Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
30reacties

“Helmond wil sociale huur meer spreiden” schreef het Eindhovens Dagblad op 7 december. Laat dit onderwerp nu net de reden zijn waarom bewoners van de Uiverlaan in 2017 in de Bethlehemkerk bij elkaar kwamen om hun zorgen over de bewoonbaarheid van hun buurt met Woonpartners te bespreken. Met een hoerenmadam en drugsoverlast in de straat was daar reden genoeg voor. De huurbaas kende de problematiek maar moest erkennen dat hij vaak over onvoldoende bewijs beschikte om te kunnen ingrijpen. De wet vereist namelijk een goed opgebouwd dossier. “De bewoners zouden hierbij kunnen helpen door voor Woonpartners een aanspreekpunt te vormen”, aldus de huurbaas. Met andere woorden: “Vorm een groepje en help ons.” Het verzoek werd positief ontvangen, maar daar bleef het bij. Niemand voelde zich geroepen. Dus gebeurde er niets. De hoerenmadam kon gewoon doorgaan met haar praktijken en is uiteindelijk zelf opgestapt.

Een half jaar na haar vertrek is er toch wat losgekomen in de straat. Enkele bewoners zijn bereid de vraag van Woonpartners te honoreren. Het idee is dat zij informeel een aanspreekpunt vormen voor buurtgenoten die op één of andere manier last ervaren van andere buurtgenoten. Dat zij dan samen met de ‘klager’ in gesprek gaan met degene die de ‘last’ veroorzaakt. Het oude principe van nabuurschap: via de weg van een gesprek (of meerdere) de verstandhoudingen goed houden zodat ‘last’ niet verandert in ‘overlast’ en verhoudingen verslechteren c.q. escaleren. Heel simpel eigenlijk. En als dat om welke reden dan ook niet lukt, wil de groep helpen met de noodzakelijke dossiervorming om vervolgens het formele circuit over te laten aan Woonpartners.

In de veronderstelling dat de huurbaas blij zou zijn met dit cadeautje werd het plan aan Woonpartners gepresenteerd. Eerst mondeling maar omdat er telkens andere medewerkers naar het gesprek werden gestuurd, werd het aanbod van de Uiverlaan op papier gezet. Een half A-viertje met het doel dit als groep Uiverlaan met het management te bespreken. Zo ver is het niet gekomen. Het managementteam wees het conceptje zonder enige vorm van overleg af. Het motief??? In een eerder gesprek meldde één van de medewerkers al dat: “Er geen behoefte was aan wat men ‘buurtburgemeesters’ noemde.” In het derde gesprek gaf een medewerker namens het managementteam aan: “Dat het voorstel niet binnen het beleid paste” en “Dat het de taak van de huurbaas zelf was om overlast te voorkomen”. En er kwam de suggestie: “Leg jullie voorstel eens bij de Huurders Belangen Vereniging (HBV) neer.”

Zo gooide het management een cadeautje waar Woonpartners zelf om had gevraagd, zonder inhoudelijke onderbouwing en zonder bespreking met de desbetreffende bewoners in de prullenbak. Hoe merkwaardig is dan de belofte die deze woningcorporatie heeft gedaan met de ondertekening van de prestatieafspraken 2019! Volgens het Eindhovens Dagblad (zie boven) gaat het om: ”Een ambitieus pakket aan maatregelen, waarbij de omgang met ‘bijzondere doelgroepen’ en duurzaamheid de voornaamste thema’s zijn”. Woonpartners heeft in het recente verleden al bewezen dat men geen grip heeft op de ‘bijzondere doelgroep’. Dat was toch ook de achtergrond van de vraag die in 2017 aan de bewoners van de Uiverlaan is gesteld! Hoe merkwaardig is de doorverwijzing nu naar de HBV waarmee het management zelf geen optimale verstandhouding heeft. En dan druk ik het nog voorzichtig uit!

Dit alles roept bij mij de vraag op hoe competent de top van Woonpartners is. Woningcorporaties hebben de opdracht maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bedrijfsmatig zal de woningcorporatie best goed functioneren. Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid want daar worden al die managers goed voor betaald. Bovendien: van achter een bureau met een top-downmentaliteit is dat niet zo moeilijk. Wat een manager echt bekwaam maakt, is naast inhoudelijke deskundigheid, het vermogen buiten de eigen kaders te denken en te handelen. In de sector sociale volkshuisvesting, waar het in wezen niet gaat om het product ‘huis-woning’ maar om het welzijn van de bewoners (de klanten), zou dit de belangrijkste eigenschap van leidinggevenden moeten zijn. In het kader van de opdracht ‘maatschappelijk ondernemen’ mag je dit ook verwachten. Ik twijfel of deze kwaliteit bij ‘toppers’ van Woonpartners aanwezig is.

Met het ongemotiveerd afwijzen van een goed bedoeld voorstel en het niet in gesprek willen gaan met de eigen bewoners is het management van Woonpartners door de mand gevallen. Ik hoop dat de opvolger van de huidige interim-directeur de bezem door deze manier van handelen gaat halen.

30 reacties:

De Huurders Belangenvereniging van de Huurders van verhuurder Stichting Woonpartners is niets meer dan een wassen neus.
Deze belangenvereniging behartigt de belangen van Stichting Woonpartners.

Als cadeautje krijgen bestuursleden inclusief geselecteerde genodigden
jaarlijks in De Fonkel enkele feestavonden aangeboden. Betaald door Stichting Woonpartners.
Op zo’n avonden ontmoet je geen ‘gewone’ huurders.

Als je je problemen (als straat/wijk) wilt presenteren gebeurt dat via consumentenprogramma’s als KASSA en RADAR.
Dan krijgen de bestuurders van Stichting Woonpartners haast.

Beantwoorden

Beste Edwards, de HBV is in feite de ondernemingsraad van de huurders van WP. Ik weet dat de HBV, zeker met deze nieuwe voorzitter, zich als OR gedraagt. Achter de schermen maakt de HBV heel goed gebruik van de wettelijke bevoegdheden en het is zeker geen vriendjesclub van Woonpartners. Dat kun je ook tussen de regels van mijn verhaal door lezen.

Beantwoorden

Ik snap het probleem niet helemaal. Je hebt je door een uitlating van Woonpartners laten inspireren tot een informeel initiatief. Vervolgens blijkt dat initiatief niet aan te sluiten bij het idee van Woonpartners achter die uitlating. Nou, en?

Ga gewoon bemiddelen en/of helpen met dossiervorming in die situaties waarin je je daartoe geroepen voelt. Daar heb je geen formele toestemming of medewerking van Woonpartners voor nodig.

Beantwoorden

Beste Sander, je begrijpt het verhaal niet. Woonpartners heeft gewoon de deur dicht en wil helemaal geen inzet van de huurders.

Beantwoorden

De reden van dit pakket aan maatregelen zijn juist de vele problemen die zijn ontstaan in Helmond (Annawijk, Leonardusbuurt, Binnenstad etc.). De schrijnende situaties waar u over spreekt zijn ook voorbeelden daarvan. Er wordt ‘’een integrale visie en aanpak’’ opgesteld om de spreiding van bijzondere doelgroepen in betere banen te leiden. Alle corporaties zetten hun handtekening hieronder (dus ook Woonpartners). Helder Helmond heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor dit pakket aan maatregelen. https://www.ad.nl/helmond/helmondse-politiek-worstelt-met-zwembad-en-annawijk~a0ec292b/ Door de nieuw opgestelde prestatieafspraken hoopt Helder Helmond dat de situaties in de wijken gaat verbeteren. Helder Helmond verwacht dat het management van Woonpartners zich dus ook meer gaat focussen op ‘’maatschappelijk ondernemen’’ (in hoeverre ze dit niet al deden). Om in uw bewoordingen te spreken. We houden de situaties grondig in de gaten. Het volgende staat letterlijk in de prestatieafspraken van 2019 en geeft ons vertrouwen:

‘’Dit punt vraagt om een integrale visie en aanpak. Geïnventariseerd moet worden wat de huidige stand van zaken is (op basis van WMO beschikkingen en intramurale zorg). Dit geldt voor Helmond in totaliteit. Het vraagt ook om te kijken vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit het manifest antwoord op kwetsbaarheid. Belangrijk is dat er ook een verbinding gemaakt wordt tussen bewoners en de buurtkracht.’’

Beantwoorden

Dag Martijn,

Wat aardig van je om zo uitgebreid antwoord te geven. Dank daar voor. Je bent trouwens de eerste van de Helmondse gemeenteraad (en ik hoop niet de enige). De jeugd is altijd snel! Mooi!

Ik heb geen vertrouwen in Woonpartners omdat de organisatie zelf heeft aangegeven dat ze de overlast niet in de hand heeft en ook niet effectief kan bestrijden. Dat staat ook duidelijk in mijn verhaal!
Het is natuurlijk prima dat Helder Helmond de kat uit de boom kijkt.

Het lijkt mij dat je niet via prestatieafspraken de moraal van je inwoners kunt verbeteren. Dat zal ook niet gaan door mensen te labelen, zoals nu gebeurt. (WMO, zorgindicaties, kwetsbaarheid, etc. etc.). Het spreiden van mensen met een label (de bijzondere doelgroep en de mensen genoemd in de vorige regel) zal niet het beoogde effect opleveren. Het zal slechts een begin naar beter zijn. Niet meer dan dat. De meerwaarde wordt pas gecreerd als er een verbinding wordt gemaakt tussen alle bewoners (niet slechts de bijzonderen of de gelabelden) en de buurtkracht. En juist die verbinding kan alleen succesvol zijn als die spontaan ontstaat en gedragen wordt door inwoners zoals bijvoorbeeld de groep Uiverlaan. En als die verbinding niet door drempels wordt belemmerd die door professionals zijn geplaatst.
Maar ja, hier zitten de professionals natuurlijk niet op te wachten, want zij ontleden hun status immers aan die drempels. En juist op dit vlak is een taak voor onze volksvertegenwoordigers weggelegd. Maar dan moet je wel durven!

Martijn, laten we afspreken dat jij met je ploeg Helder Helmond goed in de gaten houdt wat het sociale rendement gaat worden van deze prestatieafspraken. En dat je opstaat als al die mooie plannen en al die prachtige afspraken op papier, in de praktijk toch niet blijken te voldoen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op vrijdag 14 december 2018 om 15:20:

Ik begrijp het inderdaad niet. Als er in jullie plan geen rol is weggelegd voor Woonpartners, wat hebben jullie dan met ze besproken? Zolang je dit niet helder uitlegt, kan ik uit jouw verhaal niet afleiden waar voor Woonpartners de schoen wringt.

Beantwoorden

Dag Sanders, wij hebben niets met Woonpartners kunnen bespreken want dat wil het management niet. Maar ons idee kwam er op neer dat we problemen oplossen daar waar ze ontstaan. Zonder drempels en heel informeel zoals dat vroeger ook gebeurde. Het nabuurschap! En als dat niet helpt, dan zouden we een dossier kunnen vormen en dat overdragen aan WP zodat die actie zou kunnen ondernemen. We hebben WP gevraagd hierover met ons te praten om vervolgens samen te kijken hoe we dit idee in praktijk zouden kunnen brengen.

Waar voor WP de schoen wringt, weet ik niet want dat wil het management niet onderbouwen. Ze verbergen zich achter de stelling: “Het past niet in ons beleid.”
Ik kan net als jij alleen maar naar het motief van het management gissen. Het hele handelen van het management getuigt naar mijn idee niet van kwaliteit.

Groetjes,
Hanneke.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op vrijdag 14 december 2018 om 18:53:

Ik ben het met je eens dat niet willen praten onprofessioneel is, maar ik blijf erbij dat het helemaal niet nodig is om jullie plan met Woonpartners te bespreken. Ga toch gewoon aan de slag met bemiddelen waar mogelijk en dossiervorming waar nodig. Gedocumenteerde kwesties zal Woonpartners hoe dan ook moeten oplossen, of dat nou hun beleid is of niet. In het uiterste geval kun je juridische hulp inroepen om dat in voor Woonpartners begrijpelijke taal uit te leggen, maar waarschijnlijk is dat niet nodig.

Ik zal er hier niet te veel over uitwijden, anders grijpt de strenge doch rechtvaardige webredactie in, maar in de kwesties bij Senzer heb ik goede ervaringen met documenteren, documenteren, documenteren. Als het kwartje valt dat er echt iets speelt waar de hoge bazen iets mee moeten, willen ze heus wel in actie komen en dan kan er ineens heel wat. Het probleem is niet onwil maar onmacht om vanuit het perspectief van de cliënten/huurders te kijken naar de effecten van het gevoerde beleid.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman.

De (overleden) bestuurder Sjef Gerris was een bekwaam bestuurder. Succesvol met ‘zijn’ woningbouwvereniging Algemeen Belang. De grote Helmondse tegenhanger, Woningbouwvereniging De Hoop, was een ongeorganiseerde boel. Ging bijna failliet. Eind vorige eeuw. De door Gerris toen al opgezette Stichting Woonpartners annexeerde WBV De Hoop.

De gemeente Helmond heeft Gerris geeerd voor zijn werkwijze als huisvester in Helmond. Er is ook een straatnaam naar hem vernoemd.
Gerris was de eerste bestuurder van Stichting Woonpartners, gevolgd door De Wilde, Van Heeswijk en (thans) Eggermont.

Wie vormde lange tijde de hoofdmacht van HBV Woonpartners?
Degenen die WBV De Hoop deden mislukken.

De huidige voorzitter ken ik niet. Het wordt een hele heisa voor haar.
In de genen van HBV Woonpartners is opgenomen de kritiekloze aanpak van de oud-voorzitter.
Had niks te maken met een visie waarin de belangen van huurders vooropstond.

Stichting Woonpartners kon gewoon haar gang gaan.

Als je daar een voet tussen de deur wilde krijgen, in het belang van huurders,
was landelijke publiciteit een voorwaarde. Dat is nog zo.

De nieuwe voorzitter heeft een zware taak. Ik wens haar succes.

Beantwoorden

Dank je wel Edwards voor deze uitleg. Het is goed ook via deze kanalen informatie te krijgen. Het is altijd moeilijk een eenmaal ingeslagen weg te veranderen. Ik heb alle vertrouwen in de mensen die nu de HBV vormen. Aan hen zal het niet liggen. Mede daarom heb ik ook nu dit verhaal naar buiten gebracht. Waar de bewoners tegenaan lopen, loopt ook de HBV tegenaan. En wat te denken van de medewerkers bij WP zelf? Mij is in elk geval wel duidelijk geworden dat het probleem niet door hen wordt veroorzaakt. Die willen wel!

Ik vraag me af hoe WP als we over moeten van gas naar electra (of andere vormen van energie) dit gaat aanpakken. Goed dat de HBV hier over waakt!

Beantwoorden

Beste Sander, de inzet van de groep is primair bedoeld om informeerlproblemen op te lossen voordat zij kunnen escaleren. Daarnaast: dossiervorming etc. heeft geen zin als er van te voren geen afspraken zijn gemaakt met WP. De kans is groot (en daar ben ik nu stellig van overtuigd) dat het dossier dan in de lade verdwijnt. Puur uit onwil van het management. Een ander woord heb ik er niet voor. Het is toch te gek voor woorden dat medewerkers van WP het verzoek om hulp hebben gedaan (waar ruim 60 mensen bij waren) en dat het management dit niet erkent. Dat laat dus het eigen personeel in de steek! Zo’n zelfde behandeling kan de groep Uiverlaan nu verwachten en daar zit men niet op te wachten! Laat staan dat men (zonder budget) juridische hulp gaat inhuren! Een dergelijk initiatief van deze groep kan alleen slagen in samenwerking met WP. WP zou daar blij mee moeten zijn!

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op zaterdag 15 december 2018 om 08:56:

Als huurder heb je bepaalde rechten die juridisch afdwingbaar zijn, ook zonder overleg vooraf of het Woonpartners belieft zich aan de wet te houden. Ga eens langs bij het Juridisch Loket. Je zult zien dat dossiervorming de sleutel is.

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 15 december 2018 om 11:17:

Wat jij schrijft klopt. Als eenling stap je niet zo snel naar een advocaat. In het algemeen zou HBV Woonpartners moeten bemiddelen bij eventuele conflicten met de verhuurder. Die blijven liever vriendjes van verhuurder Stichting Woonpartners en doen niets. Feesten in De Fonkel.

De nieuwe voorzitter van HBV heeft een benijdenswaardige taak. Zij moet de vastgeroeste HBV-cultuur proberen los te weken. Dat wordt geen eenvoudige zaak. Volgens mij is zelfs het hekwerk aan Oostende 149A ook vastgeroest.
Op dat adres bevindt zich het hoofdkantoor van HBV. Daar moet je als huurder (niet) zijn.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman.

Tot slot een mooi voorbeeld over de competentie van de bestuurders van Stichting Woonpartners en van HBV Woonpartners.

Ca. 5 jaar geleden informeerde de verhuurder Stichting Woonpartners aan de huurders van een appartement in Residentie Brouwhorst dat er was gekozen voor een nieuwe organisatie die zich zou gaan belasten met de algemene wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden in openbare ruimtes.

Wat bleek. De kosten werden verhoogd en doorberekend en de serviceverlening werd gelijktijdig verlaagd. Dat bleek uit de (inmiddels geaccepteerde) offerte.
Daarmee waren de bewoners het (uiteraard) niet eens.

Wat deed de ingeschakelde HBV Woonpartners. De voorzitter van de huurdersbelangenvereniging van huurders van Stichting Woonpartners, de heer J. van Bruggen? Die ondernam niets!
Hij meende dat hij (!) en De Wilde samen de directie vormden van Woonpartners.

Te langen leste werd het consumentenprogramma KASSA ingeschakeld.
Toen de presentitatrice van dat televisie-programma, Brecht van Hulten, zich aan de balie aan de Kasteel Traverse meldde bleek uit een mededeling van een woordvoerder dat het probleem ‘al lange tijd’ was opgelost en dat haar komst naar Helmond overbodig was geweest………….

Op basis van wettelijke bepalingen zou HBV Woonpartners een onafhankelijke belangenvereniging moeten zijn ten behoeve van huurders van een woning/appartement van Stichting Woonpartners. Het kan verkeren.

Misschien zou de nieuwe voorzitter van HBV Woonpartners eens kunnen nagaan
hoe het zit met de competentie van enkele overige bestuursleden.
In de leerschool van de oud-voorzitter is er niet veel (bij)geleerd.

Beantwoorden

Edwards, uit jouw ervaring blijkt je ontevredenheid met de HBV. Daar daar gaat mijn column niet over. Toch dank want jouw kritiek is een gratis advies aan de mensen die nu de HBV vormen. Ik hoop dat jouw kritiek en mijn verhaal samen anderen wakker maakt, waaronder de politiek, omdat het zo met WP niet de goede kant op gaat. Dat het vertrouwen in het empathisch verhogen dat er bij WP richting de huurders zou moeten zijn, geen voldoende krijgt. En juist dat zou een kernmentaliteit van WP moeten zijn.

Ik heb alle leden van de gemeenteraad mijn column gestuurd via de volgende mail: “De gemeente Helmond wil graag dat iedereen goed woont en heeft daarom recent prestatie-afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Maar wat heeft dat voor nut als één van de ondertekenaars zelf de hakken in het zand steekt en goedwillende bewoners niet eens wil spreken? Welke waarde heeft dan die handtekening van deze woningcorporatie? En wat gaat u er als gemeenteraad aan doen?”

Alleen Martijn Rieter is zo netjes geweest te reageren. Nou maar afwachten wat onze politici doen. Of niet doen!

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op zondag 16 december 2018 om 08:45:

Jouw vraag begrijp ik wel.

Politici branden hun vingers niet aan dit soort zaken.

Naar mijn mening begrijpen een aantal mensen bij Stichting Woonpartners
en HBV Woonpartners het woord ‘competent’ niet.

Beantwoorden

Het Circus Woonpartners was slechts onder Sjef de Kimpe een waardig instituut. De vorig jaar vertrokken directeur Ger de Wilde, heeft er echt een circus van gemaakt. Gekke is… De Clown is vertrokken, maar het circus staat nog… Geen wonder dat men geen oplossingen heeft. Men is veel te druk om met de jaarcijfers te Goochelen. Leg ze maar eens naast elkaar Hanneke en Martijn. Jullie zullen zien dat beslissingen genomen in een eerder jaar, gecompenseerd worden in een tweede jaar. En als je dan naar de Raad van Toezicht verslagen kijkt zie je dat bij hele moeilijke beslissingen er ineens een I-pad wordt uitgedeeld.

Ger heeft voor zijn vertrek nog even de auto een grote beurt gegeven, zijn banden laten verwisselen en op kosten van Woonpartners zijn auto afgetankt.

Niemand die ooit gevraagd heeft hoe hij aan dat appartement in de stad kwam, oh sorry niet van hem, maar van zijn vriendin….

We laten ons een rad voor ogen draaien door geneuzel in de marge. Tijd dat woningbouw haar verplichtingen na komt richting de huurders/gemeenschap. Voorzien van betaalbare huurwoningen en niet van die nutteloze, bodemloze put achtige geld verslindende initiatieven om snel geld te maken.

Rie Ra Ree Weg er mee… en naast het oude kantoor tegenover het station. Maak ook van het belastingkantoor een studentenhotel. Want we kunnen best nog wel mensen huisvesten. Al zij het maar Helmonders bij keuze.

Niet politiek blijven lullen, een manier zoeken om in te grijpen!!!!

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op vrijdag 14 december 2018 om 17:06:

@ Hanneke. even rechtzetten! Ik heb jou ook geantwoord maar dan via de weblog maar via een rechtstreeks e-mail. Dus ga nou niet zeggen dat Martijn ( of is het mogelijk Michael ? ) als enigst raadslid heeft gereageerd!
Fijne feestdagen, Berry Smits

Beantwoorden

@Berry Smits op maandag 24 december 2018 om 15:30:

Ik ben benieuwd naar wat u antwoordde. Of moet dat (om misschien heel goede redenen) onder de pet blijven?

Beantwoorden

@Jan de Vries op vrijdag 28 december 2018 om 08:55:

Berry Smits verkoopt ook occasions en old-tmer auto’s. Dan weet je het wel.

Beantwoorden

Hanneke Hegeman stelt in een “redactioneel artikel” de vraag waarop iedereen het antwoord al weet.

De HBV-voorzitter meent dat hij ook directeur is van Stichting Woonpartners.

Zou zelfs Hanneke dat niet begrijpen?

Beantwoorden

@Berry Smits op maandag 24 december 2018 om 15:30:

Op het moment dat ik het antwoord van Martijn Rieter op de weblog meldde, had ik van u nog niets gehoord. Uw mail kwam 3 dagen later. Wellicht heeft mijn antwoord aan hem u over de streep getrokken????
Overigens heb ik u op de dag van ontvangst van uw mail, antwoord gestuurd. Het is aan u om dit al dan niet te plaatsen op de weblog.

Beantwoorden

Dat er zoveel onrust is in het bestuur van de HBV ligt alleen aan de voormalige voorzitter en de huidige. Hebben schijt aan iedereen en het ergste is dat ze ook handelen in strijd met de statuten. Ook woonpartners heeft geen oog of oor voor haar huurders. Vaak noem ik het: ‘DE ARROGANTIE VAN DE MACHT’. Onder de bezielende leiding van wijlen Sjef Geris was het aangenamer.

Beantwoorden

@Jan Rossou op woensdag 23 januari 2019 om 13:14:

HBV-bestuursleden zijn een stelletje retenlikkers. Zij mogen de directeur van Woonpartners, Drs. Marc Eggermont, aanspreken met zijn voornaam.

De huidige HBV-Woonpartners voorzitter ken ik niet. De voormalige voorzitter, Jan van B., meent nog steeds dat hij een evenknie is van Marc Eggermont.

De zeggenschap binnen Stichting Woonpartners is minimaal en HBV Woonpartners is een totale outsider.

Beleid wordt gemaakt in Den Haag. De belangrijkste adviseur daar is de Woonbond. Daar zouden HBV-bestuursleden iets vaker moeten/kunnen/willen aankloppen.

Beantwoorden

Heer Edwards,
De huidige voorzitter van de HBV is ene Wim van de Reek, oud-lid van de Raad van Toezicht.

Beantwoorden

@Jan op donderdag 24 januari 2019 om 16:15:

Jan.

Op de website van HBV Woonpartners wordt (thans) melding gemaakt dat
mevrouw K. (Karin) van den Boogaard voorzitter is van de vereniging.
Zij is klaarblijkelijk als zodanig benoemd/aangesteld.

Wim van den Reek was tijdelijk voorzitter van HBV Woonpnartners..

Hij verving/vervangt Jan van B. vanwege ziekte..
Jan van B. was voorzitter van HBV Woonpartners en meent (nog steeds)
directeur te zijn van Stichting Woonpartners.

Beantwoorden

Woonpartners kwam in een isolement terecht na het onaangekondigde en onverwachte vertrek van directeur Ger de Wilde. De kritiek op hem was onterecht. Hij saneerde op last van de overheid. Ca. 50 arbeidsplaatsen bij Stichting Woonpartners verdwenen.
Dan maak je geen vrienden.

Vervolgens werd, hals over kop, Peter van Heeswijk binnengehaald als directeur.
Die man, hoe bekwaam ook, had/heeft weinig binding en ervaring met zaken die Stichting Woonpartners betreffen.

Met de komst van de nieuwe directeur Marc Eggermont is Stichting Woonpartners begonnen aan een inhaalslag.
Na een bestuurlijke stilstand van 3 tot 4 jaar was dat nodig.
Eggermont solliciteerde niet zelf, hij werd gevraagd door leidinggevenden bij Woonpartners om daar als voorman aan te treden.
Op dat moment zat Peter van Heeswijk nog op zijn post.

In de media is gesuggereerd dat Van Heeswijk zelf opstapte.
Hij is met stille trom vertrokken. Financieel wel voldoende gecompenseerd.

Beantwoorden

Heb enkele jaren geleden (2013) een akkefietje gehad met de HBV (zeg maar VBV, Verhuurders Belangen Vereniging). Heb zelf een advocaat in de arm genomen, waarvan ik de indruk kreeg dat hij gepusht werd door WP. Heb toen de Rijdende Rechter benaderd, bekend van TV, de redactie van dit TV programma kreeg te horen van WP geen medewerking te verlenen aan deze uitzending. Het is vechten tegen de Bierkaai. Nu weer een probleem met de mogelijkheid voor scootmobilisten van de derde en vierde blok zeilschepen te voorzien van hokken om hun scootmobielen te stallen en aan te sluiten. De gemeente heeft in 2013 een uitgebreid rapport uitgebracht met als titel: ‘Beleidsplan brandveilig stallen scootmobielen’. Er staan er momenteel 2 dwz dat de bewoners van de andere twee blokken eerst te voet, ja U leest het goed, de halve Fokkerlaan door moeten lopen waarvoor heb je een scootmobiel nodig???? De gemeente (WMO) wijst naar WP en andersom. Arrogantie ten top.

Beantwoorden

@Jan op zondag 10 maart 2019 om 12:02:

Jij bent/was een optimist? Over geloof in onafhankelijkheid van HBV Woonpartners?
Alle bestuursleden van HBV Woonpartners zijn verplicht huurder te zijn van een wooneenheid van Stichting Woonpartners.

De problemen met Stichting Woonpartners zijn in het algemeen niet zo groot.
Zij doen hun best om alles zo goed mogelijk voor hun huurders te organiseren/realiseren.

Mijn ervaring is beter direct je mogelijke probleem voor te leggen aan de verhuurder.
De verhuurder kan ook niet altijd en direct een pasklare oplossing aanbieden.
Er wordt wel naar je geluisterd.

Met de competentie van Stichting Woonpartners is vermoedelijk niks mis.

De problemen ontstaan door HBV Woonpartners. Zij hebben hun toko aan het Oostende 149A, ze hebben geen telefoonnummer (zijn niet direct bereikbaar) en zeggen de belangen van de huurders van Stichting Woonpartners te behartigen.

Heb je wel eens kennis gemaakt met de oud-voorzitter?
Hij is volgens mij met ziekteverlof. Misschien weet hij zelfs niet dat hij al is opgevolgd. Heeft iets te maken met vergeetachtigheid.

De nieuwe voorzitter maakt van de vereniging ook niets herkenbaars als belangenorganisatie ten behoeve van huurders.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *