22reacties

Q&A: Gemeentehuis € 1.570.000 duurder

Helder Helmond, Forum voor Democratie, CDA en Mì Hellemonders stelden schriftelijke vragen aan B&W over de 1.570.000 euro die het nieuwe gemeentehuis extra gaat kosten. Vanwege de wereldwijd hogere kosten voor bouwmaterialen werd dat bedrag met de aannemers afgesproken. Dat komt bovenop de ‘fixed price’ van 37 miljoen die de gemeente een jaar geleden met hen had afgesproken om dat ‘Huis voor de Stad’ te bouwen. In juni 2020 presenteerde wethouder Harrie van Dijk het ontwerp voor dat gebouw.


Hieronder staan de maar liefst 25 raadsvragen (Question) door de 4 oppositiepartijen ingediende vragen. Die worden voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder. De afbeeldingen hieronder plaatste de weblog erbij in het kader van ‘het oog wil ik ook wat’.

In RIB 087 Prijsstijging bouwkosten Huis voor de Stad (pdf) van 2 augustus j.l. deelt u de gemeenteraad mede dat er een bouwkosten overschrijding van 1,57 miljoen euro is vastgesteld. U kunt zich voorstellen dat deze overschrijding welke al gauw neerkomt op bijna 100€ per Helmonds gezin in tijden van oplopende inflatie en stijgende prijzen niet makkelijk kan worden uitgelegd.
Wij stellen u daarom de volgende vragen:

 1. Deelt u de mening dat het – helemaal in tijden van crisis – economisch wenselijker is om dit geld dat nu naar het huis van de stad gaat beter toe kan komen voor lastenverlichting van de inwoners van Helmond? Bijvoorbeeld voor bestrijding van de energiearmoede.
 2. Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Helmond van deze 1,57 miljoen euro?
 3. Erkent u de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze budgetoverschrijding? En zo nee waarom niet?
 4. Op welk moment is de verantwoordelijk wethouder geïnformeerd over deze kostenstijging?
  Door wie en wat is er toen verteld?
 5. Hoe lang is de overschrijding al bekend? En kunt u de stappen en het tijdpad toelichten waarbinnen u de gesprekken met de aannemer heeft gevoerd?
 6. Bent u van mening dat de urgentie om een besluit te nemen zonder de gemeenteraad te raadplegen voldoende is te onderbouwen? Hoe onderbouwt u dit?
 7. Zijn er door u toezeggingen gedaan aan de aannemer over het bedrag en of de voorwaarden? Zo ja welke? En op basis van welke bevoegdheid heeft u deze toezegging gedaan?
 8. Kunt u toelichten wat er is veranderd tussen uw toezegging in de commissievergadering van 18 juni 2019 om geen budgetoverschrijding te verwachten en nu? Veel van de huidige macro economische factoren waren toen ook al te verwachten.
 9. Een kostenoverschrijding beëindigt uw mandaat inzake het voorstel tot instemming van realisatie van dit project. De raad heeft tenslotte duidelijk aangegeven dat het budget randvoorwaardelijk is om tot instemming te komen. Hoe verklaart u dat u doorgaat met de realisatie van het project zonder mandaat van de gemeenteraad?
 10. De macro economische toelichting uit de RIB geeft onvoldoende inzicht in de aanleiding van de prijsverhoging. Wat was de exacte aanleiding voor de prijsverhoging?
 11. Op welke posten zijn er tekorten in het budget? Kunt u dit voorzien van uw duiding?
 12. In hoeverre spelen onrealistische aanbesteding of een te hoge ambitie een rol bij de prijsverhogingen?
 13. Waar zit ruimte tot mitigerende acties in de ambitie en uitvoering van het project?
 14. Kunt u uiteenzetten waarom u bij een taakstellend budget met daarbij behorende ramingsonzekerheden voor
 15. Hoe verhoudt zich de prijsverhoging zich tot de meegenomen prijsindexatie van 2 miljoen euro en de post onvoorzien van 1,3 miljoen euro?
 16. Bent u van mening dat de aannemer de uitgaven dient te bewaken en een proactief inkoopbeleid dient te hanteren bij een taakstellend budget? En deze daarmee moet voorkomen dat het budget overschreden wordt? Zo ja betekent dit dat de aannemer verantwoordelijk is voor de overschrijdingen, en terughoudendheid moet worden betracht als duidelijk is dat deze hier niet juist invulling aan heeft gegeven? Wat is uw zienswijze daarop?
 17. Hoe heeft u de in vraag 17 benoemde aannemers verantwoordelijkheid in het overeenkomst met de aannemer vastgelegd? Heeft u naast het prijsvastbeding ook de genoemde wettelijke bepaling contractueel uitgesloten? Maw is zowel artikel 7:753 Burgerlijk Wetboek én § 47 van de UAV 2012 contractueel uitgesloten?
 18. Op welke wijze verhouden de in de RIB weergegeven veranderingen zich tot de planning van het project?
 19. Wat zijn de gevolgen voor het uitgangspunt van een budgetneutrale businesscase?
 20. Welke verwachtingen heeft u over de toekomst van de prijsontwikkelingen van het Huis van de stad? Graag in uw antwoord ook de indirecte kosten consequenties meenemen (implementatiekosten, verhuiskosten, langere huurkosten bestaande locaties etc.)
 21. Wat gaat u doen om eventuele volgende onvoorziene zaken op te vangen?
 22. Welke mitigerende acties zijn er mogelijk om deze budgetoverschrijding niet ten koste te laten gaan van dit projectbudget?
 23. Op welke manier wordt nagestreefd de extra kosten zo laag mogelijk te houden en de middelen aldus effectief in te zetten?
 24. Hoe gaat u de financiële tegenvaller of onverwachte meerkosten dekken?
 25. Deelt u de mening dat moet worden voorkomen dat het budget van dit en andere projecten weer wordt overschreden? zo ja welke taak ziet u voor uzelf weggelegd bij het bewaken van deze budgetten?