Buiten is het 7 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.254 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Het CDA stelde schriftelijke vragen aan B&W over mensen met verward gedrag in Helmond. In 6 jaar tijd verdubbelde het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen bijna: van 231 in 2011 tot 425 vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers. Die aantallen zijn feitelijk overigens nog (iets?) hoger. Verwarde personen die zelfmoord pleegden, daartoe een poging ondernamen of een strafbaar feit pleegden, zijn niet in deze gepubliceerde cijfers opgenomen.
Hieronder de 9 raadsvragen (Questions) van Angelique Raaijmakers en Jan Roefs voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

CDA Helmond ziet al langere tijd signalen in Helmond maar ook in Nederland over het toenemen van de zorgen rondom mensen met “verward gedrag”. En we beseffen dat het begrip mensen met een verward gedrag steeds breder aan het worden is en de oplossing dus ook veel breder dient te zijn/worden.
De reden dat wij u nu schriftelijke vragen stellen omdat in het Eindhovens Dagblad dd. 21 februari 2017 ineens “de Oversteek” als voorbeeld-voorziening terug in beeld kwam. En dit was juist een “smalle” voorziening van methadon-verstrekking en dagopvang voor harddrugsverslaafden en een nachtopvang met enkele bedden voor harddrugsverslaafden.
De andere reden dat wij u nu schriftelijke vragen stellen is dat ook wij ons zorgen maken over onze inwoners die last hebben van verward gedrag en een steun in de rug nodig hebben en kunnen gebruiken. Een steun waar wij aan willen bijdragen.

 1. Wij horen graag de stand van zaken m.b.t de aanpak voor personen met een verward gedrag?
 2. Wij horen graag de stand van zaken m.b.t de aanpak voor personen met een verslaving?
 3. Hoe gaat het met deze doelgroepen nu? Wat zijn de ontwikkelingen in aantal, bereik, behaalde resultaten etc etc?
 4. Wat is de rol van bemoeizorg in deze aanpak?
 5. Welke organisaties zijn bezig met de aanpak, in welke rol en met hoeveel mensen?
 6. Bent u tevreden over de huidige werkwijze?
 7. Hoe is de zorg binnen de wijkteams ingericht?
 8. Is er sprake van een sluitende ketenaanpak en kunt u die weergeven?
 9. Horen hier nog nieuwe voorzieningen bij of nieuw beleid?

4 reacties:

Waar zijn de antwoorden dan?

Beantwoorden

Erg goed dat het CDA hier aandacht voor vraagt!
Een paar jaar geleden was er op tv een programma geweest over zo’n huizen. Vreselijke beelden, ik krijg er nog kippenvel van! Een tijdje later kwam ik toevallig in gesprek met iemand van de GGZ over de toestanden die ze bij zo’n Helmonders soms aantroffen. Hij beaamde dat de puinhoop en verloedering achter de voordeur vreselijk is om te zien op tv. Maar de totale wanhoop in hun ogen en de stank zie je niet op tv. Tel dat er maar bij op.
Laten we dergelijke mensen aub heel snel en goed helpen. Want vaak bleek er na een paar dagen helpen met opruimen en gesprekken heel erg veel winst te behalen. En op lange termijn werkt dat vaak en kan de verwarde weer redelijk functioneren en soms zelfs weer aan het werk gaan.

Beantwoorden

@El op zondag 12 maart 2017 om 07:56:

B&W heeft de vragen nog niet beantwoord. Zodra wij die antwoorden hebben, plaatsen we die in de reacties hieronder.

Beantwoorden

Hieronder de volledige beantwoording van B&W op de raadsvragen van het CDA over mensen met verward gedrag in Helmond.

 1. Vraag: Wij horen graag de stand van zaken m.b.t de aanpak voor personen met een verward gedrag?
  Antwoord: Wij zetten stevig in op het bereiken van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag per 1 oktober 2018. Medio 2016 is er met diverse partners gekeken waar de aanpak van mensen met verward gedrag nog steviger kan. Geconstateerd is dat we op de goede weg zijn maar dat er nog aandacht nodig is op 2 hoofdthema’s: het verbeteren van de ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met complexe problematieken en het versterken van de regie.
 2. Vraag: Wij horen graag de stand van zaken m.b.t de aanpak voor personen met een verslaving?
  Antwoord: Wij werken samen met alle partners die werkzaam zijn op het gebied van verslaving. Mensen met een verslaving zijn geen onderdeel van de opdracht vanuit het rijk voor een sluitende aanpak. Uiteraard hebben deze mensen wel baat bij de extra werkzaamheden die nu verricht worden voor mensen met verward gedrag.
 3. Vraag: Hoe gaat het met deze doelgroepen nu? Wat zijn de ontwikkelingen in aantal, bereik, behaalde resultaten etc etc?
  Antwoord: “Mensen met verward gedrag” is feitelijk een containerbegrip voor inwoners die vanuit verschillende oorzaken ondersteuning nodig hebben. Dit betekent ook dat cijfers niet altijd representatief zijn. De eerder door de politie gepresenteerde cijfers (de zogeheten E33) omvatten niet alleen mensen met verward gedrag vanuit psychische problemen, maar kunnen ook mensen omvatten die teveel middelen gebruikt hebben of dementerende mensen die verward gedrag vertonen. Daarnaast zijn er mensen met verward gedrag voor wie de keten prima functioneert en die dus met geneeskundige zorg of ondersteuning vanuit de Wmo zelfstandig wonen. Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein wordt geregistreerd op het type ondersteuningsvraag en niet op de onderliggende problematiek. Dit betekent dat het niet mogelijk is om betrouwbare cijfers te geven over het aantal mensen met verward gedrag vanuit psychische problematiek dat al dan niet overlast veroorzaken.
 4. Vraag: Wat is de rol van bemoeizorg in deze aanpak?
  Antwoord: Bemoeizorg is aan zet op het moment dat er sprake is van “zorgmijding”, met andere woorden bij inwoners met een psychische stoornis die geen enkele zorg wensen en hier dus ook niet om vragen. Bemoeizorg wordt dan ingezet om deze mensen alsnog toe te leiden naar ondersteuning en zorg.
 5. Vraag: Welke organisaties zijn bezig met de aanpak, in welke rol en met hoeveel mensen?
  Antwoord: In principe dragen alle partners die ondersteuning bieden bij aan de aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt hierbij denken aan de GGZ Oost-Brabant, SMO, Novadic-Kentron, Leger des Heils, de LEVgroep en Nei Skoen. Maar ook de politie, de huisartsen en de wijkverpleegkundigen. Gezien de diversiteit aan de partijen is het niet mogelijk om te concretiseren hoeveel mensen bijdragen aan de aanpak van mensen met verward gedrag.
 6. Vraag: Bent u tevreden over de huidige werkwijze?
  Antwoord: Zoals al eerder benoemd hebben we geconstateerd dat we tevreden mogen zijn over de huidige werkwijze, maar dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van regie en de ondersteuningsmogelijkheden. We werken hier op dit moment hard aan.
 7. Vraag: Hoe is de zorg binnen de wijkteams ingericht?
  Antwoord: Diverse professionals, van wmo-consulenten, wijkverpleegkundigen, huisarts, wijkagent, opbouwwerker tot jongeren en gezinscoaches, vormen met elkaar een gebiedsnetwerk. Ze weten elkaar te vinden, stemmen af en werken samen rondom casuïstiek. Ondersteuning en/of zorg kan vanuit verschillende domeinen ingezet worden, dit betekent dat de toegang ook divers is. We werken op dit moment aan de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken met als aandachtspunten een laagdrempelige toegang tot ondersteuning en duidelijke afspraken over procesregie, casusregie en (de)escalatie. We zijn daarnaast samen met de GGZ Oost-Brabant er voor aan het zorgen dat er ggz-expertise beschikbaar komt voor de professionals die in de gebieden werken.
 8. Vraag: Is er sprake van een sluitende ketenaanpak en kunt u die weergeven?
  Antwoord: De keten ziet er als volgt uit:Voorbeelden van algemene of collectieve voorzieningen zijn het maatschappelijk werk maar ook de maaltijdservice of de inzet van maatjes. Er zijn daarnaast nog diverse partijen die signaleren, zij kunnen mensen verwijzen (of ondersteunen) richting zorg of ondersteuning.
  Een ander mooi voorbeeld is de inzet vanuit Nei Skoen. Er is in 2016 voor gekozen om zelfhulp en ervaringsdeskundigheid ook in te gaan zetten voor mensen met complexe problemen. Nei Skoen zijn ervaringsdeskundigen die werken vanuit de herstelvisie. Zij willen naast ondersteuning vanuit de principes van zelfhulp ook kijken of zij een ontmoetingsplaats kunnen creëren voor alle Helmonders, waaronder onze inwoners met complexe problematieken. Nei Skoen gaat met haar inzet bijdragen aan het bereiken en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Niet alleen door henzelf maar ook door goed samen te werken met andere partners binnen de keten.
 9. Vraag: Horen hier nog nieuwe voorzieningen bij of nieuw beleid?
  Antwoord: Op dit moment is er geen behoefte aan nieuwe voorzieningen. De ontwikkelingen passen op dit moment nog binnen het huidige beleid. Uiteraard blijven we kijken of de aanpak in de toekomst wel tot aanpassing van het beleid of tot nieuwe voorzieningen moet leiden.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *