Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Jochem

34reacties

Van den Bogaard: woonvisie Helmond

Deze week bespreken we de woonvisie Helmond 2040. Hierin legt de gemeente haar woningbouwplannen uit en wordt beschreven wat voor woonstad we als Helmond in 2040 willen zijn. Voor D66 is wonen de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. En de vraag naar woningen is groot. De afgelopen jaren zijn er daarom ook veel woningen in Helmond gebouwd. In 2023 zijn 896 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit is het hoogste aantal sinds 2001.Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
8reacties

Van den Bogaard: Helmond bouwt door

Tegen de trend in doet Helmond het hartstikke goed als het gaat om het bouwen van woningen. De verkoop en bouw van nieuwe woningen gaat, ook landelijk, in een lager tempo dan een paar jaar geleden, maar er is absoluut geen reden om te somberen. Door verwarring over cijfers is een ander beeld ontstaan over het aantal woningen dat is opgeleverd in 2023. Lijstjes zijn verkeerd geïnterpreteerd. We zitten nu al op 508 opgeleverde woningen in 2023. Aan het eind van het jaar is de verwachting dat er ruim zevenhonderd woningen worden opgeleverd. De verwachting is dat er volgend jaar ruim 500 woningen worden opgeleverd.Lees verder »

14reacties

Van den Bogaard: plannen Houtsdonk

Helmond heeft de ambitie te groeien naar een stad met 115.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat er meer woningen gerealiseerd gaan worden. Maar ook arbeidsplaatsen én voorzieningen als winkels, groen, cultuur, horeca, zorg, onderwijs, wegen en duurzame energie zullen in deze ontwikkeling worden meegenomen. Om een extra impuls te geven aan deze ontwikkeling heeft gemeente Helmond bij het Rijk een subsidie aangevraagd van 16,1 miljoen. Deze subsidie is eind vorig jaar toegekend en biedt ons mooie kansen in deze zogenaamde schaalsprong.Lees verder »

24reacties

Van den Bogaard: leefbare en bereikbare stad

Allereerst de beste wensen voor iedereen. Het nieuwe jaar is inmiddels weer ruim een week onderweg en dit betekent dat de gemeenteraad ook weer begonnen is na het kerstreces. Dit jaar staat er weer een hoop nieuwe plannen op de rol, waaronder het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Hoe houden we Helmond toegankelijk én leefbaar met zoveel activiteiten die extra vervoersbewegingen veroorzaken? Hier ligt een enorme uitdaging voor de komende jaren.Lees verder »

17reacties

Van den Bogaard: bruisende binnenstad

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gedragen visie op het Stationskwartier; het gebied tussen de Kasteeltraverse, Churchilllaan, Engelseweg en Kanaaldijk. Bij de aanpassingen van het Centrumperspectief in 2020 is aangekondigd dat er voor dit gebied een toekomstvisie moet komen. Daarvoor is een uitgebreid participatietraject opgezet via straatinterviews, gerichte gesprekken en een uitgebreide analyse van het gebied. Lees hier meer over deze visie (pdf).Lees verder »

28reacties

V/d Bogaard: we moeten het samen doen

We leven op dit moment in onrustige, hectische tijden met de oorlog in Oekraïne en de stijgende (energie)prijzen. In deze onzekere tijden is het des te belangrijker dat inwoners en het lokale bestuur samenwerken en elkaar weten te vinden. Het vertrouwen in de (lokale) politiek is echter alleen maar minder geworden en men voelt zich minder betrokken bij de besluitvorming. Eén van de oplossingen hiervoor is de inwoners meer betrekken bij het beleid. We moeten niet over onze inwoners praten, maar mét.Lees verder »

24reacties

Van den Bogaard: nieuwe periode

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en vorige week is bekend geworden dat GroenLinks, SP, D66, Lokaal Sterk, PvdA, 50Plus en Denk met elkaar verder gaan praten over een nieuw te vormen college met een programma voor de komende vier jaar. Voor D66 is dit een mooie uitkomst, waarbij er duidelijk een keuze is gemaakt voor een progressieve koers. De komende weken wordt er nog inhoudelijk onderhandeld, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze partijen er met elkaar uit gaan komen. De afgelopen periode hebben we deel uitgemaakt van de coalitie en ook de komende periode zetten we ons graag in de voor de stad.Lees verder »

41reacties

Van den Bogaard: De wijk als hart van de stad

Inwoners van Helmond voelen zich verbonden met hun wijk, hun straat, hun sportclub of vereniging. Deze verbondenheid moet worden gekoesterd, want er komt veel moois uit voort; verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, meer omkijken naar de medemens, de sociale verbinding groeit en je hoort ergens bij. Afgelopen vier jaar is er dan ook volop ingezet om de wijken op orde te houden. Dat heeft veel goeds opgeleverd en ook komende periode wordt er weer geld geïnvesteerd. Dit alles om de sociale binding in de wijk volop te erkennen, te verstevigen en te verbeteren. De wijk is de identiteit van de stad; het kloppend hart. Maar wordt dit ook gevoeld door iedere inwoner?Lees verder »

32reacties

Van den Bogaard: successen van Diftar

Sinds begin dit jaar geldt in Helmond Diftar. Dit om het afvalprobleem beheersbaar te houden en omdat betere afvalscheiding goed is voor het milieu. Er was nog wat werk aan de winkel; het scheidingspercentage was in Helmond zeer laag vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten. De invoering van variabele tarieven lijkt zijn vruchten af te werpen: Helmonders zijn meer bezig met het scheiden van afval. Er gaat een stuk minder restafval richting de verbrandingsovens en er wordt meer gerecycled. Er is inmiddels een eerste evaluatie uitgevoerd van de tot nu toe bereikte resultaten. Pas na een jaar kunnen definitieve conclusies worden getrokken, maar duidelijk is al wel dat de financiële prikkel en bewustwordingscampagne een positief effect hebben.Lees verder »

34reacties

Van den Bogaard: wonen

Zoals bekend is er landelijk een groot tekort aan woningen, ook in Helmond. Onze D66-wethouder Gaby v/d Waardenburg zet hier dan ook vol op in. Er wordt volop gebouwd in Helmond om het woningtekort zo veel mogelijk te beperken. Zo worden er dit jaar rond de 700 woningen opgeleverd. Vorig jaar is extra geld uitgetrokken voor het aannemen van meer personeel om meer vergunningen te verlenen en stedenbouwkundige plannen te begeleiden. Overal staan bouwkranen en een mooi voorbeeld vormt Suytkade, waar momenteel op alle woningbouwpercelen wel een bouwproject loopt.Lees verder »

26reacties

Van den Bogaard: overvragen

Op dit moment zijn veel politieke partijen bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Ook wij als D66 Helmond zijn al een heel eind op streek met het schrijven van het conceptverkiezingsprogramma. Hierin verwerken de verschillende partijen hun wensen, ideeën en toekomstplannen voor de komende coalitieperiode. Het risico hiervan is dat partijen vaak enorm veel goede ideeën hebben, maar niet kijken naar de uitvoerbaarheid ervan. Is het haalbaar en betaalbaar? Wat voor effect heeft een dergelijk plan op de ambtelijke capaciteit? Je kunt immers als partij gouden bergen beloven in je verkiezingsprogramma, maar het moet ook gerealiseerd kunnen worden.Lees verder »

51reacties

Van den Bogaard: Duurzaamheid dichtbij huis

Duurzaamheid, een belangrijk thema. Maar soms lijkt duurzaamheid heel ver weg. Als het bijvoorbeeld gaat om het smelten van de ijskappen of het stijgen van de zeespiegel, dan is het soms lastig om het te vertalen naar onze eigen situatie. Ook zien we steeds vaker de gevolgen van klimaatsverandering. Het VN-klimaatrapport dat vorige week verscheen, schetst een verontrustend toekomstbeeld. Zo zorgen stevigere regenbuien steeds vaker voor wateroverlast, ook in Helmond. En in hete periodes zijn veel versteende plekken veel te warm. Door in te zetten op duurzame gebiedsontwikkeling worden deze effecten binnen onze gemeente tegengegaan. Zo worden bijvoorbeeld versteende plekken omgezet in groenzones. In het centrum is het Burgemeester Geukerspark aangelegd, komt nog een mooi park bij de Watertoren en wordt in het gehele centrum de oude Aa terug aan de oppervlakte gebracht. Allemaal maatregelen die helpen bij de klimaatadaptatie.Lees verder »

51reacties

Van den Bogaard: het eerlijke verhaal

We leven in een tijd waarin het populisme welig tiert, ook in Helmond. Het wordt steeds lastiger om het eerlijke verhaal en de nuance te laten horen tussen al het populisme, nepnieuws en geroeptoeter. Dit is een serieus risico voor het vertrouwen in de Helmondse politiek. Een voorbeeld hiervan is de financiële positie van de gemeente. Er zijn partijen die spreken over ‘geld smijten’, ‘lege spaarpot’ en ‘sinterklaascollege’ als het gaat om de gemeentefinanciën.Lees verder »

26reacties

Van den Bogaard: Aandacht voor cultuur

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis, ook in Helmond. De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Als gemeenteraad hebben we het College van B&W opgeroepen de cultuursector niet te laten vallen. Specifiek voor cultuur is via de Crisis- en Herstelnota een bedrag van in totaal € 2,3 miljoen vrijgemaakt als ‘Cultuurimpuls’. Hiervan is twee miljoen bedoeld voor een fysieke impuls voor het toekomstbestendig maken van de culturele basis. Drie ton wordt ingezet als extra impuls voor het vergroten van de levendigheid in het centrum in 2021 en 2022. Daarnaast heeft de gemeente Helmond een aanvullend steunpakket voor de cultuursector ingesteld per 1 april jongstleden.Lees verder »

16reacties

Van den Bogaard: bouwen, bouwen, bouwen

Ben je écht vrij als je hoofd vol zit met zorgen over je huur of hypotheek? Of als je door het woningtekort niet kan wonen waar je hart ligt? Of als nieuwe woningen niet meer betaalbaar zijn? Het antwoord op deze zorgen is simpel: bouwen, bouwen, bouwen.
Het probleem van een tekort aan woningen is niet een typisch Helmonds probleem. Het speelt immers in het hele land.Lees verder »

6reacties

Vd Bogaard: aanpakken verkeersveiligheid

Als men denkt aan veiligheid dan wordt vaak meteen de link gelegd met criminaliteit en in het bijzonder drugscriminaliteit. Vooral in de Binnenstad-Oost is dit een bekend probleem dat veel inzet vraagt van politie, justitie en gemeente. Dit vergt terecht veel aandacht en is een gevecht van lange adem. De verkeersveiligheid in de Heistraat en omgeving is echter een net zo groot en misschien nog wel zichtbaarder probleem voor de inwoners van Helmond.Lees verder »

18reacties

Van den Bogaard: campus De Braak

Op Sportpark de Braak komt een nieuwe sport- en (be)leefcampus waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. En de omliggende wijken profiteren daarvan mee. Dit is een prachtig project voor de stad: sport, onderwijs en gezondheid worden samengebracht en dat past precies in het straatje van D66. De raad heeft in 2017 ingestemd met de plannen. Op de campus werken straks nog meer partners samen die gemeenschappelijk gebruik maken van de ruimtes, het hoofdveld in het stadion en de omliggende voetbalvelden. Naast Helmond Sport en de amateurverenigingen maken de scholen er straks gebruik van.Lees verder »