasten
Bij aanvang van deze collegeperiode is een belangrijk uitgangspunt geweest dat de lastendruk gelijk blijft met uitzondering van de inflatiecorrectie.
De VVD fractie heeft al eerder bij de begroting van 2017 aangegeven dat alle inwoners mee moeten kunnen profiteren van behaalde voordelen middels afvalstoffen- en rioolheffing. Dat betekent dus, dat de VVD fractie geen voorstander is om deze verlaging door te vertalen naar een hogere OZB.
Het tarief van de rioolheffing daalt met ingang van 2018 in verband met het feit dat de spelregels van de rentetoerekening veranderen.
Wij zijn de mening toegedaan dat rioolrechten nodig zijn om het rioolstelsel voor nu en de toekomst te onderhouden. Wij zullen deze rioolheffing dan ook kritisch blijven volgen zodat er alleen kosten toegerekend worden die daadwerkelijk hiervoor gemaakt zijn.

Groenonderhoud
In de Berap is duidelijk gemaakt dat wij met het huidige bestekplan waarschijnlijk al een overschrijding van het budget gaan krijgen en daar zal een toevoeging van 2.000 bomen niet echt een positief effect op geven. Wij zien in de stad al heel veel overlast van het beperkte onderhoud op het groen. Laten wij dit probleem niet groter maken.
In plaats van het planten van 2000 bomen investeert de VVD liever in sportcomplexen. Wij streven naar duurzame sportcomplexen door bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnecollectoren in combinatie met led verlichting.

Werkbedrijf Senzer
Er bestaat geen betere sociale voorziening dan het hebben van een baan. Toch baart ons de grote druk op de buigmiddelen de komende jaren zorgen. De reserves van het werkbedrijf komen onder druk te staan. We hebben te maken met dalende werkeloosheid maar nog steeds een stijgende bijstand. We constateren nog steeds een mis match tussen vraag en aanbod. Er is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen. We roepen dan ook op om dit door te laten klinken in Den Haag.

Bent u geïnteresseerd in onze volledige inbreng tijdens de voorjaarsnota, dan kunt u deze in zijn geheel nalezen op onze website.

Sandra Stijkel
Raadslid VVD

9 reacties:

Het is mevrouw Stijkel van de VVD ontgaan – en wellicht de andere coalitiepartijen en de oppositiepartijen ook – dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2018 toch echt nu al begonnen is, bijvoorbeeld voor wat betreft de bereikbaarheid, waarbij de VVD het alleen maar heeft over de bereikbaarheid van bedrijven en ik over de bereikbaarheid van én de Helmondse ov – reizigers én bedrijven. Bedrijven zijn er mee gebaat, als zij goed bereikbaar zijn voor hun werknemers en hun cliënten en omgekeerd is dat niet minder waar. En het openbaar vervoer is daarbij een onmisbare schakel in die broodnodige mobiliteit. Daarmee is het openbaar vervoer een nutsvoorziening en een basisvoorziening, waarvoor de overheid – dus ook de gemeente Helmond – de economische en morele verantwoordelijkheid heeft om die te garanderen, in stand te houden en te verbeteren. Op dit moment is de realiteit jammer genoeg anders: het openbaar vervoer wordt slechter in plaats van beter – ik verwijs naar de Helmondse stadsbussen – door het toedoen van de provincie Noord Brabant, door Hermes – dat via het commerciële bedrijf Connexxion een 100% staatsbedrijf is, maar dan wel een 100% Frans staatsbedrijf is – en ja, ook door het college van B & W en door de voltallige gemeenteraad.

Wat ik bovendien ten ene male mis in bovenstaande bijdrage is COMPASSIE en daarmee bedoel ik compassie met de Helmondse burgers als groep, op wijkniveau, op straatniveau, op individueel niveau. Een trieste constatering.

Er wordt – terecht – geklaagd over de grote en groter wordende afstand tussen burger en politiek. De bijdrage van mevrouw Stijkel is nou niet bepaald een bijdrage om die kloof te overbruggen.

Praktisch en pragmatisch als ik ben: ov – reizigers kunnen met klachten over het openbaar vervoer in Helmond niet alleen terecht bij hun favoriete gemeenteraadslid, maar ook bij de Ombudsman voor het Openbaar Vervoer. GEWOON DOEN!

Beantwoorden

Volgend jaar hopelijk PVV in Helmond, inclusief goed openbaar vervoer en dan eindelijk een partij die WEL voor de ruit Eindhoven/Helmond blijft strijden…
De VVD heeft afgedaan als betrouwbare partij.Ze is bewezen leugenachtig en bereid alles op te geven om maar in het zadel te blijven op lokaal en landelijk nivo. Ik gun ieder zijn of haar mening maar de VVD komt niet als betrouwbare partij uit de bus.

Beantwoorden

Sandra beweert dat er meer asfalt nodig is maar ik mis een cijfermatige onderbouwing . Volgens de experts van de Brouwberggroep is meer asfalt niet nodig. Dit blijkt ook uit de door hen verstrekte cijfers.

Beantwoorden
Henk van den Brule

De huidige bedrijventerreinen zijn helemaal niet nagenoeg vol. Er is meer dan genoeg ruimte voor herstrucurering en er staat ook nog een hoop leeg. Als een bedrijf met een vrij grote voetafdruk zoals de blikjesfabriek die onlangs op BZOB gevestigd is dat zonder problemen kan, dan is er geen sprake van ruimtegebrek.

Wat betreft de aanleg van nieuw asfalt, ik ben bang dat we daar inderdaad niet aan kunnen ontkomen. Als de N279 straks ongelijkvloers is en vrachtwagens zonder stoppen met 80 door kunnen kachelen, dan gaat het vrachtverkeer van de linkerkant van Eindhoven zich verplaatsen naar de rechterkant van Helmond. Ter herinnering: aan de linkerkant van Eindhoven is 2 x 4-baans aangelegd vanwege de drukte. Dat is straks het lot van de oostkant van Helmond, met dank aan de dadendrang van de VVD.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Bert Voor alle duidelijkheid: Ik ben voor een goeie bed – bad – brood – bus regeling voor iedereen. Bovendien neemt de PVV op provinciaal niveau – Provinciale Staten in Den Bosch – voor wat betreft het openbaar vervoer hetzelfde standpunt in als de andere partijen die deel uitmaken van PS, namelijk GEEN STANDPUNT. En dat is nou precies het probleem!

De laatste zin is (onbedoeld?) grappig: alle Helmondse politieke partijen komen niet als betrouwbare partij uit de Helmondse (stads)bus, want die rijdt namelijk steeds minder… Tot die helemaal niet meer rijdt…

Beantwoorden

Voor wat betreft Senzer slaat Stijkel de spijker op de kop. De landelijke overheid heeft een onuitvoerbare taak bij de gemeentes neergelegd. Het is tijd om het balletje terug te spelen.

Er gaat veel belastinggeld zitten in een onderneming die de samenleving bitter weinig oplevert en die veel individuen geestelijke of lichamelijke schade berokkent.

“We roepen dan ook op om dit door te laten klinken in Den Haag” – ik zou het stoer vinden als de lokale VVD zelf aan de noodrem durft te trekken bij de landelijke partijgenoten.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 5 juni 2017 om 16:46:

De VVD zal zelf niet snel aan de noodrem trekken. Dat landelijke beleid komt namelijk van de VVD zelf.

Beantwoorden

@Mus op dinsdag 6 juni 2017 om 18:00:

Het werkbedrijf is geen doel maar een middel. Als de landelijke politiek (niet alleen de VVD) vasthoudt aan het doel (meer mensen aan het werk), en de lokale politiek constateert dat het gekozen middel daar niet toe leidt, is het tijd voor bezinning.

Stijkel doet een paar goede voorstellen: meer creativiteit en meer geld. Alleen zo kan Senzer het maatwerk gaan leveren dat nodig is.

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 6 juni 2017 om 21:04:

Het is de VVD er in eerste plaats om te doen om flink te snijden in de sociale zekerheid, niet om meer mensen aan het werk te krijgen. Dankzij de VVD is de Wet Sociale Werkvoorziening wegbezuinigd, en het Werkbedrijf is in het leven geroepen om bijstandgerechtigden gedwongen dat werk te laten doen voor minder dan het minimumloon, onverzekerd en zonder pensioenopbouw.

Ook zie ik dat Sandra Stijkel vast blijft houden aan haar totaal uit de lucht gegrepen en niet door feiten onderbouwde verhaal over glasvezel en zorg. Dat wijst erop dat ze zich totaal niet verdiept heeft in dit onderwerp, zelfs na de reacties op haar vorige bijdrage aan de Weblog van Helmond.

@Bert op maandag 5 juni 2017 om 13:59:

De VVD heeft met haar geschiedenis van wanbestuur, belangenverstrengeling, fraude en corruptie voor mij allang afgedaan als betrouwbare partij, maar de PVV doet daar nog een schepje bovenop. Bovendien is het enige dat ik de PVV heb zien doen angst zaaien, de boel saboteren, en door haar opstelling de samenwerking met andere partijen onmogelijk gemaakt. Niet echt een productieve opstelling dus.

Wat betreft het openbaar vervoer, de verdwijnende stadsbus dus: Hoe vaak en waar er een bus moet rijden wordt niet beslist door Hermes, maar door de provincie. Hermes is alleen belast met de uitvoering.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *