19reacties

Koolen: Voelt u zich gehoord in Helmond?

Begin deze maand sprak de gemeenteraad tijdens de opiniecommissie van 4 juli over het nieuwe participatiebeleid (pdf) van de gemeente Helmond. Waar alle andere partijen nogal positief waren over het participatiebeleid waren wij als VVD een stuk kritischer.

Definitie
Opvallend in het participatiebeleid is dat de ‘Helmondse definitie’ van participatie rechtstreeks van Wikipedia is overgenomen: ‘Participatie betekent actieve deelname. Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt’.
Ik ben onlangs afgestudeerd als bestuurskundige, maar als ik tijdens het schrijven van mijn scriptie een bron had gebruikt van Wikipedia dan had ik mijn diploma niet in ontvangst kunnen nemen vanwege de onbetrouwbaarheid van het onderzoek.
Het was volgens ons beter geweest wanneer het college in plaats van Wikipedia, het Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had geraadpleegd. Het Kennisknooppunt geeft de volgende definitie van participatie: “Participatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties invloed uitoefenen op en controle delen over collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan”

Helmondse opvatting
In de Helmondse participatieladder wordt onderscheid gemaakt in vier niveaus:

 1. Informeren
  De inwoner wordt slechts geïnformeerd.
 2. Raadplegen
  De inwoner wordt geïnformeerd en mag commentaar geven. Echter hoeft de gemeente hier geen rekening mee te houden.
 3. Adviseren
  De inwoner mag advies geven aan de gemeente. De gemeente hoeft het advies niet te gebruiken maar moet wel motiveren waarom het niet gebruikt wordt.
 4. Coproduceren
  Inwoners zijn medebeslisser binnen de vooraf gestelde voorwaarden.

Mijn opvatting
Kijkend naar de Helmondse opvatting constateer ik dat bij niveau 1,2 en 3 inwoners niet daadwerkelijk meer invloed krijgen. Deze stappen zijn uitsluitend adviserend en kunnen door de gemeente opzij worden geschoven. Het is eigenlijk niet meer dan de inspraakmogelijkheden die we al jaren kennen. Er is naar mijn mening pas sprake van participatie wanneer invloed wordt overgedragen aan de participanten.

Blik vooruit
Participatie kan bijdragen aan meer verbinding en vertrouwen. Echter denken wij dat vanwege de vrijblijvendheid van drie van de vier niveaus van de huidige participatieladder weleens het tegenovergestelde kan gebeuren. Helmonders die willen participeren worden slechts geïnformeerd of hun commentaar wordt ter zijde geschoven. De gemeente wil wel luisteren maar de Helmonder voelt zich niet gehoord.
Laten we streven naar een gemeente waar participatie niet te vrijblijvend is. Een gemeente waarin inwoners zich gehoord voelen en waarin ze actief kunnen deelnemen aan het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Waarin participatie plaatsvindt wanneer de plannen nog in ontwikkeling zijn, en niet al vaststaan of alleen nog puntjes op de i gezet kunnen worden nadat er over een plan ‘gecommuniceerd’ is.

Rick Koolen
Raadslid  VVD Helmond