Buiten is het 14 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.798 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
51reacties

We leven in een tijd waarin het populisme welig tiert, ook in Helmond. Het wordt steeds lastiger om het eerlijke verhaal en de nuance te laten horen tussen al het populisme, nepnieuws en geroeptoeter. Dit is een serieus risico voor het vertrouwen in de Helmondse politiek. Een voorbeeld hiervan is de financiële positie van de gemeente. Er zijn partijen die spreken over ‘geld smijten’, ‘lege spaarpot’ en ‘sinterklaascollege’ als het gaat om de gemeentefinanciën.

Het klopt dat de voorjaarsnota voor het komend jaar niet geheel sluitend is als het gaat om structurele gelden, maar er zijn een aantal landelijke ontwikkelingen die een positief effect hebben op onze financiële ruimte. Zo worden er extra gelden uit het Gemeentefonds verwacht, alleen mag dit nog niet in de begroting worden opgenomen. Daarnaast keert het Rijk voor 2022 ruim 1,3 miljard euro extra uit aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Met deze positieve landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat de laatste begroting van deze collegeperiode sluitend wordt opgeleverd zonder extra maatregelen te hoeven nemen. Daarnaast hebben we een enorm weerstandsvermogen, dus meer dan voldoende buffer om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Een andere misvatting is het zogenaamde Diftar-systeem, waarbij je betaalt per lediging om zo afvalscheiding te bevorderen. Er wordt door sommige partijen gezegd dat inwoners meer moeten betalen dan voorheen. Het eerlijke verhaal is dat je bij 9 keer de grijze bak aanbieden even duur uit bent als vorig jaar. Daarnaast ben je bij 15 keer de grijze bak aanbieden niet duurder uit dan het geval zou zijn zonder invoering van Diftar. Zonder invoering van Diftar zouden deze kosten direct door onze inwoners opgebracht moeten worden. Uit de gegevens van het CBS blijkt bovendien dat de bewoners in een Diftar-gemeente gemiddeld minstens 70 euro per jaar goedkoper uit zijn dan in een gemeente zonder Diftar.

Bovenstaande onderwerpen zijn slechts twee voorbeelden van het geven van ‘alternatieve feiten’ vanuit enkele partijen en actiegroepen, die het anders voorspiegelen dan de daadwerkelijke cijfers laten zien. Op deze manier worden onze inwoners op het verkeerde been gezet en neemt het vertrouwen in de Helmondse politiek alleen maar verder af. Een positief kritische houding en het meegeven van aandachtspunten is natuurlijk goed, maar het moet niet doorslaan naar politiek hooliganisme. De politieke partijen in de Helmondse gemeenteraad hebben hier, samen met het college van B&W, een verantwoordelijkheid in om het eerlijke verhaal te vertellen en onze inwoners op een juiste manier te informeren. We moeten het samen doen.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

51 reacties:

Aldus D66 Helmond. Een partij die een college dat gerechtelijke uitspraken en daarbij burgerrechten verkwanselt. Je moet het maar durven.

Beantwoorden

@Jochem:
Wat betreft Diftar heb je natuurlijk helemaal gelijk. Jammer dat het college dat zo slecht gecommuniceerd heeft en er weinig Helmonders zijn die dat geloven.
Wat betreft de begroting heb je geen gelijk. De voorjaarsnota is niet sluitend en dat moet wel. Dat dat wellicht toch nog lukt, dat zou mooi zijn, maar is nu nog niet het geval.

Beantwoorden

Het is maar goed dat Helmonders steeds kritischer worden.
En wie bepaald wat eerlijk nieuws is en wat nepnieuws is? Jij?
In ieder geval vertrouw ik de media al lang niet meer en ook onze (lands) bestuurders niet, ze hebben het er zelf naar gemaakt.

Beantwoorden

Kijk, dat vind ik nou vreemde verhalen.
Je noemt dat de begroting niet sluitend is, maar je krijgt waarschijnlijk extra geld voor de tekorten in de jeugdzorg. Klinkt mij alsof je dan zegt: daarmee vullen we de begroting aan, dat geld voor de jeugdzorg hoeft niet naar de jeugdzorg.
En als je je container maar half zoveel buitenzet als voorheen ben je niet duurder uit. Ik snap dat wel dat jullie zo denken, voor drie jaar werken krijg je zes jaar salaris betaald, maar dat geld dus niet voor de populistische mensen.

Beantwoorden

Hopelijk blijft D66 eerlijke verhalen vertellen als de kosten voor het nieuwe stadhuis gaan verdubbelen en dat ze hebben zitten slapen toen ze instemden met een zogenaamd kosten neutraal plan.

Ik zie dat het weerstandsvermogen van de gemeente in de afgelopen jaren behoorlijk is gedaald meneer van de Boogaard. Wat is hier nu het eerlijke verhaal?

Beantwoorden

Vergeet erbij te zeggen dat Stevens en Van Geel van D66 zelfs de grootse roeptoeters zijn en vaak populistische geluiden laten horen in raad/ commissie of in het geval van Van Geel ook hier op de weblog

Beantwoorden

Ik vind dit ook populistisch en geroeptoeter. D66 heeft net zoals alle andere partijen geen monopolie op de waarheid.

Beantwoorden

Andere meningen of zienswijzen worden door jou wel heel gemakkelijk afgedaan als populisme, nepnieuws of erger politiek hooliganisme. Het “eerlijke verhaal” wat je nu schetst mist ook de nuance en is sturend naar jouw politiek gewenste oordeel.

Bijvoorbeeld Diftar. De gemeenteraad kreeg de kosten voor de gemeente van dit mogelijke nieuwe beleid voorgeschoteld. Conclusie: de kosten zouden omlaag gaan bij Diftar. Maar dat de stad vol zou komen te liggen met afval door de vele dumpingen en de kosten voor het opruimen hiervan door de gemeente werden niet meegenomen in het kostenplaatje. Hoezo “eerlijke verhaal”? Je kan als gemeente telkens blijven herhalen dat Diftar “een succes” zou zijn, de inwoners zien in de wijken de werkelijke gevolgen en prikken hier doorheen. En dat is juist funest voor het vertrouwen in de Helmondse politiek.

Beantwoorden

@Lotte van Dijk op maandag 28 juni 2021 om 09:20:

Beste Lotte,

Dank voor je reactie. Het gaat bij de het onderwerp van de gemeentefinanciën over de framing van sommige partijen dat het college geld over de balk smijt en de spaarpot helemaal leeg zou zijn. Ik geef in mijn column ook aan dat het nu niet geheel sluitend is, omdat het geld uit het gemeentefonds nog niet meegerekend mag worden. Daarnaast hebben we tekorten bij de jeugdzorg doordat er te weinig geld beschikbaar is gesteld door het Rijk hiervoor. Dit is een landelijk probleem dat hopelijk opgelost wordt met extra (structureel) geld vanuit het Rijk.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Guus op maandag 28 juni 2021 om 12:02:

Beste Guus,

Het extra geld vanuit het Rijk voor 2022 (ruim 1,3 miljard euro) wordt volledig besteed aan de jeugdzorg om zo de tekorten in de jeugdzorg op te vangen.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Dries op maandag 28 juni 2021 om 12:42:

Dag Dries,

De incidentele weerstandscapaciteit (vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve, de algemene reserve grondbedrijf en de begrotingspost voor onvoorziene tegenvallers) bedraagt op dit moment 127 miljoen euro en de structurele weerstandscapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit) bedraagt 2,1 miljoen.
Het ratio weerstandsvermogen (geeft relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 2,35 (129 miljoen:55 miljoen). Pas bij een ratio lager dan 1,0 is er sprake van een kwetsbare financiële positie. De ratio van 2,35 voldoet ook ruimschoots aan de streefwaarde zoals opgenomen in de financiële verordening van minimaal 1,5.
De gemeente heeft dus meer dan voldoende buffer om risico’s af te dekken.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Helder Helmond op maandag 28 juni 2021 om 13:13:

Dag Martijn,

Waar is jouw bewering dat de stad vol zou liggen met afval door de vele dumpingen op gebaseerd? Volgens mij hebben we recent nog van het college te horen gekregen dat het aantal afvaldumpingen tot nu toe reuze mee valt en binnen de perken blijft.
Daarnaast blijkt uit de beantwoording op vragen van GL dat er weldegelijk een positief effect te zien is als het gaat om afvalscheiding (met onderbouwing op basis van feitelijke gegevens/cijfers):

https://www.helmond.nl/bis/2021/Vraag%20antwoord%20(VA)/VA%20040%20(GL)%20restafval%20in%20Helmond.pdf

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem Toch zie ik als ik de cijfers van 2018-2020 bekijk dat het weerstandsvermogen hard achteruit gaat. Prima dat we als gemeente de streefwaarde halen, maar volgens mij hebben partijen een punt als ze zeggen dat er veel geld is uitgegeven de afgelopen jaren en dat de bodem van de put in zicht komt. Ik zal geen spaarpot terminologie gebruiken, blijkbaar is dat populistisch.

Beantwoorden

Dag Jochem,

Prima dat je de visie van D66 verwoordt. Daarvoor ben je ook lid van deze club. Toch een vraag: in je column vertel je dat de gemeente Helmond geld van het rijk verwacht: namelijk extra gelden uit het gemeentefonds en compensatie voor het tekort op de post jeugdzorg. Je kunt het wel verwachten maar is er al een toezegging van het rijk? Of is het nog wishful thinking? En wat nu als deze bijdragen van het rijk tegenvallen?

Ik ben zeer benieuwd.

Hartelijke groet,

Beantwoorden

@Dries op maandag 28 juni 2021 om 14:01:

Beste Dries,

Waar lees je dat het weerstandsvermogen hard achteruit zou gaan? Ik lees in de programmabegroting 2021 dat het ratio weerstandsvermogen 2,17 was op dat moment. Nu is het 2,35, dus dat betekent dat het weerstandsvermogen juist gestegen is. Zie hieronder de programmabegroting 2021-2024:

https://www.helmond.nl/bis/2020/Begroting%20Voorjaarsnota%20Jaarverantwoording/Programmabegroting%202021-2024.pdf

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Hanneke Hegeman op maandag 28 juni 2021 om 14:35:

Dag Hanneke,

Het extra geld voor de jeugdzorg is al toegezegd door het Rijk. Deze bijdrage mag ook meegenomen worden in de begroting voor 2022.

De herijking van het gemeentefonds is ook aangekondigd, maar het moment waarop we kunnen beschikking over de extra financiële middelen is afhankelijk van de snelheid waarmee er een nieuwe kabinet geformeerd wordt. Hopelijk is er voor de begrotingsbehandeling meer duidelijkheid hierover.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem Je reactie over de begroting 2021 lijkt een rookgordijn om mijn eigenlijke vraag te beantwoorden. Ik heb het over voorjaarsnota’s en begrotingen van 2018,2019 en 2020. Zoek ze er even bij en je zult beter begrijpen waarom andere partijen het hebben over Sinterklaas en lege spaarpotten, maar ook waarom het Eindhovens dagblad een spaarvarken met het water aan de lippen toont bij een artikel over de gemeentefinancien

Beantwoorden

@Dries op maandag 28 juni 2021 om 14:01:

Van de website van de gemeente:

************************************
weerstandsvermogen en risicobeheersing
Definities
De volgende begrippen staan in deze paragraaf centraal:

Risico: Een risico is een gebeurtenis, die zich in een zekere mate van waarschijnlijkheid kan voordoen, met een negatief gevolg voor de gemeente.

Beschikbare weerstandscapaciteit: Alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Helmond beschikt of kan beschikken om de risico’s te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Voor de gemeente Helmond gelden op begrotingsbasis de volgende posten als beschikbare weerstandscapaciteit:

– Algemene reserve
– Algemene reserve grondbedrijf
– Post onvoorzien
– Onbenutte belastingcapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit: Dit zijn de middelen die de gemeente Helmond nodig heeft om haar risico’s financieel op te vangen en betreft feitelijk een financiële vertaling van de kans op het voordoen van deze risico’s.

Weerstandsvermogen: Geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (middelen die beschikbaar zijn om risico’s te dekken) en benodigde weerstandscapaciteit (financiële vertaling van de risico’s die de gemeente loopt) van de gemeente Helmond.

Deze relatie wordt uitgedrukt in een ratio weerstandsvermogen:

_____Beschikbare weerstandscapaciteit_____
Benodigde weerstandscapaciteit (risicoprofiel)
***********************************************

Het kan enigszins verwarrend zijn, omdat de termen liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen nogal vrijelijk gebruikt worden en niet elke boekhouder even scherp is in de terminologie.

Waar het hier vooral om gaat is de solvabiliteit. In hoeverre heeft de gemeente genoeg vrij beschikbare reserves om zonder noodgrepen eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Een lage weerstandscapaciteit betekent hier dus niet dat de gemeente weinig vermogen meer heeft, maar alleen dat de gemeente weinig vrij beschikbaar vermogen heeft. Het is voornamelijk boekhoudkundig en staat eigenlijk los van de totale hoogte van het vermogen van de stad.

En ja, het klopt dat er de laatste jaren kritisch gekeken is naar het vrij beschikbare vermogen en dat we meer richting de voorgeschreven waarde zijn gegaan. Het klopt ook dat het college het verschil geïnvesteerd heeft.

Niet alles daarvan is “weg”, een deel zit ook weer vast in stenen of grond. En een deel is ook gebruikt om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Want wat heb je immers aan een reserve als je die niet aanspreekt in slechte tijden? De verwachting is dat we als Helmond vrij sterk weer uit de crisis zullen komen. Als die gelden daaraan hebben bijgedragen, dan lijkt me dat een goede zaak.

Hopelijk was deze reactie inhoudelijk genoeg om je te overtuigen dat ik hier meer doe dan alleen roeptoeteren. 🙂

Beantwoorden

@Dries op maandag 28 juni 2021 om 14:43:

Begroting 2018: ratio weerstandsvermogen is 1,69 (€ 73,7 miljoen:€ 43,6 miljoen= 1,69)

Begroting 2019: Incidentele weerstandscapaciteit € 84,4 miljoen (minder dan nu, maar hoger dan in 2018)
onbenutte belastingcapaciteit: 1,79 miljoen (minder dan nu)
Ratio weerstandsvermogen: 1,72 (€ 86,2 miljoen:50,2 miljoen = 1,72)

Begroting 2020: Ratio weerstandsvermogen is 1,54 (€ 71,2 miljoen:46,3 miljoen = 1,54). Dit is lager dan in 2019, maar op dit moment ligt het weer een stuk hoger (2,35) en bij de begroting van 2021 lag het op 2,17. Het ratio weerstandsvermogen is dus enorm gestegen vanaf de begroting van 2019.
Jouw bewering is dus feitelijk onjuist.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@ MvGeel. Bent U het ooit wel eens NIET eens met DE PARTIJ?
En ja, het verwijt roeptoeter is in uw geval terecht.
U heeft er geen idee van hoe de politiek in Helmond in elkaar zit
Maar slippendrager is wat mij betreft ook OK.

Beantwoorden

@Jochem van den Bogaard op maandag 28 juni 2021 om 14:41:

Dank je wel. Fijn dat Jeugdzorg meer geld krijgt. Dat is ook hard nodig. De herijking van het gemeentefonds en wat daar nog uitkomt, is dus nog onzeker. Het kan dus zomaar zijn dat Helmond mispakt op het verwachte extraatje.
We wachten af.

Groetjes,

Beantwoorden

Beste Jochem

Het Diftar systeem dat zit wel even iets genuanceerder in elkaar. Met name als we even kijken naar de begroting van de gemeente Helmond wat jij ook aanhaalt in je stukje.
Dat als je je kliko maar 9 keer aan de weg zet, dat je dan als burger (dit jaar) goedkoper uit bent; logisch je gaat van 26 keer per jaar naar een derde van de service die je kreeg. Zou gek zijn als je dan nog duurder uit bent. De kiloprijs voor rest afval stijgt naar verwachting tussen de 5% en 10%…..

Dan nu het verhaal wat wel iedereen zou moeten weten:
De afvalstoffenheffing is een heffing; en die zou niet hoger mogen zijn dan de werkelijke kosten. Dat in Helmond de afvalstoffenheffing tegelijkertijd met een lokale belasting wordt geheven, doet er niet aan af. (dus toen de politiek van Helmond de verhoging WOZ enkele jaren geleden afdeed “maar per saldo gaat de Helmonder er niet op achteruit gaat, omdat de afvalstoffenheffing omlaag gaat” was dat al een verkeerde gedachtegang)

Tot ongeveer vorig jaar waren de lasten en baten voor het afval met ongeveer 10 miljoen per gelijk. Wel zat er al ongeveer 10 jaar een half miljoen in het reservepotje. (je weet niet precies hoe hoog de rekening zal uitvallen, dus een beetje reserve mag gerust, of een half miljoen niet aan de ruime kant is….)
Dat half miljoen is trouwens door andere toekenning in de begroting en jaarrekeningen van 2019 als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat geld behoort de betalers van de afvalstoffenheffing toe.

Dit jaar is het anders: de baten staan begroot op 12 miljoen en de lasten op 8 miljoen, wel kost de invoering van het nieuwe beleid meer dan een half miljoen….

De vraag voor de burger is dus: waar blijft dat verschil? En waar is het eerder genoemde half miljoen gebleven. Nogmaals het is een heffing en geen belasting.

Dan de kengetallen waarop de verandering is gebaseerd: heeft niks te maken met je stukje, maar lijkt me wel nuttig om even aan te halen: continu werd er geroepen dat de Helmonder zijn afval niet goed scheidt. De kritische partijen gaven aan dat het wellicht zat in de hoogbouw waar geen GFT gescheiden kan worden. Dat is nooit verder onderzocht. Sterker nog; hier is nu nog steeds niks mee gedaan; hoogbouw alles gaat nog steeds op de grote hoop….
En het percentage wat we niet zouden scheiden vergeleken met andere steden lag echt niet zo hoog.
Diftar nu staat dan ook haaks op het huidige beleid waarbij je niet meer gratis snoeiafval en gemaaid gras mag brengen naar de milieustraat. En Jochem heb je al ooit een bladkorf aangevraagd voor je straat? Begin er maar niet aan……kost je zo veel moeite, gek he dat de mensen zelf hun straat niet meer schoonvegen in de herfst…..

Samengevat voor de burger: met nog 35% van de service over van vorig jaar heb je gelijke kosten.

Ik snap dat je het beleid van jullie niet zo communicatief sterke Gaby wilt verdedigen, maar om dan nu te komen met een incompleet verhaal en afgeven op de critici….. Jouw stukje is geen nep-nieuws, maar wel degelijk een gevaar voor het vertrouwen van de burger in de politiek.

Beantwoorden
‘n Aauwe Hellemonder

@’n Aauwe Hellemonder. Duidelijke uitleg. Verhaal D66 lijkt me te rammelen.

Beantwoorden

@’n Aauwe Hellemonder op maandag 28 juni 2021 om 19:15:

Inderdaad een goed verhaal.

En daar komt nog bij dat de vuilnisophalers gewoon hetzelfde rondje blijven rijden met 3 man.
Overigens veel respect voor de vuilnisophalers die de nu veel zwaardere grijze bakken en veel meer stinkende bakken voor ons legen.

Beantwoorden

d66 HAHAHA. De partij van nieuw leiderschap en die niemand uitsluiten. LOL

Beantwoorden

Niet meer afvaldumpingen?

Ik zag vanmorgen alweer 4 vuilniszakken verspreid over meerdere plekken langs de Rijpelbaan liggen. Waarom zie ik overal vuilnis(zakken) binnen Helmond in bermen en groenstroken en zodra ik in Deurne/Asten/Someren kom niet?

Beantwoorden
Neem deze zak ook mee

Een boete van 15 miljoen euro die afvalverwerker Attero oplegde aan Brabantse gemeenten omdat ze in 2015 en 2016 te weinig afval hebben geleverd hoeft uiteindelijk toch niet te worden betaald. Voor de 21 gemeenten in de regio Eindhoven betekent dat een meevaller van 5,1 miljoen euro.

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 29 juni 2021 om 14:33:

Ik las het zojuist, komt Helmond weer goed mee weg!

Geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen.

Beantwoorden

En stinken doet het nu overal met het warme weer om misselijk van te worden.
Heb gisteren de inhoud van de bakken en zakken verbrand in de vuur ton

Beantwoorden

@Twanneman maar krijgen we dan nu weer meer service ?
Als ik het duidelijke verhaal van @’n Aauwe Hellemonder lees……

Beantwoorden

@Bob op dinsdag 29 juni 2021 om 16:19:

inderdaad. Is niet te harden meer. En ik snap het, je gaat echt je grijze bak niet meer aan de weg zetten als hij maar half vol zit, dan maar een maand maden kweken. Ik voorspel een rattenplaag van hier tot Eindhoven.

Beantwoorden

Wat een hoop politiek gezwam voortaan op de weblog. Iedereen gaat voor eigen belang Dat kennen we toch onderhand wel Vroeger was het nog leuk met straatnamen raden en vooral de prijsuitreikingen

Beantwoorden

De reserves zijn het probleem niet voor Helmond. Daar is maar liefst 246 miljoen van aanwezig waarvan slechts 57 miljoen wordt gebruikt voor de begroting (egalisatie + dekkingsreserve). Daar kun je het nog heel lang mee uitzingen.

Uit de bouwgrondexploitatie wordt nog een winst van 20,5 miljoen verwacht, terwijl voor de verwachten verliezen van 107 miljoen allang een potje is gevormd (voorziening).

Het probleem voor dit soort gemeenten is niet hun reservepositie maar het jaarlijks sluitend maken van je begroting. De 8 miljoen uit Den Haag uit 2022 is daarvoor een forse injectie. Die gelden moeten helemaal niet naar de Jeugdzorg toe. Dat geld gaven gemeenten als uit ze waardoor elders in de begroting gaten vielen. Dit geld is enkel bedoeld om die gaten te dichten zodat gemeenten niet elders hoeven te bezuinigen of de OZB moeten verhogen.

Beantwoorden

Ik zat te denken, waar moet je pampers laten en zijn die misschien recyclebaar
en incontinetieluiers maar dat terzijde in de grijze bak toch? dan zijn dat grootverbruikers en het stinkt un bietje.

Beantwoorden

Een Diftar systeem, is dat een voorbode voor een Iftar systeem ?

Wel heel gemakkelijk hoe D66 haar straatje schoon wil vegen met wat gegoochel met cijfers.
Met 9 legingen bent u hetzelfde af; en met 16 legingen niet duurder
Is dat een rijmpje, een puzzel?

Nee, er is een probleem bedacht…Als we het niet doen verudbbelen de kosten.Dus u moet heel blij zijn dat u maar 50% eer betaald, want dat had ook 100% kunnen zijn.

Hee, de Rutte doctrine! 50.000 niet westerse migranten hadden ook 100.000 kunnen zijn.. we hebben 50.000 bespaard! Wat een geweldig land zijn we toch.

Over bijwerkingen van nieuwe diftar horen we weinig tot niks; dat zien we later wel ,als het te laat is; Hee; dat lijkt CDA ,Hugo Schoenenprins wel inzake vaccinatie van kleine kinderen.

Ja, had je dit nieuwe systee netjes kunnen uitleggen , en mensen erbij betrokken, dan was er minder ophef en waren er solide kaders gesteld en pijnpunten weggenomen.

D66 is en blijft een rattenpartij vol mooipraters, demoniseerders en uitsluiters.
En hun eigen straatje schoonvegen.
Hee, lijkt wel China met Wuhan Lab Virus.

Beantwoorden

DIFTAR is al een jaren beproefd concept in Nederland. Helmond loopt duidelijk achter.

In 2001 produceerde de Helmonder gemiddeld 216 kg huishoudelijk restafval per inwoner vs 249 kg door de gemiddelde Nederlander. In Helmond is dat gezakt naar 181 kg in 2019 maar in Nederland naar 161 kg.

Beantwoorden

@theo verhappen op donderdag 1 juli 2021 om 05:13:

Inwoners van Helmond kunnen luiers gratis inleveren op de milieustraat (alleen op afspraak). Op termijn wil het college dat ook de inzameling bij de kinderdagverblijven mogelijk wordt. De luiers moeten ingeleverd worden in speciale luierzakken. Deze luierzakken kunnen gratis worden opgehaald op de milieustraat, in de stadswinkel (Boscotondo), bij het stadskantoor en aan de balie bij ‘t Cour. Voor het ophalen van luierzakken is het niet nodig om een afspraak te maken.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Henk op donderdag 1 juli 2021 om 08:56:

Er zijn cijfers van vergelijkbare steden. En dat zit Helmond heel goed.
Als er meer mogelijkheden waren voor hoogbouw om gft apart te houden, zouden we veel lager uitkomen in kg restafval. Dit kun je overigens gewoon lezen in programma’s van begrotingen en realisaties van afgelopen jaren op Helmond.nl.
Enkele jaren geleden zijn de gft containers die in de straat stonden voor hoogbouw in Vissenwijk gewoon weggehaald. In de Veste in Brandevoort voor de hoogbouw geen mogelijkheid…..

Appels met appels vergelijken en peren met peren.

Beantwoorden
‘n Aauwe Hellemonder

@Jochem van den Bogaard op donderdag 1 juli 2021 om 09:42:

chapeau, applausje voor je zelf! Je reageert ook echt alleen maar op jou uitkomt he?

Beantwoorden

@’n Aauwe Hellemonder op maandag 28 juni 2021 om 19:15:

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Goed om te zien en te lezen dat inwoners als u zich verdiepen in de materie. Hoogbouw is inderdaad een punt van aandacht. Ik woon zelf in een appartementencomplex, dus ik ervaar dit probleem bijna dagelijks. Hier wordt wel degelijk actie op ondernomen vanuit de gemeente.

Om het voor iedereen mogelijk te maken GFT gescheiden aan te bieden, start de gemeente in de loop van 2021 met GFT-inzameling voor de hoogbouwbewoners. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voeren we dit wijk voor wijk in. Bewoners van die locaties worden geïnformeerd over de GFT-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.
Op termijn kunnen dus ook alle bewoners van hoogbouw hun GTF-afval scheiden.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Dirk K. op donderdag 1 juli 2021 om 13:14:

Dag Dirk,

Dank voor je cynische reactie. Volgens mij reageer ik op bijna iedere vraag en/of opmerking, maar ik voel niet de behoefte om te reageren op persoonlijke aanvallen of dingen van gelijke strekking. Dan is er geen fatsoenlijke discussie mogelijk.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem van den Bogaard op donderdag 1 juli 2021 om 13:25:

Je ziet hier op de weblog onder jouw onderbouwing precies wat er mis is met de beeldvorming van toetsenbordhelden over goedbedoelende politici en waarom de holle prietpraat van populisten wél aanslaat.

Nu jij zelfs precies doet wat vaak als excuus gebruikt wordt om politici aan te vallen – persoonlijk de Weblog-lezer benaderen én beantwoorden – is het toch nog verkeerd en blijft er van alles te zeuren.

Als je in dit land als PVV’er vrouwen misbruikt is er niets aan de hand, maar als een Groen Linkser of D66’er dat doet gaan pas alle seinen op rood.
‘Nietes! Nog niet veroordeeld!’ Nee, maar waar rook is, is vuur. Over ‘rattenpartij’ gesproken…

Hypocrisie ten top. Triest.

Beantwoorden

@Jochem van den Bogaard op donderdag 1 juli 2021 om 13:19:

Dank voor je antwoord en het compliment. Ik vraag me echt af of we dan niet eerst hadden moeten starten met gescheiden inzamelen in de hoogbouw, dan kijken wat het aantal kg per Helmonder is. Dat was namelijk echt het hoofdpunt van Gaby om dit beleid er doorheen te drukken. In het vergelijk werd gekeken naar de gemiddelde Nederlander; dus dat gaat over nog geen halve kilo restafafval per week per Helmonder……. (20 kg per jaar/ 100.000 Helmonders).

Maar dat is eigenlijk niet de kern van jouw stukje en ook niet het hoofdpunt van mijn reactie daarop. Wel geeft het aan hoe we uiteindelijk tot dit veel besproken en terecht hevig bekritiseerde beleid van dit jaar zijn gekomen.

De kern zit hem echt in het totaal kostenplaatje, de 4 miljoen verschil op kosten en baten (terwijl het een heffing is), het half miljoen dat “verdwenen” is uit de reserve afvalstoffenheffing en natuurlijk het verschil in marktprijs (max 10% duurder) in vergelijk met 65% minder service.
En in mindere mate dan nog het ruim half miljoen dat het kost om het huidige systeem in te voeren….. Toch ff 5 euro per Helmonder.

Het plaatsen van de chips in de bakken is jaren terug al betaald. Dat kun je zien in de jaarrekening en verantwoording destijds, toen ging de reserve van al jaren 1 miljoen!!! (lees te veel betaalde afvalstoffenheffing door de inwoners) naar een half miljoen. In de communicatiekosten naar de Helmonders zal het zeer zeker niet zitten, hahaha.

Beantwoorden
‘n Aauwe Hellemonder

@’n Aauwe Hellemonder op donderdag 1 juli 2021 om 11:11:

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Vergeleken met de eigen soort (sterk stedelijk) scoort Helmond matig. 154kg vs 181 kg.

Beantwoorden

@Henk op donderdag 1 juli 2021 om 20:00:
@’n Aauwe Hellemonder op donderdag 1 juli 2021 om 18:32:

Appels met appels vergelijken. Helmond zit niet heel veel hoger dan andere steden met 100.000 inwoners. Wil je goed vergelijken dan moet je ook demografische druk, gezinssamenstelling meenemen en waar het de ouwe om te doen is de gemeentelijke lasten.
Kijk even naar de buurman Eindhoven, heel veel studenten en expats ingeschreven en bijna 20% hoger restafvalmassa per inwoner. En dat voor Eindhoven met lagere demografische druk en lagere gemeentelijke lasten.

De ouwe heeft volgens mij gelijk.

@Auwe Hellemonder kun je dat nog even uitleggen met de WOZ en afvalheffing? begrijp ik het goed dat Helmond het WOZ-% had verhoogd en dat dat verdedigd werd met lagere afvalheffing?

Beantwoorden

@Job op donderdag 1 juli 2021 om 18:11:

In je commentaar maak je jezelf weer schuldig aan het demoniseren en wegzetten van anders denkenden als PVV’er en hypocriet.
Waarom de ander beschuldigen van iets wat je zelf ook doet Job ???

Feit is nou eenmaal zo dat politici ,zowel landelijk als regionaal, regelmatig liegen, verzwijgen, uitsluiten en extreem flexibel m.b.t. eerder genomen standpunten zijn.
In mijn ogen zijn dat juist de zaken waardoor steeds meer mensen het vertrouwen in de politiek kwijt raken !

In ons land is het met de politieke waarden en normen zo erbarmelijk gesteld dat de leidster van de 2e partij ( Jochem’s D’66), mevrouw Kaag, ondanks het in het geheim gehuwd zijn met een aanhanger van Fatah (vroegere PLO van Arafat) minister (demissionair) van Buitenlandse Zaken is …..
Door de EU en VS is de militie van Fatah bestempeld als terroristisch !!!

Als de Nederlandse kiezer, gemiddeld gezien, zich wat meer verdiept had in mevrouw Kaag en/of het EERLIJKE verhaal hieromtrent had gehoord, dan had ze het huidige aantal zetels nimmer bereikt.

Beantwoorden

@ Jan: Jazeker doe ik in mijn reactie hetzelfde, door juist de vergelijking te trekken. Je bevestigt dit. De term ‘demoniseren’ is uitgevonden om beargumenteerde reacties op – met name PVV en toendertijd LPF – te veroordelen.

Kijk, schelden, bedreigen en zwartmaken van met name linkse politici en partijen is ook hier op de Weblog schijnbaar doodgewoon. Krijgt een populist echter een kritische reactie, dan ‘demoniseert’ ie. Ongelofelijk toch?

Jouw Kaag-verhaal is één kant van de medaille.
Heb jij je ooit afgevraagd waarom Nederland als een van de eerste landen kritisch onderzoek naar het kolonialisme van Israël in de Gaza-strook tegenhield?
Ongebreideld illegale nederzettingen bouwen in bezet gebied?

Een beetje off-topic, die terrorisme-discussie, maar de discussie hier op de Weblog is zo ongelofelijk eenzijdig de laatste tijd.
Alles is de schuld van Groen Links en D66, maar ondertussen is het opvallend hoe stil het binnen partijen als de PVV blijft als er om zelfreinigend vermogen gevraagd wordt.

On-topic: Ik ben het trouwens eens over je opmerking dat er binnen de politiek flink gelogen, verdraaid en gefantaseerd wordt.
Maar zie dan ook dat Jochem v.d. Bogaard een goed voorbeeld probeert te geven. Moet je het met hem eens zijn? Natuurlijk niet. Maar dat maakt hem niet automatisch tot lid van ‘rattenpartij’ etc. Lees maar even typerende reacties terug.

Beantwoorden

@statisticus op donderdag 1 juli 2021 om 21:52:

OZB Riool Afval
2018 336,50 212,28 199,80 748,58 0,36%
2019 340,00 210,00 203,40 753,40 0,64%
2020 347,50 201,72 213,12 762,34 1,19%
2021 352,50 190,80 237,46 780,76 2,42%

De boodschap we verhogen het WOZ tarief maar uw totale rekening gaat niet omhoog kan ik mij ook herinneren, maar was voor 2018 ergens. Zie dit staatje uit de begroting 2021.

Dat argument is wat oneigenlijk. Afval is een heffing met een 1 op 1 relatie tot de kosten. De vervuiler betaalt. OZB is een algemene belasting.

Beantwoorden

@Henk op donderdag 1 juli 2021 om 20:00:

Dan moet je vergelijken met “Zeer sterk stedelijk”. De gemeente Helmond laat zich in het rapport over de tweede coffee-shop namelijk ook als “zeer sterk stedelijk beschouwen……..

En dan heb je het dus over 181kg Helmond, tegenover 223kg zeer sterk stedelijk. Dan doen we het dus erg goed.

Of zou er gegoocheld zijn met de “eigen soort” om wat meer kracht bij te zetten om oneigenlijke argumenten om beleid door te drijven?

Bron: https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2021/07/Onderzoeksrapport-fase-2-De-markt-voor-coffeeshops-in-de-gemeente-Helmond-breuer-Intraval.pdf

Beantwoorden
‘n Aauwe Hellemonder

@’n Aauwe Hellemonder op vrijdag 2 juli 2021 om 18:45:

Het ligt allemaal genuanceerder net tot de ontdekking gekomen op de site van het CBS. Een gemeente kan in meerdere klassen vallen. De inwoners van Helmond wonen als volgt:

Zeer stedelijk 18 400
Sterk stedelijk 34 330
Matig stedelijk 18 350
Weinig stedelijk 18 310
Niet stedelijk 3 240

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70072ned/table?searchKeywords=stedelijkheid

Helmond is dus een stuk minder stedelijk dan dat ze zelf denken/zeggen.

Beantwoorden

@Henk op dinsdag 6 juli 2021 om 09:12:

behalve als ze het beter uitkomt als er een coffee-shop bij moet komen dan.

Volgens mij is de reactie van d’n aauwe Helmonder cynisch bedoeld 🙂

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *