Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 117045 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Vluchtelingenopvang

52reacties

De opvang van de Oekraïense vluchtelingen

Een gedeelte van het leegstaande schoolgebouw van de Knip aan de Nachtegaallaan wordt klaargemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie wordt ingericht voor 150 tot 200 personen. Helmond hoopt op korte termijn nog meer locaties te kunnen openen om vluchtelingen op te kunnen vangen.
Burgemeester Elly Blanksma: “De stad leeft ontzettend mee met de mensen in Oekraïne en de stroom vluchtelingen die op gang is gekomen. Het is hartverwarmend om te zien dat er van alle kanten initiatieven worden opgezet en dat de stad volop in beweging komt voor Oekraïne. Ik ben trots dat we zo snel met elkaar en de stad opvang kunnen verzorgen.”Lees verder »

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.
62reacties

Rieter: Afghaanse vluchtelingen opvangen?

We hebben allemaal de schokkende beelden gezien vanuit Afghanistan. Wat er zich daar afspeelt is vreselijk. De internationale politiek met president Biden voorop heeft gefaald door Afghanistan weer in handen te geven van de terreur van de Taliban. Hierdoor ontvluchten miljoenen Afghanen het land en duizenden daarvan zijn door onze Ministerie van Defensie in veiligheid gebracht in Nederland. Complimenten voor onze militairen! Maar kan ons land deze vluchtelingenstroom wel aan gezien het feit dat onze asielopvang al vol zit? Eenmaal aangekomen in ons land luidt het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) namelijk meteen de noodklok bij alle Nederlandse gemeenten en provincies: ‘’Zorg binnen enkele maanden voor extra opvanglocaties, anders ontstaat er een crisis’’ aldus het COA.
Lees verder »

6reacties

Geen vluchtelingenopvang in Helmond

De 3 eventuele noodlocaties om vluchtelingen op te vangen, zijn ongeschikt volgens het COA. Dat maakte de burgemeester zojuist bekend tijdens de raadsvergadering van vanavond.
Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Helmond heeft vandaag het besluit genomen om de 3 aan het COA aangeboden locaties voor vluchtelingenopvang in te trekken. Concreet betekent dit dat er op dit moment geen vluchtelingen in Helmond zullen worden opgevangen.Lees verder »

40reacties

PVV-vragen over beoogd AZC bij Brandevoort

PVV Brabant stelde vandaag 7 schriftelijke statenvragen aan het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) van Noord-Brabant over het beoogde asielzoekerscentrum (AZC) in Nuenen op de grens met Brandevoort, zie de plattegrond.
Hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra wij de antwoorden (Answers) hebben, plaatsen we die ook volledig in de reacties hieronder.

Volgens berichten in de media is de gemeente Nuenen c.a. voornemens om een asielzoekerscentrum voor 760 personen te vestigen op Landgoed Gulbergen, midden in een gebied met recreatieve voorzieningen en pal tegen de gemeentegrenzen van Helmond en Geldrop-Mierlo.
De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze mediaberichten1? Zo ja, kan GS deze plannen bevestigen?
 2. De beoogde locatie ligt dicht tegen de woonwijken Brandevoort (gemeente Helmond) en Mierlo. Heeft er in regionaal verband overleg plaatsgevonden over deze locatiekeuze en was de provincie hier op enigerlei wijze bij betrokken? Zo ja, welke rol heeft de provincie hierin gespeeld? Welke insteek en welk standpunt heeft de provincie ingenomen?
 3. In 2013 is in de kaartaanpassingen van de Verordening Ruimte besloten om de locatie van Landgoed Gulbergen de status ‘integratie stad-land’ toe te kennen in plaats van ‘groen-blauwe mantel’ (landschapsecologische zone) met de volgende argumentatie: “De bestaande recreatieve ontwikkeling heeft een (boven)regionaal karakter en draagt bij aan een versterking van Brainport. Het intensieve karakter van de recreatieve functie is al diverse malen door ons bevestigd, recent nog in de door de regio opgestelde visie voor het Rijk van Dommel en Aa.”
  Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat een asielzoekerscentrum niet past binnen een recreatief complex met een bovenregionale functie? Zo nee, waarom niet?
 4. In 2013 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de aanleg van een ecologische verbindingszone in het Landgoed Gulbergen als groene bufferzone tussen de recreatiegebieden. Deelt het college van de PVV dat deze investering in de aantrekkelijkheid van Landgoed Gulbergen weggegooid geld is, nu er in plaats van een recreatiegebied een AZC wordt gevestigd? Zo nee, waarom zou het dan nog wel aan de doelstellingen voldoen?
 5. Kan GS aangeven of overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken (recreatieve) ondernemers in het gebied en TOP Brabant als betrokken belangenorganisatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?
 6. Kan GS aangeven of en in hoeverre de burgers van de omliggende gebieden, waaronder de kopers van aangrenzende nieuwbouwwijken, bij dit plan zijn of worden betrokken? Kan GS uitsluiten dat zij pas achteraf worden geïnformeerd, net zoals in Deurne het geval was?
 7. Is GS bereid om nu echt eens voor de belangen van onze éigen Brabantse burgers op te komen door te stoppen met van Brabant één groot AZC te maken, om te beginnen door dit plan op Gulbergen te blokkeren? Zo nee, waarom niet?

——————————
Voor wie wil reageren: Fijn, maar hou je reacties on topic!

Zoals je al wel eens kon lezen, verwijderen we off-topic reacties (bv of er wél of niet asielzoekers in Nederland moeten worden gehuisvest). Een dergelijke reactie is dus écht zonde van je typewerk. 🙂

In de reacties hieronder staan updates.

120reacties

3 Locaties noodopvang vluchtelingen in beeld

In de zoektocht naar mogelijke locaties voor noodopvang van vluchtelingen, heeft B&W vandaag besloten deze 3 locaties aan te wijzen voor verder onderzoek. Daarbij werd rekening gehouden met de eerder vastgestelde kaders. Er is daarbij gekeken naar locaties waar 300 tot 500 vluchtelingen voor een periode van maximaal 2 jaar kunnen worden opgevangen.
Het betreft de volgende 3 locaties:
• het voormalig Belastingkantoor aan het Stationsplein
• het voormalig EHAD-terrein aan de Engelseweg
• braakliggend terrein aan Bosselaan ten noordwesten van Jan Visser Museum Lees verder »

37reacties

Stijkel: (On)zinnigheid van Stadsgesprekken

Vijf zaaltjes vol ‘steunpilaren’ kopte John Graat (E.D. 8.4) treffend boven zijn impressies van de zogenaamde stadsgesprekken, die het Helmondse stadsbestuur organiseerde.
De minieme opkomst toonde aan dat de Helmondse bevolking er niet in gelooft door het zittende college en de raad gehoord te worden. Komt bij: wie openlijk en eerlijk zijn terechte zorgen uit bij het thema asielzoekers wordt domweg voor ‘schreeuwer’ uitgemaakt.
Onder bewaking van 15 politieagenten lieten 140 stadgenoten, waarvan 99,9% ongeremde ‘mee’denkers, zich meenemen in de opzet van het programma: ‘Ja zeggen tegen de burgemeester’. De vraag is immers niet meer of die 500 asielzoekers komen, maar hoe helpen we hun integreren. Daarmee wordt en passant de vraag of die mensen ooit van plan zijn naar huis te gaan, overbodig.Lees verder »

11reacties

‘Wij’ en ‘Zij’ en de vluchtelingenproblematiek

Komende donderdag 7 april gaan Helmonders met elkaar in gesprek over de opvang van vluchtelingen. Een heikel punt. In de media zien we berichten over een – gelukkig- kleine groep, die intolerante en zelfs zeer discriminerende uitspraken hierover doet. Hun harde schreeuwen overstemt helaas ook de terechte zorg van de meerderheid van onze inwoners. Jawel, terechte zorg, want de gewone Helmonder discrimineert niet, maar maakt zich oprecht zorgen. Maar hebben die zorgen wel alleen met de vluchtelingen te maken of speelt er ook iets anders? Ik merk dat de discussie over vluchtelingen vaak maar voor een deel gaat over de vluchtelingen zelf. Lees verder »

22reacties

Meepraten over vluchtelingen in Helmond

In Nederland worden vluchtelingen opgevangen. Ook de gemeente Helmond is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Op donderdag 7 april zijn er 5 stadsgesprekken. Inwoners zijn die avond van harte welkom mee te denken over hoe we de noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders het beste kunnen organiseren. Hoe de Helmonders daarover het beste geïnformeerd kunnen worden en wat we zelf kunnen betekenen bij de opvang en integratie van die vluchtelingen.
Die gesprekken vinden tegelijkertijd plaats op 5 verschillende zaaltjes in de stad:Lees verder »

20reacties

160 Extra huizen voor statushouders

Met het huisvesten van 153 toegewezen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voldeed Helmond in 2015 exact aan haar wettelijke verplichting. De komende jaren wordt dat lastiger: de verwachte instroom van vluchtelingen in 2017 is maar liefst 2 keer zo hoog als vorig jaar. Vanwege die verzwaarde taak stemde B&W (met 8 andere colleges) in met het Actieplan Statushouders 2016-2017. Deze maatregel heeft volgens de gemeente Eindhoven niet alleen een positief effect voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Om verdringing te voorkomen, komen er namelijk 800 extra huizen bij en worden leegstaande gebouwen bewoonbaar gemaakt. Concreet voor Helmond: 160 extra woningen in die 2 jaar.Lees verder »

10reacties

Opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen stopt

Helmond moet van het Rijk de noodopvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen sluiten. In een overleg met de Stichting Vluchteling als Naaste  heeft de gemeente namelijk aangegeven dat beleid (de bed-bad-broodregeling) van het rijk te respecteren. Dat laat B&W zojuist in een RaadsInformatieBrief (pdf) weten.
Het gemeentebestuur vindt dat de huidige opgevangen bewoners op een correcte wijze moeten overgaan naar hun nieuwe opvang. Dat is dan in 1 van de 9 door het rijk aangewezen vrijheidsbeperkende locaties (VBL). Het is nog onzeker wanneer die verhuizing zal plaats vinden.Lees verder »

12reacties

Q&A: onderwijs aan vluchtelingenkinderen

GroenLinks stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Helmond.
Hieronder hun 4 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 16 september is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver aangenomen over het adequaat voorzien in onderwijs van vluchtelingenkinderen. GroenLinks heeft in die motie het kabinet verzocht om met voorstellen te komen, zodat scholen het onderwijs voor deze kinderen goed kunnen organiseren. GroenLinks heeft gevraagd om daarvoor het benodigde budget vrij te maken.
Ondanks deze oproep lopen de wachtlijsten voor kinderen van vluchtelingen op, scholen hebben onvoldoende ruimte om het stijgende aantal te kunnen plaatsen. Zo ook in de regio.
Tijdens de dialoog met de Helmondse gemeenteraad op 29 september en nogmaals op 14 januari vroeg GroenLinks ook lokaal aandacht voor dit probleem. Vluchtelingenkinderen hebben vaak langdurig geen onderwijs gehad en een groot aantal is getraumatiseerd; een verblijf in een noodopvang of AZC zonder onderwijs komt hun situatie niet ten goede. Kinderen moeten gewoon naar school en zo snel mogelijk Nederlands leren. Hiermee hebben ze meer toekomstperspectief en het zorgt voor een betere integratie.
GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Hoeveel vluchtelingenkinderen ontvangen op dit moment anderstalig onderwijs in Helmond?
 2. Staan er vluchtelingenkinderen op de wachtlijst voor zowel primair- als middelbaar onderwijs? Zo ja, hoeveel?
 3. Is de Helmondse onderwijssector berekend op de verwachte toestroom de komende jaren? Zijn de middelen, klassikale ruimtes en expertise toereikend?
 4. Hebben de scholen hiervoor de benodigde budgettaire middelen ontvangen, zoals bepleit in de aangenomen motie?

In de reacties hieronder staat een update.

39reacties

Stijkel: “Vluchtelingenopvang”

Senioren 2013 is er altijd voor geweest om echte vluchtelingen tijdelijk, maar met slechts de hoogstnoodzakelijke voorzieningen worden opgevangen. Dat hebben we naar buiten toe ook steeds zo gecommuniceerd. Opvang moet strikt beperkt blijven tot echte vluchtelingen. Daarom moet iedereen sowieso uitputtend gescreend zijn voordat hij hier aan kan komen. Zonder paspoort (omdat ze dat al weggegooid hebben) of met een vals paspoort zou helemaal niemand hier terecht moeten kunnen. Echte vluchtelingen zijn doorgaans gezinnen met kinderen en soms hun bejaarde ouders, ten einde raad, uitgeput van de lange bizarre tocht die zij vaak gemaakt hebben, blij met alles wat aan voedsel en onderdak wordt aangeboden, die zeker geen eisen gaan stellen. We zien steeds vaker, dit is een kleine minderheid.Lees verder »

53reacties

Q&A: Wel of geen vluchtelingen in Carolus?

Lonneke Maráczi en Mieke Meulendijks van de SP willen van B&W de stand van zaken weten met betrekking tot de eventuele noodopvang van vluchtelingen in de voormalige Carolusschool. Op 19 oktober werd bekend dat die locatie in Stiphout aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou worden aangeboden. Een maand later inspecteerde het COA het gebouw waar zo’n 250 vluchtelingen zouden moeten worden gehuisvest.
Maar behalve dat burgemeester Elly Blanksma op 1 december liet weten dat zij nog niets van het COA vernam over die inspectie, bleef het stadsbestuur daarover sindsdien stil. In haar column op 21 december was Maráczi al verbaasd dat het COA nog steeds niets liet weten. En dat terwijl de vluchtelingencrisis overal en ook in Helmond, nog steeds het gesprek van de dag is en er veel zorgen en vragen zijn, aldus de 2 SP-raadsleden. Daarom stelden zij B&W de volgende vragen:
Wanneer wordt het uitsluitsel van het COA verwacht? Indien dit onbekend is hoe lang wil het college nog afwachten en is zij voornemens om zelf contact met COA op te nemen? Of heeft ze dit al gedaan?

Let op: dit topic gaat over de eventuele vluchtelingenopvang in Helmond.

43reacties

Maráczi: Nieuwkomers

Van “Het leven in Helmond” is deze maand het 20e en tevens laatste themanummer verschenen.
De afsluiting van een mooie, leerzame reeks waarin het leven van Helmond in de laatste 160 jaar is beschreven. Door Heemkundekring Helmont werd de reeks in de Gaviolizaal op waardige wijze afgesloten met de presentatie van het laatste nummer “Nieuwkomers maken mede een stad”, waarbij Bert Kuijpers op geheel eigen, humoristische wijze zijn licht schijnt op de nieuwkomers in Helmond in het kader van Kerst.Lees verder »

91reacties

Tuerlings: ‘Adopteer’ een vluchteling

Vluchtelingen, zonder enige twijfel het meest besproken, meest bediscussieerde en meest gevoelige thema van 2015. De foto van Aylan op het strand heeft plaats gemaakt voor een Eiffeltoren of Franse vlag, op dezelfde manier als “Je suis Charlie” over het net ging. Social media is de plek waar het debat tussen mensen onderling wordt uitgevochten. Meningen slaan om met hetzelfde gemak als het weer op een snikhete zomerdag in juli. De gebeurtenissen in Parijs hebben gezorgd voor een nieuwe tsunami van scepsis tegenover alles dat niet van hier komt. De roep om represailles tegen IS klinkt luider dan ooit. “Bombarderen die shit,” roept men overal, maar dat gebeurt al volop. What’s next? Straten liggen vol met bloemen voor de 130 onschuldige slachtoffers die de aanslagen in Parijs niet overleefd hebben, maar nergens bloemen voor de inmiddels ruim 700 onschuldige slachtoffers die het Franse antwoord niet overleefd hebben. Om nog maar te zwijgen over de miljoenen levens die deze bizarre strijd al heeft verwoest.Lees verder »

301reacties

200 Vluchtelingen in het VeKa Sportcentrum


B&W heeft besloten dat vanaf maandag 200 vluchtelingen tijdelijk terecht kunnen in Helmond. De vluchtelingen worden, vooralsnog voor 72 uur opgevangen in VeKa Sportcentrum (aan de Deltaweg 201), met een mogelijke uitloop van enkele dagen.
Vandaag kreeg de gemeente het verzoek om een crisisnoodopvang in te richten voor deze vluchtelingen. De situatie in Nederland rondom de vele vluchtelingen blijft zorgelijk en er is nog altijd een ernstig tekort aan opvanglocaties. Onze  gemeente vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van deze mensen, vandaar dit besluit.Lees verder »

5reacties

Was COA-info-avond Carolus openbaar?

De VVD wenst opheldering van B&W over de gegeven antwoorden inzake de “Bewonersinformatieavond Carolus als mogelijke locatie voor het COA.” Met name de beantwoording van vraag 2 viel niet helemaal goed. Op die vraag van de VVD antwoordde B&W op 22 oktober dat de informatieavond voor omwonende van Carolus op 19 oktober geen besloten bijeenkomst was.
Uit eigen wetenschap kon De weblog van Helmond al meteen melden dat dat antwoord niet klopte. De weblog vroeg op 16 oktober de woordvoerder van de gemeente namelijk: “Is het een openbare bijeenkomst en mag daar pers bij aanwezig zijn?” Omdat er eerst intern navraag moest worden gedaan, kregen we ’s middags per mail letterlijk dit antwoord: “Nee, de bijeenkomst is niet bedoeld voor de pers. Wel ontvangt de pers maandag een raadsinformatiebrief met daarin een toelichting.”
De VVD-fractie pikte dat op en stelt daarom vanavond tijdens het vragenhalfuur (voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering) de volgende 4 vragen:

 1. Hoe is het mogelijk dat er pers (De Weblog) is geweerd bij deze bijeenkomst?
 2. Waarom is die informatie niet met ons gedeeld?
 3. Zijn er nog anderen geweigerd?
 4. Het betreft hier een gevoelig maatschappelijk onderwerp, de vraag
  is: Hoe gaat u vanaf nu de stad erbij betrekken?

In de reacties staat een update.

173reacties

Carolus-gebouw aangeboden aan COA

– PRIMEUR –
Helmond biedt het COA de mogelijkheid om tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te realiseren op de locatie van de voormalige Carolusschool aan de Gasthuisstraat in Stiphout. Ook private pandeigenaren mogen zich aanmelden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor noodopvang.
“Op dit moment ligt er nog geen besluit over de inrichting van de voormalige Carolusschool tot noodopvang voor vluchtelingen en evenmin is het duidelijk of COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Dat laatste weten we binnen afzienbare tijd.” Dat en meer staat te lezen in onderstaande RaadsInformatieBrief die B&W vanavond stuurde naar de gemeenteraad. De omwonenden van het voormalige Carolus Borromeus College zijn/worden daarover vandaag geïnformeerd.Lees verder »

11reacties

Lucy: Vluchten voor de burger

Een overvol Boscotondo enkele weken geleden tijdens de raadsvergadering waar één onderwerp de agenda, of althans de publieke belangstelling daarvoor, domineerde: de mogelijke opvang voor vluchtelingen in Helmond. De belangstelling was zo groot dat zelfs een extra zaal deze tsunami niet aankon: de grenzen van de raadszaal gingen dicht, voor hen die te laat kwamen helaas geen plek in ons welgestelde huis van de democratie. “Zo voelt dat dus” zag ik op Twitter voorbijkomen.Lees verder »

10reacties

Verouden: Vooruitzien

Op dit moment is er eigenlijk maar een onderwerp, waar iedereen het over heeft, een onderwerp dat de gemoederen nogal bezig houdt, een onderwerp, wat ook mij nogal bezig houdt,een onderwerp, waar deze column dus ook over zal gaan: het vluchtelingenvraagstuk.

Voor mij staat een ding buiten kijf: een mens in nood moet worden geholpen!

Dus ook als het veel mensen in nood zijn, dan moeten die worden geholpen! Daar hoeft wat mij betreft geen discussie over te bestaan. De discussie zit hem in het feit hóe die mensen moeten worden geholpen. Lees verder »