Buiten is het 0 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.452 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

verontreinigde gebieden Rijpelberg HelmondDe gemeente liet vandaag het volgende weten over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de bodemverontreiniging in het Sallandhof, Gooisehof en het Kennemerland in Rijpelberg. Voor het voorafgaande, zie het artikel uit 2010.
Sanering Sallandhof
Verschillende bewoners maakten bezwaar tegen de goedkeuring van het saneringsplan voor het Sallandhof. Zij vinden dat de gemeente verder moet saneren dan de voorgestelde functiegerichte, sobere en doelmatige wijze.
Een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaarmakers gehoord. Op advies van die commissie besloot de gemeente bij haar besluit te blijven. Daar kan bij de Raad van State tegen in beroep worden gaan. Wordt er geen beroep aangetekend, dan zal de sanering van het Sallandhof naar verwachting begin 2013 starten. Wordt er wel beroep aangetekend, dan wordt eerst de beroepsprocedure afgewacht.
Bodemonderzoek Gooisehof en Kennemerland
Op enkele percelen van Gooisehof en Kennemerland vindt op dit moment aanvullend bodemonderzoek plaats om de omvang van de verontreiniging scherper in beeld te krijgen. De rapportage hiervan wordt binnen enkele weken verwacht. Dit onderzoek heeft geen invloed op de planning en uitvoering van de sanering aan het Sallandhof. Na afronding van het bodemonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld.
Glasvezel
In de wijken Brouwhuis en Rijpelberg wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Met de initiatiefnemer (Breedband Helmond) is afgesproken dat dit  jaar ook in dit deel van Rijpelberg het glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd.
Overleg met de bewoners
De communicatie met de bewoners verloopt via nieuwsbrieven, klankbordgroep, internet en de openbare bestuursrechtelijke procedures.
Daarnaast bewandelen enkele bewoners een meer individueel traject, bijvoorbeeld via rechtstreeks contact met commissie- en raadsleden en de wethouder Milieu. Sommige bewoners willen de restverontreiniging niet accepteren vanwege de risico’s die zij daarmee denken te lopen. Hiernaast zijn ze van mening dat de gemeente Helmond aansprakelijk is voor de verontreiniging. Dit vanwege haar betrokkenheid bij het uitgeven van bouwpercelen. Uit een uitgebreid onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging is echter niet eenduidig gebleken wat de bodemverontreiniging veroorzaakte.
Sanering van extra tuinen
De gemeente wil veel meer tuinen laten saneren dan strikt noodzakelijk. Uit  berekeningen volgt dat bij het huidige gebruik sprake is van risico’s bij gehaltes in tuinen hoger dan de risicowaarde van 6,7 mg PCB-7 per kilogram droge stof (mg/kgds). Uitgangspunt hierbij is wel dat men geen voedingsgewassen uit eigen tuin nuttigt. Dit kan formeel worden opgelegd via een gebruiksbeperking.
De gemeente vindt echter dat consumptie uit eigen tuin in deze situatie wél mogelijk moet zijn en besloot om geen gebruiksbeperking op te leggen. Gevolg is dat er meer tuinen gesaneerd zullen worden. In dit geval betreft dat alle tuinen waar PCB-7 is aangetroffen in een concentratie boven de interventiewaarde (circa 0,2 mg/kgds). Daarom worden dubbel zoveel tuinen gesaneerd, een fors hogere inspanning dan noodzakelijk is op basis van de Wet bodembescherming.

5 reacties:

Oud-burgemeester Daandels blijft voorzitter klankbordgroep Sallandhof
“De gemeente Helmond heeft de heer G. Daandels gevraagd om in te springen als dagvoorzitter op een aantal bewonersavonden en als voorzitter van de klankborgroep Sallandhof. Die werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid vervuld. Wij stellen het op prijs om van de diensten van de heer Daandels gebruik te kunnen maken, mede gegeven de opgebouwde kennis in dit complexe traject. Voor een andersluidend standpunt zien wij momenteel geen aanleiding.” Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van de SP over de oud-burgemeester van Deurne.
“Nu uit het onderzoeksrapport van Hordijk & Hordijk valt te lezen dat de oud-burgemeester niet onomstreden gehandeld heeft, komt bij de SP-fractie de vraag op wat dat betekent voor zijn functioneren als onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep.” Verwijzend naar het MOB-dossier in Deurne lijkt het de SP verstandiger een andere voorzitter van deze klankbordgroep aan te stellen.

Beantwoorden

Oud-burgemeester Daandels kreeg 4371 euro voor zijn Sallandhof-werk
De heer Gerard Daandels ontvangt een vergoeding van 75 euro per uur netto om in te springen als dagvoorzitter op een aantal bewonersavonden en als voorzitter van de klankborgroep Sallandhof in de Rijpelberg. Dat laat de gemeente weten in antwoord op vragen van de SP.
Daarnaast ontvangt deze oud-burgemeester van Deurne een kilometervergoeding van 0,28 euro per kilometer. Sinds december 2010, toen de bodemverontreiniging in de Sallandhof en omgeving aan het licht is gekomen, is de heer Daandels in totaal 57 uur werkzaam geweest voor het project Sallandhof. De uren zijn
met name besteed in de periode december 2010 tot december 2011: 52 uur (diverse bewonersavonden, bijeenkomsten van de klankbordgroep en voorbereidingen). In het afgelopen jaar ging het om 5 uur. Daarnaast heeft de heer Daandels 344 kilometers gedeclareerd.
De totale vergoeding voor de periode december 2010 tot heden komt hiermee op 4.371,32 euro.

Beantwoorden

Nader bodemonderzoek in de Rijpelberg nodig na vondst van PCB
Bij Altenahof 24 en Sallandhof 50 in de Rijpelberg zijn sterk verhoogde gehaltes aan PCB aangetroffen. Om de omvang van de sterke verontreinigingen in beeld te brengen, is nader onderzoek nodig in de straten Sallandhof, Gooisehof, Altenahof, Gaasterland en Kennemerland.
Dat blijkt uit het verkennend onderzoek van adviesbureau Geofox-Lexmond in opdracht van de gemeente. Zij hebben in april 74 in totaal grondboringen geplaatst en 87 grondanalyses uitgevoerd. Het hele rapport met bijlagen (pdf) van dit adviesbureau.

Beantwoorden

Bodemverontreiniging Rijpelberg: sanering 54 tuinen wonningen
De gemeente saneert de tuinen van 54 woningen in de Rijpelberg vanwege de te hoge concentratie PCB. In het gebied “Sallandhof, omgeving speeltuin” zijn dat 29 tuinen, in het gebied “Kennemerland, Gooisehof en omgeving” 25. Die tuinen worden tot een diepte van 1 meter afgegraven. De verontreinigde grond wordt afgevoerd en vervangen door een leeflaag van nieuwe grond. De bewoners krijgen een vergoeding om hun tuin naar eigen inzicht opnieuw in te richten.
Belanghebbenden rondom de speeltuin aan het Sallandhof tekenden beroep aan bij de Raad van State tegen de goedkeuring van het saneringsplan. De zitting bij de Raad van State was op 1 augustus, de uitspraak volgt waarschijnlijk half september. Afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak, kan de gemeente op zijn vroegst na 3 maanden voorbereidingsperiode starten met de sanering.
Sinds het begin van het traject is er uitgebreide communicatie met de bewoners (via onder meer nieuwsbrieven en een goed functionerende klankbordgroep), aldus de gemeente. Daarnaast is er verschillende keren uitgebreid overleg gevoerd met een afvaardiging van de bewoners die worden bijgestaan door een advocaat en een milieukundig adviseur.
Naar aanleiding daarvan is de gemeente de bewoners op een aantal van hun verzoeken tegemoet gekomen. Zo is er besloten om de (mogelijk) verontreinigde kruipruimtes onder de woningen te voorzien van een schelpenlaag. Hoewel die maatregel niet noodzakelijk is, betaalt de gemeente (koopwoningen) en stichting Woonpartners (huurwoningen) dat. Hiermee wordt bij het betreden van de kruipruimte contact met de onderliggende bodem voorkomen.
De door de bewoners gewenste garantieregeling werd afgewezen. Daarbij zou de gemeente Helmond na afronding van de sanering tot in lengte van jaren verantwoordelijk blijven voor eventuele extra kosten die samenhangen met het achterblijven van (licht) verontreinigde grond.

Wil je meer weten, lees de RaadsInformatieBrief (pdf) en bekijk het kaartje (pdf).

Beantwoorden

Rijpelberg wordt schoongemaakt. En hoe! De vervuilde grond gaat weg, en er komt nieuwe voor in de plaats. Hopelijk is het zo eenvoudig.
Bij de bouw van deze wijk reed ik elke dag op en neer naar mijn werk. Ook ’s avonds en ’s nachts. Ik zag hoe het bouwterrein werd opgehoogd. Eerst ontstond er een enorme vuilnisbelt. Daarover ging een flinke laag aarde. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de geluidswallen een soort chemische dump vormden die tegenwoordig meteen met rode linten zou worden afgezet. Rode en blauwe vaten, roestbruine oliedrums, alles werd er neergekieperd, voor iedereen zichtbaar.
Nu had ik als journalist kort tevoren een reportage gemaakt over afgewerkte olie, waarmee Belgische tuinders hun kassen verwarmden. Ik rook een nieuw schandaal. En tipte mijn collega’s op de redactie in Helmond. Die kregen van de gemeente te horen dat er niets aan de hand was. Er waren onschadelijke ‘restmaterialen’ gedumpt, benevens het normale huisvuil. Ik kreeg terecht het verwijt dat ik er geen foto’s van had gemaakt. Mede hierom trok ik een tijd geleden opnieuw met mijn verhaal aan de bel. En opnieuw ging er een collega achteraan, wederom zonder tastbaar resultaat: de vervuiling had een andere oorzaak.
Tastbaar resultaat? Graaf diep genoeg en gij zult sporen vinden. ‘Rijpelberg, het groene dorp in Helmond’. Was het maar waar.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *