Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.396 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
22reacties

In Nederland worden vluchtelingen opgevangen. Ook de gemeente Helmond is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Op donderdag 7 april zijn er 5 stadsgesprekken. Inwoners zijn die avond van harte welkom mee te denken over hoe we de noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders het beste kunnen organiseren. Hoe de Helmonders daarover het beste geïnformeerd kunnen worden en wat we zelf kunnen betekenen bij de opvang en integratie van die vluchtelingen.
Die gesprekken vinden tegelijkertijd plaats op 5 verschillende zaaltjes in de stad:
• Zalencentrum ‘De Geseldonk’ (Cederhoutstraat 44)
• Openbare Basisschool ‘De Lindt’ (Sprengersstraat 1)
• Ontmoetingscentrum ‘De Kamenij’ (Jeroen Boschstraat 19)
• Wijkcentrum ‘De Brem’ (Rijpelplein 1)
• Wijkhuis Brede School ‘De Fonkel’ (Prins Karelstraat 131)
Mits aangemeld, ben je vanaf 19.15 uur welkom. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 en duren tot 21.15 uur. Niet elke Helmonder zal daarbij aanwezig willen of kunnen zijn. Daarom is er op de weblog natuurlijk ook de mogelijkheid daarover iets te vinden. De onderwerpen die hier worden besproken, zijn precies hetzelfde als daar:

 • Hoe kunnen we de integratie van vluchtelingen het beste vormgeven?
 • Hoe waarborgen we onze (gevoelens van) veiligheid en leefbaarheid?
 • Hoe moet rondom een eventuele noodopvang van vluchtelingen en rondom de huisvesting van statushouders met omwonenden én inwoners van de gemeente worden gecommuniceerd?
 • Wat kun jijzelf betekenen en doen voor de opvang en integratie van vluchtelingen?

Zowel daar als hier wordt niet gesproken over het ‘wel of niet’ opvangen of huisvesten van vluchtelingen in Europa, Nederland of Helmond. Hier verwijderen we reacties daarover. Die beslissing is immers aan de politiek en daarover praten/typen is zinloos. Wel kun je meedenken en -praten over de invulling van deze opvang of huisvesting in Helmond. Graag zelfs.
In die 5 zaaltjes zijn mensen van verschillende organisaties aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk, statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie, raadsleden, wethouders en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het zijn de Helmonders die daar het  woord mogen voeren, aldus de gemeente in haar persbericht. Wie op 7 april op 1 van de 5 locaties wil meepraten, moet zich uiterlijk dinsdag 5 april aanmelden via [email protected] of telefoonnummer 14 0492. Daarbij moet je je naam, telefoonnummer en adres doorgeven plus de gewenste locatie.
Ter verduidelijking voor nieuwe reageerders: op de weblog is aanmelden en/of inloggen of iets dergelijks niet nodig. Dit met emoties beladen weblogonderwerp is niet georganiseerd door de gemeente maar door de weblog zelf. Dus hou het netjes! Veel van de daar aanwezigen lezen hier namelijk mee. 🙂

In de reacties staan updates.

22 reacties:

Ik persoonlijk help het liefst helemaal niet mee aan de integratie van asielzoekers en zal ze ook niet accepteren. Het is zoals in de oproep al wordt gemeld de politiek die ze binnenhaalt dan is het ook aan de politiek om ze te laten integreren. Beetje makkelijk om ons wel te betrekken bij de integratie maar we mogen ons over die andere vraag niet uitspreken, belachelijk.

Beantwoorden

@Mark op woensdag 23 maart 2016 om 16:48:

Toffe reactie Mark. Samenleven doe je alleen en je huis is de wereld. We weten in ieder geval waar we met jou aan toe zijn…..

Beantwoorden

En zo hoort het Frans, die gelukszoekers kosten ons klauwen met belastinggelden.

Beantwoorden

@Mark op woensdag 23 maart 2016 om 16:48:

Jij bent deze kansloze filmer en prater bij het station of is dat je DSDA-vriendje uit de Rijpelberg?

Heb jij wel gestemd? Waar las jij dat jij mee moet helpen aan de integratie van asielzoekers? Hoe ga jij ze niet accepteren?
Ik ben tegen domme Helmonders, zullen we jou dan ook maar de stad uitzetten?

Beantwoorden

@Frank op vrijdag 25 maart 2016 om 05:59:

Ben je zelf de maker van dat filmpje niet? Immers wie het eerst ruikt heeft zijn kont gebruikt.
Waar haal jij vandaan dat Mark een DSDA vriendje zou hebben? Ben je zelf nog lid van Stalinistische en Rara-achtige netwerken? Laatste tijd nog wat ramen ingegooid van PVV’ers?
Linkse gutmenschen noemen alles wat in hun straatje past immers extreem rechts. En wat niet links is, is fout, toch?

Genoeg sarcasme nu op jouw zielige commentaar:
De enige echte serieuze vraag die ik in jou commentaar kan ontdekken is het meehelpen met integratie. Daar kun je hier en bij de genoemde bijeenkomsten je mening over geven.

Beantwoorden

@Frans op woensdag 23 maart 2016 om 20:42:

Hoi Frans,

Ben jij die ( SP) Frans die hier zou blijven schrijven over je blijvende contacten cq emails met al die mensen uit de crisisopvang in de Veka die je daar ontmoet hebt?
Ik hoor er nog maar weinig over van je.
Ik ben het totaal niet eens met dat filmpje en neem daar afstand van.
Maar ik kan je wel vertellen als je min. 300 man gaat neerzetten tegenover het station in hartje Helmond dat dat faliekant mis gaat lopen.
Niet dat het uitmaakt, want Europa en onze levenswijze is al verloren, door de deuren wagenwijd open te zetten.
Mede door denkbeelden zoals die door jouw en Merkel.

Beantwoorden

Raadsvragen over de komende stadsgesprekken over vluchtelingen
Frans Mol en Sandra Stijkel, Freek Peters en Sjef Smeets van Senioren 2013 stelden schriftelijke vragen aan B&W over de hierboven aangekondigde stadsgesprekken over vluchtelingen.
Hieronder hun 10 vetgedrukte genummerde raadsvragen (Questions). Omdat zij voor elke vraag een (korte) inleiding hebben en we daaraan zoveel mogelijk recht willen doen, dit keer een wat andere opmaak dan we normaal bij raadsvragen hanteren. Zodra de antwoorden (Answers) daarop van B&W bekend zijn, plaatsen we die n zijn geheel in de reacties hieronder.


In raads- c.q. commissievergadering heeft de heer F. Mol er bij het college op aangedrongen om na een vorm van volksraadpleging betreffende de wenselijkheid c.q. haalbaarheid van – wat ons betreft in elk geval kortdurende – opvang voor echte oorlogs- en/of politieke vluchtelingen in Helmond te komen tot besluitvorming door gemeenteraad en college.
Met de aangekondigde stadsgesprekken wordt die suggestie van Senioren 2013 nu door u overgenomen, waarvoor onze dank.
Senioren 2013 nam kennis van

 • Het commissieformat ‘Stadsdialoog over vluchtelingenvraagstuk’ (pdf)’ dat door u is vastgesteld op 2 maart j.l.
 • Het discussiedocument commissie B&E: ‘Uitwerking dialoog met inwoners over vluchtelingenvraagstuk ‘In gesprek met de stad’ (4 pagina’s)
 • De toelichting op de voorgenomen opzet voor de zogenaamde stadsgesprekken door mevrouw Blanksma in de commissievergadering B&E d.d. 17 maart 2016

Deze teksten, welke op een aantal punten ongewenst tegenstrijdige intenties uitdrukken, roepen bij ons een aantal vragen op.

Naar onze verwachting zullen veel betrokken Helmondse inwoners er behoefte aan hebben om kennis te nemen van elkaars inbreng (opvattingen, zorgen, suggesties) en om daarbij gezamenlijk ’met de gemeente’ tot echte brede stadsgesprekken te kunnen komen.
1. Hoe vindt het college in dit licht gezien het voornemen om stadsgesprekken te organiseren ‘met en tussen inwoners onderling’, (commissieformat) te rijmen met het besluit ‘in te zetten op kleinschalige gesprekken’ (uitwerking dialoog)?

Onder de Randvoorwaarden voor de stadsgesprekken spreekt u bovenal de wens uit om ‘de toon en inhoud’ van het gesprek te willen bewaken. Bij veel inwoners roept het vooruitzicht van de te verwachten situatie uiteenlopende grote emoties op. In de gekozen opzet van de stadsgesprekken is slechts het eerste deel van de bijeenkomst, waarin alleen informatie wordt gegeven, plenair. Daarna worden de aanwezigen opgedeeld in kleine groepen.
2. Vindt het college, alles nog eens overwegend, het toch niet van meer bestuurskracht en geloof in de eigen aanpak getuigen als de gehele bijeenkomsten plenair worden gehouden?

In uw discussiedocument formuleert u vragen, die tijdens de dialoog centraal komen te staan. Over duurzame manier van opvangen denkt u aan vragen betreffende duurzaamheid van de te kiezen locaties, investeringen en het perspectief voor de vluchtelingen. Wat echter in korte tijd aan destabilisatie om zich heen kan grijpen, zal het leven voor generaties ontwrichten. Vandaar onze vraag:
3. Welke garanties gaat het college tijdens het informatiedeel van de bijeenkomsten afgeven betreffende de handhaving van de duurzaamheid voor de bestaande samenleving, waar onverminderd uw eerste verantwoordelijkheid ligt?

Op 14 januari is door het college met de raad gesproken over kleinschalige en duurzame vormen van opvang/huisvesting. In haar toelichting op 17 maart gaf de burgemeester verrassend aan dat nu uitgegaan wordt van opname voor 300-500 personen (en wel voor de duur van 12-24 maanden).
4. Wat is in de optiek van het college de definitie van kleinschalig, gemeten naar het aantal personen die het betreft?

Onder Randvoorwaarden in het discussiedocument staat nog dat ‘de aanbevelingen uit de Handleiding dialoog komst vluchtelingenopvang in gemeenten, die u in acht zult nemen concreet o.a. betekenen:
*Door de bijeenkomsten op diverse dagen, tijdstippen en soorten locaties plaats te laten vinden, vergroten we de mogelijkheden voor individuele inwoners om een bijenkomst bij te wonen.
Dat vonden/vinden wij een vaststelling die hout snijdt. U wilt natuurlijk niets anders dan zoveel mogelijk inwoners bij het gesprek betrekken. Maar dit voornemen wordt plotsklaps teniet gedaan doordat de gesprekken nu toch blijken tegelijkertijd op vijf plekken in de stad plaatsvinden. U zult begrijpen dat daarmee de doelstelling om zo veel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven aanwezig te zijn ernstig wordt bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt. Inwoners kunnen immers heel veel verplichtingen hebben, die hen noodzaken op de avond van 7 april elders aanwezig te moeten zijn.
5. Wil het college, gelet op dit ernstige bezwaar voor de inwoners, alsnog overgaan tot spreiding van de bijeenkomsten over meerdere dagen?

Op 17 maart meldde de burgemeester dat er voor gekozen is om belanghebbenden (buurtbewoners, bedrijven) erbij te betrekken, nadat een locatie gekozen is. Maar dan heeft o.i. eventuele inbreng van die buurtbewoners geen enkele invloed meer.
6. Wil het college alsnog toezeggen de buurt en bedrijven de gelegenheid te bieden om uitgebreid hun visie af te geven en mee te denken voordat een locatie ter beschikking wordt gesteld aan het COA?

Tijdens de bijeenkomsten zullen – volgens het discussiedocument – naast een lid van het college, statushouders en de LEV-groep, ook twee gemeenteraadsleden aanwezig zijn.
7. Is het de bedoeling dat het college deze twee raadsleden zelf uitnodigt of aanwijst als officiële gespreksdeelnemers?
Onder de raadsfracties zijn voor- en tegenstanders van ruime bereidheid tot opvang.
8. Op welke wijze worden de twee beoogde raadsleden/deelnemers geselecteerd?

Het is om zicht te kunnen houden op de ontwikkelingen in het Helmonds opvangproces nodig dossiervorming op te bouwen.
9. Wil het college ons daarom tegemoet komen en notulen laten opstellen van wat in de bijeenkomsten plenair wordt gedeeld?

In het Eindhovens dagblad van woensdag 23 maart wordt groot gebracht de mogelijkheid om het oude belastingkantoor te gaan benutten voor ‘tijdelijke’ huisvesting. Een woordvoerder van burgemeester Blanksma heeft zelfs al bevestigd dat het pand in beeld is bij de gemeente.
Het voor veel geld eindelijk zo prachtig gerestaureerde stationsplein biedt nog maar kort een buitengewoon vriendelijke en uitnodigende entree aan bezoekers, die per trein naar Helmond komen. Het kan volgens Senioren 2013 niet voorkomen worden dat honderden van in het belastingkantoor gehuisveste personen de komende jaren hun tijd gedurende de dag dood slaan op dat plein.
Dat is ons inziens absoluut ongewenst.
10. Wil het college daarom per direct bepalen dat om die reden het belastingkantoor niet geschikt is om tot huisvesting te dienen?

Senioren 2013 zal uw beantwoording van bovenstaande vragen graag meewegen met de uitkomsten van de stadsgesprekken. Wij verzoeken u daarom ons de antwoorden te willen doen toekomen vóór de datums waarop de stadsgesprekken worden gehouden.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 30 maart 2016 om 14:22:

Blij met deze grote vraagtekens die worden gezet bij heel de geplande opzet door B&W.
Dit zeker mbt wat ze eerder bedoelde met kleinschalige opvang?
Nu praat men ineens over minimaal 300 mensen of nog meer op één locatie!
En dat bij het net nieuw aangelegde station?
Knettergek!!!

Beantwoorden

wacht nog eventjes IS is volop aan het verliezen straks zijn het allemaal economische vluchtelingen kunnen we ook nog voor de terug reis betalen

Beantwoorden

hoezo comminiseren met bewoners ik krijg zonder uitleg van woningbouw vluchtelingen als buren.

Beantwoorden

De “politiek” en “onze burgemeester” gooien Nederland en Helmond in een ravijn waarvan niemand weet hoe diep het is…..

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 31 maart 2016 om 11:21:

Misschien is het maar een greppel.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 31 maart 2016 om 12:14:

Of een fjord, hoe dan ook, we zullen erachter komen.

Een ding weet ik wel zeker, als er 3,4 of 500 komen in het centrum, hoeven we ons niet meer druk te maken om hoe meer bezoekers naar het centrum te krijgen; bezoekers komen dan sowieso niet meer 🙂

Beantwoorden

Gemeente Helmond: 356 vluchtelingen erbij…..

Beantwoorden

In de passage is nog ruimte genoeg te huur en anders De Braak loopt toch leeg.

Beantwoorden

Waarom plaatsen we ze niet in hotel west end of in het fitland hotel, het zijn toch allemaal keurig nette welopgevoede en hoog opgeleide mensen en die wil je toch alleen maar het allerbeste geven wat de stad te bieden heeft en geef ze ook alvast een uitkering en de nodige toeslagen zodat ze zich ook echt thuis gaan voelen hier, als je de eigen bevolking dan toch wil naaien doe het dan ook meteen goed.

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 31 maart 2016 om 13:32:

Ik kom op 826 volgens dit kaartje van Omroep Brabant…

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2467811023/Hoeveel+vluchtelingen+moet+jouw+gemeente+opnemen+.aspx

Beantwoorden

B&W blijft bij haar besluit alle 5 stadsgesprekken over vluchtelingen gelijktijdig (volgende week donderdagavond) te houden. “Ons college gaat zeer nauwkeurig te werk in de analyse van mogelijke locaties.” De gemeente is nog altijd op zoek naar locaties voor noodopvang voor minimaal 300 en maximaal 500 vluchtelingen. Dat en meer laat B&W weten in antwoord op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen van Senioren 2013.
Hieronder de volledige beantwoording van B&W:

 1. Vraag: Hoe vindt het college in dit licht gezien het voornemen om stadsgesprekken te organiseren ‘met en tussen inwoners onderling’, (commissieformat) te rijmen met het besluit ‘in te zetten op kleinschalige gesprekken’ (uitwerking dialoog)?
  Antwoord: De stadsgesprekken zullen kleinschalig van aard zijn. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de aanwezige inwoners in subgroepen het gesprek met elkaar aan gaan. Tijdens elk sub gesprek staat één thema centraal. Door te rouleren hebben wij de overtuiging dat alle inwoners over alle thema’s aan het woord komen. Bovendien zal er ruimte zijn voor het achterlaten van wensen en boodschappen. Deze zullen door ons worden meegenomen in de verdere uitwerking van de (eventuele) vluchtelingenopvang. Hiermee zijn én inwoners onderling in gesprek, én wordt voldaan aan de wens tot kleinschalige gesprekken.
 2. Vraag: Vindt het college, alles nog eens overwegend, het toch niet van meer bestuurskracht en geloof in de eigen aanpak getuigen als de gehele bijeenkomsten plenair worden gehouden?
  Antwoord: Nee, wij zijn sterk van mening dat het belangrijk is om inwoners met elkaar het gesprek te laten voeren. Dit kan niet in een grote, plenaire setting. Dat is ook de ervaring die we hebben opgedaan uit gesprekken met ‘deskundigen’ uit andere gemeenten waar dergelijke bijeenkomsten zijn georganiseerd. Door de gesprekken te structureren, doen de bijeenkomsten meer recht aan de verwachtingen van alle geïnteresseerde inwoners. Uiteraard is hierbij ruimte voor de door u beschreven emoties die onder sommige inwoners zullen leven.
 3. Vraag: Welke garanties gaat het college tijdens het informatiedeel van de bijeenkomsten afgeven betreffende de handhaving van de duurzaamheid voor de bestaande samenleving, waar onverminderd uw eerste verantwoordelijkheid ligt?
  Antwoord: ‘Veiligheid en leefbaarheid’ is één van de thema’s die tijdens de bijeenkomsten centraal zullen staan. Mede door de aanwezigheid van wijkagenten kan worden gesproken over hoe de veiligheid in de stad zoveel mogelijk zal worden gewaarborgd. Het thema ‘duurzaamheid’ is bedoeld om inwoners mee te laten praten over hoe integratie van vluchtelingen (oftewel in een noodopvang, oftewel die van statushouders) vormgegeven kan worden, eventueel door betrokkenheid van inwoners zelf.
 4. Vraag: Wat is in de optiek van het college de definitie van kleinschalig, gemeten naar het aantal personen die het betreft?
  Antwoord: In onze zoektocht naar locaties voor noodopvang gaan wij uit van een aantal van minimaal 300 vluchtelingen en maximaal 500 vluchtelingen. Dit is volgens de normen die door het Rijk worden opgelegd, en tevens volgens de richting die de Commissaris van de Koning in dit dossier richting gemeenten heeft uitgezet. Hoewel het ook de voorkeur van ons college heeft om de opvang kleinschalig te organiseren, is het gezien de huidige randvoorwaarden voor een stad als Helmond niet realistisch te denken dat een noodopvang voor minder dan 300 vluchtelingen kan worden georganiseerd.
 5. Vraag: Wil het college, gelet op dit ernstige bezwaar voor de inwoners, alsnog overgaan tot spreiding van de bijeenkomsten over meerdere dagen?
  Antwoord: De keuze om de bijeenkomsten op één avond tegelijk te organiseren is ingegeven door de aanwezige voorzitters van wijkraden, tijdens de voor hen bedoelde voorbereidingsbijeenkomst op donderdag 10 maart jl. Wij hebben positief op deze suggestie gereageerd, gezien de argumentatie dat het goed is om alle inwoners op hetzelfde moment mee te laten spreken, zodat er geen verschil in informatiepositie bestaat.
  De burgemeester heeft deze suggestie meegegeven aan de commissie B&E, alvorens in deze commissie het gesprek over de notitie is gevoerd. Aangezien de ruime meerderheid van de aanwezige raadsleden heeft aangegeven in te stemmen met de voorgestelde opzet, geschiedt de voorbereiding ook volgens deze lijn. Wij zullen dan ook niet alsnog overgaan tot spreiding van de bijeenkomsten. Deze vinden, zoals tijdig en via diverse kanalen gecommuniceerd, verspreid over de stad plaats, en wel op donderdagavond 7 april.
 6. Vraag: Wil het college alsnog toezeggen de buurt en bedrijven de gelegenheid te bieden om uitgebreid hun visie af te geven en mee te denken voordat een locatie ter beschikking wordt gesteld aan het COA?
  Antwoord: Ons college gaat zeer nauwkeurig te werk in de analyse van mogelijke locaties. Op dit moment zijn wij bezig met een brede ambtelijke verkenning naar locaties, waarbij zowel gekeken wordt naar panden en bedrijfshallen als naar braakliggende terreinen. Wanneer deze zoektocht specifieker en meer gedetailleerd wordt, zullen wij de vereisten van het COA daarin meenemen. Op het moment dat wij voornemens zijn een locatie aan te melden bij het COA voor een haalbaarheidsanalyse, communiceren wij dit met uw Raad en met de direct omwonenden van de locatie. Het primaat voor de vraag óf een locatie wordt aangemeld voor noodopvang, ligt bij de politiek. Wij zullen uitgebreid in gesprek gaan met omwonenden van een eventuele locatie over de invulling van de opvang.
 7. Vraag: Is het de bedoeling dat het college deze twee raadsleden zelf uitnodigt of aanwijst als officiële gespreksdeelnemers?
  Antwoord: Ons college spreekt de hoop uit dat minimaal 2 raadsleden per bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Enerzijds omdat de dialogen op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad worden georganiseerd, anderzijds omdat het goed is dat de raad verneemt hoe het onderwerp ‘vluchtelingen’ in de Helmondse maatschappij wordt beleefd. Dit aantal is geen eis, maar een uitgesproken verwachting en wens. De raadsleden hebben geen officiële rol, zij kunnen met de aanwezige inwoners het gesprek aangaan. Raadsleden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten (dit is tot nog toe ook al actief gedaan). Als blijkt dat er bijeenkomsten zijn waarvoor zich geen raadsleden hebben aangemeld, zal aan enkelen van hen worden gevraagd of zij op één van deze bijeenkomsten aanwezig willen zijn.
 8. Vraag: Op welke wijze worden de twee beoogde raadsleden/deelnemers geselecteerd?
  Antwoord: De raadsleden worden niet geselecteerd. Zij melden zich zelf aan, en kunnen daarmee aanwezig zijn bij een bijeenkomst.
 9. Vraag: Wil het college ons daarom tegemoet komen en notulen laten opstellen van wat in de bijeenkomsten plenair wordt gedeeld?
  Antwoord: Van de gesprekken tijdens de bijeenkomsten zal een verslag worden opgesteld. Hierin zal een duidelijk beeld geschetst worden van de uitgesproken voorkeuren en wensen. Dit verslag wordt aan de inwoners van Helmond ter beschikking gesteld via de website van de gemeente Helmond. Bovendien wordt dit verslag per email aan alle deelnemers en – uiteraard – aan de leden van de gemeenteraad toegezonden.
 10. Vraag: Wil het college daarom per direct bepalen dat om die reden het belastingkantoor niet geschikt is om tot huisvesting te dienen?
  Antwoord: Zoals in ons antwoord op vraag 6 beschreven, zijn wij bezig met een brede ambtelijke verkenning naar mogelijke locaties voor noodopvang. (Volledig in lijn met hetgeen de burgemeester in de commissie B&E van 17 maart heeft medegedeeld.) Binnen deze verkenning wordt ook het gebouw van het oude belastingkantoor meegenomen. Dit is, na een concrete vraag daarover door het Eindhovens Dagblad, gecommuniceerd. Op dit moment is de oriëntatie nog niet in het stadium beland dat opties terzijde worden geschoven. Daarom doen wij nu dan ook geen uitspraken over de geschiktheid van het oude belastingkantoor als locatie voor noodopvang.
Beantwoorden

@Eddie op donderdag 31 maart 2016 om 14:23:

In cluster wel, maar in gemeente Helmond niet, ik ga maar even van het positieve uit, misschien dom maarja 🙂

Beantwoorden

Van kleinschalige opvang naar kleinschalige gesprekken met de bevolking dus simpel gezegd.

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 31 maart 2016 om 12:35:

Angst is een slechte raadgever. Zolang we alleen maar kunnen speculeren houd ik het daarom liever op een greppel, dan kan ik helderder nadenken. Maar ik ben het wel met je eens dat die greppel onnodig diep wordt doordat de landelijke overheid aan grootschaligheid vasthoudt. Vreemd, want eerder dit jaar waren er toch genoeg signalen dat kleinschaligheid op veel meer draagvlak kan rekenen.

De gemeente zegt tegen de burger “zet kleinschaligheid maar uit je hoofd, want dat stuit op weerstand bij de landelijke overheid”. Ik had liever gezien dat de gemeente tegen de landelijke overheid zei “zet grootschaligheid maar uit je hoofd, want dat stuit op weerstand bij de burger”.

Ik vind het wel weer sterk van de gemeente dat ze naar ervaringen elders kijken om te bepalen hoe ze de gigantische klus van praten met 90.000 burgers het beste kunnen aanpakken. Als ze meer algemeen het beleid enten op ervaringen uit de praktijk, komt het vast wel goed.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 31 maart 2016 om 22:34:

We zullen zien wat het wordt en hoe het e.e.a. gaat lopen, ik wacht in spanning af!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *