Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.885 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
14reacties

We kennen allemaal de nationale fiasco’s genaamd Betuwelijn, de Fyra en de NoordZuid in Amsterdam. Allemaal grootschalige infrastructurele projecten, bedacht en uitgevoerd door de overheid. In al die gevallen was er voorafgaand aan de aanleg van de latere financiële sinkholes veel negatief commentaar van vele deskundigen: de business case zou nooit rond te krijgen zijn, de omgevingsschade werd structureel te laag ingeschat, en het maatschappelijk nut werd schromelijk overdreven. De reden dat deze projecten toch doorgingen: megalomane bestuurders die hun sporen (haha) in de geschiedenisboekjes wilden nalaten… en in het Nederlandsch landschap niet te vergeten. Vaak werden ze hierbij gesteund door de notabelen uit het bedrijfsleven: binnen het old-boys network moest natuurlijk wel geld verdiend blijven worden, en de gemakkelijkste manier is om elkaar leuke projectjes toe te schuiven, betaald van gemeenschapsgeld.

Ook in Brabant hebben wij zo’n megalomane dorpsidioot die het te hoog in de bol heeft gekregen, te weten onze eigen Helmondse Ruudje van Heugten. Ruudje is ongetwijfeld een aardige man: zit al lange tijd in de politiek, en aangezien hij van het CDA is, zit de teflonlaag er bij hem dikker op dan de make-up van Haagse Barbie. Ruudje wil, nadat hij in Helmond zijn rol heeft gespeeld in het lokale bestuur, graag “iets betekenen” voor Brabant (Helmond was te klein, maar Den Haag was een maatje te groot voor hem) en door één of andere gedachtenkronkel in z’n grijze massa meent hij dat te moeten vertalen met tig vierkante meters asfalt dwars door ons Brabantse land, Helmond inclusief: De Ruit. Zijn partijvriendje Verhagen (u weet wel, die gladjanus die zich liet gedogen door die Limburgse blondine) zal als voorzitter van Asfalterend Nederland ongetwijfeld trots op hem zijn en hem af en toe een schouderklopje geven: dat heeft die jongen soms nodig.

Ook hier roepen bij tijd en wijle – met name als er weer eens een met argumenten en door onderzoek gestaafd rapport naar voren komt waaruit wederom blijkt dat die hele Ruit geen enkel nut gaat dienen: noch maatschappelijk, noch verkeerstechnisch, noch ecologisch, noch financiëel – zijn vriendjes van de grote Brabantse bedrijven dat “de Ruit toch echt wel noodzakelijk is.” Ook door Helmondse werk- en actiegroepen zoals Brouwberg zijn honderden pagina’s gevuld met zowel wetenschappelijke als maatschappelijke bezwaren. De roep van enkele mannen met aanzien versus intussen planken vol vaak wetenschappelijke rapportages. Het doet me denken aan de grote mannen van aanzien van vroeger, die ook bezwoeren dat bijvoorbeeld de aarde niet rond was. Dat moest je maar geloven. Net als in God. Ruudje voelt zich een beetje God, en dus gelooft hij in zichzelf en mag niemand daaraan twijfelen. Amen.

Na de centrumdoorklievende Kasteel Traverse krijgt Helmond er, als het doorgaat, een tweede doorklievend stuk asfalt bij: linksom of rechtsom, maar Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk (wat zullen we zeggen, 30.000 Helmonders?) zullen hetzelfde gaan ervaren als het Centrum van Helmond: geluidsoverlast, fijnstofoverlast en landschapsvervuiling. En schiet d’n gemiddelde Helmonder er iets mee op? Volgens vrijwel alle verkeersmodellen: neen.

Het lijkt erop dat Rücksichtloze Ruudje zijn zin wil blijven doordrammen, getuige ook weer de glossy folder (pdf) die deze dagen ook onder de Helmonders verspreid wordt: overheidspropaganda waar men in menig communistisch land met jaloezie naar zal kijken. Dat het gemeentebestuur in zijn eigen Helmond het niet langer wil, de Helmondliefde van Ruudje is niet zo groot blijkbaar. Dat ook vele andere gemeentebesturen het ding niet willen, dat de meeste bewoners het ding niet willen, dat de meeste deskundigen het ding niet willen: het interesseert Ruudje niets. De plaat die hij voor zijn kop lijkt te hebben is welhaast zo groot dat je er de hele Ruit mee kunt voorzien van geluidswallen.

Beste Ruudje: ik weet niet – en wil als keurige dame ook niet weten – waar je compensatiedrang vandaan komt, maar wat het ook is: je lost het niet op met het vernaggelen van het Brabants land en het verstieren van het leef- en woonplezier van compleet Helmond. Barst maar met je Ruit!

Vanaf ‘n benkske:
Lucy d’Uylenspiegel

14 reacties:

Duidelijk een “not-in-my-backyard” reactie en ook op de persoon gespeeld.

Ga eens ‘s ochtends in Nuenen of op A270 (met al die stoplichten) kijken hoeveel sluipverkeer er door allerlei straten kruipt. Is dat dan wel goed te praten.
Onderdelen van de ruit zijn zeker niet slecht want als er iets gebeurt op de A67 staat alles muurvast in Heeze,Geldrop,Nuenen maar ook in Helmond.
De Kasteeltraverse is van meerdere decennia terug en dat wijten aan iemand volgens mij zijn die bedenkers al lang dood. Zij leefden nog toen Helmond maar 40.000 zieltjes telde. De expansiedrift van Helmond heeft ook voor meer verkeer gezorgd, dat vergeet onze Lucy even gemakshalve.
Dus graag genuanceerd kijken naar het totaalplaatsje,svp

Als binnen de binnenste Ruit al dit sluipverkeer verdwijnt en er géén kantoren of kassen/bedrijfshallen worden neergeplemd, hou je zowieso een waardevol stuk groen over, waar op loopafstand ook Helmonders gebruik van kunnen maken.

Dat de gemeentebesturen door allerlei aktie-groepen van hoog NIMB-gehalte zich gepresst voelen, doet niet af aan het feit dat de overgrootte meerderheid wel eens voor zou kunnen zijn. Voorkom een verkeersinfarct door nu de A50 met A67 deugdelijk te verbinden en de dwarsvariant door Dommeldal alleen als je garantie krijgt dat alles daarbinnen ook recreatieve bestemming krijgt.

Beantwoorden

Je hebt voor- en tegenstanders van de ruit en mensen die een gruwelijke plank voor de kop hebben. Naar mijn idee heeft “Lucy” of wie zich hier achter verschuilt, niet een plank, maar een hele deur voor de kop (of misschien wel een houten schutting). Zoals zovelen, die alleen maar anderen napraten en geen enkel idee hebben van het verkeersinfarct dat onze omgeving boven het hoofd hangt. Tegenwerken blijkt het motto te zijn van hele volksstammen. Domme volksstammen, die maar blijven drammen.
Ik ben er over een jaar of tien, hooguit vijftien, zeker niet meer. Zou me zeer verwonderen. Misschien herinneren Weblog-bezoekers mij – brombeer – dan nog en denken dan: God die voorstanders hadden misschien toch wel gelijk.

“Slimmer”, je bent slimmer dan je denkt. Maar je weet toch dat mensen met bepaalde denkbeelden en een plank voor de kop niet zomaar op andere gedachten gebracht kunnen worden. Het moge duidelijk zijn dat ik geen tegenstander ben. En ik heb die ruit niet eens nodig, want ik rijd geen auto en kan dus ook niet in dat verkeersinfarct terechtkomen. Het zal duidelijk zijn dat tegenstanders van de ruit wel zullen reageren, maar dat laat me totaal koud! Zoals eigenlijk zoveel me koud laat. Ik moet toch wat te brommen hebben, of niet soms?

Beantwoorden

@slimmer @brombeer

Niks NIMBY. De overheid doet zelf onderzoek naar de haalbaarheid van projecten. Die onderzoeken noemen ze Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Ondanks dat de overheid maar een klein deel van De Ruit betaalt (meeste betaalt de provincie) zijn twee afzonderlijke onderzoeken allebei negatief uitgevallen. Dit project kost dus meer dan het oplevert. Veel objectiever ga je het niet krijgen.

Om de effecten op het verkeer te meten is er een verkeersmodel waarin berekend wordt hoeveel het verkeer toe- of afneemt als er nieuwe wegen aangelegd worden. Voor de N279 betekent het een toename van verkeer met een factor 10 (waarvan veel vrachtverkeer), terwijl het tracé slechts verdubbeld wordt. Tegelijkertijd is het effect op de Helmondweg te verwaarlozen. Dat is ook logisch, want als je uit Suytkade of Brandevoort komt en naar Eindhoven moet, dan ga je echt niet omrijden om via de snelweg te kunnen rijden. Het lost het verkeersinfarct bij Nuenen dus niet op. Ook dat is informatie die uit de koker van de overheid zelf komt.

Als je het sluipverkeer door Nuenen wil oplossen moet je bij de Berenkuil zorgen voor een fly-over, zodat het verkeer daar goed door kan rijden. Dan zijn mensen ook minder geneigd om via Nuenen te rijden om te voorkomen dat ze stil komen te staan.

Beantwoorden

SP Noord-Brabant stelt vragen over de Ruit-brochure
Gisteren is in Helmond en de rest van Zuid-Oost Brabant de door Lucy genoemde full colour brochure over de Noordoostcorridor in een oplage van naar verluid ruim 250 duizend op de mat gevallen.
Wat betreft de inhoud van de brochure valt het de SP Noord-Brabant op dat er weinig echte concrete gegevens over de aanleg van de Ruit in staan. “Het gaat niet over de kosten, niet over alternatieven, geen onderbouwing van nut en noodzaak, geen enkele nuancering of melding van de vele bezwaren die er in de regio tegen de aanleg zijn” aldus die partij.
“Wat betreft de timing valt op, dat recent in de coalitie-akkoorden van Eindhoven en Helmond de financiële steun aan de Ruit wordt opgezegd. Dat er nog een (nieuw) onderzoek naar Nut en Noodzaak loopt, waarvan de uitkomsten nog niet gepubliceerd zijn. Dat de steun voor de Ruit in de regio überhaupt steeds minder wordt en dat de noodzaak om voor een twijfelachtige verkeersoplossing zoveel geld uit te geven steeds minder gevoeld wordt. Dat zelfs het nut van een informatie-bijeenkomst over de Ruit voor nieuwe gemeenteraadsleden stevig bediscussieerd wordt.”
Naar aanleiding hiervan heeft Willemieke Arts van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

 1. Wat is de reden dat uw college besloten heeft om deze brochure nu uit te brengen?
 2. In welke gemeenten en in welke oplaag is deze brochure verspreid?
 3. Wat heeft de brochure aan voorbereiding , drukken en verspreiding gekost?
 4. Bent u met de SPfractie van mening dat de bevolking van Brabant het meest gebaat is bij objectieve en genuanceerde informatie over provinciale (wegen)projecten? En bent u met ons van mening dat deze brochure wat dat betreft de toets van de kritiek niet kan doorstaan?
 5. Bent u bereid om in het vervolg meer kritisch te zijn in uw uitingen naar de bevolking?
Beantwoorden

PvdA Noord-Brabant stelde vragen over informatiebijeenkomst Ruit
De provincie belegt voor raadsleden en wethouders op donderdagavond 19 juni een regionale informatiebijeenkomst over de Noordoostcorridor (de Ruit). Naar aanleiding van die uitnodiging stelde PvdA-statenlid en Helmonder Stijn Smeulders de volgende vragen aan het college van de provincie Noord-Brabant:

 1. Heeft er na de gemeenteraadsverkiezingen al een bestuurlijke stuurgroep Noordoostcorridor plaatsgevonden? Zo nee, hebben het verantwoordelijke lid van uw College en de portefeuillehouder van het SRE deze informatiebijeenkomst op eigen houtje en zonder overleg met de nieuwe wethouders die zitting hebben in de stuurgroep georganiseerd?
 2. Is uw College net als wij van mening dat het gezien het weggevallen draagvlak bij de gemeenten zorgvuldiger was geweest eerst een stuurgroepbijeenkomst te organiseren om de Noordoostcorridor met de nieuwe portefeuillehouders van de gemeenten te bespreken, dan om zonder afstemming met de in de stuurgroep vertegenwoordigde wethouders een brede informatiebijeenkomst te organiseren?
 3. Waarom hebben het verantwoordelijke lid van uw College en de portefeuillehouder van het SRE in het plenaire deel van de informatiebijeenkomst met zichzelf en de burgemeester van Nuenen alleen plek gereserveerd voor bestuurders van CDA-huize? Wat is de reden dat het verantwoordelijke lid van uw College en de portefeuillehouder van het SRE in het plenaire deel van de informatiebijeenkomst de CDA-burgemeester van Nuenen een plek geven? Is de CDA-burgemeester van Nuenen portefeuillehouder binnen zijn College?
 4. Is het verantwoordelijke lid van uw College bereid om de nieuwe wethouders van Eindhoven en Helmond bij het plenaire programma te betrekken?
 5. Welke vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn het verantwoordelijke lid van uw College en de portefeuillehouder van het SRE van plan uit te nodigen om deel te nemen aan de plenaire bijeenkomst?
 6. Is uw College eigenlijk wel van plan om zich in de verdere besluitvorming over de Noordoostcorridor iets aan te trekken van het weggevallen draagvlak bij de gemeenten?
Beantwoorden

GroenLinks wenst opheldering over de provinciale brochure de Ruit
Niet alleen aan het provinciebestuur, maar nu ook aan het Helmondse college van burgemeester en wethouders werden vragen gesteld over de eerder genoemde brochure over de Ruit (pdf). Voorafgaand aan haar vragen, schrijft Antoinette Maas van GroenLinks vandaag aan B&W het volgende.
“Zoals u weet heeft Helmond na de verkiezingen ervoor gekozen om eerst in te zetten op slimme bereikbaarheidsoplossingen en de aanpak van lokale knelpunten in de infrastructuur in plaats van het aanleggen van de Ruit om Eindhoven (Noordoostcorridor). Zowel Helmond als Eindhoven hebben hun bijdrage aan de Ruit ingetrokken.”
Daarna vervolgt Antoinette met “wat schetst onze verbazing? Bij de Traverse van woensdag 11 juni valt een glossy brochure van de Provincie Noord-Brabant in de brievenbus, waarbij de Gemeente Helmond (en ook Eindhoven) als een van de overlegpartners wordt genoemd. Daarnaast staat in de brochure dat “de Regio heeft gekozen voor aanleg van de grote Ruit”, dit impliceert dat de Ruit er komt.” Dat riep bij haar en haar partij de volgende vragen op:

 1. Was het college op de hoogte van deze glossy brochure waarin Helmond genoemd is?
 2. Is het standpunt vanuit Helmond al met de provincie gecommuniceerd?
 3. Door vermelding van de gemeente Helmond als overlegpartner lijkt het erop alsof Helmond deelgenoot is, of op z’n minst op de hoogte is van de uitgave. Graag willen wij uw visie daarop.
 4. Kunt u ons op de hoogte stellen van het proces rondom de Ruit en het overleg dienaangaande?
 5. Kunt u aangeven of en hoe met de stad in de toekomst gaat worden gecommuniceerd over de ontwikkelingen rondom de Ruit?
Beantwoorden

SP, PvdA en GroenLinks stellen de goede vragen! Ook de ChristenUnie heeft via Twitter te kennen gegeven verbolgen te zijn over deze Provinciale blunder die wat ons betreft gevolgen moet hebben.

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

D66 stelt 15 vragen aan B&W over brochure- en bijeenkomst-Ruit
Vandaag stelde ook Noureddine Zarroy namens de fractie van D66 vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Hieronder hun 15 vragen over de bijeenkomst op 19 juni en de Ruit-brochure, voorafgegaan door hun volledige inleiding.

Op 19 juni 2014 vindt er een bijeenkomst plaats over de Noordoost Corridor, beter bekend als ‘De Ruit’. De uitnodiging lijkt van de Stuurgroep Noordoost Corridor te komen en deze is ondertekend door mevrouw E. Blanksma, namens het SRE en de heer R. van Heugten als verantwoordelijke portefeuillehouder namens de Provincie.
In de afgelopen dagen verscheen een folder met als titel ‘De Ruit’. Deze lijkt gestuurd te zijn aan inwoners van Helmond, maar ook in gemeenten daarbuiten, zoals Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen etc. In deze folder promoot de Provincie De Ruit.
Het college van B&W van gemeente Helmond heeft bij monde van wethouder De Vries te kennen gegeven geen voorstander te zijn van de realisatie van De Ruit. Dit werd naar zeggen van wethouder De Vries tijdens de coalitieonderhandelingen binnengehaald, waarbij het BZOB-bos ingeleverd is.

Ten aanzien van de uitnodiging op 19 juni heeft de fractie van D66Helmond de volgende vragen:

 1. Wie heeft het initiatief genomen voor het organiseren van de bijeenkomst van 19 juni voor raads- en statenleden en wethouders? Is uw college hierbij betrokken geweest?
 2. Is uw college net als wij van mening, dat het gezien het weggevallen van het draagvlak bij de gemeenten het zorgvuldiger van de provincie was geweest om eerst een stuurgroepbijeenkomst plaats te laten vinden om de Noordoostcorridor met de nieuwe portefeuillehouders van de gemeenten te bespreken, voordat een bijeenkomst voor Statenleden, raadsleden en wethouders werd georganiseerd?
 3. Is uw college van mening dat de provincie met het organiseren van deze pro-Ruit bijeenkomst recht doet aan het veranderde sentiment bij de direct betrokken regiogemeenten?
 4. Is de portefeuillehouder van uw college inmiddels benaderd om een rol te vervullen tijdens het plenaire programma van deze bijeenkomst?

Ten aanzien van de uitgebrachte folder ‘De Ruit’ heeft de fractie de volgende vragen:

 1. Is uw college op de hoogte van deze folder waarin Helmond genoemd is?
 2. Is uw college betrokken geweest bij het besluit om de nu al veelbesproken folder over de Ruit te drukken en te laten verspreiden?
 3. Heeft gemeente Helmond meebetaald aan de uitgebrachte folder? Zo ja, wat zijn de kosten van de folder die deze week in een oplage van 258.931 stuks in de regio is bezorgd en wie neemt deze kosten voor zijn/haar rekening?
 4. Bent u het eens met D66 dat de inwoners van Helmond het recht hebben op objectieve en genuanceerde informatie over provinciale (wegen)projecten?
 5. Bent u het met ons eens dat de folder ‘De Ruit’ noch objectief, noch genuanceerd is? Zo ja, bent u bereid dit standpunt vanuit uw college met de verantwoordelijke portefeuillehouder namens de Provincie, de heer R. van Heugten te communiceren? En zo nee, waarom niet?
 6. Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de heer R. van Heugten te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen?
 7. Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de verantwoordelijke minister te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen?
 8. Heeft uw college sinds haar aantreden gesprekken gevoerd met gemeente Eindhoven over een gezamenlijke aanpak in haar communicatie richting Provincie en het ministerie? Zo nee, is uw college daartoe bereid?

Ten slotte:

 1. Bent u het met ons eens dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder van dit uiterst politiek gevoelige dossiers in een politiek risicovolle en voor een burgemeester onwenselijke positie terecht kan komen?
 2. Hoe gaan de burgemeester en uw college om met het feit, dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder samen met de gedeputeerde de grootste voorvechter van de Ruit is en in Helmond voorzitter van een college is dat zich tegen de Noordoostcorridor heeft uitgesproken en voorzitter van een gemeenteraad is waarin een meerderheid tegen de Noordoostcorridor is?
 3. Hoe gaan de burgemeester en uw college voorkomen dat de burgemeester als portefeuillehouder van het SRE de belangen van Helmond op dit dossier schaadt?
Beantwoorden

Nogmaals hoe integer is mevrouw Blanksma?

Het lezen van voorgaande brieven roept bij mij toch wel enige twijfel op.
Jammer, ik dacht dat met haar komst er zuiverheid in de verziekte machtscultuur in het dagelijks bestuur zou komen.

Het lijkt zo toch weer op een een-tweetje binnen het CDA.
Vervelend voor die CDA bestuurders waaraan ik niet twijfel.

Beantwoorden

@slimmer op donderdag 12 juni 2014 om 13:09:

Op één punt heeft deze persoon dan toch gelijk: Als er iets gebeurt op de A67 enz… Precies: en daarom heeft GroenLinks (maar zij niet alleen) gepleit voor de aanpak van A67 en A58 in plaats van aanleg van de Ruit: een veel goedkoper en bovendien vele malen nuttiger alternatief dan het verouderde denken dat de provincie in meerderheid nog altijd bezigt in dit dossier.
ruud verhoeven
groenlinks helmond

Beantwoorden

@ruud verhoeven op maandag 16 juni 2014 om 23:35:

Ruud ik ben het toch meer eens met @slimmer want al jaren werd er gesproken over betere bereikbaarheid aan de oostzijde van Eindhoven en eenieder kan na raadpleging van de kaart zien dat er een schakel gemist wordt aan de oostkant.
Dit maakt de doorstroming kwetsbaar hoe robuust dat je de A67 en A58 ook maakt het moet altijd langs de flessehals aan de west/zuidzijde van Eindhoven.
Volgens mij is na dat ernstig ongeluk in 2001 er zeven jaar onderzoek gepleegd om een compleet bereikbaarheidsplan voor de hele regio vast te stellen.
Daarin werden NAAST maatregelen op gebied van: ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, betere benutting bestaande infrastructuur of door deze aan te passen.
Twee knelpunten bleven over waar gekozen zou moeten worden voor uitbreiding bestaande infrastructuur te weten een verbreding van de N69 en een nieuwe oost-west verbinding (kleine ruit) van Ekkersrijt naar Aarle-Rixtel.
Dus plannen zijn al van 7 jaar terug en er werd TOEN nog NIET gewerkt met scenario’s van de (behoorlijke) economische groei van onze regio.
De laatste 2 jaren zijn die wel meegenomen en je kunt niet om de groeiscenario’s heen, of je nu links, rechts of midden politiek gezind bent.
Maatschappelijk gezien moet je ook kijken naar opbrengsten die onze regio genereert en niet alleen naar de kosten en ik wil graag dat mijn belastingcenten goed besteed worden en niet aan allerlei andere zaken die geen geld in het laatje brengen.
Het feit is dat dit onderzoek naar nut en noodzaak altijd tegenstanders zal vinden maar een kleuter begrijpt dat als we niets doen, we afstevenen op een groot verkeersinfarct.

Beantwoorden

Het feit dat hier het gedachtengoed van Ruud v. Heugten wordt verdedigt geeft al aan dat Helmonders nog niet rijp zijn om serieus genomen te worden. Als je een ruit aanlegt om een stad dan is het de bedoeling dat die ook om de stad heen gaat en niet een stad in 2 delen splitst maar ons Ruudje is nog niet zo ver met zijn opleiding. Lucy heeft gelijk in haar betoog en met een beetje geluk staat er nog een politicus op die Ruudje de goede weg wijst.

Beantwoorden

B&W wist dat de Ruit-brochure verspreid zou worden
Vandaag kregen wij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van Antoinette Maas van GroenLinks over de brochure over de Ruit (pdf).
Hieronder de volledige vragen en antwoorden:

 1. Vraag: Was het college op de hoogte van deze glossy brochure waarin Helmond genoemd is?
  Antwoord: Het uitbrengen van de folder is een initiatief van de provincie. De provincie heeft ons ervan in kennis gesteld dat de folder door hen zou worden verspreid.
 2. Vraag: Is het standpunt vanuit Helmond al met de provincie gecommuniceerd?
  Antwoord: Ja, dit is reeds gecommuniceerd in de stuurgroep vergadering dd 10 juni 2014.
 3. Vraag: Door vermelding van de gemeente Helmond als overlegpartner lijkt het erop alsof Helmond deelgenoot is, of op z’n minst op de hoogte is van de uitgave. Graag willen wij uw visie daarop.
  Antwoord: Zie vraag 1.
 4. Vraag: Kunt u ons op de hoogte stellen van het proces rondom de Ruit en het overleg dienaangaande?
  Antwoord: De bereikbaarheidsopgave voor de regio is ongewijzigd. Duidelijk is dat na de verkiezing van 19 maart jongstleden over de invulling van de aanpak en realisatie in diverse gemeenten anders wordt gedacht. Onder leiding van de portefeuillehouder Mobiliteit van het SRE zal dan ook deze gewijzigde situatie worden uitgewerkt. Er is reeds een werkgroep geïnstalleerd waarin onder andere de wethouder Mobiliteit van Helmond zitting heeft.
 5. Vraag: Kunt u aangeven of en hoe met de stad in de toekomst gaat worden gecommuniceerd over de ontwikkelingen rondom de Ruit?
  Antwoord: Uiteraard communiceren wij met u als gemeenteraad en met de stad actief over ontwikkelingen rondom de Noordoost Corridor. Net als wij dat bij andere belangrijke projecten doen.
Beantwoorden

De antwoorden van B&W op de 15 D66-vragen over de Ruit-brochure en Ruit-bijeenkomst
Vandaag kregen wij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de 15 vragen van Noureddine Zarroy van D66 over de bijeenkomst gisteren en de brochure over de Ruit.
Hieronder de volledige vragen en antwoorden:

 1. Vraag: Wie heeft het initiatief genomen voor het organiseren van de bijeenkomst van 19 juni voor raads- en statenleden en wethouders? Is uw college hierbij betrokken geweest?
  Antwoord:  De provincie en het SRE hebben het initiatief genomen tot deze informatiebijeenkomst.
 2. Vraag: Is uw college net als wij van mening, dat het gezien het weggevallen van het draagvlak bij de gemeenten het zorgvuldiger van de provincie was geweest om eerst een stuurgroepbijeenkomst plaats te laten vinden om de Noordoostcorridor met de nieuwe portefeuillehouders van de gemeenten te bespreken, voordat een bijeenkomst voor Statenleden, raadsleden en wethouders werd georganiseerd?
  Antwoord:  De bijeenkomst is bedoeld om (nieuwe) raadsleden en wethouders uit de regio te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Ook zien wij het belang dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over deze plannen, om op basis daarvan goede afwegingen te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen.
 3. Vraag: Is uw college van mening dat de provincie met het organiseren van deze pro-Ruit bijeenkomst recht doet aan het veranderde sentiment bij de direct betrokken regiogemeenten?
  Antwoord:  Zie antwoord 2.
 4. Vraag: Is de portefeuillehouder van uw college inmiddels benaderd om een rol te vervullen tijdens het plenaire programma van deze bijeenkomst?
  Antwoord: Nee, zie vraag 1.
 5. Vraag: Is uw college op de hoogte van deze folder waarin Helmond genoemd is?
  Antwoord: Ja.
 6. Vraag: Is uw college betrokken geweest bij het besluit om de nu al veelbesproken folder over de Ruit te drukken en te laten verspreiden?
  Antwoord: Nee, het uitbrengen van de folder is een initiatief van de provincie. De provincie heeft ons ervan in kennis gesteld dat de folder door hen zou worden verspreid.
 7. Vraag: Heeft gemeente Helmond meebetaald aan de uitgebrachte folder? Zo ja, wat zijn de kosten van de folder die deze week in een oplage van 258.931 stuks in de regio is bezorgd en wie neemt deze kosten voor zijn/haar rekening?
  Antwoord: Nee, gemeente Helmond heeft niet meebetaald aan de folder. Voor de kosten verwijzen wij u door naar de provincie.
 8. Vraag: Bent u het eens met D66 dat de inwoners van Helmond het recht hebben op objectieve en genuanceerde informatie over provinciale (wegen)projecten?
  Antwoord: Ja.
 9. Vraag: Bent u het met ons eens dat de folder ‘De Ruit’ noch objectief, noch genuanceerd is? Zo ja, bent u bereid dit standpunt vanuit uw college met de verantwoordelijke portefeuillehouder namens de Provincie, de heer R. van Heugten te communiceren? En zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De Gemeente Helmond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze folder. De provincie heeft aan ons gevraagd om reacties die wij ontvangen op de brochure van de Noordoost Corridor aan hen terug te koppelen. Dit zullen wij doen.
 10. Vraag: Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de heer R. van Heugten te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen?
  Antwoord: Ja, dit is reeds gecommuniceerd in de stuurgroep vergadering dd 10 juni 2014.
 11. Vraag: Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de verantwoordelijke minister te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen?
  Antwoord: Samen met de gemeente Eindhoven hebben wij een brief opgesteld aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Milieu. Bijgaand treft u deze brief (pdf liggend) aan.
 12. Vraag: Heeft uw college sinds haar aantreden gesprekken gevoerd met gemeente Eindhoven over een gezamenlijke aanpak in haar communicatie richting Provincie en het ministerie? Zo nee, is uw college daartoe bereid?
  Antwoord: Zie vraag 11.
 13. Vraag: Bent u het met ons eens dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder van dit uiterst politiek gevoelige dossiers in een politiek risicovolle en voor een burgemeester onwenselijke positie terecht kan komen?
 14. Vraag: Hoe gaan de burgemeester en uw college om met het feit, dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder samen met de gedeputeerde de grootste voorvechter van de Ruit is en in Helmond voorzitter van een college is dat zich tegen de Noordoostcorridor heeft uitgesproken en voorzitter van een gemeenteraad is waarin een meerderheid tegen de Noordoostcorridor is?
 15. Vraag: Hoe gaan de burgemeester en uw college voorkomen dat de burgemeester als portefeuillehouder van het SRE de belangen van Helmond op dit dossier schaadt?
  Gecombineerd antwoord op vraag 13, 14 en 15:
  De bereikbaarheidsopgave voor de regio is ongewijzigd. Duidelijk is dat na de verkiezing van 19 maart jongstleden over de invulling van de aanpak en realisatie in diverse gemeenten anders wordt gedacht. Onder leiding van de portefeuillehouder mobiliteit van het SRE zal dan ook deze gewijzigde situatie worden uitgewerkt. Er is reeds een werkgroep  geïnstalleerd waarin onder andere de wethouder Mobiliteit van Helmond zitting heeft.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *