Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
19reacties

Het gaat maar door en het gaat maar door! Dit college schijnt niets te leren van eerdere lessen.

Afgelopen week ontvingen wij als raad een raadsinformatiebrief (RIB) en maandag 11 december krijgen we als commissie een presentatie ter informatie(!) van het nieuwe gebiedsgericht werken in het Sociaal Domein.
In het kort komt het er op neer dat er vanaf januari een andere manier van werken komt in het Sociaal Domein. Vanaf 2018 gaan we in Helmond werken met wijkteams, onder aansturing van de gemeente. PVDA, D66 en Lokaal sterk hebben hierover reeds deze vragen gesteld.

Waar ik het in mijn column over wil hebben is het feit dat alwéér de raad op het allerlaatste moment geïnformeerd wordt over deze veranderingen. Al eerder hebben wij de wethouder(s) heel duidelijk te kennen gegeven dat als de raad haar kaderstellende rol goed wil kunnen uitvoeren wij meegenomen dienen te worden in een proces en tijdig moeten weten wat er gaat komen, zodat we actief kunnen meedenken. Maar nee, het college vindt het voldoende om de raad in december in de commissievergadering en per raadsinformatiebrief te informeren over hoe we het in Helmond gaan doen. Maar ik denk dat aansturing door en regie vanuit de gemeente wel iets ander s is dan een kleine aanpassing die toch al binnen de kaders valt.
De wethouders vinden het niet nodig de raad mee te nemen, maar erger nog, ze vinden het ook niet nodig de inwoners van Helmond tijdig te informeren. Zo lezen we in de RIB: De communicatie is de komende maanden vooral gericht op de medewerkers van de teams en op de partners die een belangrijke rol spelen in de verwijzingen. Communicatie naar inwoners over de veranderingen volgt daarna.

Conclusie: vanaf 8 januari gaan we het anders doen, maar u als inwoner die het aangaat zal dat later wel een keertje te horen krijgen. De professionals moeten het namelijk ook nog weten! Dat is raar! We gaan dus anders te werk, maar degenen die het moeten gaan doen weten dat schijnbaar nog niet! Is dit paniekvoetbal, is dit arrogantie van de wethouder, of is het nog snel even doorjassen voordat de verkiezingen er zijn?
Zoals gezegd, al eerder hebben wij de wethouders duidelijk gemaakt dat dit geen manier van omgaan met elkaar is, zowel Natalie v.d. Zanden als Margreet de Leeuw overleefden ternauwernood een motie van afkeuring, toch heeft dit college er blijkbaar te weinig van geleerd!

Henriëtte Verouden
Raadslid Lokaal sterk

19 reacties:

Inderdaad heel onzorgvuldig dat jullie pas op het laatst worden geïnformeerd. Maar is het onderwerp nooit besproken in de raadscommissie Maatschappij?

En los van hoe het tot nu toe is verlopen, wat is er geregeld om in de toekomst de vinger aan de pols te houden? Is er een onafhankelijk orgaan dat bewaakt hoe de ongetwijfeld goed bedoelde plannen in de praktijk uitpakken? Waar kunnen mensen terecht met eventuele klachten, en hoe wordt die terugkoppeling benut om de manier van werken in het Sociaal Domein waar nodig bij te sturen?

Voor een deel heb je ook zelf in de hand in welke mate je betrokken wordt bij zaken die je belangrijk vindt.

Beantwoorden

Vorige week is er tijdens een de ketenpartner bijeenkomst armoedsplaformgetracht ons dit uit te leggen, de reactie was en het tteam? Nou we moesten maar de RIB lezen om het te snappen.

Beantwoorden

update: vanavond hebben we tijdens de commissievergadering te horen gekregen dat dit slechts een tijdelijke situatie is en dat e.e.a. nog verder ontwikkeld gaat worden. Hoewel dit uit geen enkel stuk bleek, werd vanavond door de wethouders aangegeven dat dit slechts een pragmatische variant is, voorafgaand aan de keuze welke variant het uiteindelijk zal gaan worden.
Een balletje kan raar rollen.
Wordt vervolgd

Beantwoorden
Henriëtte Verouden

Het ontbreekt Natalie v.d. Zanden en Margreet de Leeuw aan concrete plannen. Om toch maar in de belangstelling te komen worden er dingen gedaan die indruisen tegen de hiërarchie. Per slot van rekening controleert de gemeenteraad het college. Dat is althans de bedoeling.
Natalie en Margreet zijn eigenzinnige types. En als er een motie van wantrouwen komt, so what, er is een goede wachtgeldregeling. De Leeuw gooide er meteen het bijltje bij neer toen zij veronderstelde dat, een of meerderen van haar partijgenoten, een motie van afkeuring had(den) gesteund. Rekensommetjes maken kan Margreet kennelijk wel.

Beantwoorden

@Henriëtte Verouden op dinsdag 12 december 2017 om 00:50:

Bij uitstek een experiment ter voorbereiding op een belangrijke keuze moet ingebed zijn in een structuur vol sensors wat de ervaringen van de doelgroep zijn met de nieuwe werkwijze. Meten is weten. Alleen als je weet hoe de van bovenaf opgelegde structuur doorwerkt aan de onderkant, kan je doelgericht bijsturen op de resultaten die je in het Sociaal Domein wenst te bereiken (“de bewoners en de professionals centraal”).

Laat me raden: aan het eind van dit experiment komt er een glanzend verslag dat de nieuwe werkwijze een flinke financiële besparing heeft opgeleverd en er dus alle reden is om op de ingeslagen weg verder te gaan. Geen woord over de prijs die de doelgroep voor de bezuinigingen betaalt (“de gemeentekas centraal”).

Beantwoorden

In de Commissievergadering van gisteravond is gebleken dat Mw Verouden de RIB en de presentatie verkeerd geïnterpreteerd heeft. Door deze interpretatie wordt er in de column nogal wat gesuggereerd en een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Kwalijk voor alle betrokkenen die keihard werken om de veranderingen in de zorg zo goed mogelijk vorm te geven maar ook kwalijk voor onze inwoners die hierdoor op het verkeerde been gezet worden. Aan het inzetten van de wijkteams is een heel proces vooraf gegaan waar regelmatig in de Commissievergaderingen over gesproken is. We zijn bezig met de grootste stelselwijziging ooit (de transformatie) die jaren in beslag zal gaan nemen. In dit proces komen inhoudelijke verbetering en vernieuwing (brede sociaal domein) aan bod. Het gaat om de omslag van complexe, verkokerde ondersteuning veraf naar eenvoudige, integrale en preventieve ondersteuning dichtbij. De start van de wijkteams is zo’n inhoudelijke verbetering waarbij gaandeweg nog alle ruimte is om te leren en te verbeteren. Geen experiment maar de opmaat naar een betere dienstverlening: 1 contactpersoon voor huishoudens met problemen op meer dan één leefgebied ( ziet toe op samenhangende aanpak, stemt de ondersteuning door professionals op elkaar af); 1 overzichtelijk integraal ondersteuningsplan; informatie- uitwisseling over dit plan tussen huishouden, professionals, mantelzorger en huisarts waarbij het huishouden bepaalt wie toegang heeft tot zijn plan; de professionals kijken en werken breed maar behouden hun eigen specialisme, sluiten aan op leefwereld van de inwoners en zijn in staat om maatwerk te leveren, zonder dat dit leidt tot willekeur. Een doorontwikkeling die samen met alle betrokkenen, zoals de professionals, tot stand is gekomen. De conclusie van Mw Verouden snijdt dan ook geen hout en doet onrecht aan alle betrokkenen die zich inzetten om goede zorg gericht op maatwerk voor onze inwoners mogelijk te maken.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op woensdag 13 december 2017 om 00:02:

Het feit alleen al dat meerdere fracties om opheldering vragen betekent dat de communicatie ondermaats is geweest. Bij zo’n toch wel majeure verandering betekent dat dat deze qua communicatie verstopt is geweest in enkele bijzinnen, die vast ook nog multi-interpretabel waren. Ik vind het goed dat Henriëtte aandacht vraagt voor heldere en duidelijke communicatie. De raad hoort immers niet alleen geïnformeerd te worden, maar ook betrokken te worden bij het stellen van de kaders.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi

Onze meningen over dit onderwerp verschillen blijkbaar hemelsbreed. Zoals ik in mijn update aangeef bleek tijdens de commissievergadering plotseling dat het om een tijdelijke variant gaat, waarover overigens m.i. ook overlegd had moeten worden, en niet enkel als informatie medegedeeld. In geen enkel stuk was dit beschreven. Bij allerlei onderwerpen staat altijd een tijdspad: {datum} bespreking in commissie {datum} besluitvorming in de raad, behalve bij dit onderwerp dat ter informatie was geagendeerd.
Het tijdspad kan nu wel vermeld worden in de antwoorden op onze vragen, maar staat nergens in de stukken van afgelopen maandag.
We kunnen er hier een welles-nietes spel van maken, maar daar heb ik geen zin in. Ik heb mijn visie op het geheel, jij de jouwe.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 13 december 2017 om 11:43:

Volgens mij ben jij net als ik iemand die van de feiten is. Dus laat ik nogmaals verwijzen naar de vele commissievergaderingen en werkbezoeken die allemaal in het teken stonden van de transformatie in het sociale domein. Commissie Maatschappij is bij uitstek de commissie waarbij de commissieleden juist op inhoud mee worden genomen. Dit is dan ook niet een majeure verandering waarvan men nu net doet of deze uit de lucht gevallen komt.

Programmabegroting 2018-2021
“De reeds ingezette transformatie om de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen te vereenvoudigen, zetten we in 2018 door. Vanuit de Wmo/Jeugdzorg
organiseren wij een adequaat vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende werkplek en/of het realiseren van bestaanszekerheid. Vanaf 1 januari 2018 stellen wij de zogeheten ‘Sociale
Teams’ in waar onze inwoners terecht kunnen voor ondersteuningsvragen.”

Dat het allemaal heel complex is en moeilijk te volgen is snap ik. Vandaar wellicht de verhelderende vragen. Maar dat het hier geen besluit betrof en dat verdere informatie tijdens de CIE gegeven werd was zeker wel bekend. Deze vragen hadden ook gewoon na de presentatie gesteld kunnen worden. Maar men heeft er helaas voor gekozen om dat niet te doen. De suggesties en aantijgingen die in deze column gedaan worden, zonder ook maar ergens op de inhoud in te gaan, zijn kwalijk en doen onrecht aan alle betrokkenen die zich inzetten om goede zorg en ondersteuning voor onze inwoners mogelijk te maken. Dat is een vorm van politiek bedrijven waar onze inwoners zeker niet bij gebaat zijn en ik me tegen verzet.

De raad heeft de kaders vastgesteld en deze doorontwikkeling is dan ook uitvoering van het vastgestelde beleid. Niet meer en niet minder. Dit betreft dan ook geen besluit. Het lijkt wel aan iedereen voorbij te gaan dat we nog volop in een transformatie zitten. Een proces waarbij gaandeweg de beste inrichting duidelijk moet worden. Zoals bijvoorbeeld wat de beste variant van aansturing is.

Beantwoorden

@Henriëtte Verouden op woensdag 13 december 2017 om 12:52:

Wij verschillen denk ik niet zozeer van mening over dit onderwerp maar meer over de manier van politiek bedrijven.
De suggesties en aantijgingen die hier gedaan worden zonder de lezers van enige achtergrondinformatie of feiten te voorzien vind ik echt een kwalijke zaak.

Ik snap dat je geen zin hebt in een nietes-welles spelletje maar het gaat mij wel om feiten en inhoud. Zoals ik dat al in mijn reactie aan @Michiel van Geel heb aangegeven.

De lezers hebben ook recht op inhoud en feiten.
Waarom is het zo belangrijk dat vanaf 1 januari 2018 gebiedsgericht gewerkt wordt?
Deze manier van werken heeft een meerwaarde ten opzichte van de oude manier. Medewerkers zitten niet meer op kantoor maar gaan de wijk in, naar de mensen toe. De mensen van de LEVgroep, Zorgboog, gemeente, etc. werken samen in een team in de wijk. Hierdoor zijn zij snel te vinden en leren zij zelf de wijk en wat daar allemaal te halen is beter kennen. Als er dan iets nodig is, is dat snel te vinden en te regelen. Medewerkers kennen elkaar, elkaars naam, elkaars telefoonnummer, etc. Zij hoeven niet meer via allerlei omwegen te proberen met elkaar in contact te komen, ze kunnen elkaar gewoon aanspreken. Dit gaat allemaal veel sneller en is voor onze inwoners dan ook veel beter omdat zo zij ook sneller geholpen zullen worden. De inwoners weten waar ze dichtbij huis terecht kunnen met hun (hulp)vraag.
Als medewerkers uit de verschillende organisaties bij elkaar gaan zitten beseffen zij ook meer dat ze het samen moeten gaan doen (voor 1 gezin). Maar ze gaan ook in dezelfde taal spreken. Organisaties gebruiken nu nog verschillende benamingen voor producten of diensten. Dat is voor onze inwoners niet te begrijpen en zij zien daardoor de bomen door het bos niet meer.
Medewerkers zullen ook meer begrip hebben voor de werkzaamheden van elkaar en niet meer zo snel afgeven over een andere organisatie.
Dit alles is voor de betrokken medewerkers ook een (leer)proces De teams gaan in januari van start in de nieuwe samenstelling, met nieuwe hulpmiddelen zoals het ondersteuningsplan. De veranderingen worden gaandeweg zichtbaar en merkbaar. De teams moeten zich positioneren in de netwerken en ook de professionalisering van de werkwijze vraagt tijd. De winkel blijft
open, terwijl de professionals zich het nieuwe plan, het werken volgens de omgekeerde toets (maatwerk zonder willekeur) en het voeren van casusregie eigen maken. Dat is ook de reden waarom de communicatie de komende maanden vooral gericht is op de medewerkers van de teams en
op de partners die een belangrijke rol spelen in de verwijzingen.

Omdat dit alles te maken heeft met de transformatie en doorontwikkeling is dit niet zomaar een tijdelijke variant maar een procesfase waarin nog geleerd wordt en ruimte voor verbetering is om zo weer dichter tot de uiteindelijke bedoeling van de transformatie te komen. En daarom ook niet zoals alle andere onderwerpen vergeleken kan worden. En zoals ook vermeld in de RIB “We staan aan de vooravond van de invoering van sociale (wijk)teams. Begin 2018 gaan die van start, waarmee we het gebiedsgericht werken in het sociale domein verder versterken. Die verandering is al aangekondigd in de programmabegroting 2018
– 2022 die u onlangs heeft vastgesteld” gewoon uitvoering van beleid is binnen de eerder vastgestelde kaders. Met in de RIB relevante informatie en aangekondigde toelichting aan de hand van een presentatie.

Al met al totaal geen plotselinge overval zonder de nodige informatie.

Beantwoorden

Wat ik niet snap, maar ik woon pas sinds kort in Helmond, in de krant staat toch gewoon wat er maandagavond gebeurde bij die vergadering https://www.ed.nl/helmond/helmond-installeert-sociale-wijkteams-voor-zorg~a395d512/ ?

Waar ik eigenlijk benieuwder naar ben over die avond:
@Lonneke Maraczi: Waarom moet Mohamed Chahim eigenlijk op social media toegeven dat hij zich had vergist? Bedoelt u daarmee deze website?
Dat kunt u toch niet eisen van collega-raadsleden? Doet u dat ook als u zich hebt vergist?
@Henriëtte Verouden: U gaf uiteindelijk toch gewoon toe blij te zijn te weten hoe het nu zit? Daar gaat het toch om?

Beantwoorden

@nieuwe Helmonder op vrijdag 15 december 2017 om 05:57:

Inderdaad doelde ik hiermee op wat er nav de vragen op de Weblog wordt gesuggereerd en hoe mensen op het verkeerde been worden gezet. En aantijgingen over het niet verstrekken van informatie aan de raad is een zeer kwalijke zaak. In de politiek een doodzonde.
PvdA, D66 en Lokaal Sterk schrijven hierover het volgende “We vinden het onacceptabel dat bij de doorontwikkeling van de gebiedsteams de raad niet betrokken is geweest en we vijf voor twaalf geïnformeerd worden over zo’n belangrijke verandering! ”
Als blijkt dat dit op een vergissing berust is het wel zo fair om dat recht te zetten.
Ik kan het niet eisen maar wel vragen. En ja, dat mag men ook van mij verwachten. Blijkbaar is dit verzoek lachwekkend maar het zou de politiek wel een stuk eerlijker maken.

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 17 december 2017 om 13:57:

Dank u voor het duidelijke antwoord. Ik ben het eigenlijk wel met u eens.

Beantwoorden

Daar gaat het dus mis: “Organisaties gebruiken nu nog verschillende benamingen voor producten of diensten.” En wij maar denken dat het over mensen gaat….

Beantwoorden

@Lonneke: Het is bijzonder te lezen dat je steeds naar de drie partijen wijst en stelt dat wij ons hebben ‘vergist’ of de notitie verkeerd hebben geïnterpreteerd. Zou het college de volgende keer niet een betere RIB kunnen schrijven met wel de juiste info?

Immers er staat niets in over hoe de raad betrokken gaat worden en dat het enkel gaat om een tijdelijke maatregel, zie verder reactie van Henriette.

Of kun jij ons wijzen op het gedeelte dat wij verkeerd hebben geïnterpreteerd hebben? Dat zou ik dan ook fair vinden.

Beantwoorden

@Mohammed Chahim op maandag 18 december 2017 om 15:12:

Volgens mij heb ik dat al gedaan in alle bovenstaande reacties. In de CIE vergaderingen is herhaaldelijk gesproken over de doorontwikkeling, dat kan ook niet anders als je nog volop in een transformatie zit. Jij legt het uit als een tijdelijke maatregel maar het is een doorontwikkeling van de eerdere T-teams. Niks nieuws maar een proces waarbij ruimte is voor verbetering om zo tot de beste dienstverlening en het gewenste maatwerk te komen. De aansturing is inderdaad tijdelijk omdat ook dit gaandeweg pas moet worden wat de beste aansturing uiteindelijk is.

De raad gaat er waarschijnlijk van uit dat een RIB alleen over besluiten gaat maar dit is een RaadsInformatieBrief over de start van de wijkteams in de nieuwe vorm.
Een start die al lang bekend was. Tevens wordt er verwezen naar de toelichting die middels de presentatie gegeven zal worden. Dus de nodige informatie en dan heb ik het nog niet over alle informatie die hier aan vooraf gegaan is tijdens eerdere CIE vergaderingen en werkbezoeken. In de CIE maatschappij worden we steeds betrokken en meegenomen en hebben we ook eerder gesproken over de inrichting van de wijkteams. Zoals de aangenomen motie tijdens de voorjaarsnota 2016 met het verzoek om de GGZ expertise aan de teams toe te voegen. Deze wordt nu uitgevoerd zoals we in de presentatie hebben kunnen zien.
De raad heeft de kaders vastgesteld en deze doorontwikkeling is dan ook uitvoering van het vastgestelde beleid. Niet meer en niet minder. Dit betreft dan ook geen besluit.

Het college kan misschien een betere RIB sturen maar als CIE lid moet je toch ook wel het een en ander aan elkaar kunnen linken en realiseren dat we in nog volop in een transformatie zitten.

Beantwoorden

@Jean Cat op maandag 18 december 2017 om 12:54:

Dat is inderdaad een vreselijk gevolg van de marktwerking in de zorg.
In het verzorgingshuis waar ik werk spreekt men ook van clienten ipv bewoners, iets waar ik nooit aan wil en zal wennen.

Beantwoorden

@Lonneke: ik leg het niet uit als tijdelijke maatregel. Dat doet het college. Zowel mondeling door wethouder de Leeuw in de commissie, maar ook in de beantwoording van onze vragen.

Doorontwikkeling is gebaasd op ervaringen van het afgelopen jaar, toch? Ik zou graag willen zien hoe de t-teams hebben gefunctioneerd? Er is ontevredenheid (dit kun je ook enigszins teruglezen in de startnotitie, maar je moet we erg tussen de regels lezen). Wat ging goed en wat minder? Zou ik als raadslid in mee willen worden genomen. Doorontwikkelen doe je namelijk samen. Wie heeft het college dit mandaat gegeven? Of ben je minder kritisch omdat jullie in het college zitten? Ik stel de vraag, want dat is wat veel mensen denken.

Ik ga niet reageren op je derde alinea. Daar ben ik het gewoon mee oneens. Die discussie hebben we gehad.

Beantwoorden

@Mohammed dat we het niet eens zijn is wel duidelijk. Mandaat?! Kaders zijn gesteld…. uitvoering van beleid. Natuurlijk is niet alles goed (gegaan) is ook een (leer)proces, nieuwe manier van werken, etc. Daar hebben mensen tijd voor nodig. In de zorg en sociaal domein is een grote cultuurverandering gaande. Die neemt jaren in beslag. Een grote vergissing die ook gemaakt is bij de snelle doorvoering van de decentralisaties. Niet eerst investeren maar gelijk slopen. Bedden jeugdzorg wegbezuinigen terwijl de transformatie nog moet beginnen. Mensen moeten langer thuiswonen maar wel gelijk flink op de wijkzorg bezuinigen. Dat is waar alle zorgaanbieders, professionals, Wmo consulenten, wijkverpleegkundigen, etc. mee te maken hebben. En zij zijn diegenen die in samenwerking met elkaar naar oplossingen zoeken.
En dat doen ze dan ook. In Helmond streven en werken zij allen aan goede zorg en hulpverlening, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen, integraal, oog voor het hele plaatje, met zo kort mogelijk lijntjes, minder bureaucratisch, preventiegericht, etc. etc. Maar zij beseffen zich ook dat we er nog lang niet zijn. Dit zijn de mensen die het moeten doen en ervaren. Zij weten door de dagelijkse praktijk wat werkt en niet werkt. Als raadslid moet je ook los kunnen laten en ruimte geven om te experimenteren. Vertrouwen ipv op de stoel van deze mensen te gaan zitten. Zij nemen ons mee in de CIE vergaderingen en daar gaan we het gesprek aan.

Dus nee, de suggestie dat ik niet kritisch ben omdat ik in de coalitie zit klopt niet. Ik ben me bewust van de gevolgen van het onzorgvuldig over de schutting gooien van taken door vorig kabinet. Eerst de oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt…en zie dat we het met zijn allen nog niet zo slecht gedaan hebben. Maar ook nog volop aan de slag zijn om een andere manier van denken en werken te realiseren. Zoals in alle andere gemeenten van Nederland.

Ik kijk naar het algemeen belang van onze inwoners en alle betrokkenen bij de wijkteams en die hebben er echt geen belang bij om dit proces te frustreren of
zoals voorgesteld uit te stellen.
Ik kan andersom natuurlijk ook vragen of jij zo kritisch bent omdat je in de oppositie zit?! Beetje flauw…zoals je weet ben ik niet van de politieke spelletjes of poppenkast. Ik vind dat hier echt onrecht is aangedaan en een beeld neergezet wordt of dat alle betrokkenen maar wat aan het doen zijn en ik heb dan ook niet de illusie dat ik het in detail beter weet dan deze mensen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *