Buiten is het 28 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.381 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
53reacties

Lonneke Maráczi en Mieke Meulendijks van de SP willen van B&W de stand van zaken weten met betrekking tot de eventuele noodopvang van vluchtelingen in de voormalige Carolusschool. Op 19 oktober werd bekend dat die locatie in Stiphout aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou worden aangeboden. Een maand later inspecteerde het COA het gebouw waar zo’n 250 vluchtelingen zouden moeten worden gehuisvest.
Maar behalve dat burgemeester Elly Blanksma op 1 december liet weten dat zij nog niets van het COA vernam over die inspectie, bleef het stadsbestuur daarover sindsdien stil. In haar column op 21 december was Maráczi al verbaasd dat het COA nog steeds niets liet weten. En dat terwijl de vluchtelingencrisis overal en ook in Helmond, nog steeds het gesprek van de dag is en er veel zorgen en vragen zijn, aldus de 2 SP-raadsleden. Daarom stelden zij B&W de volgende vragen:
Wanneer wordt het uitsluitsel van het COA verwacht? Indien dit onbekend is hoe lang wil het college nog afwachten en is zij voornemens om zelf contact met COA op te nemen? Of heeft ze dit al gedaan?

Let op: dit topic gaat over de eventuele vluchtelingenopvang in Helmond.

53 reacties:

Laat ze maar wegblijven, kost ons klauwen met belastinggeld en ze zorgen alleen maar voor ellende en een strop voor de maatschappij. Ziektekosten duurder, nieuwe bezuinigingen ( nu ook het advies van de Rabobank). Ik ben er helemaal klaar mee, en zou ze het liefst persoonlijk linea recta enkele reis willen sturen. Als er demonstraties komen, zijn wijner zeker bij????????????????????

Beantwoorden

Trouwens neem maar geen contact op met COA, dan zijn wij er van af!!

Beantwoorden

Echte vluchtelingen welkom (vrouwen, mannen (40+) met kinderen), voor een bepaalde tijd en zonder recht op permanent verblijf en gezins hereniging, de insteek zou altijd terug naar eigen land moeten zijn. De opvang sober en op het terrein zelf blijven.
De testosteron bommen (jeugd en jonge mannen) die iedereen inmiddels wel kent kunnen wat mij betreft linea recta retour, en inderdaad de slechte verpesten het voor de goede.

Beantwoorden

Goed initiatief van de SP deze vragen. Omwonenden hebben recht op duidelijkheid en zitten nu al maanden in onzekerheid.
Bij besluitvorming mening van omwonenden meewegen.
Daarbij ( bij eventuele komst) proberen invloed uit te oefenen op de samenstelling van de vluchtelingen zoals b.v. gezinnen, en niet allerlei nationaliteiten door elkaar, naar Canadees voorbeeld. (alhoewel ik twijfels heb of het COA daarin meegaat)
Dan alles inzetten op integratie zoals Nederlandse les, Nederlandse geschiedenis, Nederlandse waarden en normen.
Investeren in veiligheid voor omwonenden EN vluchtelingen.
Daarmee laten zien dat kleinschalige zorgvuldige opvang werkt in plaats van de vluchtelingfabrieken die we op andere plaatsen zien.

Beantwoorden

Je hoort inderdaad hier niets meer over. Men heeft het nu te druk met de vestiging van Basic Fit in de Rijpelberg. Zij hebben een paar parkeerplaatsen te weinig.

Beantwoorden

Ben benieuwd! Ook in Helmond hebben we een taak richting vluchtelingen. Goed dat de SP aan de bel trekt.

Beantwoorden

Géén vluchtelingenopvang in de voormalige Carolusschool
De volledige brief van B&W daarover aan de leden van de gemeenteraad:

Tijdens de raadsvergadering van 29 september jl. hebben wij met u een open dialoog gevoerd over de situatie rondom de vluchtelingenproblematiek. Aanleiding voor dit gesprek was de toestroom van vluchtelingen en het beroep dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie op gemeenten deed om na te denken over mogelijke opvanglocaties. Tijdens deze vergadering heeft uw gemeenteraad het signaal gegeven dat Helmond een bijdrage zou moeten leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en beantwoorden wij tevens de hierover op 7 januari jl. gestelde raadsvragen door de SP-fractie.

De gemeente Helmond heeft de afgelopen maanden op drie wijzen haar bijdrage geleverd.

 • Medio oktober hebben we het COA geattendeerd op de voormalige Carolusschool, om deze geschikt te maken als locatie voor noodopvang (3-12 maanden).
 • Medio november hebben we gehoor gegeven aan het dringende verzoek crisisnoodopvang in te richten voor 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 2 x 72 uur (Veka Sporthal).
 • Voor de huisvesting van statushouders realiseren wij onze taakstelling.

Mogelijke noodopvang in de voormalige Carolusschool
Afgelopen maandag, d.d. 11 januari, heeft het COA telefonisch contact opgenomen met burgemeester Blanksma. Hierin is te kennen gegeven dat het COA het, gezien de daarvoor noodzakelijke investeringen, niet haalbaar en verantwoord acht om de voormalige Carolusschool om te bouwen tot een locatie voor noodopvang. Alleen als ook het rondom het gebouw liggende perceel zou worden ingericht voor noodopvang bestaat er een mogelijkheid de opvang eventueel kostendekkend te maken. Hierbij zou sprake moeten zijn van minimaal 400 vluchtelingen voor een periode van, zoals de schattingen nu laten aanzien, tenminste 24 maanden. Pas na een nieuwe schouw zou kunnen worden aangegeven of deze optie überhaupt haalbaar is. Daarbij heeft het COA bovendien al op voorhand de volgende serieuze kanttekeningen geplaatst:

 • De nabijheid van een gebouw (zoals de oude Carolus-school) bij een braakliggend terrein betekent geen substantieel voordeel voor noodopvang in vergelijking met locaties waar alleen een braakliggend terrein aanwezig is;
 • Stukken grond waar geen faciliteiten als riolering, elektriciteit en wegen voorhanden zijn, kunnen alleen tegen beduidend hogere kosten geschikt worden gemaakt voor units voor noodopvang;
 • De te plaatsen noodwoningen/-units zijn door de grote afname voor de opvang van vluchtelingen momenteel (mondiaal) zeer lastig verkrijgbaar.

Op basis van bovenstaande geniet de optie het Carolus-gebouw uit te breiden met het omliggende perceel en opnieuw een schouw te laten plaatsvinden niet de voorkeur van ons college. Onze intentie is en blijft om mensen in nood te helpen. Wij zijn nog altijd van mening dat wij een verantwoordelijkheid hebben in het leveren van een bijdrage aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. Kleinschaligheid en duurzaamheid zijn daarbij voor ons essentiele uitgangspunten. Om deze reden zijn wij voornemens het COA te laten weten hun voorstel voor een nadere schouw van het Carolus-gebouw én omliggend perceel af te wijzen. De direct omwonenden rondom het Carolus-gebouw worden hiervan vandaag op de hoogte gesteld.

Samen op zoek naar kleinschalige locaties voor noodopvang
Wij zijn en blijven bereid te zoeken naar mogelijkheden voor noodopvang. Hiervoor willen wij, proactief en met diverse partners binnen onze stad op zoek naar mogelijke andere locaties, waarbij kleinschaligheid voor ons centraal staat.

Verhoogde inzet voor huisvesting statushouders
Een belangrijke en duurzame oplossingsrichting binnen het totale vraagstuk is de doorstroming van vergunninghouders vanuit asielzoekerscentra naar huisvesting in de gemeenten. Dit is de kern van het bestuursakkoord dat VNG, IPO en Kabinet op 24 november 2015 hebben gesloten rondom de verhoogde asielinstroom. In lijn met dit akkoord willen wij extra inzetten op de kleinschalige huisvesting van statushouders. Dit gebeurt in nauwe samenwerking binnen het Stedelijk gebied, met daarbij de Provincie Noord-Brabant, de negen gemeenten, woningcorporaties, het COA, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en organisaties die maatschappelijke begeleiding aanbieden aan statushouders als belangrijkste partners.

Uitgangspunt hierbij is dat deze doorstroom niet ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden in onze gemeenten. Onze taakstelling voor de eerste helft van 2016 is om 106 statushouders te huisvesten. Onze inzet is om over 2016 en 2017 tenminste 50% meer statushouders te huisvesten dan binnen de taakstelling van ons wordt gevraagd.

Dialoog met gemeenteraad
Wij vinden de mening van uw raad van groot belang. Vandaar dat wij graag op korte termijn met uw raad van gedachten willen wisselen over de koers van Helmond. Hierbij staan de volgende drie vragen centraal:

 • Steunt uw raad het voornemen van het college om niet in te gaan op het aanbod van het COA om een nieuwe schouw uit te voeren in en om de voormalige Carolusschool?
 • Steunt uw raad het voornemen van het college om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, met kleinschaligheid als uitgangspunt?
 • Steunt uw raad het voornemen van het college om de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017 met tenminste 50% te verhogen ten opzichte van de ons opgelegde taakstelling, waarbij de uitgangspunten kleinschaligheid en duurzaamheid centraal staan én waarbij de huisvesting niet ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden in onze gemeente?

Voor deze dialoog maken wij graag gebruik van de datum van de al eerder geagendeerde commissievergadering van Bestuur & Economie, waarbij we graag alle raadsleden willen uitnodigen.

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 14 januari a.s., om 19.30 uur in Boscotondo.

Beantwoorden

Ja er zal wel een flink onderzoek voor nodig zijn geweest om te zien wat voor terrein het was en hoeveel riolering etc. aanwezig was. Zulen zich tenminste wel 16 hooggeleerden over hebben moeten buigen 6 maanden. Geen wonder dat asielzoekers zo duur zijn. 😉

Beantwoorden

eindelijk!

Beantwoorden

Daar moet opgedronken worden????

Beantwoorden

Ben wel benieuwd waar dan wel ?

Beantwoorden

Gelukkig

Beantwoorden
Charlotte van Campenhout

Meer statushouders huisvesten zonder dat het ten koste gaat van de woningvoorraad voor woningzoekenden uit Helmond zelf. Ik vraag me af hoe dat in zijn werk gaat.

Beantwoorden

Hoe doorzichtig.SP stelt vraag en hup daar is het antwoord.We worden voor de gek gehouden.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 12 januari 2016 om 23:17:

Wat een onzin. Als we hadden geweten dat er deze week meer duidelijkheid zou komen dan hadden we de vragen niet eens gesteld.

Beantwoorden

Geen moment ook maar gedacht dat er daadwerkelijk een asielzoekercentrum zou komen in Stiphout.
Daar wonen iets te veel “notabelen”.
Nu op zoek naar een “geschikte” locatie in een of andere pauperwijk zoals Brouwhuis, Rijpelberg etc.

Beantwoorden
Helmonder in hart en ziel

@Lonneke Maraczi op woensdag 13 januari 2016 om 03:20:

Tuurlijk,ik geloof u.

Beantwoorden

Opvallend dat de criteria die de gemeente Helmond hanteert zo zijn gekozen dat het COA onmogelijk akkoord kon gaan met opvang in het Carolus. Nu staan de helmondse partijen voor een keuze:

– Óf grootschaliger opvang (400, minstens 2 jaar)
– Óf géén opvang

Ik durf te stellen dat de keuze voor kleinschalige opvang, terwijl het staand beleid van het COA een minimale omvang van 400 personen is een bewuste keuze is geweest om de komst van het AZC te torpederen. De partijen die durven te kiezen voor grootschalige opvang zullen door een deel van de Stiphoutenaren worden gezien als “verraders”. Met hun stellingname hebben met name CDA en VVD op een handige manier druk gezet op de oppositie en het overige deel van het college. Het moge duidelijk zijn dat de coalitiepartijen op dit punt niet met een mond spreken, waardoor CDA en VVD een populistisch standpunt in kunnen nemen en de oppositie en hun coalitiegenoten de kastanjes uit het vuur laten halen als die vinden dat Helmond zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de vluchtelingenkwestie.

En zo wordt er dus over de rug van de vluchtelingen politiek bedreven. Beschamend.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 12 januari 2016 om 23:17:

Dat u geen enkel vertrouwen heeft in alles en iedereen is inmiddels genoegzaam bekend. Geloof me, anderen ook niet in u..

Beantwoorden

@Frans op woensdag 13 januari 2016 om 10:31:

Nee,Frans men is te laf voor een open discussie. Ik geloof u trouwens ook niet. niet.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 13 januari 2016 om 09:45:

Mooi dat de gemeente wel paal en perk stelt. Heeft niks te maken met politiek bedrijven over de rug van de (echte?) vluchteling. Volgens jouw mening, die je als feit verkondigt, neemt Helmond dus geen verantwoordelijkheid als ze minder dan 400 “vluchtelingen” wil huisvesten? Dan hou je het in ieder geval wel beter bestuurbaar en onder controle en kun je ook makkelijker gaan denken aan je verantwoordelijkheid mbt onderwijs, dagbesteding etc.

En dan ben je populistisch bezig, omdat COA dan geen zaken meer met je wil doen? Uit de laatste berichten is het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen meer opvang. Dat is natuurlijk populistisch volgens jou, maar “naar waarheid grenzende waarschijnlijkheid” wel de realiteit. COA zal elders dan wel betere aanbiedingen hebben gekregen….

Ik vind dat de gemeente wel degelijk zijn verantwoording heeft genomen, er is iets moois aangeboden, dat ze er dan geen gebruik van willen maken, jammer dan. Voor mij voelt dat een beetje als, dat ik je een vers gebakken appeltaart aanbied en dat jij dan zegt “Nee, die hoef ik niet, want er zit geen slagroom op”.

En wat te denken van de taakstelling die de gemeente zich nu wil opleggen mbt huisvesting? Is toch mooi? Of is de 50% vrijwillige verhoging bovenop de opgelegde taakstelling dan geen mooie geste? Is het weer te weinig, dan zou jouw partij kunnen voorstellen om er 100% van te maken, zegt de VVD en Zingende Kapperspartij 10%, kom je uit op 35%. Iedereen happy, zo werkt dat in een democratie. Helmond is niet de partij die nee heeft gezegd tegen het aanbod Carolus, dat was het COA.

Zoals je het nu verkondigt is het weer allemaal niet goed genoeg wat we aanbieden en aangeboden hebben. Dat noem ik nou linksche gutmensch bullshit. Blijkbaar is de nood niet zo hoog als men verkondigt…. 🙂

Nb: in het oude Carolus gebouw zaten op het toppunt 1100 leerlingen en een docentencorps met onderwijsondersteunend personeel van ongeveer 80 man. (op toppunt soms 32 tot 34 leerlingen in een lokaal) Je maakt mij niet wijs dat je dan geen 300 of nog meer vluchtelingen in sobere opvang kwijt kunt. (vergelijk maar eens met de Polenhuisvesting in de Molenstraat, ik kan je aanraden om daar eens te gaan kijken).
Het Carolus-pand is 25 jaar oud, keurig onderhouden, twee gymzalen en een grote aula en meerdere open ruimtes. Het pand is destijds zo gebouwd dat je intern heel makkelijk muren kunt weghalen of bijplaatsen. Paal constructie. Dat was destijds een eis aan OMO bij de bouw van de school, zodat er makkelijk op ontwikkelingen kon worden ingespeeld.

Jammer, het was een mooi aanbod, maar nu het nee is, een opluchting voor velen.

Beantwoorden

Enkele weblogbezoekers lieten ons weten dat de bovenstaande brief van B&W gisteravond wel erg lang was. Daarom onderstaande samenvatting die de gemeente maakte:

Geen vluchtelingen in Carolus-gebouw
Het Carolus-gebouw komt niet in aanmerking als noodopvang locatie voor vluchtelingen. Het COA heeft aangegeven dat het, gezien de daarvoor noodzakelijke investeringen, niet haalbaar en verantwoord is om de voormalige Carolusschool om te bouwen tot een locatie voor noodopvang.
Alleen als ook het rondom het gebouw liggende perceel zou worden ingericht voor noodopvang bestaat er een mogelijkheid de opvang eventueel kostendekkend te maken. Hierbij zou sprake moeten zijn van opvang voor minimaal 400 vluchtelingen voor een ingeschatte periode van tenminste 24 maanden. Pas na een nieuwe schouw door het COA zou kunnen worden aangegeven of deze optie überhaupt haalbaar is. Daarbij heeft het COA bovendien al op voorhand de volgende serieuze kanttekeningen geplaatst:

 • De nabijheid van een gebouw (zoals de voormalige Carolus-school) bij een braakliggend terrein betekent geen substantieel voordeel voor noodopvang in vergelijking met locaties waar alleen een braakliggend terrein aanwezig is;
 • Stukken grond waar geen faciliteiten als riolering, elektriciteit en wegen voorhanden zijn, kunnen alleen tegen beduidend hogere kosten geschikt worden gemaakt voor units voor noodopvang;
 • De te plaatsen noodwoningen/-units zijn door de grote afname voor de opvang van vluchtelingen momenteel (mondiaal) zeer lastig verkrijgbaar.

Op basis van bovenstaande argumenten is het college van B&W voornemens om de optie om het Carolus-gebouw uit te breiden met het omliggende perceel en opnieuw een schouw te laten plaatsvinden af te wijzen. Aanstaande donderdag zal dit voornemen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Helmond. Ook zal de gemeenteraad worden gevraagd een standpunt in te nemen over het voornemen van het college van B&W om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, waarbij kleinschaligheid van de opvang het uitgangspunt is. Tot slot staat ook het voornemen om de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017 met tenminste 50% te verhogen ten opzichte van de opgelegde taakstelling (zonder dat dit ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden) op de agenda.

Beantwoorden

Kunnen ze van het Carolus mooi appartementen maken om het woningtekort in de socialehuur-laag aan te pakken. Ik wil er zo wonen.

Beantwoorden

>>>Ook zal de gemeenteraad worden gevraagd een standpunt in te nemen over het voornemen van het college van B&W om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, waarbij kleinschaligheid van de opvang het uitgangspunt is.<<<

Oei oei, ik hou m'n hart vast, vertrouw ze voor geen meter….

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op woensdag 13 januari 2016 om 11:36:

Het punt is niet wat te veel of te weinig zou zijn, het punt is dat ik de indruk heb dat er bewust gekeken is naar de minimale eisen van het COA en dat de voorgestelde eisen daarop aangepast zijn. M.a.w. als de minimumeis van het COA huisvesting voor 250 was geweest was het aanbod 150 geweest i.p.v. 250. Dezelfde methode is gehanteerd bij de tweede coffeeshop die daardoor ook niet door is gegaan. Eisen aanscherpen totdat het onmogelijk wordt.

Of er wel of geen draagvlak onder de bevolking is, dat blijft een heikel punt. Voor de gebeurtenissen in Keulen werd landelijk nog gepeild dat een zwijgende meerderheid van 70% nog vóór opvang was. Feit is wel dat er vaker op basis van gevoelens dan op basis van feiten en statistieken gereageerd wordt. Feit is dat asielzoekers gemiddeld niet gewelddadiger zijn dan de gemiddelde Nederlander. Als je alleen de incidenten breed uitmeet, dan wil dat gegeven nog wel eens ondersneeuwen. Het zijn meestal de media die het sentiment bepalen en versterken. Ook dat hoort bij de democratie, maar toch.

Die 50% meer statushouders lijkt een mooi gebaar, maar het is vooral een maatregel die gratuit is. Ik moet nog zien dat ze die 50% extra ook echt gaan huisvesten als het uitgangspunt is dat de Helmondse woningzoekenden er niet door benadeeld mogen worden. En nee, het hoeven er van mij niet per sé meer te zijn. We hebben als land een bepaalde taakstelling te halen omdat die vluchtelingen nu eenmaal hier zijn. Als Helmond daar zijn deel van doet dan is het prima. Maar aan afschuiven op anderen heb ik een hekel.

Beantwoorden

Een andere vraag:

Is de reactie van het COA trouwens openbaar? Ik ben wel heel benieuwd hoe zij e.e.a. verwoord hebben en of de lezing die nu gegeven wordt (afwijzing door het COA) misschien vooral een kwestie is van interpretatie.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 13 januari 2016 om 15:26:

U suggereert een sturing naar een afwijzing.Vindt u dat de raad in deze dan niet te verwijten valt om maar met de armen over elkaar te hebben afgewacht? Welke intiatieven hebben ze zelf genomen? Niemand maakt mij wijs dat een raadslid geen andere informatie mag vergaren buiten het college om.En de rol vd SP nu? In feite is de SP als vurig voorstander toch voor gek gezet.Want wat ik van deze brij begrijp, is dat deze besluitvorming om in CDA termen te blijven,weer een gebed zonder einde gaat worden.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 13 januari 2016 om 09:45:

Grappig dat tegenstanders van opvang de gemeente verdenken van listen om het door te drukken, en dat jij nu komt met de verdenking van listen om het tegen te houden.

Ik geloof niet zo in list en bedrog, wel in mensen die worstelen met een weerbarstige werkelijkheid. Blanksma biedt één vinger, en het COA vraagt om de hele hand. Dan is het verstandig om terughoudend te reageren.

Het signaal dat Helmond hiermee afgeeft past in een landelijk patroon: opvang oké, maar waarom zoveel op een kluitje bij elkaar? Mensen voelen zich, al dan niet terecht, door die grote aantallen vreemd volk overweldigd en bedreigd.

Volgens het COA maakt grootschalige opvang een verschil voor de kosten, maar hoeveel dat dan scheelt zeggen ze er niet bij. Dat maakt het erg moeilijk om de extra kosten van kleinschaligheid af te wegen tegen de maatschappelijke baten.

Helmond huisvest ongeveer een half procent van de Nederlandse bevolking. Daarom vind ik het redelijk als Helmond een half procent van het landelijke plaatsingsprobleem op zich neemt. De precieze aantallen ken ik niet, maar volgens een artikel in het NRC is destijds de beschikbare capaciteit teruggebracht van 80.000 naar 40.000.

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1586285.ece

Laten we dus zeggen dat er een tekort is van 40.000 plaatsen. Een half procent daarvan is 200. Wat mij betreft rust daarom op Helmond een morele plicht om 200 vluchtelingen opvang te bieden, geen 400.

Het alternatief, extra statushouders huisvesten, lijkt mij eigenlijk nog beter. Dan kunnen die mensen eindelijk een nieuwe start maken, en kunnen de AZC’s zich meer richten op hun kerntaak. Alleen die cryptische toevoeging dat dat niet ten koste mag gaan van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden uit Helmond begrijp ik niet. Overal waar je een statushouder huisvest, had je ook een Helmonder kunnen huisvesten.

Misschien denkt het college aan nieuwbouw of aan het verbouwen van leegstaande panden. Maar ook dan geldt: waarom kan dat wel voor vluchtelingen en niet voor Helmonders? Maar goed, dat is dan een kwestie van woorden. Het gaat vooral om de daden. Als het woningaanbod beter wordt afgestemd op de totale vraag (“nieuwe” + “oude” Nederlanders), dan is dat hoe dan ook winst.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 13 januari 2016 om 17:43:

Weet je wat het is; 400 is geen minimumeis. De minimumeis van COA is namelijk 300…. gaf ik niet voor niets aan in mijn comment. Michiel probeert daar 400 van te maken om zijn verhaal wat krachtiger te doen overkomen. 🙂
Ben het 100% met je eens, als ze niet willen gebruik maken van het aanbod, dan maar niet.
300 kunnen makkelijk in het oude Carolus gebouw, deel de bestaande lokalen door tweeën 1 gezin per ruimte en je bent er al. Nogmaals daar zaten op het toppunt 34 leerlingen inclusief docent in. En dan heb je nog gigantische ruimtes over waar allerlei dagbesteding plaats had kunnen vinden. Of waar dacht je anders dat die 1100 leerlingen hun pauzes doorbrachten? (toen nog geen gesplitste pauzes per afdeling zoals nu wel het geval is bij het nieuwe Carolus)

https://www.coa.nl/nl/gemeenten/opvanglocatie-in-uw-gemeente/opvanglocatie-aanbieden

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 13 januari 2016 om 15:20:

Eigenlijk zou ik je niet wijzer moeten maken, want ik vind het prima zo. Maar ik heb vanmiddag even iets opgevraagd voor je. Gewoon, omdat ik het niet fijn vind, dat jij er een politieke onderbuik kwestie van probeert te maken, door te stellen dat dit over de zielige ruggen van de “vluchtelingen” gaat.

Op dit moment zijn er in Nederland 98 geregistreerde opvanglocaties.
Er zijn 31 opvanglocaties met aantallen tussen 299 en 401 “vluchtelingen”. Die zullen we niet meetellen, immers ik heb je eerder gewezen op het cijfer 300. 🙂 🙂

Er zijn op dit moment 21 lokaties met minder capaciteit dan 300 “vluchtelingen” per locatie. Toch ruim 1 vijfde deel….. (Scheerwolde 35 tot Leiden 250). Gemiddeld op deze lokaties: 163 “vluchtelingen”).

Dus niks afschuiven, niks bewuste keuze om de zaak te torpederen zoals jij het stelt. We (en Elly voorop, ere wie ere toekomt 🙂 ) hebben een prima barmhartig en menslievend voorstel gedaan om ons steentje bij te dragen aan de taakstelling tot het verzorgen van bed, bad, brood voor onze medemens.
Was een prima aansluiting geweest op het bestaande aanbod.

Eind goed al goed.

Beantwoorden

@Michiel van Geel Waarop baseer je de bewuste aansturing? Op de feiten of je eigen teleurstelling? Ik zie geen enkele aanwijzing hiervoor en voel het dan ook niet zo. Ik kan me dan ook geheel aansluiten bij de woorden van @Sander Lam en @G.Ekkehenkie

Beantwoorden

En inmiddels valt op ED te lezen dat de woningbouwverenigingen geen mogelijkheden zien.Tot zover de visie van dit college.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 13 januari 2016 om 17:43:

“De precieze aantallen ken ik niet, maar volgens een artikel in het NRC is destijds de beschikbare capaciteit teruggebracht van 80.000 naar 40.000.” …
… “Laten we dus zeggen dat er een tekort is van 40.000 plaatsen. Een half procent daarvan is 200. Wat mij betreft rust daarom op Helmond een morele plicht om 200 vluchtelingen opvang te bieden, geen 400.”
Dus op Helmond berust alleen een morele taakstelling voor de groei en niet voor de totale omvang? Volgens mij is het deel wat Helmond op zou moeten vangen bij evenwichtige verdeling over alle gemeenten toch echt een half procent van die 80.000. Dan is een voorstel voor de opvang van 400 vluchtelingen door het COA dus zo raar nog niet.

@G.Ekkehenkie op woensdag 13 januari 2016 om 19:49:
Je hebt deels gelijk. Het minimum is dus inderdaad 300. Wat de locaties kleiner dan 300 betreft, dat zijn meestal locaties met een specifieke functie. Het door jou genoemde Scheerwolde bijvoorbeeld is bedoeld als opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Leiden is een zogenoemde noodopvang en proceslocatie van waaruit vluchtelingen doorgesluisd worden naar een AZC of andere noodopvang.

Misschien dat Helmond in overleg met het COA kan komen tot zo’n locatie met specifieke functie, zodat wel aan de criteria voldaan kan worden die eerder vastgesteld zijn.

@Lonneke Maraczi op woensdag 13 januari 2016 om 21:53:
Ik schaar het allemaal een beetje onder veel geschreeuw, weinig wol. Het feit dat jullie er als partij achteraan moeten wat het COA nou beslist heeft spreekt boekdelen. Er was en is geen gevoel van urgentie. Tel daarbij op dat het standpunt van VVD ronduit negatief was en het CDA zoveel mogelijk hamerde op kleinschaligheid (dus minder dan 300), terwijl duidelijk was dat de landelijke trend juist grootschalige opvang was. Twee partijen, waarvan een ook de burgemeester levert, die er vanuit hun standpunt belang bij hebben om de zaak te traineren. Natuurlijk kan ik niet hard maken dat hier een bewust spel is gespeeld, maar ik voel aan mijn theewater dat er hier iets niet in de haak is.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 januari 2016 om 10:08:

Voor je iets roept om je gelijk proberen te halen, kun je beter je huiswerk doen. In Helmond was het letterlijke voorstel “noodopvang voor 2 jaar, wat er daarna zou gebeuren was nu nog niet aan de orde” aldus Elly.

Dan dus over die specifieke lokaties; waarom zou het hier niet specifiek mogen zijn? Ik zie nergens terug in het aanbodpakket, dat dat een belemmering had hoeven te vormen.

Voor jou, gewoon omdat het kan:

Bergen aan Zee, Borculo, Brunssum, Budel Dorplein, Den Haag Loosduinen, Deventer, Geeuwenberg, Grou, Gulpen, Hengelo, Kollumerpomp, Leiden, Leleystad, Ootmarsum, Overberg, Scheerwolde, Sweikhuizen, Velp, Vierhouten, Vledder, Wageningen. Zo maar wat voorbeelden van opvang onder de 300 “vluchtelingen”.

Ik denk dat je spoken ziet. Met Elly voorop als grote kartrekker, denk je toch niet dat zij de zaak traineert of het toe zou laten?

Nee Michiel, sorry maar het aanbod is een appeltaart. Ik kan niet voldoen aan jouw eis van appeltaart met slagroom. Die haal je maar in een dorp verderop. Twee smaken voor je: take it or leave it. Hooguit beetje extra kaneel voor je en een gratis doosje voor je, maar dan houdt het op.

Om eerlijk te zijn, denk ik dat je hier ook Geldermalse toestanden zou krijgen als je met vergelijkbare aantallen hier aankomt. Ben het met je eens dat we dan een VVD en CDA hebben die dat zullen proberen te voorkomen. Gelukkig maar dat er dan toch nog twee partijen zijn die het het beste voorhebben met iedereen. 🙂

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 14 januari 2016 om 11:24:

Zoals ik al zei, misschien dat er een oplossing gevonden kan worden door te focussen op zo’n specifieke locatie. Zo schijnt het best moeilijk te zijn om genoeg goede opvangplekken te krijgen voor gezinnen. Het zal iets meer kosten om het Carolus daarvoor geschikt te maken, maar de kans op problemen met de buurt neemt dan natuurlijk wel af (van gezinnen zijn immers minder problemen te verwachten).

Wat betreft het lijstje wat je noemt, daarvan is een flink aantal gericht op een specifieke doelgroep.

Leiden, Vierhouten en Wageningen zijn proceslocaties (POL).
Borculo, Den Haag, Deventer, Overberg, Scheerwolde, Vierhouten en Wageningen zijn locaties voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV)
Blijft een aantal locaties met meestal rond de 250 opvangplaatsen die bestempeld zijn als aanvullende opvanglocatie. Wat die term betekent wordt verder niet uitgelegd.

Maar laten we eens in de regio kijken.
Budel Cranendonck 1700
Eindhoven: 700
Weert 1000
Valkenswaard 400
Veldhoven 400
Budel Dorpplein 239 (wordt uitgebreid)

Hoeveel vangen de B5 steden op?
Eindhoven 700
Tilburg 890 (op 2 locaties)
Breda 400
’s Hertogenbosch (Rosmalen) 500

En dan zouden wij als Helmond er geen 400 kunnen huisvesten? Nee, dit is geen appeltaart. Dit is zo’n mini-appeltaartje dat je bij de Appie Heijn kunt kopen. En inderdaad zonder slagroom.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 januari 2016 om 10:08:

Als het tekort 0 was, zou Helmond dan actie moeten ondernemen om een deel van de vluchtelingen die al in een AZC zitten alsnog naar zich toe te halen? Lijkt mij kolder. Het gaat om het tekort aan plaatsen, niet om het totale aantal.

Ik zie wel wat in de beeldspraak van G.Ekkehenkie. Het COA heeft honger voor 80.000, en heeft maar voor 40.000 in huis. Dan spring je bij door een lekkere appeltaart te bakken, maar nee het moet met slagroom zijn. Nou, veel succes elders dan maar.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 14 januari 2016 om 12:26:

Thanks, duim omhoog voor de beeldspraak!

@Michiel van Geel op donderdag 14 januari 2016 om 12:13:

Je spreekt jezelf gigantisch tegen. Niemand heeft gezegd dat het niet specifiek zou mogen zijn. Dat maak jij ervan. Maar ja, jij bent dan ook van een partij die weet wat goed is voor ons, al moet je het er voor de door de strot duwen bij iedereen, haha.

En ja, ik durf zeker wel te stellen dat ik en met mij het overgrote deel van de Helmonders niet zit te wachten op een massale “vluchtelingen”-fabriek. Dat lijkt mij, helaas voor jou, de realiteit. Dat maakt me in jouw ogen waarschijnlijk populistisch 🙂 Ik kom er gewoon eerlijk voor uit.

Ps: huiswerk doen en tot tien tellen voor je reageert op mijn comments die blijkbaar bij jou de uitwerking hebben van een rode lap op een dolle stier 🙂

Komt ie:
-Rosmalen: ondernemer die verhuurt (Libema, je weet wel dezelfde van de dierentuin op de vuilnisbelt achter Brandevoort) dus weinig van doen met Gemeente Den Bosch.
-Tilburg: twee keer korte noodopvang, waarvan Cobbenhagelaan al over 4 maanden dicht is
-Valkenswaard over 2 en halve maand gesloten
-Breda, is gevangenis en dus niet van de gemeente, maximaal 1 jaar noodopvang
-etc.

300 aangeboden plaatsen op het te kort van nu ongeveer 6500 plekken in de eerste-procedure-opvang is toch een flink aandeel? (cijfer nog niet officieel bevestigd maar zal waarschijnlijk nog lager uitvallen). Ik kom er op terug als het bevestigd is, goed?

Binnenkort biertje doen? Dan veeg ik de rest van je argumenten ook onder de tafel, of het kanaal in. Mij om het even.
Maar dan kunnen we in ieder geval ff lachen onder genot van een drankje. Wanneer is die partijborrel van jullie ook al weer? Komt Van den Heuvel ook nog altijd? Discussie met hem ook altijd heerlijk 😉 Ik zie hem nog stampvoetend aan de bar staan, nadat ie zijn ongelijk niet kon toegeven bij “kwestie Tielemans” 🙂

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 14 januari 2016 om 13:03:

Is het tekort echt maar 6500? Dan hoeft Helmond dus volgens mijn berekening maar 32 en een halve vluchteling op te vangen. Het aanbod was niet één appeltaart, maar een hele stapel!

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 14 januari 2016 om 12:26:

Actief hier naartoe halen is iets anders. Het gaat erom wat moreel gezien het cijfer zou zijn dat Helmond op zou moeten vangen. Dat er andere gemeenten zijn die een onevenredig deel van “de last” dragen verandert daar niets aan. Dat zij meer doen dan ze zouden hoeven doen ontslaat Helmond niet van de morele plicht om naar rato haar steentje bij te dragen.

Stel dat bijvoorbeeld er extra taken bijkomen in het huishouden. Moeder de vrouw doet al 90% van het werk, dus jij en je kinderen besluiten om de nieuwe taken te verdelen. Ontslaat dat je van de morele plicht om meer te doen in het huishouden dan die 10% die jij en je kinderen op dit moment bijdragen? Ik dacht het niet. Je bent dan nog steeds je snor aan het drukken, ook al neem je al die extra taken in je eentje op je. Dat je dan een keer een appeltaart bakt wordt vast enorm gewaardeerd, maar zodra die appeltaart op is is er niets veranderd.

De morele plicht is een evenredig deel op je nemen van de totale vraag. Elke stap die je daar naartoe zet is goed, maar nog geen reden om jezelf op de borst te kloppen.

@G.Ekkehenkie op donderdag 14 januari 2016 om 13:03:
“Je spreekt jezelf gigantisch tegen. Niemand heeft gezegd dat het niet specifiek zou mogen zijn. Dat maak jij ervan.”
Nee hoor, lees maar terug. Ik typte:
“Misschien dat Helmond in overleg met het COA kan komen tot zo’n locatie met specifieke functie, zodat wel aan de criteria voldaan kan worden die eerder vastgesteld zijn.”
Met andere woorden, dat daar mogelijk een weg voorwaarts ligt die voor alle partijen acceptabel is. Het is in ieder geval de moeite van het onderzoeken waard lijkt me.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 januari 2016 om 14:15:

Jij begint om 10.08uur over specifieke locaties, dan zeg je inderdaad wellicht opnieuw bekijken. Begin je om 12.13uur weer over de specifieke lokaties als drogreden tegen mijn visie. Dus?

Anyway; om wel iets zinnigs bij te dragen: Nee, ik ben het niet met je eens dat we nu weer moeten onderzoeken of de “vluchtelingen” toch maar naar Helmond gehaald kunnen worden. Die kans hebben we gegeven, de deur is dichtgegooid, een hele hoop mensen zijn opgelucht. Er is voldoende over gezegd en gedaan, men (COA) wil niet. Je klinkt als Doordrammen66 🙂
Mijn mening: prima zo! Ik zit er niet op te wachten en COA ook niet op ons.

Nogmaals we mogen ons best op de borst kloppen dat we toch ondanks “alle negatieve berichten van breed uitgemeten incidenten door de pers” en “een gemiddelde asielzoeker is gemiddeld niet gewelddadiger dan de gemiddelde Nederlander” (zoals jij dat ook nog eens als vaststaande feiten stelt, maar het overgrote deel van Nederland inmiddels toch ook wel enige nuance toelaat na Keulen en zelfs een kwibus als Sywert je met statische gegevens helemaal tot de grond laat gaan), toch een keurig aanbod hebben gedaan.
Helmond topper! Helmond Zo! en Prima Zo!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op donderdag 14 januari 2016 om 14:41:

Geen drogreden, maar verduidelijking dat het deel van de opvanglocaties dat onder de 300 blijft bijna allemaal een speciale functie hebben. Je hebt dus gelijk als je stelt dat er wel degelijk opvanglocaties zijn die kleiner zijn, maar die kanttekening hoort daar dus wel bij.

Wat betreft “er vrede mee hebben”, daar zijn we het dan niet eens. Ik vind het asociaal als er een landelijk probleem is en je als gemeente niet je verantwoordelijkheid neemt. Het COA wil wel, maar niet onder deze voorwaarden. Het is dus nu zaak om met het COA in gesprek te gaan wat wel een goede invulling zou zijn. “Nou dan niet” roepen is te makkelijk en daarmee draag je als gemeente niets bij aan dit landelijk probleem. Dan laat je het dus op het bordje van je buren liggen.

Sywert is trouwens door het stof gegaan omdat zijn cijfers bij DWDD niet klopten. Maar ja, dat doet ie dan op twitter, dus dat krijgt bijna niemand mee 🙂

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 14 januari 2016 om 14:15:

De onevenredigheid uit het verleden en het acute tekort nu zijn twee gescheiden problemen. Als je twee problemen tegelijk kunt oplossen is dat mooi meegenomen, maar je moet het niet als uitgangspunt nemen.

Het is altijd verstandig om een omvangrijk probleem op te splitsen in onafhankelijke deelproblemen die elk apart beter hanteerbaar zijn, en het belangrijkste als eerste aan te pakken.

Omgekeerd: hoe meer problemen je koppelt, hoe lastiger het is om ze op te lossen.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 14 januari 2016 om 15:31:

Mee eens, maar als je alleen elke keer het minimale bijdraagt om het huidige tekort te verhelpen, dan ga je die onevenredigheid uit het verleden dus nooit oplossen. Door die eerlijke verdeling juist wel als uitgangspunt te nemen kun je de schouders die nu de zwaarste lasten dragen wat ontlasten. Uiteindelijk is dit een landelijk en zelfs Europees issue en dat gaan we hier lokaal niet oplossen. Maar als elke gemeente gewoon zonder morren naar evenredigheid zijn steentje bijdraagt, dan zijn we in ieder geval solidair naar elkaar. Het beperken van de instroom of zoeken naar oplossingen moet toch op het niveau gebeuren waar het zich voordoet. Wegkijken en nietsdoen lost niets op.

Beantwoorden

Bijdrage CDA aan vluchtelingendebat gisteravond

Debat over Vluchtelingenopvang in Helmond met als vragen van het collega aan de Helmondse gemeenteraad:

1) Steunt uw raad het voornemen van het college om niet in te gaan op het aanbod van het COA om een nieuwe schouw uit te voeren in en om de voormalige Carolusschool? 


2) Steunt uw raad het voornemen van het college om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, met kleinschaligheid als uitgangspunt?


3) Steunt uw raad het voornemen van het college om de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017 met tenminste 50% te verhogen ten opzichte van de ons opgelegde taakstelling, waarbij de uitgangspunten kleinschaligheid en duurzaamheid centraal staan én waarbij de huisvesting niet tenkoste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden in onze gemeente?

Wij als CDA zeggen ja tegen punt 1 en 3. Tegen punt 2 zeggen wij nee, omdat we vinden dat ons college niet proactief op zoek hoeft te gaan. Als we een vraag krijgen, ja dan willen we best nadenken over noodopvang. Dat hebben we in november ook gedaan toen de vraag kwam over opvang in de VEKA sporthal.

Het CDA wil liever inzetten op het opnemen van statushouders in onze stad in plaats van noodopvang van een aantal dagen, jaren of maanden. Liever een constructieve oplossing, waarbij de vluchtelingen meteen worden geholpen en niet van tijdelijke situatie naar tijdelijke situatie gaan.

Beantwoorden

Hulde aan G.Ekkehenkie, Michiel kijkt te veel door een roze bril, er moet een stop komen op Europees niveau, het gaat in alle landen helemaal fout, opvangen is geen optie meer, terug sturen is de enige optie die nog rest als we niet onder de voet gelopen willen worden.
Eventueel in de betreffende landen zelf noodvoorzieningen maken is mijns inziens de enige optie. Europa kan niet iedereen opvangen die hiernaartoe willen komen, dat zijn er namelijk ettelijke miljoenen.
Wat Helmond betreft, we hebben een handreik gedaan aan het COA, ze hebben “nee” gezegd dus dan is de kous af.
Alleen ik vertrouw de politiek voor geen meter dus er zal nog wel een grote adder opduiken vrees ik.

Beantwoorden

@Twanneman op vrijdag 15 januari 2016 om 12:43:

Niet overdrijven. Europa heeft 750 miljoen inwoners. Een paar miljoen vluchtelingen erbij betekent echt niet dat we onder de voet worden gelopen.

Beantwoorden

@Sander Lam, als elk land zijn steentje zou bijdragen niet nee, maar als maar een paar landen actief opvangen heb je dus wel een probleem en dat is niet te ontkennen.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Juncker-is-kritiek-op-EU-zat-Lidstaten-falen-in-migratiecrisis-2746399W/?masterpageid=158493

En daarbij, dat alle landen evenredig gaan opvangen is een utopie, dus we hebben en houden een mega probleem voor de komende jaren als er niet snel iets gaat gebeuren. De vraag is wat moet er gebeuren, een ding is duidelijk dat degene die perse naar Europa willen komen, die kan je toch niet tegen houden.
Waar ik het meest bang voor ben is een massale intocht van Afrikanen en dat staat al op het punt van beginnen, dus maak je borst maar nat…
En kom nou niet aan van dat zal wel meevallen want dan ben je totaal niet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Beantwoorden

Heren en dames eventueel, even in de herhaling wat helemaal bovenaan staat:
Let op: dit topic gaat over de eventuele vluchtelingenopvang in Helmond.
We realiseren ons dat dat onderwerp ook gerelateerd is aan landelijke en Europese kwesties. Maar daar gaat het hier dus niet over.

Beantwoorden

Wat verzet zich eigenlijk tegen noodopvang verplicht van bovenaf te gaan regelen. Voor statushouders is dat wel het geval. De argumenten voor en tegen zijn overal hetzelfde. Daarover blijven bakkeleien schiet niet op. Schrijf daarom als Rijksoverheid doodeenvoudig voor wat iedere gemeente op basis van enkele criteria (bv. uit het gemeentefonds ) heeft te leveren. Zijn we af van gênante discussies over een onsje meer of minder en het doen voorkomen alsof het bij opvang van menselijk gaat om het winnen van een wedstrijdje verpissen (G.ekkehenkie).

Gezien de in de komende jaren niet opdrogende stroom vluchtelingen zou verplichte opvang per gemeente wel eens onontkoombaar kunnen blijken. Met een lappendeken van wel of niet meewerkende “stadstaatjes” waarvan de opvangbereidheid berust op toevallige politieke constellaties, slappe knieën, de waan van de dag en andere irrationele momenten in de besluitvorming is dit immense probleem onmogelijk harmonieus op te lossen. Dan maar wat minder gemeentelijke autonomie zou hierop landelijk wel eens een voor de hand liggende reactie kunnen zijn.
Voor tal van (medebewinds-) zaken bestaan uiteenlopende verdelingsformules, waarom dan geen gestandaardiseerde gemeentelijke opvangformule die veel kou en onzin uit de lucht haalt? Geen onlogische gedachte wanneer een afdoende oplossing achterwege blijft.
De euforie bij sommigen rond het afblazen van Carolus zou tegen een dergelijke achtergrond daarom wel eens erg voorbarig kunnen zijn.

Beantwoorden

In laatste regel van eerste alinea is na menselijk het woordje leed weggevallen zie ik zojuist. Sorry.

Beantwoorden

@Els

Helemaal mee eens! maar dan wel starten in Den Haag bij VVD wijk Benoordenhout

http://nieuws.nl/opmerkelijk/20151019/vvd-den-haag-weert-opvang-asielzoekers-uit-achtertuin-rutte-en-blok/

En tot die tijd heeft de overheid geen recht van spreken over Helmond.

Beantwoorden

@Els op vrijdag 15 januari 2016 om 15:32:

Wedstrijdje ver-pissen, goeie! 🙂
Het gaat er mij niet om hoeveel we er plaatsen. Als je goed leest, kun je zien dat ik vind dat het aantal van 250 voor het oude Carolus gebouw veel te weinig is. Voor mijn part had je er 400 “vluchtelingen” ingezet. Of dat nu AMA’s of gezinnen zijn, maakt mij niet uit.
Het onsje meer of minder, minder, minder 🙂 komt dan ook niet van mij, maar dat was COA, die vond het gebouw blijkbaar niet goed genoeg. Als dit gebouw al niet voldoet, zal het lastig worden om wel een gebouw te vinden in Helmond dat wel voldoet aan de eisen.

Voor wat betreft je voorstel voor quota opgelegd door de overheid; prima voorstel, ik zou zeggen dien het in bij VNG. Neem dan bijvoorbeeld inwoneraantal als factor. Zullen ze in andere steden als Oranje erg blij mee zijn. 🙂 Denk dat je toch op aantal uitkomt waar @Sander Lam met zijn berekening ook op uit komt.

Maar goed; waar wil je afspreken voor de wedstrijd? 🙂 🙂

Beantwoorden

In de Breitnerlaan staan nu twee gebouwen leeg: de Terp en voormalig Jovic. Bij het laatste gebouw vertrekt embodded fitness en zij moeten nog 2 jaar de volle huur betalen. Tel uit je winst. Maar ik denk dat de gemeente het lef niet heeft om daar vluchtelingen te huisvesten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *