54reacties

Janssen: Houdt de Terp open!


Terwijl menigeen zijn koffers aan het pakken was voor de zomervakantie presenteerde wethouder van der Zanden (SP) haar plannen om de bezuiniging van € 500.000 op de wijkaccommodaties handen en voeten te geven. In juni 2015 heeft Lokaal sterk een poging ondernomen om deze bezuiniging (voorlopig) uit te stellen maar de Helmondse coalitie ziet dat niet zitten.

Het plan van de wethouder behelst 2 bezuinigingen t.w. € 400.000 korten op inzet van personeel wat in hoofdzaak in dienst is bij de LEV-groep en € 100.000 bezuinigen door buurthuis de Terp in Helmond-Noord te sluiten.
Dat de LEV-groep instemt met een forse bezuiniging op het personeel vindt Lokaal sterk jammer en ze vraagt zich ook af of dit gat met vrijwilligers op te vangen is. Wat ze gewoonweg slecht vindt is de bezuiniging op de Terp want dat betekent niets meer of minder dan sluiten. Sedert 1977 heeft de Terp een belangrijke sociale functie in de Bloem- en Paardenvelden en Haverveld een deel van Helmond-Noord waar veel mensen wonen die rond het bestaansminimum zitten. De wijk kent een gevarieerde opbouw met veel hardwerkende Helmonders, AOW-ers, uitkeringsgerechtigden en ook inwoners van wie de wieg in een ander land stond . Juist deze groepen maken veelvuldig gebruik van de Terp, dat tot volle tevredenheid van iedereen vanwege de laagdrempelige toegang. Zo kent de Terp onder meer een aantal kookgroepen, activiteiten voor de Zonnebloem en gehandicapten, een jeugddisco, een jeu de boule club en een contactgroep voor alleenstaanden. Kortom een breed scala aan activiteiten voor de inwoners van de wijk.
Direct aan de Terp staat een voormalige locatie van Spring, kinderopvang leeg en deze ruimte zou wellicht een mooi alternatief zijn voor SSKO Helmond (met o.a. de biljartclub Bombardon) die binnenkort de oude Leonardusschool zal moeten verlaten. Op deze wijze kan er sprake zijn van een win-win situatie, een leeg gebouwtje wordt weer op een goede manier ingevuld, er is een toevoeging aan het activiteitenpalet van de Terp en ook SSKO Helmond is weer onder de pannen.

Lokaal sterk stelt meer dan grote vraagtekens bij het sluitingsplan van de Terp. Er zou zo op jaarbasis € 100.000 bespaard kunnen worden. Maar wat doen we met een leeg gebouw dat in prima staat is en nog niet lang geleden helemaal opgeknapt is? Wat doen we met al die verenigingen en activiteiten die er nu plaatsvinden? Kunnen ze wel terecht in de Boerderij of de Kamenij en dan ook nog tegen voorwaarden die voor hen acceptabel zijn? Wat doen we met de invulling van de zgn. kernteams op het vlak van de zorg die een plek moeten krijgen dichtbij de inwoners zeker van ‘aandachtswijken’? (In deze kernteams zitten meerdere disciplines zoals thuiszorg, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners en buurtwerkers die dichtbij de inwoners problemen aanpakken).

Enkele jaren geleden zijn de jeugdhuizen in onze stad al gesloten en niet iedereen is hier gelukkig mee. Neen de sluiting van de Terp zal niet zorgen voor rondhangende ouderen maar zal er wel voor zorgen dat inwoners van Helmond-Noord en zeker van de Bloem- en Paardenvelden en Haverveld geen laagdrempelige ontmoetingsplek meer zullen hebben en dus maar achter de geraniums blijven zitten. Dat is niet wat Lokaal sterk vindt van een participatiemaatschappij waarin we iedereen zo lang mogelijk laten meedoen. Lokaal sterk zal bij de komende bespreking van de begroting 2016 met concrete voorstellen komen.

Dus handen af van de Terp!

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

Maarten_StadsgesprekOnze Helmondse politici
54 reacties
Reageer

De feiten:
Het college van B&W en de gemeenteraad van Helmond (het Helmonds bestuur) moet bezuinigen. Ook wethouder van de Zanden heeft de lastige en pijnlijke taak binnen haar portefeuille € 400.000,- te moeten bezuinigen. Bezuinigingen doorvoeren doet pijn, daarover is iedereen het eens. Toch zijn bezuinigen wél voor een stevig deel bepalend en een waarborg voor een toekomstig economisch gezond klimaat. We behoren tot een van de beste regio’s. Dit moet zo blijven.

Mogelijk doemscenario:
Momenteel bevinden zich diverse Nederlandse gemeenten onder curatele doordat hun begrotingen niet sluitend zijn. Alle handelingen gaan daardoor stroef, immer niet voldoende geld is weinig speelruimte. Het grote (helaas negatieve) voorbeeld is de nog steeds verder oplopende staatsschuld die op dit moment maar liefst ruim 473 miljard bedraagt. Voor de beeldvorming: een getal met NEGEN nullen !! €473.000.000.000,- Dit moet ten alle tijden voorkomen worden.

Conclusie:
Ook Helmond moet maatregelen nemen zodat de begroting sluitend is en blijft. Bezuinigen zijn langs het creëren van meer duurzame werkgelegenheid en faciliteren van duurzaam ondernemerschap noodzakelijk. Bezuinigingen moeten een zoveel mogelijk breed gedragen karakter hebben en evenredig verdeeld zijn.

Wat te doen inzake behoud van de Terp:
Zaak is maximaal te participeren; samen meedoen!
Van uitstel komt dikwijls afstel. Het is daarom belangrijk dat er “snel” concrete maar werkzame plannen op tafel komen. Meer dan enige eerste aanstalten richting de oplossing zijn er op dit moment nog niet maar de tijd dringt wel. Maak aantoonbaar werkzame plannen en leg deze de gemeente voor en voer ze door.

Voor de Terp betekent dat: de daad bij het woord voegen en eigen inkomstenbronnen creëren en voor de gemeente: niet radicaal "weg” bezuinigen maar betreffende wijken en hun bewoners tegemoet komen door accommodatie de Terp een overlevingskans te gunnen en faciliteren van door de wijken aangeboden plannen.

Jean-Pierre Poppeliers

College zal je ongetwijfeld vragen naar je alternatief. Waar halen jullie die ton weg. Ook vraag je je bij dit soort pleidooien altijd af wat de redenen van het college waren om juist op de terp te bezuinigen. Willekeur? Geloof daar niets van. Denk dat veel van je argumenten ook voor andere wijkhuizen gelden.
Nog wel 1 ding. Is het echt zo dat veel niet-Nederlanders de terp bezoeken? Hoor daar wel eens andere dingen over. En als ik de wilderspleidooien van bekende voorvechters voor behoud hier ooit zie, zet mij dat ook aan het denken.

Helemaal eens met Jean-Pierre dat gekeken moet worden naar andere manieren om het aantal taken (en daarmee de waarde) van De Terp te vergroten.

Persoonlijk lijkt het mij een goede oplossing als het Kunstkwartier gedecentraliseerd wordt. De wijkhuizen krijgen er dan een taak voor jeugd en volwassenen bij en je bespaart flink op de huisvesting. De bezettingsgraad van de wijkhuizen gaat daarmee overdag ook omhoog en met de bespaarde kosten kun je De Terp ruim open houden.

Michiel van Geel

De Terp gaat, Meneer Maarten Jansen als het leeg komt te staan gegarandeerd een hangplek worden voor vandalen. Dat hebben eerdere inbraken tijdens b.v. vakantieweken al een aantal keren bewezen. Ik moet er niet aan denken dat dit fraaie gebouw straks op een ruïne gaat lijken als er alle ruiten uitliggen en het uitgehold is van binnen. Hoever staat de gemeente dan? Afbreken en er dan een zelfde griezel neerzetten als in de Ruusbroeclaan en die op de hoek Willem Prinzenstraat en Uiverlaan? Het zou, laat het door mij nog één keer gezegd worden een diepe schande zijn als dit gebouw moet sluiten, om een bedrag wat niet te vergelijken is tegenover de bedragen die hier in Helmond aan zogenaamde culturele gebouwen verbrast worden. De Cacaofabriek is daar een prachtig voorbeeld van. Verder klopt alles over datgeen ik bovenaan lees in het pleidooi van de Hr. Maarten Jansen..............En inderdaad Maarten, HANDEN AF VAN DE TERP..

Volledige uitleg B&W hoe ½ miljoen wordt bezuinigd op wijkhuizen
Gisteravond kregen de besturen van alle wijkaccommodaties gezamenlijk te horen hoe de gemeente een half miljoen euro per jaar gaat besparen op wijkhuizen. Hieronder de volledige uitleg van die beslissing van B&W aan de gemeenteraadsleden. Daarin onder meer waarom Wijkhuis De Terp per 1 januari definitief wordt gesloten. En hoe er vanaf die datum bezuinigd wordt op de beheerkosten van alle Helmondse wijkhuizen.

In de voorjaarsnota 2015 heeft uw gemeenteraad een structurele bezuiniging van € 500.000 vastgesteld op het beheer van de wijkaccommodaties. Deze bezuiniging moet vanaf 1 januari 2016 worden gerealiseerd.
Om invulling te geven aan deze bezuiniging zijn stadsgesprekken gevoerd. Hiervoor waren o.a. de besturen van de wijkaccommodaties en de LEVgroep aanwezig. De besturen gaven aan dat de bezuiniging het beste kon worden gerealiseerd op het relatief dure beheer door de LEVgroep, en/of door sluiting van accommodaties.
In opdracht van uw gemeenteraad hebben wij deze bezuinigingstaak onderzocht. Hiertoe hebben wij in eerste instantie een drietal varianten globaal uitgewerkt en op 30 juni 2015 een voorkeursvariant vastgesteld. In de voorkeursvariant wordt uitgegaan van een bezuiniging op beheer in combinatie met beperkte sluiting. Hierover hebben wij met de raadscommissie Maatschappij gesproken op 13 juli 2015.
.
Uitwerking van de bezuiniging
Vanaf de zomer is deze voorkeursvariant verder uitgewerkt aan de hand van deze uitgangspunten:

 • Waar mogelijk tegemoet komen aan de uitkomst van de Stadsgesprekken.
 • Uniformeren en clusteren van wijkaccommodaties qua grootte, vorm en uren van beheer.
 • Waar mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Tijdelijke contracten van beheerders worden niet verlengd.

Op basis van de nadere uitwerking hebben wij op 20 oktober 2015 een besluit genomen. Zo wordt er bezuinigd op de beheerkosten en zullen de overheadkosten bij de LEVgroep worden afgebouwd (deze afbouw draagt bij aan circa de helft van de bezuiniging). Tevens wordt De Terp per 1 januari 2016 gesloten.
Onder de overheadkosten vallen o.a. management, coördinatie, administratie, ondersteuning personeelszaken, telefonie, etc.
Op bovenstaande wijze kunnen gedwongen ontslagen van beheerders worden voorkomen. Wel vraagt dit mobiliteit en flexibiliteit van de beheerders. Met het wegbezuinigen van de overhead valt ook het werkgeverschap en aansturing van de LEV-beheerders weg. Het toekomstige werkgeverschap wordt mogelijk ondergebracht bij het op te richten Stadsleerbedrijf; dit maakt onderdeel uit van de ontwikkelopdracht .
Omdat we zorgvuldig omgaan met het doorvoeren van bovenstaande bezuiniging verwachten we in 2016 frictiekosten. In het kader van de begroting 2016, conform de voorjaarsnota, wordt voorgesteld om € 250.000 beschikbaar te stellen voor frictiekosten. Indien we binnen de gestelde termijnen blijven en zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, zouden deze beschikbare middelen voor frictiekosten voldoende moeten zijn.
.
Sluiting van De Terp
Wij hebben gekozen voor sluiting van De Terp op basis van de volgende argumenten:

 • Helmond-Noord heeft 3 wijkaccommodaties en er is veel ander maatschappelijk vastgoed beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Pannehoeve. Wij zijn van mening dat er voldoende plekken in de wijk zijn om wijkbewoners in de gelegenheid te stellen te ontmoeten en te participeren.
 • De decentrale ligging van De Terp ten opzichte van de wijk, waardoor er relatief weinig (structurele) activiteiten plaatsvinden en er een lage bezettingsgraad is.
 • Het sluiten van De Terp levert financieel de gewenste bezuiniging op (op beheer, overhead en vastgoed). Het sluiten van iedere andere accommodatie levert minder op en/of brengt aanzienlijk hogere leegstandskosten met zich mee.
 • Het gebouw van De Terp is financieel afgeschreven.

De sluiting van De Terp heeft direct consequenties voor haar gebruikers. Het voornemen tot sluiting van De Terp is met de gebruikers, zowel ambtelijk als bestuurlijk, besproken. In overleg met de LEVgroep wordt op dit moment actief gezocht naar vervangende huisvesting voor verenigingen die in De Terp hun plek hebben. De meeste gebruikers zijn ook zelf actief op zoek naar vervangende locaties en een aantal heeft deze al gevonden.
Door sluiting van De Terp en bezuiniging op de huidige kosten voor overhead komen we tegemoet aan de uitkomsten van de Stadsgesprekken.
.
Vervolgproces
Op 2 november worden de besturen van de wijkaccommodaties gezamenlijk geïnformeerd over het collegebesluit. Ook worden de beheerders door de LEVgroep op de hoogte gebracht; andere beheerders zullen door hun bestuur worden geïnformeerd.
Op korte termijn zijn individuele gesprekken met de besturen van de wijkaccommodaties ingepland. Hierin wordt verder gesproken over de consequenties van het besluit voor de betreffende wijkaccommodatie, het beheer en vervolgstappen.
Dit besluit zal geagendeerd worden voor de raadscommissie Maatschappij van 16 november.

Er wordt geschreven dat er overleg is gevoerd met de gebruikers. Wij van de jeu de boulesvereniging hebben helemaal geen contact gehad met de gemeente. Wij moeten blijkbaar alles uit de krant vernemen. We zitten hier 2 jaar op aanraden van de gemeente en hebben hier alles in geïnvesteerd!

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op dinsdag 3 november 2015 om 12:13:

En jullie zouden nieuwe banen krijgen c.q. de huidige zouden worden verplaatst naar de Pannehoeve! Zou allemaal al geregeld zijn.
Gr. Berry

Fractievoorzitter Michael Rieter stuurde namens Helder Helmond vandaag de onderstaande brief naar B&W:

Verbijsterd, teleurgesteld en boos is Helder Helmond dat de raad geheel buitenspel is gezet v.w.b. de voorgenomen sluiting van wijkhuis de Terp in Helmond Noord. Volgens Helder Helmond is het aan de raad om te besluiten of en zo ja welk wijkhuis gesloten gaat worden in het kader van de voorgenomen bezuinigingen op de wijkaccommodaties. Dat is telkens gesteld in o.a. de commissie-vergadering van 13 juli als in de bewonersavond van 31 augustus. Maar het is van meet af aan de inzet van het college geweest om te gaan voor wijkhuis De Terp. O.a. Helder Helmond heeft in de commissie-vergadering van 13 juli nadrukkelijk gesteld dat een belangrijk, zo niet het belangrijkste, criterium zou moeten zijn de sociaal-wenselijkheid van het hebben c.q. houden van een wijkhuis in een bepaalde buurt of wijk. Juist De Terp is wat Helder Helmond betreft dan ook een wijkhuis wat je dient te koesteren! Door van meet af aan als optie De Terp echter te noemen was dit wijkhuis van meet af aan ten dode opgeschreven. Wij vinden dit een verwerpelijke manier van werken en politiek bedrijven! Helder Helmond heeft van begin september af aan via de koninklijke weg aangestuurd op een behandeling van wezenlijke criteria in een extra-vergadering van de commissie Maatschappij. Ons verzoek is door het Presidium op 17 september gehonoreerd maar echter geblokkeerd door de wethouder. Waar is de kaderstellende bevoegdheid van de raad in dit dossier gebleven? Helder Helmond roept dan ook alle partijen in de raad op om zich massaal te verzetten tegen het totaal sociaal-onwenselijke voornemen tot sluiting van wijkhuis de Terp. De Terp is namelijk ook nog eens groot genoeg om alle activiteiten van Helmond-Noord te huisvesten waar De Boerderij nu al (nagenoeg?) vol is. Komt bij dat een leegstaande Terp niet of nauwelijks valt te verkopen of verhuren en juist de Boerderij makkelijk(er) om te bouwen is tot bijvoorbeeld woningen.

Transparant heet "gewoon besluiten nemen". Lullen doe je maar thuis aan de keukentafel met een bak koffie, denken ze in het Gemeentehuis (B&W)! Maar dan valt er niets meer te lullen.
Respect voor oudere mensen en een wijkaccommodatie: wat zou dat toch zijn?
Gebouw = afgeschreven; de mensen ook!!
Er zal nog wel een wijkaccommodatie gaan sneuvelen. Of drie of op de duur wel allemaal. Kletsen en koffie leuten (met koffieleutjes) kan thuis ook, hé College?

Hockeyvelden en tennisbanen zijn nu eenmaal belangrijker in Helmond.

Komende donderdag, bij de begrotingsbehandeling zal (nogmaals) duidelijk worden hoezeer de Helmondse politiek zich hard maakt en in wil zetten voor het behoud van goede wijkhuizen en niet blijft kiezen voor luchtfietserij als het stadslaboratorium en het stadsleerbedrijf.
Bij de voorjaarsnota heeft dit College, met daarin prominent aanwezig de SP er voor gekozen in de komende jaren heel veel geld, 4.5 miljoen te stoppen in die twee projecten. Projecten waarvan helemaal niemand weet of ze positief zullen uitwerken. We hebben helaas al ervaring met dure mislukte projecten zoals Talent Verplicht en Top 30 Aanpak Laatste Kans.
De coalitiepartijen hebben het College gesteund maar of Helmond hier blij van wordt is voor mij een vraag.

maarten janssen

Ik zou als graag de volgende vragen beantwoord willen zien:

-Gaat de gemeente de reeds gemaakte kosten die diverse clubs, verenigingen en organisaties hebben gemaakt na de sluiting vergoeden?
-Gaat de gemeente de ontstane inkomensderving vergoeden/compenseren aan of met clubs, verenigingen en organisaties waarvan leden geen overstap kunnen/willen maken naar een andere accommodatie?
-Gaat de gemeente de verhuiskosten vergoeden en benodigde aanpassingen vergoeden/subsidiëren die in een andere accommodatie moeten worden aangebracht?
-Is er al een nieuwe huurder of koper voor de Terp in zicht? Zo ja, wat gaat die doen met het pand?
-Wat wil de gemeente met het pand doen als het leeg blijft en er geen huurder of koper is?
-Waarom worden de lasten ( bezuinigingsvoornemens) niet evenredig verdeeld?
-Wat is de bedoeling van de berichtgeving dat bij de LEV-groep € 220.000,- bezuinigd wordt op personeel/bestuursleden en het bezuinigen van € 50.000,- ten laste van de Terp dat sluiting van de Terp inhoudt? Is dit geen appels met peren vergelijken?
-Is een financieel afgeschreven Terp gemeentelijk gezien geen noemenswaardig bedrag meer waard?

Genoemde reden voor sluiting : citaat: “De decentrale ligging van De Terp ten opzichte van de wijk waardoor er relatief weinig (structurele) activiteiten plaatsvinden en er een lage bezettingsgraad is” geldt natuurlijk ook ná verkoop c.q. sloop van het pand immers de (minder centrale) ligging blijft hetzelfde.

Naar aanleiding hiervan:
-Als sluiting een feit wordt, mag dan een ieder zich in de Terp als ondernemer vestigen? In elk soort branche?
-Wat is het economisch rendement van het braakliggend stuk grond na eventuele sloop?

Even hypothetisch,
Stel dat 1000 mensen jaarlijks een bijdrage van € 50,- doen/doneren.
-Blijft de Terp dan open als een wijkbewoner (eventueel twee) bereid is de taak als beheerder(s) op zich te nemen?

Bij voorbaat mijn dank voor beantwoording.

Jean Pierre Poppeliers

Berry Smits, jij schrijft dat alles al geregeld is voor de jeu de boulesvereniging. Niets is minder waar. Tot nu toe hebben wij geen contact gehad met de gemeente en alles uit de krant moeten vernemen. Wij hebben van januari 2011 tot maart 2013 onderzoeken gedaan in Helmond, in samenwerking met de gemeente, over het feit waar wij ons zouden kunnen vestigen. Het zou een wijk accommodatie moeten worden, want die moesten een betere bezetting krijgen. Nadat een werkgroep van onze vereniging alle wijnhuizen van Helmond bestudeerd en bezocht had en gesprekken gevoerd met de beheerders, kwam hier via de gemeente wijkhuis de Terp als beste uit. Toen kwam er een zenuwslopende periode om de benodigde 15.000 euro bij elkaar te krijgen, via diverse plaatselijke stichtingen en fondsen en ook de gemeente. Onze laatste cent eraan besteed. Om dan begin juli 2015 een telefoontje te krijgen van het Eindhovens Dagblad, die mij vroegen wat ik vond van het feit als de Terp gesloten werd. Nou, een vuistslag in mijn gezicht zou niet harder aangekomen zijn! Dit was expres tactisch gepland van de gemeente, net voor de vakantie sluiting van zes weken. We hebben er alles aan gedaan om alle verenigingen te bereiken en te mobiliseren. Dit resulteerde in een goed bezette bijeenkomst op 31 augustus in de Terp. Waarvoor mijn dank voor iedereen die hier aanwezig was. Daar worden door de wethouder de woorden gezegd: voor de jeu de boulesvereniging wordt iets geregeld. Dit lees ik ook regelmatig in de krant. Echter er is nooit geen contact geweest. Wij hebben als initiatiefgroep ideeën en alternatieven ingediend op 30 september en verder uitgebreid in de eerste week van oktober. Tevens gevraagd om een gesprek. Dat zou er komen, alleen toen het er op aan kwam om een datum te plannen hiervoor, kon ik mailen wat ik wilde maar geen respons. Het zou uitgesteld worden omdat de contactpersoon van de gemeente de griep had, maar ik zou er van horen. Niet dus. Toen is een ander persoon uit de initiatiefgroep gebeld met nieuwe data rond half november. En nu plots het bericht dat sluiting een feit is. Ik voel me, samen met vele anderen voor de gek gehouden door de Helmondse politiek. Wat het verhaal met de Pannehoeve betreft: zij hebben in oktober drie inloopmiddagen gehouden voor alle verenigingen van de Terp. Daar ben ik geweest. Wij moeten dit nog bekijken in ons bestuur. Ik heb we aangegeven dat ik me nog steeds in bleef zetten voor het behoud van de Terp en dat we dan daar bleven. Er zou immers nog niets beslist zijn. Vanmorgen lees ik in de krant dat de Terp gaat sluiten en dat de jeu de boulesvereniging naar de Pannehoeve gaat. Wij weten nog van niets en hebben nog steeds geen contact gehad met gemeente Helmond. Dus we hebben een gemeente die dingen over verenigingen weet die de verenigingen zelf niet weten. Maar als het over een zogenaamd geheime bankrekening en steekpenningen van een partij, cq wethouder gaat, dan is het: wie haben es nicht gewusst.

Ria van Aerke

Ik verzoek het college van B&W alsmede de gemeenteraad het wijkaccommodatieprobleem te herzien en heroverwegen. Ik wil u mijn mening en bijdrage geven maar ook een oplossing. Overweeg dat clusteren van verschillende wijken geen optie is maar leegloop van wijkhuizen teweeg brengt. Mensen van de ene wijk gaan nou eenmaal liever naar hun "eigen wijkhuis" als dat van een andere wijk. Daarlangs zijn vele mensen hulpbehoevend en kunnen mogelijk geen grotere afstanden overbruggen.

Conclusie:
Er zal weinig binding en affiniteit blijken, zich een extra logistiek probleem
(meer personenvervoer) vormen en de clustering zal financieel falen. Voorgenomen bezuinigingsmaatregelen zullen fors tegenvallen en zelfs contraproductief werken. Kort gezegd: het gaat niet opleveren maar geld kosten.
Wil de Helmondse samenleving de wijkaccommodaties behouden zal er een andere wijze van aanpak moeten komen.

Een werkende oplossing
De wijkaccommodaties dienen met meer efficiëntie, meer professioneel maar bovenal meer commercieel te gaan werken. Wijkbewoners gaan intensief meedenken en meewerken.

-De gemeente Helmond maar ook de wijkbewoners doen beide water bij de wijn. -Wellicht kan er iets minder bezuinigd worden dan werd voorgenomen.
-Het totaal aantal fte's betaald beheer moet en kan minder maar anders.
-Er moet één krachtig( betaald) kernteam voor álle wijkhuizen komen. Hierdoor kan fors bespaard worden op betaalde krachten. Dit team moet bestaan uit maximaal 3 à 4 mensen die het totale Helmondse beheer gaan doen. Zij krijgen het volledige mandaat. Dit team moet een mix zijn van zowel oudere als jongere leeftijd en zéker twee doorwinterde ondernemers bevatten.( bv. oud-ondernemers die elke valkuil maar ook mogelijkheid inmiddels kennen maar zelf niet meer actief ondernemen). Zij krijgen een sterk adviserende rol. en maken een werkend commercieel plan en voeren dat door in en na overleg met de gemeente Helmond.
-Stel een ervaren ondernemer met empathie voor en binding met de Helmondse samenleving aan als (meewerkend) coördinator. Ook deze zou niet meer actief ondernemer moeten zijn maar zeker ervaringsdeskundig en ambitieus.

note:
Wijkhuizen dienen in deze tijd uit te gaan van zelfstandigheid, óók in commercieel denken maar vooral doen!! Commercieel doen ontbreekt nogal eens.

'Ondernemen en daardoor blijven bestaan" moet het nieuwe motto van de wijkhuizen worden. Als veranderende en participerende samenleving kan dat niet anders.

Jean Pierre Poppeliers

Als onze koning Willem-Alexander vandaag in Hengelo ervaringsdeskundigheid waardeert en erkent als zeer nuttig waarom zou politiek Helmond dit niet eveneens ambiëren, ter hand nemen en inzetten?

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=229891&_ga=1.173995171.1416178165.1446726635

Jean Pierre Poppeliers

Het amendement van Lokaal Sterk betreffende de wijkhuizen en het openhouden van de Terp is verworpen. Kreeg niet voldoende stemmen. Het verzoek was om geen 4.5 miljoen te besteden aan het Stadslab, dat al miljoenen gekost en niets opgeleverd heeft, maar 5 ton minder. De Terp open te houden en een transitieperiode van 3 jaar in te lassen, zodat het beheer en exploitatie van de wijkhuizen anders ingericht kan worden. De lokale partijen en d66 waren hier voor, maar de andere partijen geven liever miljoenen uit aan luchtfietserij. We moeten een city of smart mobility worden. Dan sta je pas echt ver van de gewone mens af als je dat verkondigt.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op donderdag 5 november 2015 om 21:47:

Wat jammer dat jullie nu de dupe zijn van de sluiting van De Terp. Als ik dat zo lees vind ik dat je best goede argumenten hebt tegen dat besluit.
Jammer dat jullie in januari niet meteen in actie zijn gekomen toen de wethouder om ieders mening vroeg. http://www.deweblogvanhelmond.nl/stadsgesprek/bezuinigen-op-wijkhuizen-stadsgesprek/ Toen had je alle mogelijkheid en kans om uit te leggen wat jullie vonden en bij te sturen. Wat je invloed dan precies is weet je natuurlijk nooit, maar je had de kans en niet geschoten is altijd mis.
Toen de ambtelijke molens na die inspraak eenmaal zijn gaan draaien, is het natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Die strijd win je normaal gesproken niet, zoals nu ook blijkt. Ook wel logisch, iedereen kon toen zijn zegje immers doen en eens moet de knoop worden doorgehakt. Ik ben het eigenlijk helemaal eens met wat Frank daar schreef op 4 september.
Maar het blijft erg sneu. Hebben jullie al enig idee waar jullie nu naar toe gaan? Of kun je misschien toch gewoon buiten blijven jeu de boulen ook als De Terp gesloten is? Gewoon zelf de ballen en een thermoskan koffie en plastic bekertjes meenemen. Want jullie banen bij De Terp liggen er voorlopig nog wel. Of zie ik dat te simpel?

Jan de Vries

@Jan de Vries op vrijdag 6 november 2015 om 06:

Wij waren hier in januari 2015 niet van op de hoogte. Anders hadden we wel voluit gas gegeven. Toen zaten wij nog geen 1.5 jaar bij de Terp op aanraden van de gemeente in de persoon van mw de Leeuw. Nooit gedacht dat de gemeente zo'n kort ad-hoc beleid zou voeren.
Wij kunnen niet zo maar blijven boulen zonder voorzieningen. Kunnen dan niet naar toilet. En de verlichting die geplaatst is, voor de avondcompetities? Die werkt niet zonder stroom. Wij zijn in 2015 gestart met tournooien. Deze duren dan van 10.30 tot 16.30 uur. Je moet de mensen iets aan kunnen bieden en men moet gebruik kunnen maken van het toilet. De tournooien voor 2016 heb ik reeds aan moeten vragen bij de Nederlandse Jeu de Boulesbond. Bij de voorjaarsvergadering 2016 van de nederlandse jeu de boulesbond zal ik de gang van zaken in Helmond naar voren brengen. Jammer, want Helmond had en heeft toch al niet zo'n goede naam!

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op dinsdag 10 november 2015 om 18:57:

Jammer dat niemand van jullie dat opmerkten en er niks over in de krant stond. Zeker nu het zo'n grote consequenties heeft voor jullie. Maar de gemeente kan natuurlijk niet opnieuw zo'n inspraakronde gaan houden omdat jullie het niet wisten.
Heel veel succes, hopelijk kunnen jullie snel ergens terecht waar ze licht en toiletten hebben.

@Ria van Aerle

Het is misschien wat verder weg, maar bij De Zonnesteen in Brouwhuis ligt een vrij grote jeu de boules bak onkruid te vergaren. Misschien een goede (tijdelijke) uitwijk tot een permanente oplossing gevonden kan worden?

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op woensdag 11 november 2015 om 09:45:

Wij hebben vóór de vestiging bij de Terp, in overleg met de gemeente Helmond alle wijkhuizen in Helmond bezocht en daar met de beheerder gesproken. Ook de Zonnesteen is bezocht. Tijdens dat bezoek kwamen er omwonenden melden, dat als daar een jeu de boulesclub zou komen, wat ze al gehoord hadden, zij bezwaar zouden indienen bij de gemeente. Zij zouden dan last krijgen van de lampen als er 's avonds gespeeld zou worden. Ook hebben wij zwart op wit, dat de Terp er als beste locatie uit kwam voor ons.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle

Volgens mij is die bak die daar ligt gewoon een Jeu de Boules bak, dus de omwonenden hadden bezwaar moeten maken toen die bak aangelegd werd lijkt me. Het steekt mij wel als mensen elkaar het plezier niet gunnen.

Michiel van Geel

Het zou de gemeente van begin af aan gesierd hebben, als men de verenigingen, cq gebruikersgroepen in kennis gesteld had van een eventueel op handen zijnde sluiting. Maar niets van dat alles. Ik weet niet of het in Helmond normaal is, dat men dergelijke belangrijke zaken uit de krant moet zien te halen? Ik vind het in ieder geval geen nette manier van communiceren. Riekt naar achterbaksheid!

Ria van Aerle

@Ria van Aerle

Bij het Theo Driessen Instituut liggen ook 2 Jeu de Boule banen, die niet gebruikt worden. Misschien biedt dat een mogelijkheid om te overwegen.

Morgenavond, maandag 16 november 2015 wordt in de raadszaal door de commissie Maatschappij weer gesproken over de bezuinigingen op de wijkaccommodaties. Wel is het niet helder of er nog iets te kiezen valt of dat het College het besluit echt genomen heeft en de commissie het besluit ter kennisgeving mag aannemen.

Wel helder is dat Lokaal sterk de bezuiniging op de wijkaccommodaties 'grote flauwekul' vindt en ze zal dat blijven herhalen en bestrijden.

Lokaal sterk hoopt dat ook andere partijen, dus ook coalitiepartijen SP, CDA, VVD, GL en HA het belang van de inwoners hoger stellen dan overtrokken bezuinigingen.

maarten janssen

Wat een gelul allemaal, het was al jaren bekend dat dit allemaal ging gebeuren. De Terp is de gemeente al jaren een doorn in het oog. Ik heb het hier al vaak vermeld dat het meeste al een tijd achter de rug om gaat van alle belanghebbenden. De beheerders van De Terp en De Boerderij zijn al verkwanselt en rest moet het maar bekijken. Net als met alles wat (momenteel) gebeurt in dit land, dus ook in Helmond, pikken wij dit met z'n allen. Hoezo inspraak? Allemaal wassen neus, bedrog en gekonkel, over de rug van al die mensen die al jaren zoveel plezier beleven/ beleefde in De Terp. Geef nu maar het geld uit aan alle (niet) vluchtelingen die dit land naar de afgrond gaan brengen. We waren net getuige van het bloedbad in Parijs............................

Gisterenmiddag rond kwart voor vijf kwam bij de leden van de commissie maatschappij wederom een ander voorstel binnen via de mail over de bezuiniging op de wijkaccommodaties. En ook nu weer kwamen er andere getallen en andere gevolgen uit de bus. Enkele besturen zijn schijnbaar goed in het onderhandelen en slepen er voor hun wijkhuis voor de komende jaren wat extra geld uit. Voor de goede orde: Lokaal sterk vindt dat ze het van harte is gegund.
Helaas gaat deze vlieger niet op voor de Terp, die zal en moet dus dicht van deze wethouder, die daarbij gesteund wordt door de coalitie van SP, CDA, VVD, GL en HA. Ondanks een goed betoog van mw. Ria van Aerle van de jeu de boule-club, die ook heel helder aangaf hoe de gemeente 'gesold' heeft met die club kwam er geen nieuw plan, dus einde de Terp zoals het er nu uitziet.

Op dinsdag 1 december 2015 komt het plan nu in de Raad van Helmond. Lokaal sterk zal zich dan ook verzetten tegen deze onnodige en onwenselijke bezuiniging en ze zal de raadsleden vragen zich persoonlijk uit te spreken over de voorgenomen bezuinigingen op de wijkaccommodaties. Dan is het voor elke Helmonder duidelijk hoe haar politieke vertegenwoordigers over de Terp denken.

maarten janssen

De argumenten van B&W om wijkhuis De Terp te sluiten
Het volledige antwoord van het college van burgemeester en wethouders op bovenstaande brief van Helder Helmond:
Voor sluiting van de Terp is gekozen op basis van de volgende argumenten:

 • De ongunstige ligging van de Terp aan de rand van de wijk, in tegenstelling tot de Boerderij die midden in de wijk ligt;
 • Het aantal activiteiten die in de Terp plaatsvinden zijn minder in getal dan in de Boerderij;
 • De Terp heeft meer beheerdersuren dan de Boerderij;
 • De berichten dat de Boerderij al vol zou zitten hebben ons ook bereikt. In de wijk is echter veel ander maatschappelijk vastgoed aanwezig waar ook activiteiten plaats zouden kunnen vinden, bv. Pannehoeve, maar ook in de Kamenij;
 • Wij gaan er vanuit dat de Terp zeker niet slechter verhuurbaar is dan de Boerderij.

Op dit moment zijn wij in gesprek met de gebruikers van de Terp om tot andere locaties te komen waar zij hun activiteiten kunnen voortzetten. Na besluitvorming kan er vol op dit traject doorgezet worden.

Wat is dit allemaal onzin ; de ligging is precies midden in de wijk n.l. Dierdonk hoort daar ook nog bij. Dan de activiteiten zijn minder, die hadden meer kunnen worden door wat eraan de gemeente is voorgedragen. Heeft de gemeente niet naar geluisterd. De gemeente had de uren wat kunnen verminderen, er is voorgesteld om meer vrijwilligers in te schakelen. Wij als vrijwilligers hebben van alles gedaan en aangegeven maar de gemeente luistert niet. Vind dit besluit nog steeds schandalig .

Is dit GEEN geld verspilling om alle betrokkenen ergens anders onder te brengen. Het is te gek voor woorden! !!!

Ria van der Linden

Ja sorry B&W we kunnen het nog steeds niet geloven dat jullie dit over je hart kunnen krijgen. De bewoners van wijk Noord zullen dit niet in dank afnemen zeker niet van de SP. Ik dacht dat die een ander programma hadden.
Velen kunnen en zullen niet meer gebruik kunnen maken van zo'n laagdrempelig wijkhuis en helaas aan huis gebonden worden.
Zo sociaal is dit beleid dus echt niet.

De argumenten die ik hier lees om tot sluiting over te gaan van De Terp:

Als ik deze onzin hier allemaal lees zeg ik het volgende; Ik heb hier genoeg argumenten aangedragen als antwoord op al die zinloze vergaderingen, eerder gehouden dit jaar, die kant nog wal hebben geraakt. Eén daarvan wil ik nog maar een keer noemen, we zijn gewoon beet genomen, al twee jaar terug. Toen stond dit besluit al vast. De Terp is gewoon slachtoffer en er is zoals altijd weer met mensen gespeeld. Het kan ze geen ene sodemieter schelen. Ook de partijen niet waarop door de belanghebbenden gestemd is en die zich echt! hard hadden moeten maken. Ondertussen ben ik te weten gekomen (uit betrouwbare bron) dat de Terp al in een eerder stadium achter iedereen om is verhuurd aan derden. En dat stond óók al heel lang vast. De politiek? Ik vertrouw er nooit geen eentje meer, en zoals ik eerder aangaf, stemmen doe ik dus nooit meer op de gevestigde partijen..........................

Laat ze maar eens kijken op jbvhelmond2010.nl Zien ze wat ze daar weg(bezuinigen) en dat is maar 1 vereniging van de 24.

En dan laten ze gewoon een jeu de boulesvereniging zich in zomer 2013 zich vestigen. Laatste geld hier uitgeven!

Ria van Aerle

Er zijn nu bijna drie maanden verlopen sinds de sluiting van de Terp, maar wij als jeu de boulesvereniging hebben nog steeds geen andere accommodatie. Dit terwijl er op 31 augustus en 1 december beloofd werd, dat er voor een goede oplossing gezorgd zoiu worden. Nog steeds geen vooruitzichten. Wij hebben twee jaar en 1 maand gebruik kunnen maken van een accommodatie, die ons door wethouder de Leeuw aangeprezen werd. Al ons geld en subsidies van gemeenschapsgeld hier in gestoken!!! Hoe nu verder? 1 april begint ons buitenseizoen. Misschien kraken?

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op dinsdag 15 maart 2016 om 23:09:

Ik had begrepen dat jullie naar de Pannehoeve gingen. Maar dat bericht klopte dus niet. Jammer! De Notenkrakers die naar de Fonkel gingen hoorde ik daar al.
Beloftes die de gemeente niet nakomt? Dat zou een hele slechte zaak zijn. Als dat echt zo is denk ik dat Maarten Janssen of Michael Rieter wel raadsvragen willen stellen. Gewoon even opbellen.
Maarten zei dat de sluiting van de Terp niet zal zorgen voor rondhangende ouderen. Ik meen het bijna serieus, maar doe als voetbalclub Oranje Zwart al jaren doet en schop rellen in thuis- en uitwedstrijden. Sla er misschien voor de vorm eentje neer. Dan krijg je weer aandacht zoals in augustus.

@Lieke op woensdag 16 maart 2016 om 08:44:

We zijn vanaf 2 december 2015 in overleg met de gemeente. De laatste afspraak is tweemaal uitgesteld en nog steeds geen resultaat.

Ria van Aerle

voorlopig blijven ballen in de tas zitten.....

Misschien toch een reuni van alle verenigingen van "De Terp" op het grasveld bij het gemeentehuis.

Dan ken je ons niet Bennie.

Oke Henk laat ze maar ketsen dan, misschien raak je nog een ambtenaar

Onze techniek is wel zo goed dat we niemand raken, ook geen ambtenaar.
Onze strategie is sociaal, ons streven een nieuwe eigen accommodatie.
Die komt er ook maar ambtelijke molens je weet het wel.
Jeu de boules spelen kan overal, maar competitie, toernooien, mix avonden en uitwisselingen daar heb je een accommodatie voor nodig daarvoor word je ook lid van een vereniging.

De Terp is verkwanselt aan, lees maar:

- Het dit jaar gesloten wijkhuis De Terp in Helmond-Noord heeft een nieuwe huurder: Care Extra. Deze Helmondse zorginstelling verlaat de hoofdlocatie in het Badhuis aan de Pastoor van Leeuwenstraat.

Rond 1 juni is de verhuizing compleet. Care Extra brengt in De Terp vormen van dagbesteding en kantoorfuncties onder.

De Terp
Care Extra begeleidt personen met langdurige psychiatrische dan wel verstandelijke beperkingen. Dat doet zij voor zowel kinderen vanaf 6 jaar als voor volwassenen. Dat gebeurt door hulp aan huis, in groepen, met (sport)activiteiten en begeleid wonen. In De Terp komt onder meer een schoonheidssalon voor minima.

Hier kunnen bezoekers voor weinig geld een behandeling krijgen door cliënten van Care Extra. Daarnaast gaan cliënten kleinschalig productiewerk uitvoeren in De Terp. "Denk aan het inpakken van vorken en messen", zegt bedrijfsmanager Tim van Lieshout.

Op dit moment zit Care Extra in verschillende panden met kantoorfuncties en dagbesteding. Met de verhuizing naar De Terp kan de organisatie alles onder één dak brengen. De gemeente moet op zoek naar een nieuwe huurder voor het Badhuis. Tot 2011 zat jongerencentrum Badhuis op deze locatie. Dat werd in dat jaar gesloten vanwege bezuinigingen.

En wat gaat dit dan kosten? Moest daarvoor De Terp dicht??????

@Twan Peters op woensdag 16 maart 2016 om 23:29:

Gebruikt Care Extra voor die (sport)activiteiten ook de jeu-de-boulesbaan? Dan mag de jeu-de-boulesvereniging wel een deel van de huurpenningen incasseren, lijkt mij. Nog netter zou zijn als de gemeente de baan van de vereniging overneemt tegen het destijds geïnvesteerde bedrag, misschien verminderd met een deel afschrijving.

@Berry Smits op dinsdag 3 november 2015 om 13:26:

Dit is dus niet waar. Er werd beweerd dat we naar de Panne hoeve zouden gaan, nog voor er inloopmiddagen waren geweest. Daarna daar gekeken, aar er was geen ruimte. Onderhandelingen lopen nog.

Ria van Aerle

@Sander Lam op woensdag 23 maart 2016 om 12:34:

Afschrijving in minder dan twee jaar dat we er zitten?. Kosten waren 15.000 euro. In principe zou het moeten zijn dat we alles, inclusief het door ons betaalde hekwerk mee mogen nemen. Vervolgens alles in de oude staat achterlaten. Dat laatste is niet moeilijk, het was nl een grote puinhoop van tevoren.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op woensdag 23 maart 2016 om 14:44:

Hoeveel die afschrijving precies zou moeten zijn weet ik ook niet, maar het lijkt mij boekhoudkundig niet zuiver om het volle bedrag te rekenen. Hoelang gaat een jeu-de-boulesbaan mee, 30 jaar? Dan is de afschrijving 500 euro per jaar. Van de kant van de gemeente zou ik het dan weer kleinzielig vinden om daadwerkelijk die vermindering toe te passen, maar zakelijk bezien lijkt mij 14.500 euro een nette compensatie voor de financiële schade.

Volgens belofte van de gemeente aan de raad zouden we vandaag onze seizoen opening kunnen vieren op onze nieuwe accommodatie.
Dit nadat ons onderkomen bij "De Terp weg bezuinigd is.
Helaas valt er niks te vieren gewoon omdat er geen accommodatie is voor ons.
Gemeente blijft dus weer steken in beloften.
Competitie?? ik zou niet weten waar we die moeten spelen terwijl de speeldata al vast staan evenals onze uitwisselingen en toernooien.
Deze data moeten 1 jaar van te voren ingeleverd worden.
De gemeente moet maar eens met daden komen, met beloften kunnen we geen wedstrijden winnen.

Henk Engelen

We gaan a.s. dinsdagmiddag 5 april gewoon gooien op onze accommodatie achter de Terp. Als we dan nog steeds geen sleutel hebben, zijn we genoodzaakt om andere sloten te laten zetten in de Terp, zodat we naar toilet kunnen en een schuilgelegenheid hebben, deze is verplicht in geval van onweer.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op zondag 3 april 2016 om 11:48:

Goede actie!!

Beste (oude) Terp vrienden:

Ik heb de laatste dagen eens rond gekeken in het voormalig wijkcentrum De Terp. Als ik alles bij elkaar op tel i.v.m. de hele bezuinigingsoperatie die vorig jaar werd ingezet rondom De Terp, dan moet ik nu constateren, dat alle mensen inclusief vrijwilligers ronduit zijn belazerd. Als ik constateer wat de nieuwe organisatie die nu is ingetrokken aan huur en energiekosten gaat betalen, ik zal het bedrag hier maar niet noemen, om veel mensen niet nog meer verdriet te doen, mensen die gewoon weg zijn gezet! Zelf weet ik ook dat in de laatste 10 jaar een enorme investering is gedaan om de Terp van binnen een betere uitstraling te geven. De zaal, de bar, de kantoren, het dak en nog veel meer werden verbetert. Dat heeft nogal wat gekost. Als ik nu zie dat De Terp de laatste dagen compleet geript is van binnen en echt alles wordt en is afgebroken, dan schieten de tranen in mijn ogen. Nieuwe spullen, hout en andere materiaal wordt nu weggegooid alsof het niets heeft gekost, cijfers met nogal wat nullen er achter kan ik u zeggen. De nieuwe huurders gaan dus alles weer herinrichten, van de grond af aan. Wat gaat dat weer kosten? Wie betaald dit? Natuurlijk, via een omweg, de gemeente Helmond. Het is zoals ik hier al eerder aangaf complete kapitaalvernietiging, een vaststelling met legio voorbeelden waarin deze gemeente zich zo sterk heeft gemaakt. Het heeft natuurlijk niets te maken met de nieuwe huurder(s) die van ’t Hout afkomen en straks een nieuwe accommodatie tegemoet kunnen zien. Maar wat hier in één jaar is gebeurt in Helmond-Noord, dat is te krankzinnig voor woorden. Het is des te meer jammer dat er zo weinig strijd is geleverd om dit alles te kunnen behouden, zoals het was. Dat we er, zoals vaak, bij staan te kijken en ons gewoon alles laten afnemen. Het is ook onbegrijpelijk, dat er nauwelijks nog verzet is. Democratie? Die is er al lang niet meer. De gemeentes, de overheid, zij bepalen de richtlijnen en als u ook maar denkt enige inspraak te hebben, vergeet het maar. De eindconclusie in dit alles is dat straks in de oude Terp nieuwe mensen worden (behandeld) geholpen, maar dat het verdriet en trauma’s van tientallen mensen en vrijwilligers die als oud vuil aan de kant zijn gegooid, nooit meer weg te poetsen zal zijn. Maar dat is de weg die al lang geleden in dit land is ingezet, een weg waarin mensen niet zo veel meer waard zijn en……..ook niet meer mee tellen. Of ik nog ga stemmen ooit? Nee, nooit meer, want politici in het algemeen, ze zijn nooit te vertrouwen…………………..

@Twan Peeters op woensdag 20 april 2016 om 10:23:

Wij hebben ons wel degelijk verzet en nog steeds. Voor onze jeu de boulesvereniging is nog steeds geen nieuwe locatie gevonden. Wij hebben er veel een, maar dan moest je de gemeente mee hebben en dat valt niet mee.

Ria van Aerle

Nou Ria,

Met alle respect en diep treurig natuurlijk, maar als dat het enige is, jullie Jeu de boules baan die ter discussie staat? Een druppel op een gloeiende plaat, van alles wat in totaliteit vernield is in Helmond-Noord...............De gemeente en zeker wethouder Nathalie v.d. Zanden heeft geen traan gelaten, noch om jullie baan, noch om de Terp. En zo gaat dat met alles!

@Ria van Aerle op woensdag 20 april 2016 om 17:13:

Gistermiddag zag ik dat er in het Hortensiapark gejeu-de-bould werd. Volgens een wandelaar is dat pas sinds een week of wat. Zijn jullie dat en hebben jullie daar nu "onderdak" gevonden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: