23reacties

Q&A: veiligheid A270 nav fataal ongeval


Namens de D66-fractie stelde Gaby van den Waardenburg vandaag schriftelijke vragen aan B&W over de verkeersveiligheid op de A270 mede naar aanleiding van het fatale ongeval bijna 3 maanden geleden. Daarover informeerde de gemeente al op 1 juli deels over.
Hieronder haar 5 vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op 1 juli 2015 heeft op de A270 een tragisch ongeval plaatsgevonden op de kruising bij de Neervoortsedreef. Helaas gebeuren er relatief veel ongelukken op de A270 tussen Eindhoven en Helmond.
Het betreft een weg met veel verschillende maximumsnelheden tussen de stadscentra van Helmond en Eindhoven en waar 130 km p/u mag worden gereden. Daarbij gelden ook nog eens wisselende maximumsnelheid overdag en in de nacht. De huidige situatie draagt niet bij aan duidelijkheid voor de automobilist, aan de verkeersveiligheid en waarschijnlijk ook niet aan de doorstroming van het verkeer. De rechtbank s-Hertogenbosch heeft op 24 juli 2015 echter besloten, dat het college van Gedeputeerde Staten de maximumsnelheid op de snelweg niet hoeft te verlagen, zoals de gemeenten Nuenen en omwonenden hadden geëist. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft recentelijk echter toegezegd het snelheidsregime en de inrichting van de A270 te willen bezien.
Daarnaast is de kruising bij de Neervoortsedreef een gevaarlijk kruispunt waar vaak harder wordt gereden dan toegestaan, met strak afgestelde verkeerslichten en een korte afstand waarop de snelheid moet worden verminderd van 130 km p/u naar 70 km p/u of naar stilstand als het stoplicht op rood staat. Dit is verwarrend voor de automobilist en voor kruisend verkeer en zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. De gemeente Helmond heeft in januari 2015 nog laten weten dat er een onderzoek komt naar de verkeersveiligheid van dit verkeerspunt.
Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Wat is de laatste stand van zaken rondom het onderzoek van de gemeente naar de verkeersveiligheid van A270 en de kruising met de Neervoortsedreef?
 2. Wanneer kunnen wij als raadsleden de uitkomst van dit onderzoek verwachten?
 3. Welke maatregelen zijn onderzocht en behoren tot de mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de kruising bij de Neervoortsedreef te verbeteren?
 4. Is het college van mening dat het provinciale deel van de A270 en de kruising bij de Neervoortsedreef verkeersveilig zijn?
 5. Zijn reeds gesprekken gevoerd met het onlangs aangetreden college van Gedeputeerde Staten over de maximum snelheden op het provinciale deel van de A270?
  a. Zo ja, is het college op de hoogte van een voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om ondanks de uitspraak van de rechtbank de maximumsnelheden op het traject aan te passen?
  b. Zo nee, is de verantwoordelijke wethouder voornemens om op korte termijn een gesprek in te plannen om de vrees voor de verkeersveiligheid op het kruispunt en de A270 uit te kunnen spreken?
Q&A
23 reacties
Reageer

B&W: Onderzoek naar verkeersveiligheid op A270 dit jaar gereed
Hieronder de volledige beantwoording van B&W in antwoord op de bovenstaande schriftelijke vragen die D66 vorige maand stelde:

 1. Vraag: Wat is de laatste stand van zaken rondom het onderzoek van de gemeente naar de verkeersveiligheid van A270 en de kruising met de Neervoortsedreef?
  Antwoord: Het onderzoek is nagenoeg afgerond en het concept wordt de tweede helft van september besproken met de politie (regionaal en lokaal), provincie en de gemeente Nuenen, met als doel een gezamenlijk maatregelenpakket af te spreken.
 2. Vraag: Wanneer kunnen wij als raadsleden de uitkomst van dit onderzoek verwachten?
  Antwoord: Zodra het concept besproken is en er een gezamenlijk maatregelenpakket is afgesproken zal de raad hiervan in kennis worden gesteld. Zo mogelijk nog dit najaar, doch uiterlijk het 4de kwartaal van 2015.
 3. Vraag: Welke maatregelen zijn onderzocht en behoren tot de mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de kruising bij de Neervoortsedreef te verbeteren?
  Antwoord: Onderzocht zijn de snelheden voor en op de kruising, roodlicht negatie, ontruimingstijden verkeersregelinstallatie, ontwerp van de kruising alsmede de bebording. Qua maatregelen valt te denken aan aanpassing bebording, mogelijke aanpassing VRI instelling, de plaatsing van een flitskast of het toepassen van innovatieve belijning (nog nader te ontwikkelen met marktpartijen).
 4. Vraag: Is het college van mening dat het provinciale deel van de A270 en de kruising bij de Neervoortsedreef verkeersveilig zijn?
  Antwoord: Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek is het niet zinvol hierover uitspraken te doen.
 5. Vraag: Zijn reeds gesprekken gevoerd met het onlangs aangetreden college van Gedeputeerde Staten over de maximum snelheden op het provinciale deel van de A270?
  a. Zo ja, is het college op de hoogte van een voornemen van het college van Gedeputeerde Staten om ondanks de uitspraak van de rechtbank de maximumsnelheden op het traject aan te passen?
  b. Zo nee, is de verantwoordelijke wethouder voornemens om op korte termijn een gesprek in te plannen om de vrees voor de verkeersveiligheid op het kruispunt en de A270 uit te kunnen spreken?
  Antwoord: Zodra het onderzoek is afgerond zal het concept besproken worden met verschillende partners, waaronder de provincie, met als doel te komen tot gezamenlijke maatregelen.

De A270 tussen Eindhoven en Helmond is ergens in de jaren 70 als een zeer veilige snelweg aangelegd.
Het verval van deze snelweg is ergens rond het jaar 2000 begonnen door de vluchtstroken bij Helmond te verwijderen met de lantaarnpalen aan de buitenzijde van de weg strak naast het wegdek. Dit omdat deze snelweg een stadsweg (whatever dat mag betekenen) moet worden. Hierna wordt de situatie nog onveiliger door het kruispunt brandevoortsedreef aan te leggen. Een brugdeel wat er al vlak bij al ligt had perfect als ontsluiting van de Brandevoortsedreef naar de A270 kunnen dienen. Maar de visie bij de stoplichten lobbies ontbreekt totaal. Daarna komt de splitsing bij de neervoortsedreef erbij en ook met de splitsing bij de automotive campus is deze van origine veilige snelweg vervallen naar een zeer onveilige autoweg. Om de weg weer een veiliger reputatie te geven dienen met name het kruispunt en de splitsing tussen Helmond en Nuenen vervangen te worden door bruggen. Dus een brug benutten die er al ligt en een brug bij de neervoorstedreef erbij er is daar ruimte genoeg voor. Dan is de weg weer klaar voor de toekomst. Maar ik vrees dat het verval van deze weg verder gaat en er hier nog veel (dodelijke)verkeersslachtoffers gaan vallen. Het hele verhaal zal hoogstens een paar miljoenen euro's kosten maar dan gaan enkele verkeersdeskundigen (stoplichtenboeren) hun gezicht verliezen. Dus die gaan waarschijnlijk andere goedkopere maatregelen treffen die nauwelijks effect gaan opleveren. Met het veranderen van de maximale snelheid extra waarschuwingsborden (die staan er al te veel) en flitspalen ga je weinig oplossen.
Het bulkt in deze regio van de (hoogwaardige) industrie maar de wegenbouwers blijven achter op deze ontwikkeling.

Die bespottelijke "aansluiting" vanaf Brandevoort had er nooit moeten komen.
Ze zigzaggen door weilanden heen en dan kaarsrecht hupsakee prikken we in met verkeerslichten op een stukje snelweg. Helemaal niet nodig; bovendien zou er vanuit Brandevoort toch een fietscorridor geopend worden?
dit is zo oliedom..zelfs kleuters die met lego spelen leggen niet zulke domheid aan...
Helaas stemt links daarnaast ook nog eens de ruit om Eindhoven weg.
Overal hetzelfde; links gedram met ideologie en waanzin als uitgangspunt; weg met realiteitszin,de werkelijkheid.

D66 stelt wéér raadsvragen over verkeersveiligheid op A270
D66-raadslid Gaby van den Waardenburg stelde vandaag opnieuw schriftelijke raadsvragen over de verkeersveiligheid op de A270. Hierboven staan haar eerder vragen daarover en de beantwoording van B&W.
Hieronder de 6 vragen (Questions) die zij vandaag stelde, voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college weer bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Naar aanleiding van het tragische ongeval dat vorige zomer op de A270 bij de kruising met de Neervoortsedreef plaatsvond heeft D66 schriftelijke vragen gesteld (d.d. 26 augustus 2015). De gemeente Helmond had in januari 2015 nog laten weten dat de verkeersveiligheid van het verkeerspunt werd onderzocht. Op onze vraag wanneer wij als raadsleden de uitkomst van dit onderzoek konden verwachten, heeft het college het volgende geantwoord:

(…) Zodra het concept besproken is en er een gezamenlijk maatregelenpakket is afgesproken zal de raad hiervan in kennis worden gesteld. Zo mogelijk nog dit najaar, doch uiterlijk het 4de kwartaal van 2015.(…)

Op dit moment hebben wij als raadsleden nog geen onderzoek en gezamenlijk maatregelenpakket ontvangen. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Hebben zich ná het tragische ongeval van 1 juli 2015 nog ongelukken op het verkeerspunt voorgedaan?
 2. Wat is de laatste stand van zaken rondom het onderzoek van de gemeente naar de verkeersveiligheid van de A270 en de kruising met de Neervoortsedreef?
 3. Wanneer kunnen wij als raadsleden de uitkomt van dit onderzoek verwachten?
 4. Heeft het uitstel te maken met het Regionale Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant dat momenteel wordt gesloten?
 5. Wanneer kunnen we als raadsleden het Bereikbaarheidsakkoord verwachten?
 6. Wat is de verdere procedure rondom het Bereikbaarheidsakkoord en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van het Bereikbaarheidsakkoord nog een kaderstellende bijeenkomst met de gemeenteraad gehouden?

Levensgevaarlijk daar!!!

Jolanda Verleg

Donderdag was in Helmond de officiële aftrap van de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'. Op de bijbehorende actie werd er al 99 keer beloofd om de ogen op de weg te houden. Zou een mooi gebaar zijn als de Brabantse gemeente Helmond dat als 100ste beloofde en heel snel iets deed aan de A270-kruising bij de Neervoortsedreef bij Brandevoort!! Ik heb nu het idee dat er nu geen haast mee wordt gemaakt. Het duurt maar en het duurt maar.

http://nulverkeersdodenbrabant.nl/aftrap-jaar-van-de-alertheid-samen-focussen-samen-voor-nul/
http://nulverkeersdodenbrabant.nl/de-belofte/

B&W wil flitskast op gevaarlijke kruising A270-Neervoortsedreef
Hieronder de volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen die D66 op 12 januari stelde:

 1. Vraag: Hebben zich ná het tragische ongeval van 1 juli 2015 nog ongelukken op het verkeerspunt voorgedaan?
  Antwoord: Er hebben zich volgens onze beschikbare gegevens (VIAstat-ongevallen registratie) sinds 1 juli 2015 geen ongevallen voorgedaan.
 2. Vraag: Wat is de laatste stand van zaken rondom het onderzoek van de gemeente naar de verkeersveiligheid van de A270 en de kruising met de Neervoortsedreef?
  Antwoord: Het onderzoek richt zich op de verkeersveiligheid van de kruising A270-Neervoortsedreef. De concept rapportage is inmiddels gereed en naar aanleiding daarvan is recentelijk nog gesproken met de betrokken partners over de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Met name onze wens tot de plaatsing van een camera vergt veel overleg. De rapportage en maatregelenpakket zullen binnenkort aan B&W worden voorgelegd en daarna zal de ook raad middels een Raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.
 3. Vraag: Wanneer kunnen wij als raadsleden de uitkomt van dit onderzoek verwachten?
  Antwoord: In februari / maart zullen wij u hierover nader informeren.
 4. Vraag: Heeft het uitstel te maken met het Regionale Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant dat momenteel wordt gesloten?
  Antwoord: Nee er is geen relatie met het Bereikbaarheidsakkoord, zie verder het antwoord op vraag 2.
 5. Vraag: Wanneer kunnen we als raadsleden het Bereikbaarheidsakkoord verwachten?
  Vraag: Wat is de verdere procedure rondom het Bereikbaarheidsakkoord en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van het Bereikbaarheidsakkoord nog een kaderstellende bijeenkomst met de gemeenteraad gehouden?
  Gecombineerd antwoord: Het bereikbaarheidsakkoord vormt het sluitstuk van de regionale visie op mobiliteit en de uitwerking daarvan in een regionaal maatregelenpakket. Het proces dat hiervoor de komende maanden doorlopen zal worden wordt op dit moment ingericht onder aanvoering van de Metropoolregio Eindhoven. Zodra de contouren daarvan staan zal u daarover geïnformeerd worden en zullen we met een voorstel komen hoe dit binnen Helmond het beste kunnen volgen en hieraan mede input en sturing geven. We verwachten dat dit in maart of april geagendeerd kan worden voor de commissie omgeving.

Daar had nooit een stoplicht mogen staan. Wie dat heeft verzonnen moet ook maar op zoek naar ander werk. Levensgevaarlijk!

Rick van der Wijst

Vooruit, zet er maar weer een flitskast neer... Zorg er liever voor dat deze weg voor iedereen veilig wordt en probeer eens niet de kas te spekken met bekeuringen. Niet zoveel verschillende maximum snelheden en duidelijke borden, dat zou helpen !

Paula Janssen

Drempels!

Stoplicht is prima! In combinatie met een maximumsnelheid van 80 km/h.

Als daar een flitskast komt komen er nog meer ongelukken mensen die ineens op de rem gaan... belachelijk stuk daar eerst 80 dan een paar meter 70 en dan 120...stel idioten en dan zeggen ze ja dat kruispunt maakt het makkelijk voor de mensen uit Brandevoort

Martina van Neerven

@Lisette Aerts op woensdag 3 februari 2016 om 17:22:

Eens op deze wijze levensgevaarlijk.

Wendy Lambrechts

Bij een overgang van 120 naar 80 km/u (net als bij alle snelheid wijzigingen), is het de bedoeling dat men in het 120 gebied al begint met snelheid terug nemen. Zodat men bij het bordje 80, de juiste toegestane snelheid rijdt.

Dit heeft iedereen bij de rijschool moeten leren.
Maar van diegenen die het rijbewijs bij een pakje boter gekregen hebben weet ik het niet. (En die dwazen racen er veel te veel van rond).

Ik ben vóór zo'n flitskast. En elke malloot die daar veel te hard rijdt, moeten ze bovenop de boeten ook maar naar zo'n lekkere dure (voor eigen rekening) cursus sturen. Hoppa! Nog meer geld in het laatje.
En dan de mensen die zich wel weten te gedragen jaarlijks structureel korting geven op de wegenbelasting.

Ik vind die kast een onzinnig idee, daar wordt het echt niet veiliger op...tenzij er ook voor rood geflitst wordt. Want het zijn juist de hardrijders die door rood knallen met meer dan 70. Iedereen die daar regelmatig vanuit Brandevoort de weg op draait weet dat je bij groen even moet wachten zodat je de hardrijders op de snelweg door rood kunt zien vliegen. Dat ding gaat in twee dagen zijn kosten terugverdienen aan boetes.

Natuurlijk. Waarom geen trajectcontrole?

Gewoon da kruispunt sluiten...de brandevoorders rijen maar gewoon 300 meter om...goed irritant kom je eraan springt da ding op oranje...ik ga nie stoppen met 120

Jolanda Holzken

@Hans Verhofstadt op woensdag 3 februari 2016 om 16:59:

???????????? nooit daar geweest zeker

Jolanda Holzken

B&W neemt verkeersmaatregelen (hogere snelheid en nog geen flitspaal) op kruising A270-Neervoortsedreef nav fatale ongeval in 2015
Naar aanleiding van de vele klachten van weggebruikers en daarop volgende D66-raadsvragen over de kruising A270-Neervoortsedreef (zie hierboven), heeft de gemeente het aangekondigde onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de kruising. In november 2014 maakte onze columnist Grommetje als eerste melding van de de gevaarlijke situatie aldaar.
Het onderzoek (pdf) van de gemeente leidt tot de volgende conclusies:

 • De kruising is niet onveiliger dan andere kruisingen in Helmond.
 • Er is sinds de openstelling van het kruispunt één (geregistreerd) ongeval gebeurd, in juli 2015. Helaas was dit wel een zeer ernstig ongeval waarbij een dode te betreuren was. (Zie het weblogbericht daarover.)
 • Het aantal snelheidsovertredingen op de kruising is erg hoog. Driekwart van de automobilisten rijdt te hard; 35% rijdt meer dan 20 km per uur te hard en 15% rijdt zelfs harder dan 104 km per uur (70 km/uur is toegestaan).
 • Er wordt niet veel méér door rood licht gereden dan bij vergelijkbare kruispunten aan de rand van de stad.
 • Het kruispunt ligt buiten de bebouwde kom. Gevoelsmatig is het voor automobilisten een weg waar harder gereden mag worden dan 70 km per uur.
 • De ‘afbouw’ van autoweg naar het kruispunt verloopt vrij abrupt. Vooral voor verkeer vanuit Helmond richting Eindhoven zijn er nauwelijks visuele waarschuwingen dat men een kruispunt met verkeerslichten nadert. Dit in tegenstelling tot de kruising met de Brandevoortsedreef waar meer waarschuwingen staan zoals borden, verdrijvingsvlakken en opheffen van de vluchtstrook.

Het onderzoek is voor B&W aanleiding om een pakket aan maatregelen door te voeren waardoor het (gevoel van) onveiligheid op het kruispunt verbeterd wordt:

 • Bij het Openbaar Ministerie is een verzoek ingediend voor plaatsing van een snelheidscamera. Het Openbaar Ministerie hanteert hiervoor criteria waarin het aantal ongevallen en het aantal (dodelijke) slachtoffers centraal staan. Het kruispunt A270-Neervoortsedreef voldoet niet aan die criteria. Gezien het grote aantal en de ernst van de snelheidsovertredingen achten wij het toch zeer gewenst dat op het kruispunt handhaving plaatsvindt. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels gereageerd. Zij onderstreept het belang van maatregelen om de kruising veiliger te maken, maar vindt het te vroeg om een flitspaal te plaatsen. Het OM vraagt om eerst de andere maatregelen te nemen zoals in het onderzoek voorgesteld. Als daarna uit nieuwe metingen blijkt dat deze onvoldoende effect hebben gehad, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.
 • De kruising ligt buiten de bebouwde kom; daarbij hoort standaard een snelheid van 80 km per uur. Voor de automobilist is een snelheid van 80 km per uur bij dit type weg geloofwaardiger dan 70 km per uur. We verhogen daarom de toegestane snelheid op het kruispunt naar 80 km per uur. Door de toegenomen geloofwaardigheid groeit de kans dat de automobilist zich aan de snelheid wil houden.
 • Aanpassen van de bebording waardoor de weggebruiker eerder geattendeerd wordt op het feit dat hij een kruispunt met verkeerslichten nadert. Op 400 en 300 meter vóór het kruispunt worden extra voorwaarschuwingen geplaatst.
 • Aanpassen van de verkeerslichtenregeling. De huidige verkeerslichtenregeling voldoet niet aan de nieuwste inzichten en richtlijnen van het CROW. Dit wordt aangepast.
 • Het kruispunt visueel aanpassen door extra markering op de vluchtstrook. Door op de vluchtstrook verdrijfvlakken en vlakmarkering aan te brengen wordt de weg optisch smaller en lijkt minder op een autoweg. Daardoor ontstaat voor automobilisten een ander beeld en zijn zij eerder geneigd hun snelheid aan te passen.

Die maatregelen moeten in combinatie worden bezien en uitgevoerd om een maximaal (psychologisch) effect te verkrijgen, zo laat B&W weten. De maatregelen zijn afgestemd met de politie, de provincie (als wegbeheerder van de A270) en Tass (in verband met de status van de A270 als ‘living lab’ voor de automotive industrie).
In oktober 2013 is de kruising A270-Neervoortsedreef open gegaan. Hiermee kreeg Brandevoort een tweede ontsluitingsweg vanaf de A270.
De plattegrond van de kruising met maatregelen van de gemeente. Klik op dat plaatje voor een grote leesbare weergave.

Volgens mij zijn daar veel meer ongelukken gebeurt en ook veel bijna ongelukken...

Ingrid Bakker

Wat een bull, het verhaal is gewoon simpel uitgelegd. Voor de Helmonder is dit een snelweg en een verkeerslicht op een snelweg is gewoon raar.

En wat gaat al deze extra onzin kosten?
Waarom is er niet vanaf het begin gewoon een oprit/afrit situatie gemaakt met een tunneltje onder de A270 door? Dan is de doorstroming richting Eindhoven en Helmond altijd optimaal, zijn er geen verkeerslichten nodig, hoeft er geen flitspaalkassa geplaatst te worden.
Leuk hoor die "living lab" automotive onzin, maar een beetje logisch nadenken is zeker weer te moeilijk? De ruit om Eindhoven heen komt er niet, dus verkeer op de A270 zal eerder toenemen dan afnemen, juist dan is het beter om minder stoplichten etc te plaatsen.
Denk dat zelfs een grote rotonde nog beter zal gaan werken dan het huidige voorstel, ondanks dat ik daar persoonlijk geen fan van ben.

Ik denk dat men hier weer kiest voor de goedkoopste oplossing. Maar feit blijft dat een tunnel danwel een viaduct met op- en afritten beter waren geweest. Zeker omdat de afstand tussen de twee wegen naar Brandevoort erg klein is. Ben je net op snelheid moet je al weer terug. Plus er dit geen tijd tussen het op rood staan op de A270 en het naar groen veranderen van de Neervoortsedreef

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: