Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Column Theo van Mullekom Helmond AktiefNadat het college in de afgelopen jaren niet tot echte daden is gekomen in het dossier Helmond Sport, lijkt nu ook het dossier “voetbal in Brandevoort” voorlopig tot stilstand te zijn gekomen. Dat is erg jammer.

Vooraf even wat geschiedenis. Na de eeuwwisseling werd ik enkele maanden voor zijn overlijden door Harrie van den Eventuin gevraagd het voorzittersstokje van hem over te nemen bij Klein Arsenal. Zoals bekend heb ik dat gedaan. Klein Arsenal moest haar twee velden op wat nu Suytkade heet, inleveren. Op een correcte manier heeft Klein Arsenal haar accommodatie opgegeven.
De belofte van het college, met name burgemeester Jacobs, dat Klein Arsenal binnen zes weken weer over een veld kon beschikken is een loze belofte gebleken. Ze hadden er echter nu nóg kunnen voetballen, want gebouwd is er niet op die plek, maar dat terzijde. Zoals het een goed voorzitter betaamt, heb ik gezocht naar vervangende lokaties. Zo kwam ik ook terecht in Brandevoort, en meer specifiek de Kaldersedijk. Ik heb Grontmij opdracht gegeven te onderzoeken of de lokatie geschikt zou kunnen worden gemaakt voor voetbalvelden, ook voor Klein Arsenal, en dat was zo. De gemeente lag echter dwars en van toenmalig wethouder Bethlehem (Christus Doet Anders) kreeg ik te horen dat die lokatie alleen voor een toekomstig FC Brandevoort beschikbaar zou zijn en niet voor Klein Arsenal. Dat was een domper. De velden zijn uiteindelijk aan de Kaldersedijk aangelegd. Mijn verbazig was groot toen ik vernam dat teams van Mierlo-Hout er ook trainingen houden. Dat was niet hetgeen wethouder Bethlehem met grote stelligheid gezegd had. Het is meten met twee maten van de gemeente. Maar dat schijnt deze gemeente eigen te zijn, want ik kan daar na bijna twaalf jaar gemeenteraad zeer vele voorbeelden van geven. Om ziek van te worden !!

Maar hoe zit het nu met FC Brandevoort? De aangelegde velden aan de Kaldersedijk, en met name het hoofdveld, voldoen niet aan de KNVB norm. Dit omdat er geen publieksafrastering omheen gezet is, geen dugouts zijn en de kleedruimte niet binnen de voorgeschreven afstand tot het hoofdveld staat. Verder zijn er nog enkele kleinere aanpassingen nodig. Al met al kon er hierdoor niet in competitieverband gevoetbald worden in 2008/2009. In mei 2008 zijn de gemeente en de Brandevoorters hiervan op de hoogte gebracht. Had de gemeente zich meteen positief opgesteld, dan had een FC Brandevoort al aan de lopende competitie kunnen deelnemen. Maar bij de gemeente duurt het allemaal even lang; de gemeente treuzelt, er zijn zware communicatiestoornissen, en het college stelt zich geenszins meewerkend op, daar waar het voetbal in de breedte betreft. Het doet mij terugdenken aan het Klein Arsenal dossier. Wordt Brandevoort nu een nieuw slachtoffer van de gemeentepolitiek, nadat eerst Haagse Boys en daarna Klein Arsenal dat al zijn geworden? Ik heb het dan nog niet over de situatie bij PVV en HVV.

Maar niet getreurd, we kunnen altijd nog met z’n allen gaan hockeyen bij het Warandepark, want daar kan alles op het gebied van velduitbreidingen, het omleggen van het stroompje de Aa, het wijzigen van het bestemmingsplan, en last but not least het spenderen van heel, heel, heel veel euro’s gemeenschapgeld.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

3 reacties:

Meerderheid college voor multifunctioneel sportpark in Brandevoort
Het college van b&w van Helmond gaat de gemeenteraad twee scenario's voorleggen om te komen tot een oplossing voor de problematiek van een sportaccommodatie voor de wijk Brandevoort.
Het eerste scenario gaat uit van een sportpark voor voetbal en tennis. Gezien de beschikbare grootte van het sportpark is er dan niet meer ruimte dan voor 3 voetbalvelden en 6 tennisbanen. In dit scenario wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijkraad Brandevoort om faciliteiten voor een eigen voetbalvereniging te krijgen.
In het tweede scenario krijgt Brandevoort een sportpark voor tennis met een multifunctioneel sportterrein, te gebruiken door de omnivereniging, scholen en kinderopvang. Voor voetbal wordt dan ruimte gezocht buiten de wijk. Daarvoor wordt gedacht aan het verplaatsen van voetbalvereniging PVV naar een locatie tussen Stiphout en Brandevoort.
De kleinst mogelijke meerderheid in het college heeft een voorkeur voor scenario twee. Via de commissie Samenleving zal een voorstel met de twee genoemde scenario's en met vermelding van de standpuntbepaling van het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

'We hebben als gemeentebestuur de taak om de problematiek van de sportaccommodaties stadsbreed te benaderen en uitgangspunt daarbij is duurzame oplossingen te vinden" aldus eerstverantwoordelijk wethouder Jos Boetzkes. 'In het kader van het accommodatiebeleid voor de buitensporten wordt er hard gewerkt aan een stadsbrede planning van buitensportvoorzieningen voor de komende jaren. Daarvoor hebben we onderzoek laten doen naar de ruimtebehoefte voor de verschillende takken van buitensport. Dat onderzoek is bijna afgerond. Hieruit zal blijken dat de capaciteit van de sportparken aan de oostzijde van de stad voor de toekomst toereikend is. Aan de westzijde van de stad hebben we wel capaciteitstekorten. Deze tekorten hangen vooral samen met de uitbreiding van Brandevoort en hebben betrekking op hockey, voetbal en tennis. Omdat we die tekorten slechts beperkt op de bestaande sportparken kunnen opvangen, willen we een nieuw sportpark aan de westzijde van de stad tussen Stiphout en Brandevoort aanleggen, met PVV als vereniging. Bij een verplaatsing van PVV kan tevens perspectief ontstaan op de aanpak van het ruimteprobleem van de hockeyvereniging. Dit scenario sluit prima aan bij de belangrijkste uitgangspunten voor de Nota Ruimte voor Sport. Deze uitgangspunten hebben de steun van een externe klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad voor de Sport, twee tennisverenigingen, twee voetbalverenigingen, een vertegenwoordiger van kleinere verenigingen, de atletiek en hockeyvereniging. Zij hebben op persoonlijke titel aan de klankbordgroep deelgenomen en stadsbreed met ons meegezocht naar oplossingen voor de capaciteitstekorten. Wanneer de nieuwste bevolkingsprognoses beschikbaar komen, zal het behoefteonderzoek definitief worden afgerond. Ik verwacht dat de Nota Ruimte voor Sport over enkele maanden kan worden gepresenteerd'.

Wethouder Boetzkes: 'Om tegemoet te komen aan de wens van de wijkraad Brandevoort heeft het college besloten om nog vóór het vaststellen van de Nota Ruimte voor Sport een uitspraak te doen over de invulling van het sportpark Brandevoort. Het is dus zeker niet zo dat wij de ontwikkelingen in de wijk Brandevoort in de weg willen zitten. Wij hebben de wijk juist duidelijkheid willen bieden door deze problematiek met voorrang te behandelen. Men mag ons daarbij echter niet verwijten dat we al rekening houden met de eerste resultaten van het stadsbrede behoefteonderzoek'.

De grootst mogelijke minderheid kiest een ander perspectief en komt daardoor tot een andere uitkomst. Deze minderheid is van mening dat een wijk met de omvang van Brandevoort er aanspraak op moet kunnen maken zelf invulling te geven aan de sportaccommodatie in deze wijk. Deze eigen invulling door de wijk draagt het meeste bij aan juist ook voor een nieuwe wijk gewenste sociale cohesie. En als die wijk aangeeft eigen faciliteiten te willen voor een voetbalvereniging, dan moet dat de doorslag geven, aldus dat deel van het college.

Omdat het college zich in gezamenlijkheid realiseert, dat deze aangelegenheid na bovenstaande bestuurlijke "voorsortering" een politieke keuzebepaling vergt van de gemeenteraad, worden beide scenario's aan de raad voorgelegd. Daarbij zullen de overwegingen van zowel de meerderheid als de minderheid worden vermeld.

persbericht van de gemeente Helmond

Beantwoorden

Daar gaan we weer! Nog meer gezeur over voetbal en of er dan al niet een club bij moet komen. Nee zeg ik, laat de gemeente er nog een aantal verdwijnen. Naar mijn mening heeft de gemeente Helmond juist te veel voetbalclubs. Ik kan heel goed begrijpen dat er nostalgische gevoelens zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er gevoetbald kan worden. Ik heb liever dat bij een aantal goede gezonde clubs kan, dan bij clubs die of de zaken niet op orde hebben of met grote regelmaat negatief in het nieuws komen.
Bovendien heeft meneer van Mullekom wel een heel slecht geheugen. Er is voor Klein Arsenal naar alternatieven gezocht. De club heeft elk alternatief afgewezen. Ze zijn dus zelf verantwoordelijk voor de ondergang van Klein Arsenal.
Ik vind het wel erg makkelijk om af te geven op een hockeyclub. Zij zijn het probleem niet. Maak er dan ook geen probleem van.
Wat ook belachelijk is dat clubs direct naast elkaar liggen. Denk maar eens aan sportpark de Braak. Daar liggen 3, jawel 3!!, amateur clubs. Laat die alsjeblieft samenwerken.
Nu hoor ik degene die dit lezen, denken. Hij houdt niet van voetbal of erger nog hij haat het spelletje. Helaas voor jullie, ik houd heel erg van voetbal. Sterker nog, ik voetbal zelf en dat doe ik met heel veel plezier. Het belangrijkste voor mij is, dat ik kan voetballen.
Laten we ons bezighouden met belangrijkere zaken dan het voetbal. Voetbal blijft toch wel bestaan in Helmond.

Groeten,
Frank

Beantwoorden

M.b.t. het aanpassen van het Sportpark Brandevoort hebben wethouder J. Boetzkes en de voorzitter van de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort, de heer J. van Loon een gezamenlijke brief / verklaring opgesteld om de feiten even op een rijtje te zetten.
De betreffende brief staat hieronder.

Geachte heer/mevrouw,

De gemeenteraad heeft op 7 april jl. groen licht gegeven om Sportpark Brandevoort aan de Kaldersedijk zodanig aan te passen dat SV Brandevoort met ingang van seizoen 2009 – 2010 kan gaan voetballen op dit sportpark.

Uit verschillende reacties aan het adres van de gemeente Helmond en de Stichting Sport en Bewegen Brandevoort blijkt dat het besluit van de gemeenteraad op verschillende manieren wordt uitgelegd. Om die reden zetten we de feiten even op een rijtje.

Tijdelijke maatregelen:
De gemeenteraad heeft in april 2009 ingestemd met een voorstel om een budget beschikbaar te stellen van € 150.000,= om de bestaande sportaccommodatie in Brandevoort zodanig aan te passen dat voetbal in competitieverband door SV Brandevoort mogelijk is. Het gaat om het plaatsen van een semipermanente ontvangst en kleedaccommodatie. Daarnaast wordt één bestaand trainingsveld qua afmetingen opgewaardeerd naar hoofdveld. Dat betekent dat er een afrastering om het veld wordt aangelegd en dug-outs worden geplaatst. Daarmee voldoet de accommodatie aan de eisen van de KNVB.

De aanpassingen dienen voor september 2009 gereed te zijn zodat competitievoetbal per seizoen 2009-2010 mogelijk is. De Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort alsmede SV Brandevoort zijn betrokken bij de totstandkoming van deze tijdelijke voorzieningen.

Definitieve voorziening:
Het besluit om tijdelijke voorzieningen aan te leggen staat niet op zichzelf. De gemeenteraad wenst dat er tevens gewerkt wordt aan een definitieve oplossing vanaf het seizoen 2011-2012.

Over de invulling van het definitieve sportpark zal in de nota Ruimte voor Sport een uitspraak worden gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag hoeveel voetbalvelden benodigd zijn. De nota Ruimte voor Sport zal volgende maand verschijnen en worden besproken in de gemeenteraad.

Daarnaast zullen er financiële middelen moeten worden vrijgemaakt om het definitieve sportpark aan te kunnen leggen. Het gaat dan om een permanent gebouw en de aanleg van een extra voetbalveld.

Besluitvorming over de financiële middelen vindt plaats bij de behandeling van de voorjaarsnota op 11 juni 2009.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *