Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

De SP stelde zojuist schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de daklozenzorg.
Vandaag plaatsen wij hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun ietwat ingekorte inleiding. Later volgen de antwoorden (Answers) van het college. Zodra die bekend zijn, plaatsen we die antwoorden in zijn geheel in de reacties.

Op 29 mei besloot de gemeenteraad dat De Oversteek per 1 oktober 2012 werd gesloten. De volgens de wethouder kleine groep gebruikers zou voortaan worden opgevangen in het passantenverblijf van D’n Herd, dat door het bijplaatsen van 2 extra bedden hiervoor voldoende capaciteit heeft. Door voor elke cliënt een trajectplan op te stellen, zou de doorstroming naar dagbesteding, werk en (zelfstandig of begeleid) wonen in een sluitende aanpak zijn opgenomen.
Meerdere verzoeken van de SP en andere oppositiepartijen aan de wethouder om eerst aandacht te besteden aan betere (daklozen-)zorg alvorens over te gaan tot sluiting van De Oversteek zijn destijds van de hand gewezen. Opvallend detail was dat de gevraagde duidelijkheid over de omvang van de doelgroep door de wethouder niet gegeven werd. Desondanks wilde de wethouder de bezuiniging doorvoeren. Zij beloofde zich in te spannen voor integrale trajectplannen voor iedereen, gericht op dagbesteding, werk en (zelfstandig of begeleid) wonen. Een evaluatie zou volgen na 1 jaar.
Het schetst onze verbazing dat, amper 15 dagen na sluiting van De Oversteek, wethouder Margreet de Leeuw in het Eindhovens Dagblad al aangeeft niet tevreden te zijn over de daklozenzorg. Er heerst ontevredenheid over de samenwerking tussen de maatschappelijke partners en de kwaliteit van de trajectplannen. Opvallend is dat de wethouder niet weet hoeveel daklozen zich dagelijks melden bij het passantenverblijf en hoeveel er worden weggestuurd.

Voor de SP fractie roept dit de volgende vragen op:

  1. Wat zijn de doelstellingen die de gemeente Helmond met betrekking tot “daklozenzorg” samen met haar ketenpartners moet behalen?
  2. Wat zijn de specifieke verantwoordelijkheden die bij de ketenpartners zijn neergelegd en hoe ziet de wethouder erop toe dat deze worden nagekomen?
  3. Wat gaat er volgens de wethouder niet goed in de onderlinge samenwerking en hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat afspraken wel worden nagekomen?
  4. Moeten we uit de woorden van de wethouder in de krant van 16 oktober concluderen dat de ketenpartners hun werk niet goed doen, of worden ze door de wethouder niet in staat gesteld om hun werk goed te doen, zoals met zoveel woorden in de krant van 17 oktober valt te lezen?
  5. Wat verstaat de wethouder onder “betere zorg” en hoe gaat zij zorgen dat dit zoals zijzelf zegt “efficiënter en goedkoper” kan?
  6. Op welke manier gaat de wethouder bijhouden hoeveel mensen zich dagelijks melden bij het passantenverblijf van D’n Herd en om welke redenen mensen worden weggestuurd?
  7. Gaat de wethouder bijhouden waar daklozen die worden weggestuurd vervolgens verblijven?
  8. Volgens de SP moeten regels met betrekking tot verblijf, schorsing of weigering bij de maatschappelijke opvang inclusief passantenverblijf duidelijk worden gecommuniceerd. Is de wethouder het hiermee eens en hoe gaat zij hiervoor zorgen? Zo niet, waarom niet?
  9. Deelt de wethouder onze mening dat over de samenwerking en betere zorg nagedacht had moeten worden voor de bezuinigingsronde en sluiting van De Oversteek? Zo nee, waarom niet?

0 reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *