Buiten is het 2 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 92.517 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
21reacties

In 2005 werd een plan gepresenteerd om in Helmond de administratieve lastendruk met betrekking tot kapvergunningen te verlagen. Onder andere via dit weblog werd gewaarschuwd dat dit wellicht tot een letterlijke kaalslag zou leiden. Onder het kopje “Bomen binnenkort “vogelvrij” zonder kapvergunning??” werd de politieke discussie getriggerd. De antwoorden waren (natuurlijk?) dat bomen in Helmond niet vogelvrij zijn, bij gemeentelijke kap, zou herplant zo veel mogelijk worden verzorgd. Vooral werd geantwoord, in compleet Politiek Correct Hellemonds, dat bomen belangrijk zijn, ze zorgen voor allerlei milieuvoordelen en een leefbaar stadsbeeld.

Nu in 2014 komt de ware aap uit de mouw: In Mierlo-Hout worden, als het aan de Gemeente Helmond ligt, in een vijftal straten welgeteld 151 bomen gekapt. Er worden er 26 teruggeplant, vooral in plantsoenen. Bomen op zijn retour, wortelopdruk en slechte groei zijn excuses die hierbij worden aangevoerd. Alle boomspiegels, dit zijn de sparingen die in het wegoppervlak zijn gemaakt voor deze bomen, worden dicht gestraat en parkeervakken vergroot. De 26 bomen die worden terug geplant, zullen vooral in plantsoenen worden terug gezet. Dit betekent dat complete straten er anders uit zullen gaan zien.

Iedere weldenkende Helmonder zal snappen, dat bij de pracht van een boom, ook de overlast hoort van een vallend blad, een stoeptegel die eens omhoog kan worden gedrukt en wat onderhoud. Dat de Gemeente nu, herplant weigert lijkt mij dan ook een politieke draai van 180 graden. Een woord, een woord, gaat dan ook zeker niet op. Zelfs niet in de milieuvriendelijke wijk “De akkers”. In deze wijk verdwijnen in twee straten netto 59 bomen, bij deze boomspiegels geen straatklinker te zien die omhoog is gedrukt! Een goede vriend van mij, wonend in één van de genoemde straten, wees mij op de gemeentelijke brochure ter stimulering van de verkoop van de huizen destijds. Een citaat: “De wijk kent een uniek stedenbouwkundig plan, ontwikkeld op basis van de principes van de duurzame stedenbouw waarbij is voortgeborduurd op de situatie die we aantroffen. Zo zijn de verkavelingrichting van de landbouwakkers, de bestaande ontsluitingsweg, het afwateringspatroon en de noord en zuidelijk gelegen waterlopen belangrijke dragers van het plan. Daarnaast is het traditionele wonen op “De Akkers” een belangrijke inspiratie bron geweest bij het ontwerpen. Ook de groenaanplant is typisch Brabants.” Dat hij nu vindt dat de Gemeente Helmond de zaak besodemieterd, kan ik hem niet kwalijk nemen. Hij had ook navraag gedaan, waarom er geen herplant komt en waarom de parkeervakken een meter groter zouden moeten worden. Er zouden in zijn straat dan immers nog steeds geen twee auto’s in die vakken kunnen. Het antwoord van de gemeentelijke woordvoerster: “twee kleine mini-coopers, zouden wel passen”. I rest my case.

Bezwaar is niet mogelijk tegen de geplande kap, de genoemde 151 bomen staan geen van allen op de zogenaamde bomenkaart.
Nee, dit riekt weer naar de inmiddels welbekende, achterkamertjespolitiek en d’n Helmonder mag het met lede ogen aan zien. Saillant detail; in de brief van de Gemeente Helmond wordt voor vragen verwezen naar een mevrouw van de dienst Beheer Openbare Ruimte, zij woont zelf in de straat waar 36 bomen worden gekapt en de parkeervakken groter worden gemaakt. Eigen belang?
Hopelijk wordt vervolgd.

G.Ekkehenkie

21 reacties:

Al eerder informatie over opgevraagd bij de gemeente.
Samengevat: Kwaliteit van bomen voor kwantiteit. Meer mooie grotere bomen en minder half dode bomen die slecht groeien in bestrating en minder overlast van luis,eikels, tegels recht leggen.

De bomen in beplanting zijn tevens goedkoper in onderhoud. Dus zit bezuinigingsdoel ook achter.

Beantwoorden

@Peer op dinsdag 9 september 2014 om 18:46:

Ik zie alleen maar één groot bezuinigingsdoel. Deze bomen staan er al 20 jaar, pas nu haalt de gemeente Helmond aan dat de bomen “in hun jonge jaren zonnebrand hebben opgelopen en moeilijk levensvatbaar zijn en dat er wortelopdruk is”. Dan hadden ze toch wel wat eerder kunnen vervangen? Of eerder onderhoud (en eventueel vervanging) kunnen plegen? In de paradepaardjes van Helmond (Dierdonk, Brandevoort en natuurlijk de Groene Loper) zou bomenkap zonder vervanging ondenkbaar zijn! (daar ligt ook de focus van Dienst Beheer openbare ruimte, getuige de huidige staat van de plantsoenen in bijvoorbeeld Rijpelberg en Brouwhuis)
Je zou eens door de volgende straten moeten fietsen, dit zijn enkele straten uit het schrijven van de gemeente en je dan voorstellen dat er niets meer terug komt. De aantallen die verwijderd worden heb ik erachter gezet.

Johanna van Vlaanderenstraat: 36 bomen kappen, nul terug
Elsbeen van Baerlestraat: 27 kappen, 4 terug vooraan in de straat in het gras
Sjef Remmenlaan: 24 weg, nul terug
Ardennen: 26 weg, nul terug

Als iets niet voldoet aan de vastgelegde normen, vind ik het prima dat het verwijderd wordt, maar dan wel iets voor terug plaatsen! Anders kunnen we net zo goed alles asfalteren.

Beantwoorden

Open brief over de bomen die gerooid worden in Mierlo-Hout
De projectgroep “Attentie Buurtpreventie Apostelwijk” stuurde het college van burgemeester en wethouders onderstaande brief over de bomen die gerooid gaan worden in Mierlo-Hout en met name de sierkersen in de Aalbersestraat. Namens de projectgroep schreven Daniëlle Kuijpers-Verhorevoort en Berry Smits deze brief naar aanleiding van de informatiebrief die de gemeente op 1 september stuurde aan de bewoners van Mierlo-Hout.

Door een verontruste bewoner uit de Aalbersestraat (Apostelwijk Mierlo-Hout) werd bij ondergetekenden gereclameerd over de informatiebrief met bovengenoemd onderwerp. Bewoners van Mierlo-Hout worden in die brief ingelicht over de diverse plaatsen waar bomen zullen worden gerooid.
In de informatiebrief worden ook de “sierkersen “ aan de Aalbersestraat genoemd. U stelt in de brief dat “de Gemeente Helmond deze bomen graag wil rooien”.
Motief van uw besluit is de “worteldruk” die als “veel” wordt omschreven. Waardoor het trottoir slecht begaanbaar is en jaarlijks terugkerend het straatwerk dient te worden hersteld.
Als we echter de huidige situatie rondom de “wortelopdruk” bij deze bomen bekijken dan moet worden geconcludeerd dat:

 • Er momenteel geen tot nagenoeg geen wortelopdruk is in het straat- / trottoirgedeelte.
 • Vanwege eerdere herstelwerkzaamheden nieuwe trottoirtegels zichtbaar zijn rondom de boomkransen (enkele jaren geleden uitgevoerd)
 • De boomkransen van deze sierkersen qua maatvoering wel heel klein zijn uitgevoerd waardoor aan de bomen weinig ruimte wordt geboden voor mogelijke wortelgroei op maaiveld niveau.
 • Het trottoir aan de straatzijde waar de sierkersen staan, deze zeer smal is. (ter plaatse van de bomen zelfs minimaal en op sommige plaatsen ontbreekt)
 • Opmerken dat de bomen (destijds) zeer dicht tegen de perceelgrens zijn geplant en na circa 30 jaar de bomen een redelijk volume hebben.
 • Bekend is dat de sierkersen in het voorjaar een prachtige bloesem geven maar daarna ook enige tijd wat overlast geven (dit is trouwens niet uniek omdat meerdere boomsoorten dit hebben).

Vandaar de gedachte dat er mogelijk andere motieven ten grondslag liggen om de bomen te rooien.
Zoals mogelijk bij uw college bekend is, zijn bewoners gegroepeerd in de projectgroep ‘Attentie Buurtpreventie Apostelwijk”, zeer actief betrokken met de leefbaarheid en woonomgeving in de Apostelwijk.
Zo hebben we enige jaren geleden in projectvorm samen met uw Dienst Stadbeheer afdeling Groen het totale groen incl. bomen in de Apostelwijk bekeken. In samenspraak werden toen diverse verbeteringen, waaronder ook boomwisselplannen, doorgevoerd.
Wij kunnen ons daarom moeilijk verenigingen met het feit dat de bewuste sierkersen nu zomaar zullen moeten verdwijnen en de plantgaten worden dicht gestraat!
Dit zal het totaalbeeld van de Aalbersestraat zeker doen verarmen!
Wij verwachten minimaal een vervanging van dit bomenbestand en zelfs de mogelijkheid om sommige bomen, die geen overlast veroorzaken, zo mogelijk te handhaven.
Zoals bekend geven / hebben bomen in de woon- en leefomgeving een positieve invloed op de woonomgeving, het woongenot en het algehele welzijn van mensen.
We begrijpen dat we formeel geen bezwaar kunnen aantekenen tegen deze boom rooiactie maar wij zijn wel van mening dat zeker gezien onze betrokkenheid voor de woon- en leefomgeving in de Apostelwijk, enig overleg c.q. afstemming, zeker gezien de samenwerking in het verleden, gepast zou zijn geweest.

Beantwoorden

Probleem in Helmond-Noord:

Prima die eikenbomen in lanen zoals de Vermeerlaan ,Paulus Potterlaan, Breitnerlaan en James Ensorlaan. Maar kijk eens, ze worden nauwelijks gesnoeid, zijn onderhand 16 meter hoog en de stoeptegels zijn nu onderhand zo’n 30 cm omhoog komen staan. Ik vernam van de rioleringsdienst Adriaans dat de wortels van die bomen tot diep onder de woningen aldaar liggen. Ouderen breken haast hun nek over de tegels, dat gaat wat worden met de komende winter in aantocht. We hebben ze nodig voor de zuurstof en de vogeltjes, maar er moet wel iets aan gedaan worden nu. Het ziet er ook niet uit trouwens. Gaat me wat worden als ze er aan gaan werken met die (dure) betonnen voortuinen in b.v. de Breitnerlaan………………………………………..

Beantwoorden

Ook in Brandevoort worden de straatbomen aangepakt
In Brandevoort worden de straatbomen in wijkdeel Schutsboom aangepakt. Die bomen drukken de verharding omhoog waardoor gevaarlijke situaties en hoge beheerkosten ontstaan.
Deze werkzaamheden zijn gepland in 2 fasen. De werkzaamheden voor Schutsboom-Noord (begrensd door Stepekolk-Oost en het Spoormakerserf) en de Roefvoort (nabij de school De Vendelier) zijn in de winter en het voorjaar van 2015. Het overige deel van Schutsboom (fase 2) is daarna aan de beurt. Bewoners van die straten ontvangen begin 2015 nadere informatie daarover.
De input van bewoners op de eerder dit jaar gepresenteerde inrichtingsschets is verwerkt in het definitieve plan. De hoofdlijnen daarvan zijn:

 • In de betreffende straten worden bomen die de verharding opdrukken verwijderd.
 • Er komen nieuwe bomen in grote groenvakken met daaronder lage heesters, parkeerstroken worden hiervoor opnieuw ingedeeld.
 • In de bestaande groenstroken en grasvelden worden ook de groeiplaatsen van enkele bomen verbeterd, ook worden enkele bomen gerooid en nieuwe bomen geplant.
 • In heel Schutsboom-Noord en de Roefvoort (ook waar geen problemen met bomen zijn) worden de parkeervakken verduidelijkt met markeringsstenen.

Met deze aanpak wil de gemeente het volgende bereiken:

 • Voorkomen van verdere schade en kosten aan bestrating en bomen.
 • Behoud van een groen straatbeeld.
 • Minimaal 30 jaar probleemloze groei na aanplant van de nieuwe bomen; waardoor alleen het reguliere onderhoud nog nodig is.
 • Het aantal parkeervakken per buurt minimaal gelijk houden.

De nieuwe plattegrond bij de school De Vendelier (pdf) en Schutsboom-Noord (pdf).

Beantwoorden

Echt waar? Wortels die het straatwerk omhoog drukken? Echt ONGELOOFLIJK!

Beantwoorden

Pffff al het geld gaat naar de stad of naar brandevoort…
Daar is alles belangrijker.
Hier in de rijpelberg hebben we al jaren last van hoge brede bomen, die zelfs al boven en tegen de daken hangen.
Ieder jaar wordt beloofd dat ze gaan snoeien, we zijn nu al 14 jaar verder.
Sommige plekken zijn niet belangrijk voor de gemeente, ik snap er niets meer van

Beantwoorden

Update:
blijkbaar heeft alle publiciteit geholpen. Waar de Gemeente Helmond in eerste instantie meldde dit plan zo te gaan uitvoeren, is er nu gesteld dat het besluit opnieuw genomen wordt na een gesprek met de betreffende wethouder. Dit gesprek zal komende maandagmiddag plaatsvinden met een aantal bewoners/ Helmonders die gereageerd hebben.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op vrijdag 19 september 2014 om 10:54:

Heel goed gedaan!
Wel grappig, jullie willen ze houden maar bewoners op de Frans Halslaan (schildersbuurt) willen vanwege de grote vallende takken en smurrie juist dat de oude bomen gekapt worden. Ik vind het mooie bomen, maar ik hoef er niet te wonen.

Beantwoorden

Iedreen wil in een goene wijk wonen maar niemand wil de boom voor de deur….

Beantwoorden

Ook bij winkelcentrum De Bus worden er bomen gekapt: 24 stuks
Bij winkelcentrum De Bus in Helmond Noord worden 24 platanen (Platanus hispanica) gekapt. Dat laat de gemeente vandaag weten.
In opdracht van de gemeente start komende week een aannemer met de aanpassing van het parkeerterrein van het winkelcentrum. Dat terrein wordt anders ingericht vanwege de uitbreiding van de Aldi-supermarkt. Ook komen er extra parkeerplaatsen. Het werk duurt, ijs- en weder dienende, tot half november.
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Het is ook niet mogelijk officieel bezwaar te maken.

Beantwoorden

Wat een kale boel zal het dan worden. Een beetje groen “verstevigd” de sfeer!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op vrijdag 19 september 2014 om 10:54:

Bedankt voor de update.
Een woordvoerder van de gemeente bevestigde desgevraagd jouw goede nieuws voor de bomenliefhebbers in Mierlo-Hout. Want inderdaad, wethouder Erik de Vries heeft de bewoners uitgenodigd voor een gesprek komende week over de voorgenomen bomenkap in Mierlo-Hout.

Beantwoorden

Helmond-Noord wordt één grote betonschuur. Alles moet wijken voor nog meer, nog groter. Zelfs de bewoners van de huizen daar kunnen geen groen en ook geen vogeltjes meer zien. Inmiddels zijn de meeste tuinen voor en achter voorzien van afschuwelijk tegel-beton. Geen wonder dat het water en ongedierte na hevige buien steeds meer de mensen in hun huizen opzoekt. Bomen wegkappen, natuur naar de klote helpen zodat dieren geen kant meer op kunnen. We zijn goed bezig met z’n allen………………………..en dat alles voor een nog grotere graaicultuur. Meer. meer, nog meer! Komt vanzelf goed, eens is het over en sluiten geblazen, voor dat wat de mens de natuur aandoet. De natuur is al terug aan het slaan, dat pak slaag wordt nog veel groter, reken maar!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op vrijdag 19 september 2014 om 10:54:

Wat vertelde de wethouder?

Lees net in de Loop dat de gemeente nu weer bomen gaat kappen, 13 op de Jacob Catslaan, 11 in Vlietstraat en 9 bij sportcomplex De Rijpel. Komen maar 10 bomen terug. Het ontbomen gaat wel hard zo. 🙁

Beantwoorden

@Jan op zaterdag 27 september 2014 om 09:40:

Drie bewoners uit de wijk De Akkers, zijn met wethouder De Vries en de ambtenaar belast met het groen-onderhoud in gesprek geweest.
De uitleg van de gemeente is dat de huidige inzichten met betrekking tot hoe een boom behoort te groeien totaal anders zijn dan hoe alles is aangelegd tot ongeveer 10 jaar geleden. Zo is het beleid nu dat er in principe geen bomen in verharding meer worden geplant (dus in de straten met de zogenoemde boomspiegels). Dat dit in de genoemde straten tot een rigoureuze verandering leidt van het straatbeeld, werd door de gemeente erkend. De bewoners zijn gevraagd om met een alternatief te komen. Hierbij zijn wel heel veel randvoorwaarden meegegeven. Onder andere de financiële kwestie weegt zwaar.

De ambtenaar was erg verbolgen over het woord kaalslag, genoemd in diverse media. Op de vraag van de bewoners wat de verandering van het beleid voor gevolg heeft voor de hele wijk, immers in alle straten staan de bomen grotendeels in verharding, is geen duidelijk antwoord gegeven. De vrees lijkt dan ook gegrond dat de komende jaren de kaalslag verder zal worden doorgevoerd over de gehele wijk of zelfs stad. De aangekondigde kap werd door de ambtenaar bestempeld als “een quick win”. In mijn ogen bevestigd dit het al eerder genoemde “burger met de rug tegen de muur gevoel”.

De wethouder heeft toegezegd dat er voorlopig nog niets wordt gekapt in de betreffende straat, dit in tegenstelling tot de aankondiging in de brief. Een en ander zal nog een brief naar de bewoners van de betreffende straat worden bevestigd, aldus wethouder De Vries.

Beantwoorden

Ook in Helmond-Noord zullen in de Breitnerlaan volgend jaar alle bomen verdwijnen. Naar wat ik vernomen heb zou dit al goed gekeurd zijn. Net als in de vorige berichtgevingen zou het voornamelijk gaan om de wortelopdruk onder de stoeptegels. Dat klopt, levensgevaarlijk, vooral in de winter voor ouderen met die stoeptegels die steeds meer omhoog gaan staan. Het is niet het enige waar bewoners, zoals zo vaak over zeuren……….. maar lees mijn bericht van donderdag 25 september 2014 nog maar eens goed.

Beantwoorden

In de Breitnerlaan gaat de gemeente in september alle 17 eiken bomen wegkappen, omdat er een paar idioten wonen die vinden dat hun heilige auto’s al jaren worden onder gescheten. Ook staan de stoeptegels omhoog, dat klopt dan wel. Maar dat zou toch eenvoudig verholpen kunnen worden? Dus foto’s van het geheel gemaakt, handtekeningen opgehaald en ja hoor, voor de zoveelste keer krijgen subhumans het voor elkaar de bron zuurstof voor de mensen weg te nemen die bomen ons geven. Los van het feit dat de vogels hun jaren lange broedplaatsen kwijt zijn. Maar daar geven deze ‘mensen’ dus geen ene bal om. Het is de zoveelste keer dat bomen uit het straatbeeld gaan verdwijnen voor nog meer beton. En wij vinden het gek dat het water straks overal de huizen binnen loopt en dat er bovendien als de ‘mens’ zo doorgaat geen lucht meer is om in te ademen? Goed bezig, gemeente Helmond.

Beantwoorden

@Ton50 op dinsdag 2 augustus 2016 om 01:52:

En niet alleen daar. 🙁 In Mierlo-Hout op de Dr. Dreeslaan en De Hoefkens kapt de gemeente binnenkort 51 bomen die tzt worden vervangen door 29 nieuwe bomen. Toch een verlies van 22 bomen. 🙁

Beantwoorden

En het gaat door (22-2-2017):
Maaslaan: 107 bomen weg, maar liefst 24 terug geplant en 34 parkeerplaatsen erbij.

Als wortelopdruk een probleem is, waarom halen we dan niet gewoon de tegels weg? Dat wordt in zoveel (wel groen-minnende) steden gedaan.

Beantwoorden

En de gemeente heeft weer nieuwe bomen gevonden om te kappen: het Coovels Bos of Krollaan! Maar voor de eerste optie kan subsidie gekregen worden…

http://www.ed.nl/helmond/gesteggel-over-fietspad-tussen-automotive-campus-en-station-helmond-t-hout~a85f2b1e/

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *