Gaby

1reactie

Van den Waardenburg: voorbijgevlogen


Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s zijn opgesteld, de kandidatenlijsten zijn ingediend en alle politieke partijen zijn alweer druk bezig met de campagne. Met veel plezier heb ik me de afgelopen vier jaar als raadslid voor D66 ingezet voor Helmond! Het is voorbijgevlogen. Deze column wil ik graag gebruiken om terug te kijken op de afgelopen vier jaar en vooruit te kijken richting de campagne en verkiezingen. (meer…)

19reacties

Van den Waardenburg: Luchtkwaliteit


Iedereen wil fijn wonen in Helmond zonder zich zorgen te maken over zijn of haar gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 Helmond zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid van de Helmondse inwoners. Meerdere keren hebben we aandacht gevraagd voor de hoogspanningsmasten, de vestiging van een geitenhouderij nabij de stadsgrens, de korrels op de voetbalvelden en de overlast van Eindhoven Airport. Ook de verminderde luchtkwaliteit is een belangrijk thema voor D66. (meer…)

14reacties

Van den Waardenburg: Speelautomaten


Zoals u misschien wel heeft gemerkt of in de verschillende media heeft gelezen; de speelautomatenhal van Jack’s Casino aan de Watermolenwal (onder de stadsbibliotheek) moest onlangs de deuren sluiten. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Volgens de bestuursrechter heeft het college van burgemeester en wethouders bij het verlenen van de exploitatievergunning en omgevingsvergunning niet duidelijk bekend gemaakt welke verdelingscriteria zouden worden gehanteerd bij de verlening van deze schaarse vergunningen. (meer…)

9reacties

Van den Waardenburg: De Braak


De komende raadsvergadering (31 oktober) nemen we een belangrijk besluit over de ontwikkeling van sport- en (be)leefcampus De Braak. Als gemeenteraad staan we namelijk voor de keuze om samen met OMO (Knippenbergcollege, Praktijkschool) te investeren in een nieuw sportpark voor een bedrag van 25 miljoen. Het wordt een combinatie van (breedte- en top) sport, onderwijs en zorg. Deze multifunctionele sportaccommodatie bestaat uit een sporthal, tribunes, multifunctioneel veld en ruimtes voor onderwijs, de Betaald Voetbal Organisatie, amateursport en de zorgpartners. (meer…)

5reacties

Van den Waardenburg: nu vooruit!


De zomervakantie is weer afgelopen en ondanks het politieke reces heeft de Helmondse politiek de kranten gevuld. Of beter gezegd, burgemeester Blanksma heeft het Eindhovens Dagblad een drukke zomer bezorgd. Naar aanleiding van de uitspraken van de burgemeester in het NRC over de sluiting van een drugspand en de beïnvloeding door een gemeenteraadslid en wethouder die zij daarbij voelde, is er onrust in de stad ontstaan. Ik denk dat de meeste lezers van de weblog dat wel hebben meegekregen. De uitspraken van de burgemeester waren ook wat onze fractie betreft erg onhandig en tijdens de raadsvergadering waren we dan ook kritisch. (meer…)

15reacties

Van den Waardenburg: Mariaschool (deel 2)


Als inwoners van Helmond zijn we terecht trots op onze stad! Zo hebben we een prachtig kasteel in het stadscentrum, kun je lekker wandelen in stadspark de Warande en hebben we tijdens de zomermaanden de Kasteeltuinconcerten die door jong en oud worden bezocht. Uiteraard is dit geen uitputtende opsomming, maar misschien zijn dit wel een van de dingen die – volgens de Atlas voor gemeenten – van Helmond de gelukkigste gemeenten van Zuidoost-Brabant maken. (meer…)

16reacties

Gaby van den Waardenburg lijsttrekker D66


Vandaag is bekend geworden dat Gaby van den Waardenburg de nieuwe lijsttrekker van D66 Helmond is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de periode van maandag 12 tot en met maandag 26 juni kreeg zij namelijk de meeste stemmen van de D66-leden. Middels e-voting konden die hun voorkeur uitspreken voor de raadsleden Gaby van den Waardenburg of Stef Stevens die zich hiervoor verkiesbaar hadden gesteld.
“De leden hebben goed gebruik gemaakt van hun democratisch recht om te stemmen” zo laat Robin Verleisdonk, interim-voorzitter D66 Helmond, weten. Eind april eerder maakte fractievoorzitter Noureddine Zarroy bekend zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als lijsttrekker.
Uiteindelijk bleek onze columnist Gaby van den Waardenburg 75% van de uitgebrachte stemmen te hebben behaald. “Ik ben erg blij met de benoeming en het duidelijke mandaat van de leden” zegt de nieuwe lijsttrekker. Tijdens de verkiezingen wil zij de partij graag een progressief en duurzaam profiel geven. “D66 Helmond wil een gemeente die vol ambitie vooruit gaat en kansen pakt, maar oog blijft houden voor alle Helmonders.”
Stef Stevens: “Ik steun de nieuwe lijsttrekker voor de volle 100% en we gaan samen voor een mooie uitslag in maart 2018.” Hij stelt zich ook verkiesbaar voor de kandidatenlijst. Na de zomer wordt de rest van de D66-lijst gekozen.

In de reacties hieronder staan updates.

16reacties

Van den Waardenburg: Grenzeloos denken


Als gemeente is het belangrijk om ook grenzeloos te kunnen denken, want ook de komende jaren komen er nog genoeg uitdagingen op de gemeente af. Dit zijn niet altijd uitdagingen die wij als gemeente alleen kunnen oppakken, maar waarbij we beter kunnen samenwerken met partners. De samenwerking Stedelijk gebied, waartoe onder meer Helmond behoort, wil de komende tijd inzetten op nauwere samenwerking op de thema’s wonen, zorg, voorzieningen en economie. Zo is het belangrijk dat we als regio de bestaande voorzieningen kunnen behouden of juist samen zorgen voor topvoorzieningen die onze regio aantrekkelijk maken. (meer…)

10reacties

Van den Waardenburg: Leefbaarheid


Helmond is een stad die nog steeds groeit en zich wil vernieuwen. Zo wordt Brandevoort verder uitgebreid en zetten we ons met de Automotive Campus en de Slimme wijk (nieuw deel van Brandevoort) op de kaart. Goede ontwikkelingen, maar wat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen is het behouden van een gezonde en leefbare stad. En juist dat lijkt de laatste tijd vaker een item te zijn. Misschien omdat we steeds minder accepteren, zoals de overlast van het spoor, of omdat er steeds meer voorbeelden zijn van zaken die slecht zijn voor de gezondheid terwijl we daar tot voor ‘kort’ geen weet van hadden. Een voorbeeld vormen de gevolgen van de q-koorts en fijnstof voor de gezondheid. (meer…)

3reacties

Van den Waardenburg: Geurbeleid


De landelijke verkiezingen hebben afgelopen woensdag plaatsgevonden. D66 is blij met de goede verkiezingsuitslag en we zijn benieuwd naar het nieuwe kabinet dat gevormd zal worden. Ondanks dat de keuzes van dit kabinet van groot belang kunnen zijn voor de gemeente Helmond, gaat deze weblog daar niet over. Graag wil ik het over een Helmonds thema hebben dat al enige tijd leeft.

Vanuit verschillende wijken, waaronder de wijk Brouwhuis, wordt namelijk al vele jaren geklaagd over geuroverlast. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er daarom een aanvullend geurbeleid vastgesteld. Met dit geurbeleid wordt er een eerste stap gezet om de geurhinder in de Helmondse wijken terug te brengen. (meer…)

10reacties

Van den Waardenburg: Jeugdgemeenteraad


Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 heeft D66 Helmond een motie ingediend om een jeugdgemeenteraad in de stellen. De jeugd heeft immers de toekomst. De gemeenteraad beslist ook jaarlijks over tal van onderwerpen die de jeugd op de een of andere manier raken. Het is dan ook belangrijk dat zij daarin een stem hebben. Onze fractie heeft daarom het college en de griffier verzocht om bij scholen te polsen of er animo bestaat voor een jeugdgemeenteraad. En dat blijkt het geval te zijn! (meer…)

3reacties

Van den Waardenburg: Politiek jaartje


Het jaar 2016 is alweer bijna afgelopen. 2016 is het jaar waarin het huidige college moet oogsten wat zij sinds de verkiezingen van maart 2014 heeft gezaaid. En wat hebben we allemaal voorbij zien komen? Onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een sportcampus op De Braak, de definitieve keuze voor een permamant theater in OLV-kerk en ook is de kadernotitie voor een (nieuwe) zwemvoorziening vastgesteld. Verder is het college bezig geweest met het vormen van een nieuwe visie op het stadscentrum (tot 2030). In veel punten van deze notitie kan D66 zich vinden, maar op sommige punten vinden we deze notitie wat behoudend. Zo hadden wij graag gezien dat het braakliggende Obragasterrein tot een haventje zou worden omgevormd. Naar onze mening echt onderscheidend in tegenstelling tot de verschillende parkjes die het college wil aanleggen. Het afgelopen jaar zijn er dus wel wat onderzoeken verricht en is op sommige thema’s een stapje gezet. Van het echte oogsten lijkt desondanks nog geen sprake. (meer…)

12reacties

Van den Waardenburg: Ontwikkeling Braak


Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2016 was het dan zover. Zowel de ontwikkelingen op De Braak als het nieuwe zwembad stonden op de agenda. Het dossier over het nieuwe zwembad speelt al lange tijd, tijd die wethouder Stienen (de zelfbenoemde broedende kip) nodig had om met een voorstel te komen. En ook het dossier rondom het nieuwe stadion voor Helmond Sport speelt al lang, heel lang! We hebben de afgelopen jaren gesproken over de huidige locatie, een verhuizing naar Berkendonk en ook gingen er wat geluiden op voor een verplaatsing richting Stiphout (naar de landbouwgronden tegenover het gebouw van Ziggo) of het Hartmann-terrein bij HVV. Uiteindelijk gaat het toch weer om de huidige locatie op De Braak. (meer…)

1reactie

Van den Waardenburg: verkoop van grond


Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de Nota Grondbeleid 2017-2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. De Nota Grondbeleid is voor de gemeente Helmond belangrijk, want grond hebben we als gemeente genoeg in eigendom. Helmond loopt risico door het actieve grondbeleid uit het verleden. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om deze grond te verkopen, want door de crisis van de laatste jaren is de verkoop gestagneerd. De kosten van deze gronden drukken ondertussen wel zwaar op de begroting. Maar hoe zorg je ervoor dat de verkoop van grond aantrekt? Bij de verkoop van grond zijn in ieder geval de aantrekkelijkheid van de stad, de regionale woningbouwplannen en een onderscheidend woonmilieu van groot belang. (meer…)

3reacties

Waardenburg: Hoogspanningskabels: drama


Met de hoogspanningskabels in Brandevoort bestaan al jarenlang problemen. Daarbij verschijnen steeds nieuwe onderzoeken waarin wordt aangetoond, dat de hoogspanningskabels toch schadelijker zijn voor de gezondheid dan gedacht en dus meer rekening moet worden gehouden met bebouwing in de buurt van de masten.
Hierbij merk ik op dat D66 zich uiteraard ook zorgen maakt over de hoogspanningskabels in andere wijken. Aangezien het in de andere wijken voornamelijk gaat om bestaande woningen is het helaas niet meer mogelijk om rekening te houden met (nieuwe) landelijke richtlijnen. Dit maakt onze zorgen uiteraard niet minder groot en daarom hebben we in 2014 al aan het college van B&W de vraag gesteld, of in de gemeente Helmond geen woningen in aanmerking kwamen voor een landelijke uitkoopregeling. Helaas bleek dit niet het geval te zijn. (meer…)

18reacties

Van den Waardenburg: Mariaschool


Onlangs is in de commissie Omgeving het nieuwe ontwerp van de aanbouw aan theater ’t Speelhuis gepresenteerd. Mooie plannen die het Speelhuis nog meer in de kijker moeten spelen. Het nieuwe ontwerp dat voornamelijk bestaat uit glazen gevels biedt meer ruimte, zodat (onder meer) een grotere foyer ontstaat en een ruimte waarin voorafgaand aan een theatervoorstelling lezingen gehouden kunnen worden. Deze lezingen worden nu regelmatig gehouden in de Mariaschool. Het is nu echter maar de vraag wat er met deze school, met haar karakteristieke gevel uit 1914, moet gebeuren. (meer…)

13reacties

Van den Waardenburg: Sociale veerkracht


Het huidige college is over de helft van de rit en het is alweer meer dan twee jaar geleden dat het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ is gesloten. In dit coalitieakkoord staat onder meer de ambitie dat Helmond een sociale stad moet zijn waarin alle Helmonders een plek wordt gegund om mee te kunnen doen. Het sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen – jong en oud – waarbij een sociaal vangnet wordt geboden aan hen die dat echt nodig hebben. Dit betreft één van de zeven ambities van het huidige college en deze ambitie sluit aan van bij het gedachtegoed van D66. (meer…)

23reacties

Van den Waardenburg: Havenpark (7 foto’s)


In september 2013 heeft het college op verzoek van D66 de toezegging gedaan om van het braakliggende Obragasterrein een tijdelijk stadspark te maken. Sindsdien is gras ingezaaid, werd het park omgedoopt tot Havenpark en hebben gesprekken plaatsgevonden over een definitieve invulling van de locatie. Helaas hebben wij moeten constateren dat deze belangrijke locatie in het centrum de laatste tijd meer wegheeft van een modderpoel dan van een park. Dit vinden wij als D66 jammer. Zeker nu de terrassen op het Havenplein tijdens de zomerperiode druk worden bezocht en de kermis en markt zowel bezoekers van binnen als van buiten Helmond trekken. Graag zouden wij zien dat het Havenpark in afwachting van een definitieve invulling een fraaiere invulling zou krijgen. (meer…)

9reacties

Van den Waardenburg: N279


Zoals iedereen wel weet is het project ‘De Ruit’ rondom Eindhoven gesneuveld. Hierdoor zal geen nieuwe oost-west verbinding door het Dommeldal worden aangelegd en blijft dit natuurgebied gespaard. Ook (zoals wederom is bevestigd in het informatiebulletin van de provincie Noord-Brabant van 4 maart 2016) blijft de N279 in lijn met het provinciale bestuursakkoord (van VVD, SP, D66 en PvdA) 2×1-baans. Wel worden de aansluitingen ongelijkvloers (zonder stoplichten, met viaducten) gemaakt. (meer…)

8reacties

Van den Waardenburg: Afvalscheiding


Afval is in Helmond nog nooit zo’n veelbesproken onderwerp geweest als de afgelopen weken. Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft bekendgemaakt op een andere manier het afval in te gaan zamelen. In Helmond wordt 70% van het afval hergebruikt en per inwoner haalt de gemeente nu 192 kg restafval op. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% hergebruik en 100 kg restafval per inwoner. Voor 2030 is er binnen het voormalige SRE zelfs het doel gesteld om 95% van het afval te hergebruiken. Dit is ook de reden dat een aantal gemeenten (o.a. Eindhoven en Geldrop-Mierlo) werken aan een nieuwe nascheidingstechniek. Het zou voor Helmond interessant zijn om hierbij aan te haken. (meer…)