Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.291 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

archieffoto“We beseffen ons dat de huidige unieke situatie voor velen vreemd en surrealistisch is.” Dat schrijft B&W in een brief over corona aan de gemeenteraadsleden. Daarmee worden zij geïnformeerd over de in Helmond al zichtbare corona-effecten én de te nemen acties door de gemeente. 
Na overleg met de Helmondse horeca en het centrummanagement en aansluitend op de landelijke steunmaatregelen, is er besloten dat er Helmonds loket voor ondernemers komt. B&W: “Daarover zullen we de komende dagen actief richting de stad communiceren.
Zowel de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen als het onderwijs op afstand verloopt goed in onze stad volgens B&W. “De komende dagen brengen we in beeld of noodopvang aan de orde gaat zijn, en zo ja: hoe we dat het beste kunnen regelen. Dit doen we uiteraard in goed overleg met alle scholen en opvangorganisaties.” B&W belooft laptops voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Tenminste, als die kinderen die laptop nodig hebben om onderwijs op afstand te kunnen volgen.
Alle vergaderingen van gemeenteraadsleden zijn door de corona-crisis in ieder geval tot dinsdag 14 april geschrapt. Dat en meer kun je lezen in de brief van B&W. Die staat hieronder in zijn geheel zodat elke Helmonder kan lezen wat er voor hem of haar van belang is.

De ontwikkelingen rondom corona houden ons allen enorm bezig. Terwijl de eerste aandacht uitgaat naar het bestrijden van het virus, en hier vooral vanuit de zorg ook alle energie op wordt ingezet, worden ook de eerste economische gevolgen zichtbaar. De impact op de samenleving, ook in Helmond, is hoe dan ook groot en bovendien onvoorspelbaar, omdat we niet weten hoe lang deze crisis zal duren.
Via deze Raadsinformatiebrief (RIB 35) informeren we u over de effecten die we nu al in Helmond zien, de gevolgen voor onze besluitvorming en de acties die we als gemeente proberen in te zetten.
­
Besluitvormingsproces
Naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen en de vertaling hiervan voor de regio Zuidoost Brabant (door het Regionale Beleidsteam) is de raadsvergadering van afgelopen dinsdag (17 maart jl.) afgelast. Het RBT heeft geadviseerd om raads- en commissievergaderingen voorlopig niet te laten doorgaan, tenzij dit vanuit wet- en regelgeving strikt noodzakelijk is.
Op basis van de concept raadsagenda van 17 maart is onderzocht of er onderwerpen zijn opgenomen die op grond van wet- en regelgeving het strikt noodzakelijk maken om een vergadering te houden. Er is geconstateerd dat dat niet het geval is. Wel is het zo dat enkele onderwerpen zijn gebonden aan een bepaalde termijn waarbinnen een besluit dient te zijn genomen. Het gaat daarbij om de dossiers:
­
• Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling Ten aanzien van de suppletie uitkering is contact opgenomen met het ministerie met het verzoek om uitstel. Wij wachten hiervoor nog op een reactie.
• Bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
Wat dit dossier betreft is er contact met de indieners van het bestemmingsplanvoorstel geweest.
Naar verwachting kan de besluitvorming met een maand worden aangehouden.
• Zienswijze herstelbegroting gemeenschappelijke regeling Senzer
­
Met de provincie wordt gekeken naar de mogelijkheid om de begroting (waarvan 1 april de aanvankelijke deadline was) op een later tijdstip in te dienen.
Voor de overige geagendeerde dossiers geldt dat uitstel van besluitvorming niet onoverkomelijk is. De coronacrisis heeft ons in een unieke situatie gebracht, die ook vraagt om een passende reactie. Daarbij staat onze aller focus nu in eerste instantie op de beheersing van de crisis en het adequaat reageren op de (eerste) gevolgen hiervan.
Voor wat betreft de besluitvorming geldt dat in de concernplanning is nagegaan welke onderwerpen kunnen worden doorgeschoven, als ook voor welke dossiers dat niet tot nauwelijks mogelijk is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft een richtlijn opgesteld, op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt over het besluitvormingsproces onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden. Vanuit de Gemeentewet is het ook mogelijk om in afgeslankte vorm te vergaderen en toch rechtsgeldige besluiten te nemen.
Vanuit de nu geldende maatregelen in reactie op de coronacrisis is de eerste raadsbijeenkomst die vooralsnog doorgang krijgt de raadsvergadering van dinsdag 14 april. Uiteraard is dit onder voorbehoud van een mogelijke verlenging van de huidige restricties. Alle andere bijeenkomsten tot die tijd zullen worden geschrapt. Om met u van gedachte te wisselen over de impact van de huidige situatie, nodigt de burgemeester de leden van het presidium wel uit voor de presidiumvergadering van 24 maart, die zal worden gehouden in de raadszaal. Tijdens deze vergadering wordt onder meer gesproken over de geanalyseerde concernplanning en de richtlijn vanuit het Ministerie van BZK.
­
Beheersing coronacrisis
Zoals eerder richting u aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis primair bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO), de heer John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven). Aangezien de maatregelen voor de bestrijding van de crisis inmiddels in heel Nederland gelijk zijn getrokken, wordt in het Regionaal Beleidsteam van de VRBZO de landelijke aanpak doorvertaald naar onze regio. Als vicevoorzitter van de VRBZO is ook burgemeester Blanksma in het RBT vertegenwoordigd.
Binnen Helmond hebben we de crisisstructuur ingericht in een structuur met een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en een continuïteitsteam. In het GBT worden de regionale besluiten lokaal geduid en vindt besluitvorming plaats over acute vragen die zich in Helmond voordoen. Denk hierbij aan concrete vragen
vanuit ondernemers, naar aanleiding van de gestelde maatregelen, als ook over de externe en interne communicatie die we als gemeente verrichten.
In het continuïteitsteam wordt elke dag bekeken hoe de beschikbare capaciteit in de organisatie het beste kan worden ingezet om onze meest prioritaire processen te kunnen laten doorlopen. Een dagelijks intern omgevingsbeeld (gevuld door alle afdelingen) en het geactualiseerde continuïteitsplan vormen hiervoor de hulpmiddelen. Tot nog toe is gebleken dat vrijwel alle afdelingen het basiswerk aankunnen. Alleen rondom de Stadswinkel hebben we moeten afschalen naar de meest prioritaire werkzaamheden, als ook naar een versmalling van de openingstijden.
­
Maatregelen voor Helmond
Ondertussen bereiken ons al veel signalen van de impact die de coronacrisis ook op de Helmondse samenleving heeft. Vooral ondernemers worden sterk geraakt door de maatregelen, onder meer door het annuleren van evenementen en het sluiten van alle horeca. Hoewel door velen creatieve oplossingen worden gezocht, zijn de gevolgen hoe dan ook groot.
­
Ondersteuning voor ondernemers
Aansluitend op het gisteravond door het kabinet gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen, pakken we als gemeente onze rol. Zo heeft afgelopen maandag – een dag nadat de sluiting van de horeca bekend werd – bestuurlijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de horeca en het centrummanagement.
Hier hebben wij aangegeven hun zorgen te snappen en, daar waar mogelijk, ondernemers (inclusief ZZP’ers) te zullen ontlasten. Dit leidt sowieso tot de inrichting van een lokaal loket voor ondernemers, waar we de komende dagen actief over richting de stad zullen communiceren.
­
Ondersteuning voor onderwijs
Daarnaast zien we dat het onderwijs door het besluit om (voor de meeste leerlingen) de scholen te sluiten, sinds afgelopen maandag wordt belast met een grote opgave. De gemeente Helmond, de scholen en de kinderopvangorganisaties overleggen daarom continu of zowel de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen als het onderwijs op afstand goed verloopt. Tot nu toe is het beeld vanuit de diverse
Helmondse scholen en kinderopvangorganisaties dat dat inderdaad het geval is. De komende dagen brengen we in beeld of noodopvang aan de orde gaat zijn, en zo ja: hoe we dat het beste kunnen regelen.
Dit doen we uiteraard in goed overleg met alle scholen en opvangorganisaties.
Daarnaast hebben we als college besloten om de benodigde middelen vrij te maken voor extra laptops voor kinderen, die verstrekt worden via Stichting Leergeld. Concreet gaat het om een tijdelijke verruiming van het Kindpakket. Dat wil zeggen dat voor kinderen die vallen in de doelgroep minima (inkomen huishouden onder 120% bijstandsnorm) én die de laptop nodig hebben om via school onderwijs op afstand te kunnen volgen, een aanvraag voor een laptop kan worden gedaan bij de Stichting Leergeld.
­
Tot slot
We beseffen ons dat de huidige unieke situatie voor velen vreemd en surrealistisch is. De samenleving lijkt tot stilstand gekomen, iets dat de meesten van ons nooit eerder hebben meegemaakt. Dit is heftig en raakt ons allen zeer. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat zich binnen onze organisatie en in de stad plaatsvindt, verwijzen we u naar de speciaal rondom corona ingerichte website
www.helmond.nl/coronavirus. Daarnaast ontvangt u vanaf later deze week een link naar een corona nieuwsbrief, waarin ook de voor de gemeenteraad relevante informatie rondom de huidige crisis vermeld staat.
Als college zijn we ervan overtuigd dat we deze crisis – hoe onzeker de situatie nu ook is – alleen samen kunnen overwinnen. We wensen u in deze moeilijke periode alle sterkte toe die nodig is.
Let op uw gezondheid én op de mensen om u heen.

in de reacties hieronder staan updates.

12 reacties:

B&W belooft laptops voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Tenminste, als die kinderen die laptop nodig hebben om onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Was op andere terreinen 130%? toch?

Beantwoorden

Update 1:
Het aangekondigde ondernemersloket is inmiddels door de gemeente geopend. En ook de beloofde communicatie daarover richting de stad is vanochtend gestart. Ben jij als ondernemer getroffen door de corona-crisis en zoek je naar antwoorden op jouw vragen, dan kun je hier terecht. Daar zie je onder meer bij welke van de 3 accountmanagers economie je rechtstreeks terecht kunt.

Beantwoorden

Goede actie van de weblog om deze belangrijke informatie met alle Helmonders te delen. Ook een goede actie van het gemeentebestuur dat alle zeilen moet bijzetten om Helmond zo goed als mogelijk ‘draaiende’ te houden. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Beantwoorden

Top artikel met nuttige informatie!????Bedankt

Beantwoorden
Mădălina Coțofană

Ik realiseer me dat het college zich grote zorgen maakt over het coronavirus.
Ik besef ook dat de gemeenteraad en alle inwoners van Helmond geïnformeerd moeten worden over het grote gevaar van CONTAMINATIE, anders zou ik me daar in hoge mate aan irriteren.

Beantwoorden

Update 2:
Opschorting huur gemeentelijke panden en ruimtes
B&W heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente in haar functie als huurbaas haar huurders meer lucht geven. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen (zie bijvoorbeeld Borrelbar de Haven) in de problemen te raken door de economische gevolgen van de coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is 1 van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere coronatijd.
Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.
Zoals je wellicht al hoorde 😉 zijn alle eetgelegenheden, horeca, wijkhuizen, sportclubs, scoutings en culturele instellingen verplicht dicht, in ieder geval tot en met 28 april. Daaronder bevindt zich ook een groep ondernemers in de getroffen sectoren die huurder of erfpachter zijn van een gemeentelijk pand of perceel. De inkomsten van de gebruikers van deze accommodaties nemen af, maar de kosten lopen grotendeels door. De gemeente neemt verschillende maatregelen om getroffen organisaties en verenigingen tegemoet te komen, onder andere door het openen van een ondernemersloket (zie ook hierboven), het betalen van de gemeentelijke belastingen in termijnen en een aantal lokale maatregelen die ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Het opschorten van de huur voor gemeentelijk vastgoed is hier nu aan toegevoegd.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 3 april 2020 om 15:39:

Zou fijn zijn als het bij die mensen kwijtgescholden zou worden, dadelijk gaan ze weer open en moeten ze het dubbele betalen, komen ze alsnog in de problemen.

Beantwoorden
Ellen van de Mortel

waarom niet opzeggen? ze werken toch allemaal thuis en de wereld draait gewoon door! geen grote panden nodig meen ik verbouw ze maar tot appartementen.

Beantwoorden

@Ellen van de Mortel op vrijdag 3 april 2020 om 16:14:

Linksom of rechtsom moet dat geld toch bij de gemeente binnenkomen. Als ze de huur kwijtschelden, worden er ergens anders weer belastingen verhoogd…..

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 3 april 2020 om 15:39:

Kunnen sommige huisbazen nog veel van leren

Beantwoorden

Goed voorbeeld doet volgen.. hopelijk.

Beantwoorden
Vivienne van Leuken

Nou nog voor de mensen

Beantwoorden
Wilbert van Gulik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *