Buiten is het 22 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.911 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
29reacties

Afgelopen vier jaar ben ik raadslid geweest voor D66 in de gemeenteraad van Helmond. En wat is het snel gegaan. Het is wel anders gelopen dan we bij de aanloop dachten door Corona. Het leek alsof aan de handrem werd getrokken. Toch hebben we de afgelopen 4 jaar samen met de coalitiepartijen veel bereikt.

  • Zo is behoorlijk geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijken. Hiermee wordt tweedeling in de samenleving zoveel mogelijk tegengegaan. Zo is er een wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond-Oost vastgesteld en is geld voor de wijk Rijpelberg gereserveerd om een multifunctionele accommodatie, als centrale plek in de wijk, te realiseren. Voor de wijk Mierlo-Hout is extra geld gereserveerd voor de fusie van de drie basisscholen. Bij Brouwhuis is de realisatie van Landschapspark Kloostereind opgepakt en in Stiphout is gestart met het herijken van de gebiedsvisie voor de toekomst.
  • Er is een extra impuls aan de woningbouw gegeven, want iedere Helmonder moet fijn kunnen wonen en leven in onze prachtige stad. Woningbouw blijft een belangrijk speerpunt voor D66. Wij zetten in op zowel sociale huur, middenhuur als betaalbare koopwoningen, zodat de doorstroming gestimuleerd wordt.
  • Ook rondom duurzaamheid zijn stappen gezet. Zo is één miljoen geïnvesteerd in het verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zoals parkeergarage Doorneind. Verder heeft de raad een nieuw afvalbeleid vastgesteld, waarvan Diftar een onderdeel vormt. Dit draagt bij aan een beter milieu én het in de hand houden van de kostenstijgingen voor afvalverwerking.
  • Ook in en om het centrum is er veel in gang gezet. Zo realiseerden we een prachtig stadpark en is het gebied rondom het station verder ontwikkeld door nieuwbouw van woningen. Verder is besloten om te bouwen aan het nieuwe Huis voor de Stad en de multifunctionele sportaccommodatie op de Braak. Hier heeft het dr. Knippenbergcollege een nieuw onderkomen gekregen en wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw zwembad. Voor het Jan van Brabant College wordt eveneens gewerkt aan de realisatie van een nieuw schoolgebouw.
  • Daarnaast is samen met Provincie en Rijk afgesproken om in een periode van 20 jaar gezamenlijk te investeren in de bereikbaarheid van onze regio. D66 Helmond wil voornamelijk inzetten op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en het ontwikkelen van multimodale overstapplaatsen (hubs). Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden. Daarnaast zetten we in op de opwaardering van de A67 en de verhoging van treinfrequenties.

Het was een eer om afgelopen periode raadslid te zijn en te mogen schrijven voor de weblog en de Loop. Ik wil graag verder bouwen aan een mooier Helmond. Daarom heb ik mij weer opnieuw verkiesbaar gesteld en hoop ik nog vier jaar mijn steentje bij te mogen dragen aan onze mooie stad.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

29 reacties:

Kortom,een successtory

Beantwoorden

@E Betgem op maandag 7 maart 2022 om 09:01:

En gij geleuft da

Beantwoorden

Succes Jochem!

Beantwoorden

Jammer, de ruit rond Eindhoven had reeds klaar kunnen zijn, met alle voordelen van links tot rechts. Minder files en opstoppingen, beter voor economie, banen en milieu. D66 en VVD en CDA hebben ons mooi laten zitten, het geld vanuit Den Haag en Provincie lag klaar. En dan nu roepen om aanpak A67… Too little too late.
Speerpunt woningen voor Helmonders kan ook bij alle neoliberaal kartel partijen afgeschoten worden met hun realiteit van onbeperkt toelaten en voorrang verlenen aan gelukzoekers en economische migranten. Of het faciliteren van elite onder nemers en uitzendboeven bij het uitbuiten van deze groepen.
Diftar heeft ook al gefaald, niemand is goedkoper uit wanneer D66 of GroenLinks ideeën uitgevoerd worden.
Tip, stem FvD, want dat vinden dit soort pal jassen ‘t ergst.

Beantwoorden

@Twanneman op maandag 7 maart 2022 om 10:53:

Dankjewel!

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem van den Boogaard
Altijd hetzelfde liedje. Nooit antwoorden op inhoud.

Beantwoorden

Ik citeer de heer Jochem van den Bogaard:
“Daarnaast is samen met Provincie en Rijk afgesproken om in een periode van 20 jaar gezamenlijk te investeren in de bereikbaarheid van onze regio. D66 Helmond wil voornamelijk inzetten op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en het ontwikkelen van multimodale overstapplaatsen (hubs). Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden. Daarnaast zetten we in op de opwaardering van de A67 en de verhoging van treinfrequenties”.

Voor de zoveelste keer ontbreken de woorden “openbaar vervoer” in de mond van een lokale Helmondse politicus. En met openbaar vervoer bedoel ik duidelijk het openbaar BUSvervoer in en rond Helmond, waarvoor Hermes de concessiehouder is in opdracht van de provincie Noord Brabant als concessieverlener.

Een saillant detail is, dat de heer Van den Bogaard als gemeenteraadslid de afgelopen 4 jaar woordvoerder voor D66 was voor Verkeer en Vervoer – waaronder per definitie ook het Helmondse openbaar vervoer valt – richting college van B&W.
Het zou me niet verbazen als de heer Van den Bogaard tijdens zijn mandaat als gemeenteraadslid voor D66 nooit de afkorting “ov” in de mond heeft genomen. Afgaande op de prioriteiten van D66 in Helmond voor de komende 4 jaar gaat de heer Van den Bogaard zichzelf herhalen. Daar zijn we als Helmondse ov – reizigers mooi klaar mee!

D66 Helmond gaat trouwens niet over de verhoging van treinfrequenties. Dat zijn andere en hogere echelons die hierover gaan. D66 kan zich veel beter bezighouden met de verhoging van de busfrequenties in en rond Helmond.
En wat betekent slimme mobiliteit op korte termijn – laten we zeggen voor de eerstkomende 4 jaar – voor de Helmonder die aangewezen is op het openbaar vervoer? En is er trouwens ook zoiets als “domme mobiliteit”?
Hubs noem ik in dit verband niet eens. Het Eindhovens Dagblad heeft nog niet zo lang geleden uitvoerig verslag gedaan van de mislukkingen van hubs in Eindhoven en ook in Eersel.
En het woord “bushalte” bekt een stuk gemakkelijker dan “multimodale overstapplaats”!

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@E Betgem op maandag 7 maart 2022 om 14:37:

Welke inhoudelijke vraag heb jij, of heeft één van de andere reageerders, gesteld?

Beantwoorden

@Jochem. D66 Helmond wil voornamelijk inzetten op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en het ontwikkelen van multimodale overstapplaatsen (hubs). Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden. Wat is de slimme mobiliteit concreet ? Een zelfrijdende bus ? Elektrisch OV ? Of een deelscooter ?

Mijn vraag aan Jochem hoe gaan we daadwerkelijk zorgen dat dit voor alle inwoners een antwoord geeft op het mobiliteitsvraagstuk. Dus iemand van winkelcentrum de Bus in Stiphout kan komen. Of na afloop van een vuurwerkshow of kasteeltuin concert ook weer echt thuis komt.

Niet iedereen kan van bovengenoemde voorzieningen gebruik maken. Zeg maar gauw de meerderheid. Zijn er ook oplossing voor de groeiende groep ouderen en mensen met een beperking. Of met minder te besteden. Hoe kunnen zij op een “slimme” manier gebruik maken van de faciliteiten van mobiliteit. D66 kan extra inzetten op hun landelijke en provinciale invloed. Zij hebben immers ook als coalitie landelijk mede het verdrag geratificeerd. En worden dan ook geacht nieuw (gemeentelijk) beleid hieraan te toetsen.

Zo hebben we ook gezien dat de groen links wethouder na aandringen voor het wel extra druk zetten bij de NS/Prorail de stations toegankelijker kon krijgen. Het loont dus waarschijnlijk ook bij de provincie druk te zetten.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op maandag 7 maart 2022 om 15:24:

D66 Helmond vindt openbaar (bus)vervoer zeker belangrijk. Zeker als Helmond in het centrum met ongeveer 10.000 woningen zal groeien, is openbaar vervoer van groot belang.
Zo heb ik mij de afgelopen periode hard gemaakt voor een fatsoenlijk alternatief voor Bravoflex. De gemeenteraad heeft mijn motie hiertoe unaniem aangenomen. Hierbij roep ik het college op om de mogelijkheden te onderzoeken voor het betaalbaar inzetten van Taxbus voor de OV-reiziger en in gesprek te gaan met de provincie om te kijken naar subsidiemogelijkheden voor innovatieve pilots om zo slimme last mile toepassingen (nieuwe vervoersconcepten) in Helmond te laten landen. Zie https://ditishelmond.nl/raad-unaniem-voor-volwaardig-alternatief-bravoflex/. Het is daarom te kort door de bocht om te stellen dat D66 Helmond geen aandacht heeft voor het busvervoer in Helmond.

Als het om bereikbaarheid gaat, lijkt het alsof het hierbij vooral om de bereikbaarheid van en naar Helmond gaat. Voor D66 is de bereikbaarheid in Helmond zelf zeker zo belangrijk. Het openbaar vervoer moet kwalitatief goed genoeg zijn om een alternatief voor de auto te zijn. Het college beoogt dat iedereen moet kunnen meedoen en actief aan de samenleving deel moet kunnen nemen. Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen is hier een voorbeeld van.

Bij de algemene beschouwingen over de Helmondse begroting heeft D66 aandacht gevraagd voor het probleem van de zogenaamde “last mile”. Er zijn 4 stations in Helmond en dat is goed, maar het laatste stuk om op je bestemming te komen vanaf de stations wordt een probleem door het stoppen van de pilot Bravoflex. Door het eenzijdig stoppen van de Bravoflex door de provincie is de bereikbaarheid binnen Helmond maar ook de toegankelijkheid voor veel inwoners een probleem. Het alternatief dat door de Provincie geboden wordt (drie vaste buslijnen), is niet voldoende. Daarom is er op korte termijn een alternatief voor Bravoflex nodig, zodat betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen mogelijk blijft.

Als automotive-stad zal Helmond gebruik gaan maken van innovatie, zoals zelfrijdende bussen.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Lies op maandag 7 maart 2022 om 16:15:

Als automotive-stad moet Helmond gebruik gaan maken van innovatie, zoals zelfrijdende bussen. De provincie gaat inderdaad over de OV-concessie, dus we zullen druk blijven uitoefenen bij de provincie om te komen met een fatsoenlijk alternatief voor de Bravoflex, zodat iedereen in Helmond van A naar B kan. Dit kunnen in de toekomst bijvoorbeeld zelfrijdende bussen zijn, maar dit is op korte termijn nog niet grootschalig uit te rollen. Daarom moet de provincie met andere alternatieven komen, zoals de Taxbus grootschaliger uitrollen.

Eén van de nieuwe vervoersconcepten zou de uitrol van elektrische deelauto’s of deelscooters kunnen zijn. In 2021 is een visie op nieuwe (openbaar) vervoersconcepten opgesteld. De uitrol van deelauto’s kan hier een belangrijke rol in spelen. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland goede resultaten geboekt met deelautoprojecten. Deze deelautoprojecten kunnen een aanvulling zijn op het openbaar vervoer in Helmond. Het biedt ook een kans om het aantal auto’s in Helmond te verminderen, wat een duurzaamheidsvoordeel oplevert. De markt voor het opstarten van deelautoprojecten is nog niet breed oppakt in Helmond, dus daarom riep D66 het college op om een versnelling aan te brengen in de totstandkoming van autodeelprojecten in Helmond. Op deze manier hopen we Helmond bereikbaar te houden voor iedereen.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

@Jochem
Deelauto’s is, klinkt natuurlijk leuk. Maar veel zullen daar niets aan hebben. Als ook de scooters. Zouden we niet simpel en op korte termijn kunnen denken. Een elektrische auto voor automaatje, met mogelijkheden om ook mensen met een beperking goedkoop, snel en van deur tot deur te kunnen vervoeren. Dan kun je nu al snel een duurzame oplossing verzinnen voor iets wat er eigenlijk al soort van allemaal is. Tevens kan de doelgroep die daar gebruik van maakt ook verbreed worden. Dit zou bereikbaarheid snel kunnen vergroten voor een grotere doelgroep. En dan hoeft er niet altijd een grote taxbus te rijden. Op de ideeën van nu te wachten tot uitrol duurt namelijk nog wel even.

Beantwoorden

Alsof auto’s zo belangrijk in vervuiling zouden zijn.
Elektrische deelauto… Het idee al, de meeste werkenden rijden elke dag woon werk woon. Doe eerst die mensen dan maar een eigen privé elektrische auto, bv een Tesla.
D66 is een giftige anti vrijheid, anti burger partij.
Waarom delen D66 mensen niet als voorbeeld zelf een elektrisch autootje zoals een Renault Zoe..
Doe dat maar eens 4 jaar, wellicht dat je dan een realistischer kijk leert hebben.

Beantwoorden

@E Betgem op maandag 7 maart 2022 om 09:01:

Het is inderdaad indrukwekkend. Zo noemt/roemt elke politieke partij de eigen prestaties. Je weet dan ook meteen op welke partij je moet/mag stemmen. Na de verkiezingen op 16.03.2022 wordt alles nog veel beter.

Beantwoorden

@Andre, wil jij dan met mij een elektrisch deelautootje delen? Zou graag een elektrische willen kunnen aanschaffen, maar is helaas te duur.. wij D66’ers hebben ook maar een gewone baan en moeten ook hard werken voor ons geld ;).

Beantwoorden

@Lies op maandag 7 maart 2022 om 17:25:

Beste Lies,

Een elektrische auto voor automaatje vind ik een goed idee. We zullen dit meenemen. Ik ben het met je eens dat er op korte termijn gedegen alternatieven moeten zijn voor het OV en dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, voor jong en oud. Afgelopen begrotingsbehandeling is er ook unaniem een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar de korte- en lange termijn behoefte aan openbaar vervoer bij de inwoners van Helmond. Dit sluit naadloos aan bij deze discussie. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

Het wordt tijd dat die gesjeesde horeca ondernemer Betgem tegen zichzelf in bescherming wordt genomen, het begint gewoon zielig en pijnlijk te worden hoe hij elk artikel hier kaapt met z’n zelfmedelijden en vermeend onrecht.

Beantwoorden

Allemaal mooi weer D66 de partij van we verlagen de accijnzen niet op benzine en gas want gaat ten koste van onderwijs, en Helmond profileren als Automotive stad, ….op de simpele vraag aan de gemeente mag ik een laadkabel over de stoep leggen in de toekomst ik ben mezelf aan het oriënteren op een elektrische auto, geen oprit maar smalle stoep voor huis… met mat of door slimme oplossing een tegel waar waar rubber in zit met gootje waar kabel door kan .. met buurman zelfs bekeken, dat zou een slimme oplossing zijn kunnen er beide gebruik van maken en kost 100 euro tegels wou het er zelf door een erkende stratenmaker zelfs in laten leggen… is het antwoord nee dat mag niet .. je moet maar bij een openbare paal laden… ja voor 40 cent per kWh ipv de 25 cent die ik thuis betaal, los van stroom van zonnepanelen … echter er is in onze wijk niet een openbare laadpaal. Allemaal leuk dat opdringen van openbaar vervoer …het werkt voor mij gewoon niet enkele reis ben ik een 45 min langer onderweg naar m’n werk waar ik 1 keer in de week naartoe moet en dan moet alles perfect rijden vaak valt er wat uit en dan ben je de klos.. begin eerst maar eens met pragmatische oplossingen dat mensen hun auto ook als ze geen oprit hebben zelf op kunnen laden er is genoeg ontwikkeling op dat gebied maar de gemeente wil niet kan niet ligt dwars. Tot dusver Automotive gemeente..

Beantwoorden

‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is dé verkiezingsslogan van D66.
Helmondse AOW’ers worden door D66 keihard gedropt, geen cent erbij. Studenten met leningen hebben niks meer met ‘onderwijspartij’ D66, de aan hen opgedrongen leningen worden door de D66-minister voor onderwijs niet gecompenseerd. D66 laat veel meer mensen vallen, nog steeds geen compensatie voor de torenhoge energiekosten. Zelfs het zeer prille leven in wording is niet veilig bij D66. De Helmondse D66 heeft het begrijpelijk liever over afvalbeleid, het peperdure nieuwe gemeentehuis voor 40 jaren of de multimodale overstapplaatsen.

Beantwoorden

D66 niet mijn partij. Zeker niet. Mooie punten noemt Jochem: Afvalbeleid: we zijn genaaid. Bereikbaarheid: niks voor elkaar. En dan nu 20 jaar op deze manier verder?
Mierlo-hout basisscholen fusie: giga puinhoop.
Verduurzamen van een parkeergarage, t is maar je de prio legt. terwijl we tig wijkhuizen hebben waar we echt kunnen verduurzamen, dan snijdt t mes ook nog eens aan twee kanten.
Last but not least: de meest incompetente wethouder
komt van d66. Zelfs die tijdelijke uit bergen op zoom is nog beter.
Nee voor mij geen d66

Beantwoorden

De laatste slogan van de FvD is weer een nieuw staaltje nepnieuws: grote winkelketens zouden de binnenstad van Helmond overnemen. Factcheck. Gewoon onzin. Wederom. Natuurlijk zoals gebruikelijk bij hoor en wederhoor weer geen reactie van FvD.
Waarheid, of ophef, tweespalt, leugens en Poetin je maat noemen? D66 had dit alles eens in hun hoofd moeten halen. De wereld zou te klein zijn geweest.
Voor mij alles behalve FvD en andere roeptoeterpartijen, die het steevast niet zo nauw met de waarheid nemen.

Beantwoorden

Factcheck, weblog, dan kan bovenstaand weggehaald au.

Beantwoorden

@ Jochem,

houdoe en bedankt!

Beantwoorden

@Eddie op zaterdag 12 maart 2022 om 08:55:

Helemaal mee eens maar Jochem kan het niets schelen zoekt nu zijn heil ergens anders, in het beloofde land van …

Beantwoorden

@Karel op zaterdag 19 maart 2022 om 12:17:

missen er niks aan. Jammer dat de slechtste wethouder die we hebben toch weer zoveel stemmen heeft gekregen en weer pluche mag gaan plakken.

Beantwoorden

Even voor de laatste drie reageerders:

Als D66 weer mee gaat doen in de coalitie en een van de drie raadsleden van D66 wethouder zou worden is Jochem de volgende op de lijst om raadslid te worden.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op zaterdag 19 maart 2022 om 18:37:

Laat ons dat alsjeblieft 3x bespaard blijven. Jouw partij niet in de coalitie, geen Jochem in de raad en zeker niet nog een keer Gaby als wethouder.

Doe ons dat niet aan, please.

Beantwoorden

@Eddie op zaterdag 19 maart 2022 om 19:46:

Ter info:
https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10469839/bnr-uitblinkgemeente-helmond-jaagt-aan-en-bouwt-daardoor-flink-door

Daar zijn de meningen dus over verdeeld. Volgens mij heeft Gaby het juist harstikke goed gedaan. Daar denk jij anders over en dat mag.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op zaterdag 19 maart 2022 om 21:06:

Ik hoop niet dat je het realiseren van die paar huizen op het conto van Gaby schuift….. nee het realiseren van de bouw de huizen afgelopen jaren is uitvoering van beleid 8 tot 10 jaar geleden. Met name VVD en CDA voor verantwoordelijk.
Sterker nog de eigenlijke geplande groei (met name Brandevoort deel 2: De Marne) is fors naar beneden gesteld door met name jouw D66 wethouder.
Jij zal nu wel beginnen over de vage plannen die ze heeft om gaten in de stad te vullen. Ik noem dat marktwerking door aanbod kunstmatig te verlagen. Niet voor niets onder wethouder Gaby beleid een geraamd verlies op de grondexploitatie……wat 4 jaar terug nog positief was en ook zo op de balans stond van onze gemeente financiën.

Dus nee ik ben ook zeker niet positief over jouw partij.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *