34reacties

Van den Bogaard: woonvisie Helmond

Deze week bespreken we de woonvisie Helmond 2040. Hierin legt de gemeente haar woningbouwplannen uit en wordt beschreven wat voor woonstad we als Helmond in 2040 willen zijn. Voor D66 is wonen de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. En de vraag naar woningen is groot. De afgelopen jaren zijn er daarom ook veel woningen in Helmond gebouwd. In 2023 zijn 896 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit is het hoogste aantal sinds 2001.

D66 zet in op de versterking van de gouden driehoek, namelijk sociale huur, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Bij nieuwbouwplannen moet dus ingezet worden op de mix van verschillende soorten woningen om de doorstroming te bevorderen.

In Helmond zien we een sociaaleconomische tweedeling. Dit hangt samen met de woningvoorraad in de wijken; in een aantal wijken in Helmond zijn de woningen eenzijdig, met voornamelijk koopwoningen of sociale huurwoningen. Deze tweedeling in de stad moeten we verkleinen door het toevoegen van sociale huurwoningen in wijken waar nu nog weinig sociale huur is en vice versa.

We moeten in Helmond focussen op twee doelgroepen om die doorstroming te bevorderen. Ten eerste ouderen. Door hen te verleiden te verhuizen naar kleinere woonvormen, komen geschikte woningen vrij voor jongeren en gezinnen. Er moet daarom een stimulans komen voor ouderen om levensloopbestendig te gaan wonen. Denk hierbij niet alleen aan huurwoningen, maar juist ook aan koopwoningen. Nieuwbouw moet voor alle doelgroepen toegankelijk zijn en levensloopbestendig bouwen moet daarom een uitgangspunt zijn bij nieuwbouw. Belangrijk daarbij is dat voor ouderen geschikte woningen veelal in bestaande wijken, in de buurt van voorzieningen en bij het eigen sociale netwerk, worden gerealiseerd. De meeste mensen willen namelijk doorstromen naar een woning in de eigen wijk.

Een tweede belangrijke doelgroep zijn jongeren. Het is van belang om het eigen woningbezit onder jongeren te stimuleren. Nu zien we een mismatch tussen inkomens en aanbod: voor jongeren is het heel moeilijk om een woning te kopen. Ik ben zelf een starter die op dit moment niet door kan stromen naar een koopwoning en zo zijn er velen met mij. Daarom is het des te belangrijker dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd.

Maar meer bouwen lost de problemen van de grote vraag naar woningen op de korte termijn niet op. Daarom moet worden onderzocht hoe en waar bestaande woningen intensiever kunnen worden gebruikt, zoals kamerbewoning en splitsing. Dit vraagt uiteraard maatwerk. De komende jaren moeten we samen met de betrokken organisaties hard aan de slag om zoveel mogelijk woningen te realiseren voor onze inwoners.

Jochem van den Bogaard
Fractievoorzitter D66 Helmond