18reacties

Leerlingenvervoer gaat niet helemaal lekker

Er zijn problemen met het leerlingenvervoer in Helmond. Dat erkent B&W, het is een gevolg van een personeelstekort bij vervoersbedrijf Munckhof. De maximale reistijden worden daardoor soms overschreden. Ook worden er ritten samengevoegd met als gevolg dat de, voor deze kinderen zo belangrijke, vaste chauffeurs niet altijd achter het stuur zitten. B&W: “wij zijn ons ervan bewust dat kinderen in het leerlingenvervoer een groot belang hebben bij structuur en duidelijkheid, daar streven we naar. Ook de vervoerder is zich hiervan bewust.”

Dat en meer antwoordde (Answers) het stadsbestuur op 5 raadsvragen (Questions) die Anja Spierings van Lokaal sterk  en Louis van de Werf van Helder Helmond. Zij hoorden namelijk diverse signalen over problemen rondom het leerlingenvervoer. “Dit heeft gevolgen voor de zeer kwetsbare groep kinderen”, aldus dat duo. De meeste kinderen kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap, dan kunnen zij leerlingenvervoer aanvragen.
Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 5vragen die kort voor de kerst werden gesteld. 

 1. Vraag: Bent u ervan op de hoogte dat de vervoerder zich niet altijd conformeert aan de afspraken zoals deze zijn gemaakt? Het gaat dan vooral om de maximale reistijden.
  Antwoord: Ja, wij zijn bekend met het signaal dat er in enkele gevallen overschrijding van de maximale reistijd heeft plaatsgevonden. Dit signaal is met de vervoerder besproken. De gemeente voert structurele overleggen met de vervoerder om zicht te houden op relevante ontwikkelingen en signalen. Er is landelijk sprake van een groot personeelstekort, de door ons gecontracteerde vervoerder kampt hier inmiddels ook mee. Om te zorgen dat het vervoer wordt gecontinueerd, onderzoekt de vervoerder de mogelijkheid tot het combineren/samenvoegen van (bepaalde) ritten. Als er sprake is van structurele wijzigingen is contractueel bepaald, alsmede opgenomen in de werkafspraken, dat de vervoerder de gemeente Helmond hierover informeert.
 2. Vraag: Omdat er leerlingen van diverse leeftijden in busjes bij elkaar zitten gebeuren er soms dingen in de busjes die niet geschikt zijn voor alle leeftijden. Is het mogelijk om dit soort problemen te ondervangen door te kijken of er een splitsing mogelijk is van leeftijden. Bijvoorbeeld basisonderwijs en vervolgonderwijs?
  Antwoord: De vervoerder kan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en clusters samen vervoeren bijvoorbeeld omdat ze naar dezelfde school worden vervoerd. Als er zich situaties voordoen waarbij er sprake is van problemen in een voertuig wordt dit gemeld bij de gemeente en nader onderzocht. Samen met de vervoerder wordt er indien mogelijk naar een passende oplossing gezocht.
 3. Vraag: Op sommige momenten worden ritten samengevoegd als gevolg van personeelstekorten en kostenbesparing. Hierdoor is het al diverse keren voortgekomen dat kinderen niet weten met welke bus ze mee moeten en deze kinderen dus volledig in paniek raken. Bent u het met ons eens dat dit geen wenselijk ontwikkeling is?
  Antwoord: Ja, wij het zijn het met u eens dat deze situatie niet wenselijk is. Het uitgangspunt is om de ritten te rijden met vaste chauffeurs. Echter, in de huidige tijd (krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim en personeelstekort) is het organiseren van vervoer steeds complexer. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen in het leerlingenvervoer een groot belang hebben bij structuur en duidelijkheid, daar streven we naar. Ook de vervoerder is zich hiervan bewust. Wanneer er (structurele) wijzigingen plaatsvinden in de ritten dient de vervoeder de ouders/verzorgers en gemeente Helmond hierover te informeren.
 4. Vraag: Wij hebben begrepen dat de beleidsvisie die nu van toepassing is op leerlingenvervoer dateert uit 2015? Als dit zo is moeten we dit beleid dan niet gaan actualiseren?
  Antwoord: Het klopt dat wij op dit moment de beleidsregel en verordening van 2015 gebruiken. Deze wordt in 2023 herijkt. De VNG heeft eerder een nieuwe modelverordening gepubliceerd die als leidraad wordt gebruikt voor het opstellen van de nieuwe verordening en beleidsregel voor de gemeente Helmond.
 5. Vraag: Klopt het dat er in 2023 een nieuwe aanbesteding op de rol staat? En zo ja, bent u dan bereid om hierover met de raad in gesprek te gaan om bijvoorbeeld te kijken naar de uitgangspunten voor deze nieuwe aanbesteding.
  Antwoord: Er staat voor 2023 geen nieuwe aanbesteding op de rol. De overeenkomst met de huidige vervoerder loopt nog tot 1 augustus 2023 en kent een verlengingsmogelijkheid. We zijn met de vervoerder in gesprek, hierover wordt uw raad nader geïnformeerd.
  Nu er sprake is van algehele personeelskrapte is het veranderen van vervoerder risicovol. Zo biedt het aangaan van een nieuwe overeenkomst geen garantie op kwalitatieve continuering van het leerlingenvervoer. Daarnaast brengt de overgangsperiode bij wisseling van contractpartner gevolgen met zich mee. Het betekent dat zowel de leerlingen als ouders/verzorgers moeten wennen aan de werkwijze van een nieuwe vervoerder (en diens chauffeurs). Dit geldt ook voor wijzigingen van de interne structuur en werkafspraken binnen de gemeente Helmond. Juist in deze tijd is structuur en stabiliteit voor kinderen in het leerlingenvervoer van groot belang. Door te investeren in de samenwerking en relatie met de bestaande vervoerder dragen we hieraan bij.

In de reacties hieronder staat een update.